ogretmen atama

Okul Kooparatifi Açmada Önemli Maddeler

Aşağıda belli başlı maddeler bulunmakta. Ana sözleşme çerçeveinde kantin açılır ve yönetilir.Ana sözleşmeyi indirmek için ANA SÖZLEŞME

KOOPARATİFÇİLİK İÇİN ÖNEMLİ MADDELER.

1. Ana sözleşme en az 7 kişi tarafından imzalanması gerekiyor.
2. Kooperatifin ortak sayısı sınırsızdır. İlk kuruluşta en az yedi ortağın ana sözleşmeyi imzalaması şarttır.
3.Reşit olmayan öğrencilere 5 den fazla pay senedi verilemez ancak veli izni olması gerekir.
4.Ortak kooperatiften çıkarabilmek için 1 hafta önce yazılı olarak başvurması gerekli.
5.Ortaklıktan çıkanların payları  sene sonunda bilanço kesinleştikten sonra velilerine ödenir.
6. Ortaklıktan çıkanlar paylarını  1 yıl içinde geri almazlarsa paylarından vazgeçtikleri anlamına gelir.
7.Kooparratifin organları
a)Genel Kurul
b)Yönetim Kurulu
c)Denetleme Kurulu
8.GENEL KURUL: Ortaklardan meydana gelir ve denetlemede en yetkili kurul.Sermaye payı ne kadar olursa olsun her üyenin sadece bir oyu bulunmaktadır.
a)Genel kurul başkanlık divanı seçer.
b)Her türlü iş ve işlemleri genel kurulda karar verir
c)Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki defa toplanır. Olağanüstü toplanma halleri şunlardır. Yönetim kurulu gerekli gördüğünde, denetleme kurulu uygun gördüğünde ve kayıtlı ortakların 10 da 1 i uygun
d)Kuruluşu takip eden ilk genel kurul toplantısı üye sayısı 20 ‘ye ulaştığında yapılır.
e)Denetleme kurulu toplantının usule uygun yapılmadığı düşünürse 5 gün içinde genel kurulu toplantıya tekrar çağırır.
f)Genel kurul toplantısında bir başkan , bir başkan yardımcısı, ve iki sayman üye seçer.
YÖNETİM KURULU
1.Yönetim kurulu genel kuruldan 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.Velilerden izin belgesi alınır.
2.yönetim kurulundan biri gizli oyla başkan seçilir.
3.Yönetim kurulunun süresi bir yıldır.
4.yönetim kurulu toplantısı başkan yada yardımcısının isteği yada 2 üyeninin yazılı istemi ile toplantı yapılır.
5.Alınan kararlar yönetim kurulu karar defterine yazılır.

DENETLEME KURULU

a)Denetleme kurulu, okul öğretmenler kurulunca seçilen en az üç asil, üç yedek  üyeden oluşur. Okul öğretmenler kurulunca seçilen öğretmenler, denetleme kuruluna rehberlik eder.
e)Denetleme kurulu üyeleri yönetim kurulu toplantılarında bulunabilirler fakat oylamaya katılamazlar.

PAYLAR DÖNER SERMAYE.

1.Sınırsız  paylar dağıtılır. En küçük pay tedavüldeki en düşük bankonat kadardır.
2. Genel kurul kararlarıyla beş ve on paylık senetler çıkarılabilir. Her pay senedinde kooperatifin adı, senedin kaç pay değerinde olduğu ve seri numarası bulunur. Pay senetleri ortaklara verilirken ortağın soyadı, adı ve okul numarası yazılır ve yönetim kurulunun yetkili iki üyesince imzalanır.Bir ortak en çok 20 pay senedi alır.

İŞ YILI BİLONÇO FİYAT VE GELİRLER

Kooperatifin normal iş yılı 1 nisandan ertesi yılın 31 martına kadardır. Kuruluşta iş yılı kuruluşu izleyen 31 martta biter.
İş yılı sonunda, ilgililerce kooperatif varlıklarının sayımı envanter defterine geçirilir. Sayım sırasında mallar, alış fiyatları üzerinde değerlendirilir.Sayımda denetçilerden en az biri bulunur.
Olumlu gelir gider arkının %15 i yedek akçeye, %25 i  öğrencilerle ilgili sosyal kültürel hizmetler fonuna  %15 i yönetim kurulu üyelerine, %3 denetçiler kurulu üyelerine, kalan %42 de risturn olarak dağıtılır.
Kooperatif parasının ne kadarının kooperatifin veya okulun kasasında saklanacağı yönetim kurulunca karalaştırılır. Ancak, bu miktar tedavüldeki en yüklü banknotun değerini geçmez

TUTULACAK DEFTERLER

MADDE-45- Okul kooperatifleri aşağıdaki belirten defterleri tutarlar;
a)Ortak kayıt defteri
b)Yönetim kurulu karar defteri
c)Kasa defteri (ilkokullarda işletme ve diğer okullarda yevmiyeli büyük defter tutulur.)
d)Muhasebe defteri
e)Envanter ve bilanço defteri
f)Ortak alış veriş defteri
g)Demirbaş ve amortisman defteri
h)Gerekli görülen yardımcı defterler.

KOOPERATİFİN KURUCU ORTAKLARI:

MADDE -56-
a) Aşağıda kimlikleri yazılı bizler,bu ana sözleşmedeki hükümleri kabul ederek. Susuz  İlköğretim Okulu okul kooperatifini kurduk.
b) Kooperatif kuruluş işlemlerini yapmak ve ilk genel kurulunu toplamak üzere,kurucu ortaklardan  görevlendirilmiştir.

S.No    Adı-Soyadı    Baba Adı    Doğum Tarihi    Görevi    İmzası
1-    Necmettin ÖZDEMİR    Süleyman    01/12/1970    Okul Müdürü
2-    Ahmet UÇAR    Mahmut    05.01.1974    Müdür Yardımcısı
3-    Sercan BOZAN    Ali    04.10.1985    Matematik Öğrt.
4-    Hakan SEZGİN            Sınıf Öğret.
5-    Ayniye ÖZCAN            Sınıf Öğret.
6-    Ozan CANDOGAN            Öğrenci
7-    Alaattin DEMİRAL            Aile Bir. Baş. Veli

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

A-101 2 Haziran Yiyecek İçecek İndirim

2 Haziran A-101 Kataloğunda Yiyecek İçecek İndirimli Ürünler

A-101 kataloğunda 2 Hazirandan itibaren yiyecek içecek ürünlerindeki resmi indirim ürünlerini aşağıdan bulabilirsiniz.   https://www.katalogmarket.com/ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.