alan ogretmenleri

Öğretmenler hangi durumlarda nöbet tutmaz.

Öğretmenler hangi durumlarda nöbet tutmaz.

Öğretmenler bildiğiniz gibi okullarda belirli günlerde okulun durumu ve öğretmen sayısına göre nöbet tutarlar.Bu konuda danıştay açılan dava ile birlikte.Nöbet yönetmeliğini tekrar gözden geçirdi.aşağıda danıştayın öğretmenlerin nöbeti konusunda aldığı kararın worde aktarılmış hali bulunmaktadır.Çeviri gerçekleşirken bazı yazım hataları olmuştur.Şimdi den özür dileriz.

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Türkiye Eğitim öğretim ve Bilim

Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim Sen)

Vekili_________ : Av. Hatice Aytekin

Bayındır 2 Sk. No:46 – Kızılay / ANKARA

Karsı Taraf : Milli Eğitim Bakanlığı / ANKARA

Isteöin Özeti : Davacı Sendika; 31.7.2009 günlü ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Nöbet Görevi” başlıklı 80. maddesinde, hizmet süreleri bayanlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenlere nöbet görevi verilmeyeceği yolundaki ibareye yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir. Danıştay Tetkik Hakimi : Elif Karakaş

Düşüncesi____________ • Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği

düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı_______ : Şule Tataroğlu

Düşüncesi____________ : Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi İçin, 2577

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce davalı idarenin birinci savunmasının geldiği görülerek işin gereği yeniden düşünüldü:

Davacı Sendika, 31.7.2009 günlü ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Nöbet Görevi” başlıklı 80. maddesinde, hizmet süreleri bayanlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenlere nöbet görevi verilmeyeceği yolundaki ibareye yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemiyle dava açmıştır.

28.11.1964 günlü ve 11868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği’nin 61. maddesinin ilk halinde. “Meslekteki kıdemi 25 yılı aşmış bulunan öğretmenler, isterlerse, okul müdürüne yazı ile başvurarak nöbet tutmayabilirler.” hükmüne, yine aynı maddenin 18.11.1994 günlü ve 21822 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik halinde “Okulun bina ve tesisleri, öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak; öğretmenler, okul müdürü tarafından düzenlenen nöbet çizelgesine göre, normal öğretim yapan okullarda gün süresince , ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.

Öğretmenler hangi durumlarda nöbet tutmaz.

Öğretmen birden fazla okulda derse giriyorsa maaşını aldığı okulda, maaş aldığı okulda hiç dersi yoksa en çok dersinin bulunduğu okulda

ogretmen
Öğretmen Nöbet

nöbet tutar. Hizmet süreleri bayanlarda 20. erkekjerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenler ile

hamile öğretmenlere doğumuna üç ay kâlave doğumdan sonra altı ay nöbet görevi verilmez.

Ancak 20 veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlerin sayıca fazla olduğu okullarda ihtiyaç

duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.” hükmüne yer verilirken, anılan

Yönetmeliği yürürlükten kaldıran ve 31.7.2009 günlü ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren dava konusu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Nöbet Görevi” başlıklı 80. maddesinde, “(1) öğretmenler, eğitim ve öğretimin temel unsurlarından olan nöbet görevini.nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.

(2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:

a)  öğretmenlere, dersinin olmadığı veya en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.

b)  Birden fazla okul veya kurumda ders görevi bulunan öğretmenlere aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa, en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir.

c)  Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi

verilmez.

ç) Nöbet görevi, ilk dersten otuz dakika önce başlar, son ders bitiminden on beş dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar.

d)  Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

e)   Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul veya kurum yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.” hükümleri getirilmiş; 20 veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmeyeceğine ilişkin düzenlemeye ise yer verilmemiştir.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 3.7.2002 günlü. 24804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin “Nöbet Görevi” başlıklı 265. maddesinin 20.9.2008 günlü ve 27003 sayılı Resmi Gazete’de yaymlanan Yönetmelikle değişik (c) bendinde. “Öğretmenlikteki kıdemi 20 yıldan fazla olan bayan öğretmenler ile 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler, istekleri halinde nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak kıdemli öğretmen sayısının fazla olması ve bu nedenle nöbet görevlerinin aksayabileceği durumlarda, bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.” hükmü yer almaktadır.

Yine. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan, 27.8.2003 günlü ve 25212 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 2.5.2006 günlü, 26156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik “Öğretmenlerin Nöbet Görevi” başlıklı 71. maddesinde, “Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20. erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez, ihtiyaç duyulması halinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

8.6.2004 günlü ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin “Nöbetçi Öğretmen” başlıklı 21. maddesinde de. “Bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak gereksinim duyulduğunda, bu öğretmelere de nöbet görevi verilebilir.” hükmü yer almıştır.                              ;              I

Anayasa Mahkemesinin çok sayıda karannda da belirtildiği üzere. Anayasa’nın 10. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesi, hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak ve kişilere yasa karşısında ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durum ve konumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları gerekli kılabilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayn hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’nın öngördüğü eşitlik ilkesi çiğnenmiş olmaz.


Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, ortaöğretim kurumlannın tabi olduğu dava konusu Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği dışında. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer örgün eğitim kurumlarının tabi olduğu Yönetmeliklerde, öğretmenlikteki kıdemi 20 yıldan fazla olan bayan öğretmenler ile 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenlere nöbet görevi verilmeyeceği hususunun düzenlendiği, bunun yanında, anılan düzenlemelerde, sayıca fazla olmalan veya ihtiyaç halinde, belirtilen kıdemdeki öğretmenlere de nöbet görevi verilebileceğinin öngörülmesi suretiyle nöbet görevine ilişkin bu muafiyetin, belirli şartlara bağlanarak eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamasına meydan vermeyecek şekilde uygulanmasının amaçlandığı; dava konusu Yönetmelikle, eski Yönetmelikte yer aldığı halde, meslekte belli bir kıdeme ulaşan öğretmenlerin nöbet görevini yerine getirmeyeceğine dair bir düzenlemeye yer verilmeyerek anılan muafiyetin ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler yönünden kaldırıldığı, davalı idare tarafından bu duruma gerekçe olarak ileri sürülen hususlann ise soyut iddialardan öteye gitmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, örgün eğitim kurumlarında görev yapan ve meslekte 20 ya da 25 yılını dolduran tüm öğretmenlere, yaklaşık olarak kırk beş yıldan bu yana belirli koşullarda uygulana gelen nöbet görevine ilişkin muafiyetin, ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler yönünden kaldınlması ve dolayısıyla aynı hukuksal statüde bulunanların farklı kurallara bağlı tutulması sonucunu doğuran dava konusu düzenlemenin. Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği açıktır.

ogretmen1
Öğretmen nöbet

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin 80. maddesinde, hizmet süreleri bayanlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenlere nöbet görevi verilmeyeceği yolundaki ibareye yer verilmemesine ilişkin düzenlemenin, 2577 sayılı Yasanın 27/2. maddesi uyarınca yürütülmesinin durdurulmasına, 13.1.2010 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Madde 91

ç) Bayan öğretmenlere,

doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.

d) İstekleri hâlinde hizmet yılı 20 yıldan fazla olan bayan öğretmenlerle 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler, nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak bu kapsamdaki öğretmen sayısının fazla olması nedeniyle nöbet görevinin aksaması durumunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

Öğretmenler Haber: Öğretmenlerin Haber, Bilgi ve Eğlence Sitesi

Aşağıda idare tarafından öğretmen nöbet talimatları bulunan bir liste.

 1. Nöbete ders saatinden 30 dakika önce gelmek, 30 dakika sonra ayrılmak.Günlük vakit çizelgesini uygulamak;
 2. Öğrencilerin koridorlarda kaymasına,top oynamasına ,sınıf içinde oyunlar oynamasına izin vermemek.Yardımcı personellerin görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol etmek.Eksikler konusunda ilgilileri uyarmak.
 3. Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı olmak.
 4. Öğretmenlerin ve öğrencilerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek,girmeyenleri uyarmak zamanında girmelerini sağlamak.Öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek,bu sınıflara nezaret etmek,öğrencileri ödevlendirmek;
 5. Isıtma, elektrik ve sıhhi tesislerin çalışıp çalışmadığını, okul içi temizliğinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, giderebildiği eksiklikleri gidermek, gerekli olanları ilgililere duyurmak.
 6. Bahçede, koridorlarda, sınıflardaki öğrencileri gözetlemek; Öğrencilerin düzenli bir şekilde okula girip-çıkmalarını sağlamak.
 7. Beklenmedik olaylar (yaralanma,hastalık v.b) karşısında gerekli tedbiri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek;
 8. Nöbet süresinde okulun eğitim öğretim,disiplin gibi hususlarda günlük tedbirleri almak;
 9. Nöbet başında ve sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içindeki önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporunu yazmak,Nöbet defterini doldurup imzalamak.
 10. İzinli olan öğretmenlerin boş kalan sınıflarını ödevlendirmek, nöbetçi müdür yardımcısının önerileri doğrultusunda doldurmak;
 11. Teneffüslerde öğrencilerin sınıfları boşaltmasını ve sınıfların havalandırılmasını sağlamak.
 12. Nöbet Çizelgesi’nde kendisine verilen görev yerinde bulunan öğrencileri kontrol altında tutmak,düzeni sağlamak.
 13. Öğrencilerin okul bahçesi dışına çıkmalarını önlemek.
 14. Giriş ve çıkışlarda eski bina çevresi bahçe nöbetçi öğretmenlerinin ana giriş kapısında(Güvenlik bulunan),Yeni bina çevresi bahçe nöbetçi öğretmenlerinin ise arka giriş kapısında bulunarak gerekli tedbirleri almak.

Hakkımızda Kızıl Elma

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir