Anasayfa / Ders Notları / İnkılap Tarihi Boşluk Doldurma Etkinlik

İnkılap Tarihi Boşluk Doldurma Etkinlik

KURTULUŞ SAVAŞI

A-HAZIRLIK DÖNEMİ

1-Düşman işgaline karşı halk içinden çıkan silahlı birliklere……………………………………….birlikleri,Düşmana karşı mücadele düşüncesine de  Kuva-i milliye denir.Bu birliklerin kuruluş sebebi

a-Ülkemizin işgal edilmesi,işgale …………………………hükümetinin kayıtsız kalması,Halkın  can ve mal güvenliğinin kalmaması,c-…………………’ın  bütünlüğünün,……………………..’in bağımsızlığının tehlikeye düşmesidir.

2-Mustafa Kemal Anadolu’ya ………………………ve çevresindeki Türk –Rum çatışmasını önlemek(bölgenin itilaf devletlerince Mondros’un 7. maddesi bahane edilerek işgaline engel olmak),Bölgedeki dağılmamış birlikleri dağıtmak,silahlarını toplamak için gönderildi.

3-M.Kemal’in Anadolu’ya geçiş amacı ise ……………………..uyarmak,Bilinçlendirmek,Düşmana karşı milli mücadeleyi başlatmak idi.

4-M.Kemal 19 mayıs 1919 da………………………..’a çıktı.Oradan ……………………………’ya geçti.Burada Havza genelgesini yayınladı.Bu genelgede Dağıtılmamış birliklerin ………………………..nı,Silahların……………………edilmemesini,Komutanların görevlerini terk etmemelerini ,işgallerin ise miting ve gösteriler ile protesto edilmesini istedi.Bu genelge üzerine Mutafa kemal geri çağrıldı.

5-Havza’dan Başlatacağı  mücadeleyi kişisellikten kurtarmak,halka mal etmek için……………………..’ya geçti ve burada ileri gelen silah arkadaşlarının da görüşlerini ve imzasını da alarak 22 Haziran 1919 da ……………………yayınladı.Bu genelgede şunlar belirtildi.

a-………………………bütünlüğü,………………………..bağımsızlığı…………………………….dir……………………………hükümeti itilaf devletlerinin etkisi altında olduğundan üzerine düşen görevi yerine getirememektedir……………………’in   bağımsızlığını,…………

‘ın …………………..yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.Halkımızın haklarını korumak haklı sesini dünya ya duyurmak için her türlü etkiden uzak bir milli kurul oluşturulmalıdır.Bunun için ………………………..’ta milli bir kongre toplanacaktır.Bu kongre için her sancaktan seçilecek üç üyenin yola çıkarılması gerekmektedir.

b- Doğu Anadolu Müdafa-i hukuk cemiyetince toplanan.…………… kongresi üyeleri de kongre bitiminde Topluca Sivas’a  geleceklerdir.

6-Amasya genelgesi milli mücadele de önemlidir çünkü

a-İlk kez …………………………………………düşüncesinden bahsedilmiştir.

b-Bir ihtilal ve ayaklanma belgesidir.

c-……………………………’nin amacı,metodu ve gerekçesi belirtilmiştir.

 

7-M.Kemal Sivas’a giderek gelecek delegeleri beklemek yerine Sivas’tan………………………….gitmiş ve Erzurum kongresine katılmıştır.Sivas kongresinin itlaf devletleri ve İstanbul hükümetinin tehditleri sebebiyle toplanamama,ihtimalini göz önünde bulundurarak ……………………kongresini beklemeden………………………..kongresinde ulusal nitelikli kararlar alınmasını sağladı.

8-Erzurum kongresi ………………………………………cemiyeti tarafından…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..amacıyla planlanmış ve 23-24 Temmuz 1919 tarihinde toplanmıştı. Alınan başlıca kararlar;

a-……………………….bir bütündür bölünemez,

bKuva-i milliyeyi etkin hale getirmek,milli iradeyi hakim kılmak için çalışılacaktır,

c-Manda ve himaye…………………………………………………….

d-………………..’a siyasi,sosyal yapımızı bozucu haklar verilemez,

e-…………………………….hükümeti görevini yapamazsa yerine geçici bir hükümet seçilecektir.

f-………………………………meclisinin açılması ve hükümet çalışmalarının meclis denetiminde yürütülmesine çalışılacaktır.

g-Her türlü işgal ve müdahaleye karşı top yekün karşı konulacaktır.

h-Kongrede alınan kararların yürütülmesi ve alınan kararların takibi için temsil heyetinin seçilmesi

9-Erzurum kongresinin milli mücadeledeki önemi

a-İlk kez …………………egemenliğe dayalı devlet düşüncesinden bahsedildi

b-Milli mücadelenin programı(Nasıl yürütüleceği) belirlenmiştir

c-İşgallere karşı Türk halkının kararlılığı vurgulandı

10-………………….kongresinin toplanmasından az önce M.Kemal  …………………….hükümeti tarafından görevden alınmış bunun üzerine kendisi de Askerlik görevinden ayrılmıştır.

11-Erzurum kongresi sonrası M.Kemal ve diğer üyeler …………………….kongresine katılmak üzere ……………………..’a hareket etmişlerdir.Sivas’a ulaşan üyeler bütün engelleme çabalarına rağmen kongreyi (4-11 Eylül 1919 tarihlerinde) toplamışlardır.Kararlar;

a-………………………..kongresindeki kararlar aynen kabul edildi,

b-Anadolu ve Rumeli deki bütün milli cemiyetler (A.R.M.H.C)adı altında birleştirildi.

c-……………………kongresi sonunda seçilmiş olan temsil heyeti yeniden belirlendi

12-Sivas kongresinin milli mücadeledeki önemi;

a-Bütün milli ………………………. tek çatı altında toplandı,

b-Halkı temsilen milli mücadeleyi yürütecek bir kurul oluşturulmuştur

13-Sivas kongresi ile Erzurum kongresi  farklı ve benzer özelikler taşır bunlar ;

a-…………………..kongresi. D. Anadolu Müdafa-i hukuk cemiyeti,………………….kongresi ise M.Kemal ve arkadaşları planlamıştır.

b-Erzurum kongresi D. Anadolu bölgesinin sorunlarını,…………….kongresi ise Tüm ulusun sorunlarını görüşmek üzere planlanmıştı.

c-………………kongresine yalnızca D.Anadolu ve çevresinden gelen delegeler,……………….kongresine tüm yurttan gelen delegeler katılmıştır.Yani katılımcılar bakımında ……………………kongresi bölgesel,………………….kongresi ulusaldır.Benzer özellikleri ise;

d-Her ikisinde de ulusal nitelikli kararlar alınmış olup,alınan kararlar bakımından her ikisi de ulusaldır.

14-Sivas kongresi sonrası M.Kemal’in girişimi ile Anadolu’da denetimi kaybeden ……………………..hükümeti istifa etti yerine milli mücadeleye daha ılımlı yaklaşan Ali Rıza Paşa hükümeti işbaşına geldi.

15yeni hükümet Anadolu’da hareketin amacını öğrenmek,ortak bir uzlaşma zemini aramak ve kontrolü tekrar ele alabilmek amacıyla M.Kemal ve arkadaşları ile görüşmelerde bulunmak üzere bakanlarından…………………..paşayı …………………………’ya gönderdi.Milli mücadele de Amasya görüşmesi olarak bilinen görüşmede İstanbul hükümetinin temsilcisi ………………..paşa Temsil heyetinin İstanbul hükümeti aleyhine faaliyetlerde bulunmaması karşılığında ;

-Erzurum ve Sivas kongrelerindeki kararlarını

– Milli mücadele yanlısı olduğu için görevden alınan memur ve askerlerin görevlerine iadesini,

– Milli mücadeleye karşı olanların ise görevden alınmasını

-Temsil heyetinin yapılacak seçimlere katılmasını ilke olarak kabul etmiş ancak İstanbul’a dönüşünde kararları (Meclis-i Mebusan’ın açılması hariç)hükümete kabul ettirememiştir.

16-İstanbul hükümeti ilk kez milli mücadeleyi,Temsil heyetini,A.R.M.H.C ‘ni …………………………………görüşmesinde resmen tanıdı.

17-M.Kemal işgal altında olduğu için Osmanlı mebusan meclisi’nin  ………………………’da toplanmasına  karşı çıktı.

18-Mebusan Meclisi …………………………..’yi kabul ettiği için …………………………….tarafından kapatılmış,mebuslar tutuklanmıştır. Bu bahane ile …………………………’da işgal edilmiştir. Mebuslar meclisi’nin kapatılması ve İstanbul’un işgali Ankara’da …………’nin

Açılışını kolaylaştırmıştır.İ………………………’un  işgaline ve Mebuslar meclisinin dağıtılmasına yol açan misak_ı milliye göre;

a-………………………………………. Kaldırılmalıdır

b-Türklerin çoğunlukta olduğu topraklar ayrılık kabul etmez bir bütündür.

c-……………………….ancak komşu ülkelerde Türk azınlığa tanınan haklar kadar hak verilebilir.

d-İstanbul ve Marmara denizinin güvenliği sağlanırsa boğazlar dünya ticaretine açılabilir

e-Kars,Ardahan ve Batum’un geleceği bu şehir halklarının kararına göre belirlenmelidir.

f-Arapların yaşadığı toprakların geleceği bu bölgeler halklarının kararına göre belirlenmelidir.

17-Mustafa kemal İstanbul’un işgaline, – İşgalleri yabancı ülke temsilcilikleri nezdinde protesto ederek,-İstanbul ile her türlü iletişimin kesilmesi,Anadolu’daki itilaf subaylarının tutuklanması,Resmi makamların ellerindeki para v.s. emtianın sayılarak tespit edilmesi ve İstanbul hükümetine teslim edilmemesi,İtilaf devletlerinin Adana ve İstanbul’dan Anadolu’ya asker sevkiyatı yapmalarının önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması talimatı vererek göstermiştir.

 

T.B.M.M.’NİNAÇILMASI

1-İlk T.B.M.M……………………………tarihinde …………………..’da açıldı.

2-İlk meclisin özellikleri;

a-Yasal zeminde kurulmadı

b-Demokratik

c-Merkeziyetçidir (yasama,……………………ve yargı yetkilerini kendinde toplamıştır)

d-Kurucu meclis özelliği taşır.

3-İlk mecliste Hükümet meclis hükümeti olarak çalışmıştır.Hükümet üyeleri ……………………..üyeleri arasından oy çokluğu ile tek tek belirlenmiştir.

YEN ANAYASA

1-Yeni anayasa (…………………………………………. kanunu)20 ocak 1921 yılında kabul edildi.Yeni anayasa hazırlanmasının nedenleri;

a-T.B.M.M.’ni yasal zemine oturtmak

b-Yeni türk devletinin temel esaslarını belirlemek

2- Yeni anayasanın özellikleri;

a-Güçler birliği ilkesini esas aldı(Yasama,yürütme yetkilerini meclise verdi)

b- olağan üstü şartlarda hazırlandığı için Kısa,özdür

c-Laik değildir

d-Egemenliği millete vermiştir.

 

T.B.M.M.’NE KARŞI ÇIKAN İSYANLAR

1-T.B.M.M.’ni hedef alan İsyanlar çıkmıştır Bu isyanlar;

A-Doğrudan İstanbul hükümetince çıkarılan isyanlar;…………………………………….isyanı ve Kuva-i inzibatiye isyanı

B-……………………hükümeti ve İngilizlerin kışkırtması sonucu çıkan ayaklanmalar;Bolu,Düzce;Afyon,Yozgat,Konya isyanları

C-Azınlıkların çıkardığı isyanlar;Ermeni ve ……………isyanları

D-Önceden kuvay-ı milliyeci olupta sonradan isyan edenler;Demirci Mehmet efe ve  ……………………………… isyanaları

2-İsyanların sebepleri;

a-……………………..hükümetinin kışkırtmaları

b-Kuvay-ı milliye birliklerinin halkı rahatsız etmesi,bazı ihtiyaçlarını halktan zorla alması

c-Azınlıkların bulundukları yerlerde bağımsız devlet kurmak istemeleridir

3- İsyanların sonuçları ise

a-Çok sayıda masum insan ölmüştür.

b-Kaynak ve insan israfına yol açmıştır.

c-……………………savaşının kazanılmasını zorlaştırmıştır.

4-İsyanlara karşı T.B.M.M.’nin aldığı tedbirler;

a-İstanbul hükümetinin halkı aldatmasını önlemek için(İstanbul hükümetinin Milli mücadele ve M.Kemal aleyhine aldığı,halka dağıttığı)fetvaya Anadolu’da ki din adamlarından karşı fetva almıştır.

b-İsyanların bastırılması için …………………………………………….kanununu ve ………………………………….mahkemelerini kurdu.

5-T.B.M.M.’nin yargı yetkisini kullandığının en açık delili ……………………………mahkemeleri üyelerinin …………………………. üyeleri arasından seçilmesidir.

SEVR ANLAŞMASI

1-I.Dünya savaşında itilaf devletleri ile Osmanlı arasındaki savaş kesin olarak 10 Ağustos 1920 tarihli……………….. anlaşması ile sona ermiştir.. Anlaşmanın gecikmesinin sebebi ………………………..devletlerinin Osmanlı devletinin paylaşmaya karar vermiş fakat paylaşım hususunda anlaşamamalarıdır.

2-Anlaşma madeleri;

a-…………………………… uluslar arası bir komisyonun yönetimine bırakılacak

b-Kapitülasyonlar genişletilerek devam ettirilecek

c-Sınırlar_Trakya ve Ege bölgesi ………………………..’a,…………………………..bölgesi İtalya’ya,Suriye,G.Doğu Anadolu,Suriye

ve Lübnan ……………………’a,I…………………… ve F…………………….. ise İngiltere’ye Verilecek,Doğu Anadolu’nun geri kalan bölümlerinde Bir ………… ve bir …………………. devleti kurulacak,Osmanlının sınırları ise(Orta ve Batı kara deniz ile İç Anadolu’nun kuzey kısımlarından ibaret olacak)

d-Osmanlının Ordusu 50.000 kişiyi geçmeyecek,ağır silahlar bulunmayacak,askerlik zorunlu olmayacak

e-Azınlıklara geniş haklar verilecek

f-Osmanlı devletinin maliyesi İtilaf devletleri tarafından denetlenecek ti.

2-Anlaşmayı ……………………….Hükümeti imzalamış fakat …………………hükümeti red etmiş imzalayanları vatan haini saymıştır.

3-Anlaşma hukuken geçersizdir çünkü Osmanlı Anayasası ……………………………………’e göre bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ………………………………meclisinde tartışılması ve kabul edilmesi gerekiyordu.Ancak …………………………meclisi daha önce İtilaf devletleri tarafından dağıtıldığı için Anlaşmanın Mebuslar meclisinde tartışılması mümkün olmamıştır.

DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI

1– 1920 yılında T.B.M.M. tarafından Düzenli ordunun kurulmasının sebepleri;

a-……………………………………….birliklerinin Yunan ilerleyişini durduramaması,

b-………………………………………..birliklerinin Başı boş hareket etmesi,Merkezin emrini zaman zaman dinlememeleri

c-Kuva-i Milliye birliklerinin Halkı rahatsız edip ihtiyaçlarının bir kısmını halktan zorla almalarıdır.

2-Düzenli Ordu kurulunca ortadan kaldırılan ……………………………………….. birlikleri İsyanların önlenmesinde,Düşman işgalinin yavaşlatılmasında,Düzenli ordu kurulana kadar zaman kazanılmasında  etkili olmuştur.

3-Türk halkı milli mücadelede üç cephede savaşmıştır;

a-Doğu cephesinde -………………………..İle

b-…………………-Fransızlar ile

c-Batı cephesinde ………………………….ile

4-Doğu cephesindeki çatışmalar Aralık 1920 yılında yapılan Gümrü anlaşması ile sona ermiştir.

5-Ermeni sorunu aşağıdaki gibi gelişmiştir.

4-Ermeni sorunu;19.y.y.sonlarında Osmanlı Ermenilerini kendi çıkarları için kullanmak isteyen…………………………..devletlerin Ermenileri kışkırtması ile ortaya çıkmıştır.Ermenileri ilk kışkırtan ise ………………………olmuştur.Rusya Ermenileri kışkırtmakla

……………………………………………….bölgesinde kendi güdümünde bir…………………devleti kurmayı ve bu devlet üzerinden

…………………………………..ulaşmayı amaçlamıştır.Rusya’dan sonra Ermeni meselesine taraf olan …………………ve ………………..

İse kendi güdümlerinde Doğu Anadolu’da kurulacak bir……………………….devletinin kullanarak ………………..’nın ……………………

…………………….ulaşmasını engellemek istemişlerdir.Birinci dünya savaşında Ermeniler kendilerini kışkırtan devletlerin yanında  Osmanlıya cephe almış,bölgede güvenliği bozmuşlardır………………………devletide bölgede güvenliği sağlamak amacıyla  1915 de Bir kanun (Tehcir)çıkararak bölgede güvenliği bozan Ermenileri …………………..’ye göç ettirmiştir.Ermeniler bugün bu olayı soy kırım olarak tanıtmaya çalışmaktadırlar.Osmanlının I.Dünya savaşında yenilmesinden cesaret alan Ermeniler Doğu Anadolu bölgesini işgal etmek istemişlerse de Türk halkı verdiği kurtuluş savaşında Ermenileri mağlub etmiş onlara Aralık-1920 Tarihli …………………..anlaşmasını kabul ettirmiş ve Anadolu üzerinde toprak talepleri olmadığını kabul ettirmiştir.

5-Güney cephesinde İtalyanlar ile her hangi bir çatışma yaşanmadı.Fransızlar ile yapılan çatışmalar ise Ekim 1921 Ankara anlaşması ile sona erdi.Suriye sınırımız (Hatay)hariç bu anlaşma ile çizilmiştir.

6-Batı cephesinde Düzenli ordu birlikleri ile yunanlılar arsındaki ilk çatışma …………………………………..Muharebesidir.Muharebe Yunanlıların T.B.M.M.’ne ………………….anlaşmasını kabul ettirmek yada meclisi dağıtmak amacıyla saldırmaları sonucu başladı. Muharebeler yunan taarruzunun başarısızlığı ile sonuçlandı.Düzenli ordunun bu başarısı

a-T.B.M.M.’nin otoritesini artırdı

b-Türk halkının kurtuluş ümidini artırdı

7-I.İnönü muharebelinde Türk ordusunun başarısı itilaf devletlerinin T.B.M.M.’nin gücünü anlamasına ve onunla anlaşma yolları aramasına yol açtı.Bu düşünceden hareket eden itilaf devletleri …………………anlaşmasını biraz yumuşatıp T.B.M.M. ne kabul ettirebilmek için ……………………….konferansını topladılar.Ancak T.B.M.M.temsilcisinin Misak-ı milliden taviz vermemesi sebebiyle konferanstan netice alınamadı.Bu sonuca karşılık itilaf devletleri …………………..hükümetini konferansa davet etmekle ilk kez hukuken tanımış olmalarında dolayı önemlidir.

8-Bu I.İnönü muharebelerindeki başarı diğer taraftan da Sovyet Rusya’nın  T.B.M.M.’nin gücünü anlayıp tanımasına ve Bizimle 16 Mart 1921 tarihli ……………………………..anlaşmasını imzalamışlardır.Ruslar bu anlaşma ile;T.B.M.M. hükümetini tanıyor,her türlü yardımda bulunmayı kabul ediyordu.

9-İstiklal marşımız da ……………………………..muharebesi sonrasında 12 Mart 1921 de kabul edildi.Şairi …………………………….dur

10-Yunanlıların ………………………………muharebesindeki başarısızlıklarını örtmek ve amaçlarını (T.B.M.M.’ne Sevr anlaşmasını kabul ettirmek yada meclisi dağıtmak) gerçekleştirmek üzere 26 Mart 1921 de saldırıya geçmeleri bu defa Düzenli ordu birlikleri ile yunanlılar arasında batı cephesindeki ikinci çatışma olan  …………………………………………… muharebesinin yaşanmasına yol açtı.Bu muharebe de yunanlıların başarısızlığı ile sonuçlandı.Bu başarı yine a-T.B.M.M.’nin otoritesini artırdı, b-Türk halkının kurtuluş ümidini artırdı.

Ayrıca işgalci ……………………………’ın Anadolu’daki kuvvetlerini çekmesine yol açtı.

11-II.İnönü muharebesi sonrası yunanlılar uzun süreli hazırlık ve takviye sonrası Aynı amaçlarla (T.B.M.M.’ne Sevr anlaşmasını kabul ettirmek yada meclisi dağıtmak)1921  Temmuzunda yeniden Taarruza geçtiler İki Taraf arsında Kütahya –Eskişehir muharebeleri diye bilinen muharebe yaşandı.ancak bu saldırılarında ağır kayıplar veren Türk ordusu gri çekilince yunanlılar Sakarya nehrinin batısını işgal ettiler.Bu durum Ankara da telaşa yol açtı.Eleştirilerin M.Kemal paşaya yöneltilmesi sonucu M.Kemal T.B.M.M.de başkomutan seçilmiş ve düşmanın mağlub edilebilmesi  hazırlık yapmaya başladı .Bu bağlamda …………………………….emirlerini yayınlayarak halkın elinde olan ve ordunun işine yarayacak olan her türlü malzemenin % 40’ı bedeli sonradan ödenmek kaydıyla toplanmasını,ordunun işine yarayacak ustaların ordu emrine alınmasını sağladı.Tekalif-i milliye emirleri Ordunun ihtiyaçlarını karşılayarak taarruz edebilecek hale getirebilmek  düşüncesi ile yayınlanmıştır.

12-Türk ordusu hazırlıklarına devam ederken Yunanlılar Ankara’ya ulaşmak beklentisiyle 23 Ağustosta Sakarya nehrini geçerek tekrar taarruza geçtiler ve Türklerle  Aralarında Sakarya muharebesi olarak bilinen muharebe başlamıştır.Ancak yunan birlikleri başarısız olarak geri çekilmek zorunda kalmıştır.Bu başarı sonucu;

a-Fransızlarla Ekim 1921 Tarihli ………………………anlaşması imzalanmış.Hatay hariç Suriye sınırımız belirlenmiş,Fransız kuvvetleri Anadolu’yu terk etmişlerdir.

b-Gürcü,Azeri ve Ermeni Sovyetleri ile 13 Ekim 1921 Tarihli ……………………anlaşması imzalandı Doğu sınırımız kesin şeklini aldı.

c-Batıda II.Viyana mağlubiyeti ile başlayan Türk gerileyişi durdurulmuştur.

d-İtilaflar Sevr anlaşmasını biraz daha yumuşatarak T.B.M.M.’ne barış teklifinde bulundu.

13-Batı cephesinde Sakarya muharebesi sonucu yunanlılar savunmaya geçmişti.Türk ordusu ise 1922 Ağustosuna kadar hazırlıklarını tamamlamış olarak Yunanlıları yurdumuzdan atmak amacıyla 26 Ağustos 1922 de Büyük taarruza başladı.Kısa sürede yunan ordusu dağıtıldı yunanlılar ülkemizi terk etmek zorunda kaldı.

 

ATEŞKES VE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

14-Bu başarı sonrasında itilaf devletleri ile T.B.M.M. hükümeti arasında ………………………ateşkes anlaşması imzalandı.Buna göre;

a-Türk yunan kuvvetleri arasıdaki çatışmalar hemen duracak,yunanlılar Doğu Trakya’yı  boşaltacak ve Türklere teslim edecek.

b-Türk kuvvetleri kalıcı barış sağlanana kadar boğazlara ve Doğu Trakya’ya geçmeyecek

15-Mudanya Ateşkes anlaşması ile milli mücadelenin ………………………… …….dönemi bitti.

16-İtilaf devletleri Mudanya ateşkes anlaşması sonrasında yapılacak …………………………konferansına Türkler arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanmak düşüncesiyle T.B.M.M.hükümeti ile birlikte İstanbul hükümetini de davet etmişler bunun üzerine T.B.M.M. 3 Kasım 1922 de çıkardığı bir kanunla …………………………’ı kaldırmıştır.

17-24 Temmuz 1923 Tarihli Lozan barış konferansında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

– Boğazlar Türkiye’nin de aralarında olduğu …………………………………bir komisyonun yönetimine bırakılacak

-Suriye sınırı 1921 Tarihli Fransa ile yapılan …………………………anlaşmasına göre bırakılacak,Hatay Türklerinin hakları korunacaktı

-Irak sınırı ileride ………………….ile Türkiye arasında çözülecek,çözülemezse sorun milletler cemiyeti tarafından halledilecek

-Batı sınırı,Meriç nehri ………………….ile sınır olacak, Gökçe ada ve Bozca ada dışındaki Ege adaları …………………’a bırakılacak

-Kapitülasyonlar………………………….tır.

-Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak ve Türklerle aynı haklara sahip olacak fakat ayrıcalık verilmeyecek

-Osmanlıdan kalan Borçlar bizimle beraber Osmanlıdan ayrılan ülkelere paylaştırılacak

18-……………………………anlaşması kurtuluş savaşını kesin olarak sona erdirdi.Türk milletinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını belgeledi

Sabit GENÇ

Tarih Öğretmeni

 

Hakkında Sosyal Bilgiler

4 yorum

  1. sorularınız çok güzel biz ebeveynler çocukları nasıl test edebiliriz lütfen cevap anahtarını paylaşın

  2. lütfen cevapları nerdede yaaa hemen gereklii

  3. ebru yıldırım

    siz bu boşluk doldurmaları veriyosunuz cevapları nerde

  4. sen ne diyon değişik

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi İpek yolu Asya, Afrika ve Avrupa’yı bir birbirine ...