Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Konu Özeti Son Hali

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688)

TANIMLAR

 • Konfederasyon,
 • İşyeri Sendika Temsilcisi,
 • Sendika İşyeri Temsilcisi,
 • Meslek veya işyeri esasına göre sendika kurulamaz.

Sendikaların Kurabilecekleri Hizmet Kolları

 1. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri,
 2. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri,
 3. Sağlık ve sosyal hizmetler,
 4. Yerel yönetim hizmetleri,
 5. Basın, yayın ve iletişim hizmetleri,
 6. Kültür ve sanat hizmetleri,
 7. Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri,
 8. Ulaştırma hizmetleri,
 9. Tarım ve ormancılık hizmetleri,
 10. Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri,

11.Diyanet ve vakıf hizmetleri

KURULUŞ İŞLEMLERİ;

 • Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar.
 • Sendika kurucusu olabilmek için kamu görevlisi olarak çalışmak yeterlidir.

Sendikanın Kurucuları;

 • Sendika tüzüğü,
 • Kamu görevlisi olduklarını gösterir belge,
 • Sendikayı ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini,

kuruluş dilekçelerinin ekinde sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine vermek zorundadırlar.

Konfederasyon Kurucuları;

 • Konfederasyon tüzüğü,
 • Sendikaların konfederasyon kurulmasına ilişkin Kurucular Kurulu Kararını,
 • Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini,

konfederasyon merkezinin bulunacağı ilin valiliğine vermek zorundadırlar.

Valilik, tüzük ve belgelerin birer örneğini, 15(onbeş) işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.

 • Tüzüğün veya bu Maddede sayılan belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde, ilgili valilik eksikliklerin 1(bir) ay içinde tamamlanmasını ister.
 • Tamamlanmadığı takdirde sendika veya konfederasyonun faaliyetinin durdurulması için ilgili valilik 1(bir) ay içinde İş Mahkemesine başvurur.
 • Mahkeme, kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için 60(altmış) günü aşmayan bir süre verir. Verilen süre sonunda tüzük ve belgeler kanuna uygun hale getirilmemişse, mahkeme sendika veya konfederasyonun kapatılmasına karar verir.

SENDİKA ŞUBESİ, SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN ZORUNLU ORGANLARI

Genel, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu

SENDİKA VE KONFEDERASYONLAR TÜZÜKLERİNDE ŞUNLARI BELİRTMEK ZORUNDADIRLAR:

 • Sendika veya konfederasyonun adı, merkezi ve adresi,
 • Sendika veya konfederasyonun amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürülecek çalışma konuları ile çalışma usulleri,
 • Sendikanın faaliyet göstereceği hizmet kolu.
 • Sendika kurucularının ad ve soyadları, meslek veya görevleri ve adresleri; konfederasyonu kuran sendikaların hizmet kolları ile ad ve adresleri,
 • Sendika veya konfederasyona üyelik koşulları, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın usul ve esasları,
 • Konfederasyon, sendika ve sendika şubesi genel kurul delegelerinin belirlenmesi usulü,
 • Genel kurulun görev ve yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve yeter sayıları ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının oluşumu, bu kurulların görevleri ve toplantı usulü,
 • Sendika veya konfederasyonun genel kurul dışındaki zorunlu organlarına üyelerin seçilme usulü, asil ve yedek üye sayısı, görev ve yetkileri,
 • Sendika veya konfederasyonların yöneticilerinde aranılacak şartlar,
 • Sendika şubelerinin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri, genel kurulların toplantılarına ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel kurulunda şubelerin temsil şekli,
 • Üyelik ödentisinin oranı,
 • Sendika veya konfederasyonun iç denetim usulü,
 • Harcamaların nasıl yapılacağı, yetkilerin nasıl verileceği ve yetki sınırları,
 • Tüzüğün değiştirilmesi usulü, yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerinin değiştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilebilmesi,
 • Sendika veya konfederasyonun feshi, kendiliğinden dağılması, başka bir sendika veya konfederasyonla birleşmesi veya mahkeme kararıyla kapatılması hallerinde mal varlığının tasfiye usulü,
 • Sendika veya konfederasyonun zorunlu organlarının oluşumuna kadar kuruluşun işlerini yürütmeye ve temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile adresleri.
 • Sendika ve konfederasyon temsilcilerinin seçiminde yetkili kurulun belirlenmesi, temsilcilerin nitelikleri ve görevden alınma usulü.
 • Gelirlerini ne şekilde muhafaza edecekleri ve zorunlu giderleri için kasalarında tutacakları azamî nakit mevcudu.
 • Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar.
 • Sendika şubesi genel kurulları ve üye sayısı bini (1.000) aşan sendikaların genel kurulları delegelerle yapılabilir.
 • Konfederasyon genel kurulları, üye sendikalarca seçilen en çok beşyüz(500) delegeden oluşur. Üye sendikaların genel kurulda kaç delegeyle temsil edileceği konfederasyon tüzüğünde belirtilir.
 • Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer.
 • Tüzüklere delege seçilmeyi engelleyici hükümler konulamaz.

GENEL KURULLARIN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR YETER SAYISI;

 • Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 6 (altı) ay içinde yapılır.
 • Olağan genel kurul toplantıları 4(dört) yılı aşmamak üzere tüzüklerde belirtilen sürede yapılır.
 • İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az 15(onbeş) gün önce yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir.
 • Olağanüstü Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine en geç 60 (altmış) gün içinde toplanır.
 • Genel kurula çağrı Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
 • Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok 15(onbeş) gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz.
 • Karar Yeter Sayısı; toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur.
 • Yukarıdaki hükümlere aykırı hareket eden sendika şubesi, sendika veya konfederasyon yönetim kuruluna mahkemece işten el çektirilir ve genel kurulu 60(altmış) günü geçmemek kaydıyla en kısa zamanda toplamak üzere 1(bir) veya 3(üç) kayyım tayin edilir.

GENEL KURULLARIN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Organların seçimi.
 2. Tüzük değişikliği.
 3. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve aklanması.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması.
 5. Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde belirtilen konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 6. Taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 7. Sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret ve diğer görevlilerin huzur hakkı ve yolluklarının belirlenmesi.
 8. Sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme veya kapatma; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında yönetim kuruluna yetki verme.
 9. Aynı hizmet kolunda bulunmak koşuluyla başka bir sendika ile birleşme ve katılma.
 10. Başka bir konfederasyonla birleşme ve katılma.
 11. Konfederasyonlara üye olma veya üyelikten çekilme.
 12. Amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olma veya çekilme.
 13. Fesih kararı verme.
 14. Mevzuatta veya sendika tüzüklerinde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karara bağlanması.
 • Şube Genel Kurulları; sadece yukarıdaki (1), (3) ve (14) maddelerde belirtilen görevleri yerine getirirler.

 

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI

 • Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin 3(üç) nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.
 • Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok 30(otuz) gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.
 • Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren 30(otuz) gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açma hakkı vardır.
 • Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere 15(onbeş) gün içinde işverene gönderir.
 • Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir.
 • Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz.

SENDİKA ÜYESİ OLAMAYACAKLAR;

 

 • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri,
 • Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,
 • Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları,
 • Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokulların müdürleri ile bunların yardımcıları,
 • Mülkî idare amirleri,
 • Silahlı Kuvvetler mensupları,
 • Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları,
 • Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları,
 • Emniyet hizmetleri sınıfı,
 • Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri, Üye olamazlar ve sendika kuramazlar.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ;

 

 • Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, 3(üç) nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini 15(onbeş) gün içinde sendikaya gönderir.
 • Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak 30(otuz) gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.
 • Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme 2(iki) ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.
 • Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

 

 • Sendika şubeleri en az 400(dörtyüz) üye ile kurulur. Sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliği kurulabilir.

İldeki üye sayısı 100(yüz) ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi,

İlçedeki üye sayısı 50(elli) ve daha fazla olan sendikanın ilçe temsilcisi;

haftada 4(dört) saat izinli sayılır.

 • Aylıksız izine ayrılan yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılır.
 • Kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin kurumlarınca karşılanmasına devam olunur.
 • Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren 30(otuz) gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri 30(otuz) gün içinde eski görevlerine ya da uygun diğer bir göreve atamak zorundadır.
 • 30(otuz) gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar.
 • Görevden uzaklaştırma, re’sen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

AYLIK ÜYELİK ÖDENTİ TUTARI

 • Ödenti Tutarı; 15’inci derecenin birinci (15/1) kademesinden aylık alan devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının 4/1.000(binde dördünden) az, 1/30 (otuzda birinden) fazla olamaz.

 

 • Kamu Personeli Danışma Kurulu her yıl, MART / KASIM aylarında toplanır.
 • Kurulun sekretarya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

 

İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ VE SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ  

 • İşyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika, işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkilidir. İşyerindeki kamu görevlisi sayısı;
 • 200’e kadar ise – 1
 • 201-600 arasında ise – 2
 • 601-1000 arasında ise – 3
 • 1001-2000 arasında ise – 4
 • 2000’den fazla ise – 5

işyeri sendika temsilcisi seçilebilir.

 

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN GİDERLERİ

 • Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerinin en az yüzde on (% 10)’unu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadırlar.

 

TOPLU SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE İMZA YETKİSİ

 • Toplu sözleşme görüşmelerine kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılır.

KAMU İŞVEREN HEYETİ

 • Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 • Kalkınma Bakanlığı,
 • Maliye Bakanlığı,
 • İçişleri Bakanlığı,
 • Heyet başkanınca uygun görülen bakanlık temsilcileri,
 • Hazine Müsteşarlığı,
 • Devlet Personel Başkanlığı, temsilcilerinden oluşur.

 

TOPLU SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAYA

 • Kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı,
 • Kamu görevlileri adına sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümü için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı,
 • Hizmet kollarına yönelik bölümleri için ilgili sendika temsilcisi yetkilidir.

ÜYE SAYILARININ TESPİTİ

 1. a) Kurumlarca Yapılacak Tespit;
 • Tespite ilişkin toplantıya kurumun İşveren Vekili ile Tahakkuk Memuru veya Mali Hizmetler Birimi Yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır.
 • Toplantı her yıl 15 MAYIS tarihinden sonra 5(beş) iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.
 • Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 MAYIS tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır.
 • İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca MAYIS ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.
 • Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 MAYIS tarihini takip eden 2(iki) iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler.
 1. b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Kurumlardan ve Sendikalardan Gelen Müşterek İmzalı Listeler Üzerinden Yapılacak Tespit;
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 MAYIS tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit eder.
 • Buna göre kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl TEMMUZ ayının ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlar.
 • Sonuçların yayımı tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının üye sayılarının yanlışlığı iddiasıyla sendika ve konfederasyonlarca Ankara İş Mahkemesine itiraz edilebilir.
 • Mahkeme itirazı 15(onbeş) gün içinde karara bağlar.

 

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

 • Toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda yapılır.
 • Kamu görevlilerinin geneline yönelik toplu sözleşme teklifleri Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin konfederasyon temsilcisi üyeleri, her bir hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme teklifleri ise Heyetin ilgili sendika temsilcisi üyesi tarafından hazırlanır ve toplu sözleşme görüşmelerinin başlama tarihinden en az bir hafta önce Kamu İşveren Heyetine sunulmak üzere Devlet Personel Başkanlığına verilir.
 • Toplu sözleşme görüşmelerinin başlangıcında Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanlığına verilen talepler esas alınmak suretiyle genel ve hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme görüşme gündemini belirler.
 • Kamu İşveren Heyeti Başkanının belirleyeceği kurum temsilcileri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin toplam sayısı 15(onbeş)’i geçmemek üzere belirleyeceği temsilciler, toplu sözleşme görüşmelerine teknik heyet olarak iştirak edebilirler.
 • Toplu sözleşme görüşmelerine, AĞUSTOS ayının ilk işgünü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyonlara görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önceden bildirilen yerde başlanır.
 • Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç AĞUSTOS ayının son işgünü tamamlanır.
 • Hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere resmî tatil günlerine rastlayan günlerde toplu sözleşme görüşmelerine ara verilir.
 • Toplu sözleşmeye kurumsal hiyerarşiyi bozacak ve aynı veya benzer unvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamaz.
 • İmzalanan toplu sözleşme metinleri Resmî Gazetede yayımlanır.
 • Toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya yetkili hiçbir konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurmaması halinde, kamu görevlilerine sonraki 2(iki) mali yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre belirlenir.

UYUŞMAZLIK HALİ

 • Toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve toplantı tutanağı imzalanamaması halinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığına dair tespit tutanağı tutulur.
 • Toplantı tutanağı imzalanmasından veya görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığının tespit tutanağı ile belirlenmesinden itibaren 3(üç) işgünü içerisinde sözleşmenin ilgili bölümlerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından imzalamaya yetkili oldukları bölümler için Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabilir.
 • Toplu sözleşme kapsamına girmeyen konulara ilişkin olarak Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.

 

 

 • Kamu İşveren Heyeti Başkanınca görevlendirilen üyeler, konfederasyonlarca belirlenen üyeler ile öğretim üyeleri, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından 2 (iki) hafta önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı ve her bir üyesi için aynı usul ve esaslar çerçevesinde birer yedek üye görevlendirilir.
 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine Başkan dahil en az 8(sekiz) üyenin katılımı ile toplanır.
 • Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin yerine yedekleri çağrılır. Çalışma programı, toplantı gündemi, toplantı veya tespit tutanağının inceleme usul ve esasları ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Başkan tarafından belirlenir.
 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, tarafların başvuru tarihinden itibaren 5(beş) gün içinde kararını verir.
 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.
 • Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar.
 • Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
 • Karara katılmayan üyeler, ayrı ayrı veya birlikte, karşı oy şerhini ve gerekçesini tutanağa yazdırır.
 • Kurul kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.
 • Kurul kararları taraflara 3(üç) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir ve Resmî Gazetede yayımlanır.
 • Her toplantı günü için toplantıya katılan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanına (5000), üyelere (4500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenir.
 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sekretarya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.
 • Toplu sözleşme görüşmeleri ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu çalışmalarına katılacak olanların ağırlama, konaklama, yolluk ve gündelikleri ile diğer her türlü giderleri Devlet Personel Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 

 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

birinci dunya savasi

20.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

Trablusgarp Savaşı Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; • Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde …

Yorum Yapan Daha Yok. Sen Yapmak İster misin?

 1. https://www.youtube.com/watch?v=qarwf3aNLB8
  ya birini seversin ya da sevmezsin de, iftira günahtır be; Allah var, ahiret var, hesap var, cennet-cehennem var.
  sorgulamadan peşe takılan sürüler olunca haber yapmak da, iftira atmak da kolay olur.
  korku insanlardan ve onların dedikodusundan korkmak için değil; Allah’tan korkmak ve yanlış yolda gitmemek için verilmiştir. Allah’tan korkan zulüm karşısında dilsiz şeytan olmaz, zulümden yana hiç olmaz.

 2. https://www.youtube.com/watch?v=hCJe3QG1uBI
  korku insanlardan ve onların dedikodusundan korkmak için değil; Allah’tan korkmak ve yanlış yolda gitmemek için verilmiştir. Allah’tan korkan zulüm karşısında dilsiz şeytan olmaz, zulümden yana hiç olmaz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir