Müdür yardımcılığı sınavı genel kültür soru ve cevap özet

. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?

1924 Anayasası

3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?

1787 ABD anayasası

4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir?

1808 Sened-i Ittifak

5. Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir?

1982 Anayasası

6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?

Normlar Hiyerarşisi

7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi

8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?

4 yıl

9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?

15 gün

10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez?

Bütçe Kanunu

11. Kanunlar nerede yayınlanır?

Resmi Gazete

12. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?

Bakanlar kurulu ve milletvekilleri

13. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır?

Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.

14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir?

Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler

15. 1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aittir?

Bakanlar Kurulu

16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?

Yönetmelik

17. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde çıkarılmıştır?

Abdülmecid Sultan

18. Osmanlı’da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır?

1839 Tanzimat Fermanı

19. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir?

Nizamiye Mahkemeleri

20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır?

1856 Islahat Fermanı

21. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

22. Devletin dini İslam’dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır?

1928

23. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir?

1937

24. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir?

1946)

25. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir?

Milli Birlik Komitesi

26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir?

1971 – 1973 ara rejimi

27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir?

1924 Anayasası

28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

29. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir?

1961 Anayasası

31. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller

32. 1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?

Meclis üye tamsayısının 1/3’ü

33. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir?

TBMM üye tamsayısının 2/3’ünün kabul etmesi

34. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?

Yasama sorumsuzluğu

35. TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM’nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir?

Ekim ayı – Yasama yılı

36. TBMM’nin toplantı yetersayısı nedir?

TBMM üye tamsayısının (550) 1/3’üdür.

37. TBMM’nin karar yetersayısı nedir?

TBMM üye tamsayısının ¼’ünün 1 fazlasıdır.

38. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir?

Diğer bir bakana

39. TBMM’nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir?

TBMM içtüzüğü

40. TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

41. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aittir?

TBMM

42. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aittir?

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı

43. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder?

Meclis Başkanı

44. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir?

1. Soru     2. Meclis araştırması   3. Meclis soruşturması        4. Genel görüşme     5. Gensoru

45. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz?

1. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler       2. Yüksek yargı memurları         3. Devlet memurları           4. Askeri öğrenciler                                         5. TSK mensubları

46. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?

Yüksek Seçim Kurulu

47. Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur?

Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.

48. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim seçer?

TBMM

49. TBMM cumhurbaşkanını seçemezse ne olur?

TBMM seçimleri yeniler

50. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

51. Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kimlerden oluşur?

– Meclis Başkanı            – Başkanvekilleri          – Katib üyeler          – İdare amirleri

52. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir?

– Türkiye vatandaşı olmak     – 40 yaşını doldurmuş olmak   – Yüksek öğrenim yapmış olmak      – Önceden cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak  – Milletvekili olabilme şartlarını haiz olmak

53. Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir?

– Türkiye vatandaşı olmak     – 25 yaşını doldurmuş olmak    – İlköğretim mezunu olmak    – Mahcur olmamak          – Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak  – Kamu hizmetinden yasaklı olmamak   – Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak   – Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak  – Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak

54. 1982 TC Anayasasına göre başbakanı atamak yetkisi kime aittir?

Cumhurbaşkanı

55. Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi’ne sevk edilmesi durumunda ne olur?

Bakanlığı düşer.

56. TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?

Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir.

57. Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir?

Karşı imza ilkesi

58. Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM’den güvenoyu alamazsa ne olur?

Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul edilir.

59. 1982 TC Anayasasına göre, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir?

1) Bakanlar Kurulu’nun kuruluşta güvenoyu alamaması

2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu’nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi

3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu’nun vazife sırasında güvenoyu alamaması

4) Başbakanın istifa etmesi

5) Yeni seçilen TBMM’de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

60. Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?

20 milletvekilinin imzası gerekir.

61. Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?

Yargıtay Genel Kurulu

62. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan özellikleri nelerdir?

– Kesin hüküm sayılır.           – Temyize gidilemez.             – İbtal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.   – İbtal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz.

– Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir.

– İbtal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi’nce ibtaliyle tekrar yürürlüğe giremez.

– Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.

63. Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi’nde ibtal  davası açılabilir?

– Kanun

– Kanun Hükmünde Kararname

– TBMM içtüzüğü

64. Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur?

– Yüksek Askeri Şura kararları      – Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler.        – Sıkıyönetim komutanının kararları            – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları

– Memura verilen uyarma ve kınama cezaları

65. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu vermesi gerekir?

Cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için 367 milletvekilinin kabul oyu gerekir

66.Para basılmasına kim karar verir?

TBMM

67. Başbakanın Yüce Divan’a sevki halinde hükümetin durumu ne olur?

Hükümet kendiliğinden düşer.

68. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce hangi bakanların çekilmesi gerekir?

– Adalet Bakanı                       – İçişleri Bakanı                             – Ulaştırma Bakanı

69. Bakanlar Kurulu milli emniyetin sağlanmasından kime karşı sorumludur?

TBMM’ye karşı

70. Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır?

Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.

71. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?

Başbakan

72. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir?

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna

73. Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?

– Anayasa Mahkemesi             – Danıştay              – Yargıtay                – Askeri Yargıtay        – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi                    – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

74. 1982 TC Anayasasına göre, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir?

Mali kaynakların yeterliliği

75. 1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?

– Temsilde adalet              – İdarede istikrar

76. 1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir?

18 yaş

77. Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir?

Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler.

78. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?

Danıştay

79. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir?

Uyuşmazlık Mahkemesi

80. Hakimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir?

Adalet Bakanı

81. Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür?

İnkılab kanunları

82. 1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir?

1. 430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu

2. 671 sayılı Şapka İktisası Kanunu

3. 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun

4. 473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.

5. 1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun

6. 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

7. 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun

8. 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

83. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?

Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.

84. 1982 TC Anayasasının başlangıç kısmının anayasal değeri nedir?

176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya dahildir.

85. Madde kenar başlıklarının hükmü nedir?

Anayasaya dahil değildir.

86. Cumhurbaşkanı seçilirken meclisin toplantı yetersayısı nedir?

Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır.

87. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?

Soru

88.İlk devrede cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kaç oy gerekir?

367

89. 1982 TC Anayasasına göre fakülte dekanları kim tarafından seçilir?

YÖK

90. Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl öngörülmüştür?

Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür.

91. Anyasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar öngörülmüştür?

– Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi               – Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi.

– Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması    – Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması

92. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile önüne gelen işi beş ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir?

1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcud düzenlemeyi uygular.

93. Anayasa mahkemesinde doğrudan doğruya ibtal davası açabilmek için esas olarak kaç gün tanınmıştır?

60 gün

94. Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için kaç gün öngörülmüştür?

10 gün

95. Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir?

Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile sınırlı bir denetim söz konusudur.

96. Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından denetimi kaç gün içinde  iptal davasına konu edilebilir?

60 gün

97. Anayasa mahkemesinde, anayasa değişikliklerinde ibtale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir?

7 (3/5 çoğunluk)

98. Anayasa mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü nasıl düzenlenir?

Anayasa mahkemesi içtüzüğü ile.

99. Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çözüme gidilir?

Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir.

100.Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa hangi yol izlenebilir?

Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

ANAYASA HUKUKU

SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda yüksek mahkemeler arasında düzenlenmemiştir?
A) Sayıştay
B) Anayasa Mahkemesi
C) Danıştay
D) Yargıtay
E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

2. Meclis bir yasama yılında en çok ne kadar süre tatil yapabilir?
A) Üç ay
B) Dört ay
C) İki ay
D) Altmış gün
E) Bir ay

3. Parlamenter muafiyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Milletvekilleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden kural olarak sorumlu tutulmazlar. Buna yasama sorumsuzluğu denir.
B) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.
C) Milletvekili hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zaman aşımı işlemez.
D) Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren bir suçtan dolayı suçüstü yakalanması halinde de yasama dokunulmazlığından yararlanır.
E) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

4. Somut norm denetimiyle Anayasa Mahkemesine gelmiş; ancak Anayasaya uygun olarak görülmüş madde ne kadar süre tekrar Anayasa Mahkemesi önüne getirilemez?
A) 5 yıl B) 10 yıl C) 2 yıl
D) 15 yıl E) 20 yıl

5.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek
B) Para basılmasına karar vermek
C) Savaş ilanına karar vermek
D) Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek
E) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

6. Kanun hükmünde kararnamelerin, Anayasaya aykırılığı nedeniyle açılacak iptal davalarında dava açma süresi kaç gündür?
A) 60 gün
B) 10 gün
C) 30 gün
D) 20 gün
E) 90 gün

7. Olağanüstü hal ilan etmeye hangi organ yetkilidir?
A) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
B) Başbakan
C) Milli Güvenlik Kurulu
D) TBMM
E) Cumhurbaşkanı

8.Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi için Meclis üye tamsayısının ne kadarının yazılı önerisi gerekir?
A) 1/4 B) 1/3 C) 1/5 D) 1/6 E) 2/3

9. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına kim karar verir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) Genelkurmay Başkanı
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) TBMM acilen toplanır ve bu konuda karar alır.

10.Milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır.
B) Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.
C) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görevi sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliği düşmesine TBMM Genel Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verebilir.
D) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği bu kararın Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer.
E) Hiçbiri

11.Seçim Kanununa göre, bir partinin meclise girebilmesi için öngörülen genel baraj yüzde kaçtır?
A) 10 B) 7 C) 8 D) 6 E) 5

12.Cumhurbaşkanının katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?
A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
C) Genelkurmay Başkanı
D) Adalet Bakanı
E) Başbakan Yardımcısı

13.Aşağıdakilerden hangisi görevlerinden çekilmeden milletvekili adayı olabilir ve milletvekili seçilebilir?
A) Hakimler ve savcılar
B) Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri
C) Silahlı Kuvvetler mensupları
D) Yüksek Öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları
E) Kamuda çalışan işçiler

ÇÖZÜMLER

1. Sayıştay, Anayasamızda yüksek mahkemeler arasında sayılmamıştır; ayrıca Anayasa Mahkememiz Sayıştay’ı bir mahkeme olarak kabul etmemektedir.

(Cevap A)

2. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir. (An. Md. 93)

(Cevap A)

3. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. (An. Md. 83)

(Cevap D)

4. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerce ileri sürülmesinde, Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. (An. Md. 152)

(Cevap B)

5. Ölüm cezası, hukukumuzdan çıkarıldığı için artık Meclisin, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek gibi bir yetkisi yoktur. (An. Md. 87)

(Cevap D)

6. İptal Davası Açma Süreleri
Kanunlar
Kanunlar ve Anayasa Değişiklikleri
(Şekil Bakımından)
KHK’Ler ve TBMM içtüzüğü (Esas ve Şekil Bakımından)
60 gün
10 gün
60 gün
(Atar, Yavuz; s.330)

(Cevap A)

7. Olağanüstü hal ilanına karar verme yetkisi; Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir. (An. Md. 119/120/122)

(Cevap A)

8. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür. (An. Md. 101)

(Cevap C)

9. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir. (An. Md. 92)

(Cevap A)

10. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir. (An. Md. 84)

(Cevap C)

11. Seçime katılan siyasi partinin, TBMM’ye girebilmesi için %10’luk barajı aşması gerekir.

(Cevap A)

12. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır. (An. Md. 118)

(Cevap A)

13. Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler. (An. Md. 76)

(Cevap E)

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Sosyal Bilgiler Dersinde Neler Öğreniriz

Sosyal Bilgiler dersi, ● Etkin bir vatandaş olmamıza yardımcı olur. ● Hak ve sorumluluklarımızı öğretir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir