A-Aşağıdaki boşlukları verilen  uygun kelimelerle doldurunuz. (20 puan)

Sendika-Pusula-Vergi-Tımar-İmarethane-Astronomi-Rasathane-Usturlab-Medrese-Rönesans
 1. Astronomide yıldızların yükseklik açılarının hesaplanması, enlem dairelerinin hesaplanması, burçlarla ilgili bilgilerin elde edilmesi işlerinde kullanılan alete ………………………………. denir.
 2. Yoksullara ve öğrencilere yemek dağıtmak amacıyla kurulan hayır kurumuna …………………………………..  denir.
 3. 15. ve 16. yy.da önce İtalya’da başlayan ve daha sonra Avrupa’ya yayılan edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanlarında yaşanan değişme ve gelişmelere ……………………………. denir.
 4. Osmanlı Devleti’nde bir görev ve ya hizmet karşılığında kişilere verilen, geliri 20.000 akçeden az olan toprağa ……………………………… denir.
 5. Sanayi İnkılabı ile birlikte ortaya çıkan işçi sınıfının hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için oluşturulmuş toplumsal örgütlere………………………………….. denir.
 6. …………………………. yön gösteren, mevki bulmaya yardım eden mıknatısla çalışan seyir aletidir.
 7. Halk hizmetlerinde harcanmak üzere hükümet tarafından ya doğrudan doğruya ya da bazı maddelerin fiyatlarının üstüne eklemeler yapmak suretiyle herkesten toplanan paraya …………………………. denir.
 8. Yıldızlar ve yıldızların hareketlerini inceleyen bilim dalına …………………………. denir.
 9. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde kurulan dini, felsefi ve fen ilimlerinin okutulduğu eğitim kurumlarına ………………………………… denir.
 10. Gök cisimleri ile ilgili çalışmaların yapıldığı gözlemevlerine …………………………. denir.

BAşağıdaki ifadelerden doğru olanlara başına (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (20 Puan)

 1. Tımarlı Sipahilerin ve ikta sahiplerinin görevi, yalnızca tarım alanındaki üretimi devam ettirmektir.(     )
 2. Coğrafi Keşifler, mevcut ticaret yollarının önemi azalmıştır.(     )
 3. Vakıflar toplumda sosyal dayanışmayı sağlayan kuruluşlardır.(     )
 4. Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayalı üretime geçiştir.(     )
 5. Osmanlı Devleti’nde Enderundan mezun olanlar devlet hizmetinde görev alırdı.(     )
 6. Bireylerin meslek seçimlerinde kendilerinden çok ailelerinin istekleri önemlidir.(    )
 7. Feodalizimde temel üretim aracı olan toprak, birçok derebeyi arasında paylaştırılmıştır.(     )
 8. Makine sanayisinde kullanılan dişliler tekerlekten esinlenerek yapılmıştır.(     )
 9. Bilimsel birikim yazı olmada da gelecek kuşaklara aktarılabilir.(     )
 10. Bilimsel gelişmelere  sadece Türk İslam devletleri katkı sağlamıştır.(     )

C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını daire içerisine alınız. (30 Puan)

 1. 1. Akdeniz  limanları ile Baharat ve İpek yollarının önemini kaybetmesi aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda olmuştur?

A) Coğrafi Keşifler                 B) Sanayi İnkılabı

C)İstanbul’un fethi                 D) Süveyş Kanalı’nın açılması

2. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında gösterilemez?

A) Ümit Burnu’nun keşfedilmesi            B)Yeni ticaret yollarının bulunması

C) İpek Yolunun önem kazanması          D)Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi

3. I. İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretim, yerini makine gücüne bırakmıştır.

II. Doğal kaynakların tüketimi azalmıştır.

III. Fabrikaların çoğalması ile işçi sınıfı ortaya çıktı.

IV. Tarımsal üretim yerini  hayvancılığa bırakmıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarındandır?

A) I-II           B) I-III        C)II-III          D)III-IV

4. Aşağıdakilerden hangisi medrese eğitiminin özellikleri arasında gösterilebilir?

A) Öğrenciler sınavsız olarak alınırdı.

B) Eğitim faaliyetleri vakıflar aracılığı ile yürütülürdü.

C) Bu eğitim kurumu Ahi Evran tarafından kurulmuştur.

D) Osmanlı Devleti’nin idari kadrosu buralarda yetişirdi.

5. Yeni Çağ’da Avrupa’da ;

 • Kağıt ve matbaanın kullanımı yaygınlaşmıştır.
 • Top sayesinde derebeylerin şatoları yıkılmıştır.
 • Eğitim faaliyetleri kilisenin etkisinden kurtarılmıştır.

Avrupa’da  yaşanan bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunduğu

söylenemez?

A)Mutlak krallıkların güçlenmesi

B)Akdeniz limanlarının canlanması

C)Laik bir eğitim sisteminin kurulması

D)Bilim,kültür ve düşünce hayatının gelişmesi

6. Mısır piramitleri dünyanın 7 harikası arasında yer almaktadır.

Piramitlerin yapımı Mısır’da hangi bilimin geliştiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Tıp          B) Astronomi         C) Geometri          D) Eczacılık

D- Aşağıdaki tabloda medrese,enderun ve ahilik teşkilatına ait özellikler verilmiştir.Bu

özellikleri tabloda işaretleyerek belirtiniz.( 30 Puan)

Medrese Enderun Ahilik
Eğitimde kesin bir yaş sınırlaması yoktur.
Usta-çırak anlayışı içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştiren kurumdur.
Osmanlı Devleti’nin idari kadrosu buralarda yetişirdi.
Devşirilen zeki gençler bu eğitim kurumunda okutulurdu.
İlk kez Ahi Evran tarafından kurulmuştur.
Bu eğitim kuruluşlarının yüksek bölümleri ücretsizdi.

SÜRE: 4O‘

BAŞARILAR DİLERİM

Bilgen BARDAKÇI

2 thoughts on “Sosyal Bilgiler 7.Sınıf 2.Dönem Yazılı”
 1. gzl br site ama üye olmadan girsek daha gzl olacak ancak öle ama geçmiiş yılların sbs sorularını yayınlar mısınız bide her zamn çk şeye tklayarak buluyom onu harici fen adeğil teşekkürler bu yorumu lütfen yayınlayn çünkü çk şy değiştirecek daha fazla katılım olacak bye

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir