1-       Kuruluşundan sonra TBMM’nin kazandığı ilk askeri başarı aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir?

A) Güney Cephesi’nde Fransızlara karşı

B) Çanakkale’de İtilaf Devletlerine karşı

C) Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı

D) Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı

2- Kuvayımillîye birliklerinin Milli Mücadele’ye katkıları arasında;

               I.     Düşman ilerleyişinin yavaşlatılması

             II.     Ayaklanmaların bastırılması

          III.     Ulusal bilincin geliştirilmesi

                durumlarından hangileri gösterilebilir?

A)      I ve II                                   B)I ve III

C) II ve III                                   D) I, II ve III

3- Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sonucunda Türk ordusunun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa TBMM’de eleştirilere hedef olmuştu. Mecliste Mustafa Kemal’e inananlar ordunun başına geçmesini istiyorlardı. TBMM,5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal’e hem başkomutanlık görevinin verilmesi hem de meclisin tüm yetkilerini kullanmasını kabul etmişti. Mustafa Kemal bu yetkileri kullanarak ordunun eksiklerini ulusun özverisi sayesinde giderdi. Sakarya’da başlatılan ölüm kalım savaşını kazandı ve ulusun bağımsızlık isteğini güçlendirdi.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Düzenli ordunun kurulması için hazırlıklara başlanmıştır.
B) Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun gereksinimleri karşılanmıştır.
C) Mustafa Kemal’in bütün emirleri TBMM kararı olarak kabul edilmiştir.
D) Türk ordusu yeni başarılar kazanmıştır.

4-  Birinci İnönü Zaferi’nin önemli sonuçlarından biri de Türk halkının TBMM’ye olan güven ve inancının artmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu destekler?

A)      Londra Konferansı’nda barışın sağlanamaması

B)      Halkın düzenli orduya katılımının artması

C)      İsmet Bey’e generallik rütbesi verilmesi

D)      İstanbul Hükümeti’nin TBMM’yi tanıması

5- Sovyet Rusya ile yapılan Moskova anlaşması büyük bir kazanç olsa da Misak-i Milli’den verdiğimiz ilk taviz olmuştur. Antlaşmada yer alan maddelerden hangisi bu yargıyı desteklemektedir?

A) Sovyet Rusya TBMM’yi tanıyacaktır.

B) İki taraf arasında ekonomik ilişkiler gelişti­rilecektir.

C) Sovyet Rusya, Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartıyla Türkiye’nin doğu sınırını tanıyacaktır.

D) Taraflardan birinin tanımadığı uluslar arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır

6-  14 Temmuz 1921 tarihinde Ankara’da toplanan Maarif Kongresi yurdun her tarafından gelen 250’den fazla erkek ve kadın öğretmeni bir araya getirmiştir. Kongreyi Mustafa Kemal cepheden gelerek açmış ve çok önemli bir açış konuşması yapmıştır.

Bu bilgilere bakılarak Maarif Kongresi ile ilgili;

 1. 1.       Olağanüstü koşullarda yapılmıştır.
 2. 2.       TBMM’nin eğitime verdiği önemi göstermektedir.
 3. 3.       Ekonomik ve siyasal kararlar alınmıştır. gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A)      Yalnız 2     B) 1 ve 2     C) 2 ve 3      D) 1,2 ve 3

7- Türk Kurtuluş Savaşı, milletin yokluklar içerisinde elde ettiği bir zaferdir. Asırlardır ağır vergiler, savaşlar ve çıkarını düşünen yöneticiler karşısında yorgun düşen Türk milletinin zaten güçsüz olan ekonomik kaynaklarının kullanılmasıyla bağımsızlık elde edilmiştir.  Bu durumu aşağıdaki çalışmalardan hangisi kanıtlamaktadır?

A)      Yabancı devletlerden yardımlar alınması

B)      Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması

C)      TBMM’nin açılması

D)      Diplomatik ilişkilerde aktif bir politika izlenmesi

8- 1683’ten beri süren geri çekilişimiz Sakarya Savaşı ile son bulmuştur. Ancak bu savaşı kazanmamıza rağmen yurdu düşmandan temizlemek için karşı harekete geçilmemiştir.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İtilaf devletlerinin barış teklifinde bulunmaları

B) İtalyanların kendiliğinden çekildiği gibi Yunanlılarında çekilebileceği düşüncesi

C) Ordumuzun taarruz kabiliyetinin olmaması

D) Mustafa Kemal’in Başkomutan olarak kalmak istemesi

9- Kurtuluş Savaşı yıllarında; “Vurun Kahpeye”, “Ateşten Gömlek”, “Kalpaklılar”, “Esir Şehrin İnsanları” gibi birçok roman yazılmıştır. Bu duruma bakılarak;

 1. I.                    Kurtuluşun ve ülkenin durumunu anlatan eserler yazılmıştır.
 2. II.                  Savaş yıllarında bile Türk milleti edebi eserler vermiştir.
 3. III.               Romanlarda genellikle günlük hayat konu olarak seçilmiştir.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A)      Yalnız I        B) I ve  II   C)  II ve III  D) I, II ve III

10- I. 1921 Anayasası’nın ilanı
II. Saltanatın kaldırılması
III. II.TBMM’nin açılması
Yukarıdaki gelişmelerin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulusal Egemenliğin sağlanması
B) Kurtuluş savaşı, hazırlık döneminin tamamlanması
C) Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi
D) Ulusal bağımsızlığın sağlanması

11- I.Dünya Savaşı sonrasında İtilaf devletlerince Osmanlı Devleti’ne imzalatılan bu belgeyle neredeyse devlet haritadan silinmiş ve egemenliğini ciddi biçimde sınırlayan hükümlere yer verilmiştir. Atatürk önderliğinde Milli Mücadeleye başlayan Türk ulusu savaş meydanlarında büyük zaferler kazanmış ve bu onurlu sözleşme ile siyasi ve hukuki alanda başarısını tescil etmiştir.

Yukarıdaki parçada karşılaştırılan iki unsur aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)      Boğazlar Komisyonu – Kapitülasyonlar

B)      Sevr Antlaşması – Lozan Antlaşması

C)      Misakımilli – Sevr Antlaşması

D)      Lozan Antlaşması – Mudanya Ateşkesi

 

.

12- İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen Misak-ı İktisadi’de; “Büyük devletlerin ekonomik boyunduruğu altında kalmadan, kendi kaynaklarımızla ekonomik kalkınma gerçekleştirilmelidir.” kararı yer almıştır.

Buna göre yeni Türk devletinin ekonomide aşağıdaki yöntemlerden hangisini izlemesi beklenemez?

A)      Hammaddesi yurt içinde olan sanayi dalları kurma

B)      Yabancıların kurduğu ekonomik tekellerden kaçınma

C)      Sanayicileri teşvik edecek ulusal bankalar kurma

D)      Kapitülasyonları yaygınlaştırarak gümrük gelirlerini azaltma

13-  I. İstanbul’a yakın oluşu
II. Anadolu’nun ortasında güvenli bir bölgede bulunması
III. Gelişmiş bir kent olması
IV. Askeri starateji açısından önemli bir mevkide olması
V. Ulaşım yollarının bağlantı noktasında olması
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Ankara’nın başkent seçilmesinde etkili olmuştur?
A) I-II-III         B)II-III-IV           C)II-IV-V    D)III-IV-V

14- Aşağıda oluş sırasına göre yaşanan bazı gelişmeler gösterilmiştir.

ü  TBMM’nin açılması

ü  Saltanatın kaldırılması

ü  …………………

ü  Halifeliğin kaldırılması

Bu durumda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)      1921 Anayasası’nın kabulü

B)      Cumhuriyetin ilanı

C)      Laikliğin Anayasa’ya girmesi

D)      Medeni Kanun’un kabul edilmesi

15-        1) Milli Egemenlik  2) Laiklik

3) Bağımsızlık         4) Monarşik Yapı

Halifeliğin kaldırılmasının yukarıda verilen kavramlardan hangisini güçlendirdiği söylenemez?

A)      1        B)  2         C)  3        D)  4

 

16-  Türkiye’de Atatürk döneminde;

ü  Halk Fırkası

ü  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

ü  Serbest Cumhuriyet Fırkası

Bu durum aşağıdakilerden hangisine verilen öneme kanıt oluşturmaktadır?

A)      Demokrasiye       B) Bağımsızlığa 

C) Laikliğe                 D) Devletçiliğe

17- Atatürk döneminde tekke, zaviye ve türbe gibi kurumlar çağdaşlık yolunda yürüyen Türkiye’ye engel oluşturduğu için kapatılmıştır.

Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi yukarıda anlatılanlarla aynı doğrultulardadır?

A)      Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

B)      Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.

C)      Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

D)      Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz.

18-  I. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

II. Miladi takvimin kabul edilmesi

III.Aşar vergisinin kaldırılması

IV.Hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması

Yukarıda verilen inkılaplardan hangisi ya da hangileri Batılı ülkelerle ticari ilişkileri kolaylaştırma amacına yönelik olduğu söylenebilir?

A)Yalnız I      B) Yalnız III     C) I-III      D) II-IV

 

19-  1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun’un Türk kadınına;

1.Hukuksal   2.Siyasal   3. Ekonomik       4. Sosyal

gibi alanlardan hangisi bakımından haklar sağladığı söylenemez?

A)1              B)   2                C)  3              D)   4

20-  Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Türkiye’de çok partili hayata geçiş sürecine zarar vermiştir?

A)      Atatürk’e suikast girişimi

B)      Şeyh Sait İsyanı

C)      Çerkez Ethem İsyanı

D)      1926 Ankara Antlaşması

21- 1 Temmuz 1926’da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile, Türk sularında taşıma haklarının Türklere ait olduğu ilan edilmiştir. Türk denizciliğinin yeniden nefes almasına imkan veren bu kanunun kabul edildiği 1 Temmuz günü günümüzde Denizcilik Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Bu bilgiler daha çok aşağıdaki alanlardan hangisini ilgilendirmektedir?

A)Ticaret   B) Sanayi   C) Tarım  D) Eğitim

.22-   …………………. yeni rejimi yıkmak için Mustafa Kemal Paşa’yı öldürmeyi planlamışlardır. 16 Haziran 1926’da İzmir’e gidecek olan Mustafa Kemal Paşa’ya bir …………..tertiplemişlerdir. fakat planın haber verilmesi üzerine suikastçılar yakalanmış ve ……………….tarafından yargılanarak cezalandırılmıştır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A)      Yenilik karşıtları

B)      İstiklal Mahkemesi

C)      Suikast

D)      Halk Fırkası

.

23-Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriye­tini, ilelebet, muhafaza ve mü­dafaa etmektir.

Atatürk’ün bu sözüyle Türk gençlerine,

I. Vatanın bütünlüğünün korunması

II.Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar ya­şatılması

III.Yönetimde, dini kuralların muhafaza edilmesi

sorumluluklarından hangisi ya da hangileri­ni hatırlattığı söylenebilir?

 

A) I ve II                B)  I ve III                 C) II ve III                       D)  I, II ve III

.24-Millet Mekteplerinin açılması

Harf İnkılabının yapılması

Maarif Teşkilatı hakkında kanun çıkarılması

Bu çalışmalar ile aşağıdaki inkılaplardan hangisi aynı doğrultuda yapılmıştır?

A) Şapka Devrimi’nin yapılması

B) Kadınlara siyasal haklar verilmesi

C) Yurt dışından mimarlar getirilmesi

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

25-Atatürk, “Ülkesinin, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” demiştir.

Aşağıdaki yargılardan hangisi Atatürk’ün bu sözlerinde belirttiği hedefle paralellik gösterir?

A) Türk dili yabancı sözcük ve terimlerden arındırılmalıdır.

B) Türkiye Türkçesi’yle Osmanlıca uyumlu hale getirilmelidir.

C) Yöresel ağızlarda kullanılan sözcükler Türkçe’ye kazandırılmalıdır.

D) Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil haline getirilmelidir.

 

26-Kubilay Olayı bütün yurtta üzüntü ve nefret uyandırmıştır. Yurdun pek çok yerinde olayı lanetleyen mitingler düzenlenmiştir. Devlet, inkılapların yerleşmesi

ye devletin devamının sağlanması açısından gerekli

tedbirleri almıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kubilay Olayı’nın halk tarafından tepki ile karşılandığı

B) Devletin inkılapların devamı için gerekli tedbirleri

aldığı,

C) Kubilay Olayı’ndan sonra devletin çok partili hayata

geçme kararı aldığı

D) Mitingler yapılarak, olayın protesto edildiği

27-Taşhan Meydanı’nın yakınında, Cumhuriyet’in kurulduğu

yıllarda yapılmış olan binalar bulvara sıralanmıştı;

Sümerbank, Etibank, Millî Eğitim Bakanlığı ve

Merkez Bankası. İlk ikisi özellikle söz edilmeyi iki misli

hak ediyor: Birincisi, her iki kurum Türk endüstrisinin

temel taşlarıdır, ikincisi, bu kurumların isimleri devleti

kuran kişinin tarih bilincini ortaya koyuyor.

Kurt Laqueur’un anlatımından yola çıkarak

I. Bayındır hale getirilmeye çalışılmıştır

II. Bazı bankaların isimleri tarihten alınmıştır

III.Mimaride Avrupa’nın etkisi vardır

yargilarindan hangisi veya hangilerine ulaşabiliriz?

A) I ve II                      B) I ve III

C) II ve III                   D) I, II ve III                                               28-TUĞÇE: 2 Mayıs 1 920’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kurulmasıyla sağlık alanında bakanlık düzeyinde bir kuruluş oluşturulmuştur.

TOLGA: 1931 yılında ise hastalıkların nedenini bulmak ve tedavi yöntemleri için Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi kurulmuştur.

Tolga ve Tuğçe‘ nin bahsettiği bu çalışmalar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Sağlık hizmetlerinin devlet kontrolü altında gerçekleştirildiğinin

B) Bütçeden en fazla payın sağlık sektörüne aktarıldığının

C) Sağlık sektöründeki büyümede yabancı şirketlerinde rol oynadığının

D) Sağlık alanında yapılan yatırımların devlete yük olduğunun

29- Atatürk, Yalova’daki köşkün yapımı sırasında ulu bir çınarın kesileceğini öğrenince, köşke raylı bir sistem yaptırmış ve köşkün 4.80 metre kaydırılmasıyla, çınar kesilmekten kurtarılmıştır.

Buna göre Atatürk’ün aşağıdaki alanlardan hangisine önem verdiği söylenebilir?

A)Mimari       B) Doğa        C) Tıp        D) Musiki

30 Atatürk döneminde aşağıdaki alanlarla ilgili birçok yenilik ve çalışma yapılmıştır.

TİYATRO     RESİM        HEYKELTIRAŞLIK

Bu durum Atatürk’ün aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Vatanseverliği               B) İleri görüşlülüğü

C) Sanat severliği              D) İnsan sevgisi

 

31-Aşağıdakilerden hangisi yeni “Medeni Kanun”un getirdiği sonuçlardan biri değildir?
A)   Resmi nikâh zorunluluğu getirildi.
B)   Tek eşlilik kabul edildi.
C)   Kadına kendi soyadını taşıma hakkı verildi.
D)   Kadına da boşanma hakkı verildi.

32- Cumhuriyet öncesi Türk toplumunda ailelerin dini, sosyal, ailevi ve asalet kaynaklı lakaplar taşımaları, gerek insanlar arasında ayrıma yol açmakta gerekse toplumsal ilişkilerde (nüfus işlemleri, askerlik vb.) karışıklıklara neden olmaktaydı.

Bu engel aşağıdakilerden hangisiyle birlikte aşılmıştır?

A)      Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

B)      Kabotaj Kanunu

C)      Medeni Kanun

D)      Soyadı Kanunu

33- Atatürkçülük bir Türkiye ve Türk milleti gerçeğidir. Bu gerçeğin kaynağı Türk tarihi, Türk karakteri ve Türk insanın yapısıdır.

Bu bilgiye bakılarak Atatürkçülük ile ilgili;

 1. Milletin özünden ilham almıştır.
 2. Tamamen evrensel değerlerden doğmuştur.
 3. Batılı değerlerden etkilenmiştir.
 4. Günümüzde etkilerini göstermemektedir.

gibi yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Yalnız 1     B) 1 ve 2       C) 2 ve 3     D) 3 ve 4

34- Aşağıda milli güç unsurları doğrultusunda yapılan inkılaplara verilen örneklerden hangisi yanlıştır?

A) Siyasi Güç – TBMM’nin açılması

B) Askeri Güç – Genel Kurmay Başkanlığının kurulması

C) Ekonomik Güç -Takriri Sükun Kanunun çıkarılması

D) Sosyo-Kültürel Güç- İstanbul üniversitesinin kurulması

35-  I. Ulusal egemenliğe dayanır.

II. Devletin güçlü bir ekonomik program izlemesini

sağlar.

III. Yöneticiler halkın oyu ile belli bir süre için seçilir.

IV. Devlet yönetiminde dini kuralların etkili olmasını

ister

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyetçilik ilkesiyle

ilişkilendirilemez?

A) I ve II      B) II ve III      C) II ve IV      D) III ve IV

36- Milliyetçilik ilkesi, Türk ulusunun birlik ve beraberliğini hedeflemekle birlikte, ortak bir vatanı paylaşan insanların başarılarını da arzulamaktadır. Ulus bilincine sahip toplumlar pek çok alanda ilerleme göstermektedir.

Buna göre Türk milliyetçiliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)      Türk milletinin başarılı işlere imza atmasını amaçlamaktadır.

B)      Toplumun ortak paydalarını güçlü tutmaktadır.

C)      Halkın sınıfsal bir yapıya sahip olmasına çalışmaktadır.

D)      Ulusun ayakta kalarak sağlam bir duruş sergilemesine katkı sağlamaktadır.

37- Türk kadınına siyasal hakların verilmesi, “siyasal açıdan” ve “toplumsal eşitlik” anlamında sırasıyla aşağıdaki ilkelerden hangi ikisiyle yakından ilgilidir?

A)      Milliyetçilik – Devletçilik

B)      Cumhuriyetçilik – Halkçılık

C)      Laiklik – Milliyetçilik

D)      Devletçilik – Laiklik

38-Devletçilik; Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren özel

sermayenin olmaması, teknik bilgi yetersizliği nedeniyle,

devletin halkın ihtiyacı olan sanayi yatırımlarını

yapması, üretim için fabrikalar kurması ve ekonomiyi

kontrol altında tutması şeklinde uygulanmıştır.

Bu bilgiye bakarak devletçilik ilkesi ile ilgili aşağıdaki

yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Özel sektörün yetersiz kalması nedeniyle

uygulanmıştır.

B) Ülke ekonomisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

C) Dönemin koşulları gereği zorunlu olarak ortaya

çıkmıştır.

D) Özel girişime yatırım yapma imkanı tanınmamıştır.

39- Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan;

 1. Halifeliğin kaldırılması
 2. Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
 3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

gibi çalışmaların ilgili oldukları alanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 

                  1                        2                        3

A)      Siyasal             Hukuksal           Eğitim

B)      Sosyal              Bilimsel             Kültürel

C)      Hukuksal         Siyasal               Sosyal

D)      Askeri             Sosyal                 Eğitim

40- İnkılapçılık, Batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda

daima ileriye ve çağdaş uygarlığa yönelmektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık

ilkesi ile doğrudan ilişkilendirilemez?

A) Medeni Kanunun kabulü

B) Kılık kıyafetteki değişiklikler

C) Takriri Sükun Kanunun çıkarılması

D) Takvim, saat ve ölçülerdeki değişiklikler

1.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

41 “Osmanlının Rumeli’deki en gelişmiş şehri olan Selanik siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çevre ül­kelerden çok fazla etkilenen bir bölge idi. İşlek limanı, Avrupa’yla olan demir yolu bağlantısı ile çok canlı ticaret ve sanayi merkeziydi.

Büyük devletlerin yayılma ve nüfuz alanlarının en çok etkilediği Selanik şehri aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı’ya karşı ayak­lanmalarına da merkezlik yapmıştır.

Ayrıca Selanik; genç ve aydın neslin bu­lunduğu, vatanseverlik duygularının yoğ­rulduğu ve daha fazla özgürlük ortamının bulunduğu bir yerdi. “

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Selanik şehriyle ilgili olarak aşağıdaki özelliklerde hangisine ulaşılamaz?

A) Zengin kültürel yapıya sahiptir.

B) Sanayi ve ekonomik açıdan gelişmiştir.

C) Osmanlı aydınlarının özellikle toplandığı bir şehirdir.

D) Milliyetçilik akımının etkisi görülmemiştir.

42 Aşağıda Mustafa Kemal’in gittiği okullar verilmiştir.

1.Askeri Rüştiye              2.Harp Okulu

3.Askeri İdadi  4.Şemsi Efendi Okulu

5.Harp Akademisi

Mustafa Kemal’in gittiği bu okulların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 2,5,3,1,4                      B) 4,1,3,2,5

C) 4,3,1,2,5                      D) 1,4,3,5,2

bulunduğu karargahtır.

Verilen kavram haritasını tamamlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?          

A) 3. Ordu                         B) Suriye

C) Harp Akademisi        D) Şam

 

 

43. KAZANIM SORUSU:

Atatürk’ün Türk halkı tarafından tanınmasını ve Milli Mücadelenin lideri olmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) 31 Mart Olayını bastırması

B) Meclis-i Mebusanı açması

C) Çanakkale Cephesinde başarılı olması

D) Temsil Heyeti’ni oluşturması

 

 

44. KAZANIM SORUSU:

Selanik, Manastır ve Sofya Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında önemli yer tutan şehirlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerin ortak özellikleri arasında sayılamaz?

A) Birbirine hiç benzemeyen kültürel ve doğal özellikler göstermesi

B) Batıdan gelen fikir akımlarının yayıldığı şehirler olması

C) Balkan topraklarında yer alması

D) Mustafa Kemal’in bu şehirlerde olan olaylardan etkilenmiş

45- İstanbul’un işgali ve Son Osmanlı Mebusan Meclisinin dağıtılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 A)Temsil heyetinin oluşturulması

B)Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi

C)Sivas Kongresi’nin toplanması

D)TBMM’nin açılması

46- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kuvayimilliye hareketini doğru olarak tanımlamaktadır?

A) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş kuvvetleridir.

B) Padişaha ve halifeye bağlı muhafız birlikleridir.

C) Osmanlı Devletinin oluşturduğu Halifelik ordusudur.

D) TBMM’nin oluşturduğu düzenli askeri birliklerdir.

47- Kurtuluş savaşının gerekçesi,amacı ve yöntemi ilk kez nerede belirlenmiştir.

A) Erzurum Kongresi    B) Amasya genelgesi

C) Sivas Kongresi         D) Amasya Görüşmeleri

48-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden birisi değildir?

A)Kaybedilen toprakları geri kazanma düşüncesi.
B) Almanya’nın savaşı kazanacağına duyulan genel inanç

C) Osmanlı devletinin İtilaf devletleri ile yaptığı gizli Antlaşmalar.

D) İttihatçıların Almanya hayranlığı

49-Erzurum kongresinde alınan karalardan hangisi daha sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılacağını gösterir?
A) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür

B) Manda ve himaye kabul edilemez
C) Hükümetin dağılması halinde savunmaya geçilecektir.

D) Kuva-i Milliye’yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.

50--Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarmak için geliştirilen fikir akımlarından değildir?                                                                A)Batıcılık    B)Doğuculuk   C)İslamcılık   D)Türkçülük

 

CEVAP ANAHTARI1-D     2-D    3-A    4-B    5-C    6-B    7-B    8-C    9-B     10-A  11-B   12-D  13-C  14-B  15-D  16-A  17-D  18-D  19-B   20-B   21-A  22-D  23-A  24-D  25-A  26-C  27-A 28-A   29-B   30-C  31-C  32-D  33-A  34-C   35-C 36-C 37-B   38-D   39-A  40-C 41 -D  42-B  43-C  44-A  45-B  46-A 47-B 48-D 49-D 50-B

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir