İnkılap tarihi 1.dönem 1.yazılı test

SORULARI
1.Mustafa kemal kurmay yüzbaşı olarak 5 şubat 1905 tarihinde stajını yapmak üzere ………….5.orduya atandı.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şehirlerden hangisi gelmelidir?
A) Şam B) Tebriz C) Bağdat D) Selanik
2.Aşağıdakilerden hangisi italyanın trablusgarp’ı işgal etme nedenleri arasında yeralmaz?
A) sanayi ink.gerçekleştiren italyanın hammeddeye olan ihtiyacının artması
B) İngiltere ile İtalya arasındaki ekonomik rekabet
C) Osmanlı devletinin kendini koruyamayacak kadar aciz olması.
D) trablusgarp’ın stratejik konumu
3.M.kemal trablusgarp’ta İtalyanlara karşı yerel direniş örgütleri ile birlikte başarılı savunma savaşları vermişlerdir.aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Kut-ül amara B) Derne C) bingazi D) Tobruk
4.Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı devletini kendi yanında savaşa sokmak isteme nedenleri arasında yeralmaz?
A) Savaşı daha geniş alanlara yaymak
B) Sömürgelere giden yolları kontrol altında tutmak istemesi
C) Osmanlı Devletinin Jeopolitik konumundan yararlanmak düşüncesi
D) Mısır’ı ele geçirmek düşüncesi.
5.Aşağıdakilerden hangisi taarruz cephesidir?
A) Filistin cephesi B) Kafkas cephesi C) ırak cephesi D) Çanakkale cephesi
6.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devleti toprakları dışında açılmış cephelerden biri değildir?
A) Yemen B) Makedonya C)Galiçya D) Romanya
7. Aşağıdaki savaş ve antlaşma eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) II.Balkan savaşı – Atina ve İstanbul
B) Trablusgarp – Uşi
C) I.dünya – Mondros
D) I.dünya – Nöyyi
8.Mustafa Kemal’in fikir hayatının gelişmesinde rolü olan şehirlerden birisi diğerlerinden farklıdır. Bu şehir hangisidir?
A) Selanik B) manastır C) Sofya D) İstanbul
9. Rusya’da yardım alamadığı için Bolşevik ihtilali çıkmış.Yeni hükümet ………………………Antlaşması ile savaştan çekilmiştir.(3 Mart 1918)Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Sen jermen B) Triyanon C) brest litowsk D) versay
10.aşağıdakilerden hangisi itilaf devletlerinin Çanakkale cephesini açma nedenleri arasında yeralmaz?
A) Boğazları ve İstanbul’u alarak Osmanlıyı savaş dışı bırakmak
B)Bakü petrollerinden yararlanmak düşüncesi
C)Balkanlar üzerinden Almanya’ya saldırmak
D)Savaşı kısa sürede sonuçlandırmak
11.aşağıdakilerden hangisi I.dünya savaşı sonuçları arasında yeralmaz?
A) Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kuruldu.
B) Yenilen devletlerde rejim değişiklikleri meydana gelmiştir
C) I.Dünya Savaşından en karlı ABD ve İtalya çıkmıştır
D) Litvanya, Çekoslovakya, Polonya, Yugoslavya, Macaristan ve Avusturya bağımsız birer devlet olarak ortaya çıktı
12.”altı ilde karışıklık çıkarsa itilaf devletleri bu illerin herhangi bir kısmını işgal etme hakkınıa sahip olacaktır”
Aşağıdakilerden hangisi bu illerden biri değildir?
A)Elazığ B) Van C) Diyarbakır D) Erzincan
13.Manda ve himaye fikri ilk defa nerde gündeme getirilmiştir?
A)Mondros ateşkes ant B) Paris barış konferansı
C) Londra konferansı D) Sevr antlaşması
14.Paris barış konferansından sonra Mondros ateşkes antlaşmasını uygulamak isteyen itilaf devletleri ilk olarak nereyi işgal etmişlerdir?
A) İstanbul B) İzmir C) Musul D) Antalya
15.Mustafa Kemal askerlik mesleğinden hangi olaydan önce istifa etmiştir?
A) Amasya görüşmesi B) Sivas kongresi C) Erzurum kongresi D) Amasya genelgesi öncesi
16.Mustafa kemal 9. Ordu müfettişi olarak Samsun’a gönderilmiştir.aşağıdakilerden hangisi Mustafa kemal’in Samsun’a gönderilme amaçları arasında yeralır?
A) İstanbul hükümetinin başkentten uzaklaştırmak istemesi
B) İtilaf devletlerinin İstanbul’daki faliyetlerinden rahatsız olması
C) İstanbul hükümetinin onu milli mücadeleyi başlatmak için görevlendirmesi
D) samsun çevresinde çıkan ayaklanmaları yatıştırmak için görevlendirilmesi
17.Sivas’ta milli bir kongrenin yapılacağı ilk defa nerede gündeme getirilmiştir?
A) Havza genelgesi B) Amasya genelgesi C) Erzurum kongresi D) Amasya görüşmesi
18.Aşağıdakilerden hangisi Amasya genelgenin sonuçları arasında yeralmaz?
A) ilk defa milli bir kuruldan bahsedilmiştir
B) milli mücadelenin gerekçe ve yönteminden bahsedilmiştir.
C) İstanbul hükümetinin görevini yerine getirmediğinden bahsedilmiştir
D) İlk defa milli sınırlardan bahsedilmiştir
19.Aşağıdakilerden hangisi Erzurum kongresinde görüşülmemiştir?
A) Milli irade b) Azınlık hakları C)Kuva-yi milliye D) Temsil heyeti
20.Yurdumuzda milli cemiyetler ilk defa nerede tek çatı altında toplanmıştır?
A) Sivas kongresi B) Erzurum kongresi C)Havza genelgesi D) Amasya genelgesi
21.”İngilizler tarafından açıldı. İngilizlerin amacı Abadan petrollerini korumak.Kuzeye çıkıp Ruslarla birleşmek,Türk kuvvetlerinin Hindistan’ı tehdit etmesini engellemek.Bölgedeki Alman tehlikesini ortadan kaldırmak”verilen bu bilgiler hangi cepheye aittir?
A)Kanal B) Suriye – Filistin C) Irak D) Kafkas
22.aşağıdakilerden hangisi doğu Karadeniz ve çevresinde Pontus’çu Rumlara karşı mücadele etmiştir?
A) Felah-ı vatan B) Kilikyalılar C) Trabzon müdafaai hukuk cemiyeti D) reddi-i ilhak
23. Millî Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisinde manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir?
A) Havza Genelgesi B) Sivas Kongresi C) Amasya Genelgesi D) Erzurum Kongresi
24. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır?
A) Erzurum Kongresi B) Balıkesir Kongresi
C) Sivas Kongresi D) Amasya genelgesi
25.”İstanbulda kuruldu.kurtuluşu saltanat ve hilafete bağlı kalarak gerçekleşeceğini savunmuşlardır”bilgileri verilen cemiyet a.ş.hangisidir.
A)Kürt teali B) teali İslam C)Hürriyet ve itilaf D) İngiliz muhipleri

Mustafa Şimşek

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

yer alti kaynaklarimiz 1 1

Türkiyenin Zenginlikleri Nelerdir – Güzel

TÜRKİYENİN ZENGİNLİKLERİ Beşeri Coğrafya: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler …

1 Tanecik Yorum

  1. inkılap tarihi 1.dönem 1.yazılısının cevap anahtarı nerdeeee ?????

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir