2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, ……….. İLKÖĞRETİM OKULU 8.SINIF TC. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR

Adı,Soyadı:                                                                                                                       Tarih:09/12/2009

Sınıfı          : Süre:40’

Numarası  :

Aldığı Not

Rakamla:

Yazıyla   :

SORULAR

1-Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tablodaki ipuçlarından uygun olanları kullanarak doldurunuz.(20 puan )

Tekalif-i Milliye Misak-ı Milli TBMM Milli Kongre Hıyaneti Vataniye
Tevfik Paşa Erzurum Kongresi Musul Ahmet Anzavur Müdafa-i Hukuk
Salih Paşa Yasama Samsun Pontus Rum Yargı

1)Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanmasının ardından…………………….. kararları alınmıştır.

2)Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez ifadesi ilk kez…………………….. de kullanılmıştır

3)İstiklal Mahkemeleri’nin kurulmasıyla TBMM, ………………………..yetkisini de kullanmaya başlamıştır

4)………………….İtilaf Devletleri’nin Mondros’tan sonra işgal ettikleri ilk yer olmuştur.

5)……………..Cemiyetler işgallere karşı Türk milletinin haklığını dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla basın yayın yoluyla çalışmıştır.

6) TBMM’ye karış Biga, Manyas ve Susurluk bölgelerinde ………………………..İsyanı çıkmıştır.

7)Mustafa Kemal Mebuslar Meclisi’ne katılacak olan milletvekillerinden………………….. Grubu kurmalarını istemiştir.

8)TBMM, ayaklanmaların bastırılması için ……………………………………….Kanunu’nu çıkarmıştır.

9)Sevr Antlaşması’nın şartları …………………………………..Paşa tarafından imzalanmak istenmeyince Yunan ordusu yeni işgaller ve katliamlar yaptı.

10)İstanbul Hükümeti ve Temsil Heyeti arasında yapılan Amasya Görüşmelerine İstanbul Hükümeti’ni temsilen…………………………katıldı.

2-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D,yanlış olanlara Y yazınız.( 10 puan)

1)(    ) Yunanlılar tarafından İzmir’in işgali Kuva-yi Milliye hareketinin doğmasına neden olmuştur.

2)(     )  İstanbul Hükümeti, İtilaf Devletleri’nin işgallerine karşı  sert tedbirler almıştır.

3)(    ) Erzurum Kongresi gerek toplanış amacı gerekse de alınan kararlar bakımından ulusal nitelikli bir kongredir.

4)(    ) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılması ve Misak – Milli kararlarının alınmasıyla ulusal kurtuluş mücadelesi hukuki bir nitelik kazanmıştır.

5)(    )Misakı Milli’ye göre halk oylaması yapılacak yerler Kars, Ardahan, Batum, Arap vilayetleri ve Batı Trakya’dır.

3-Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşması için verilen olayların kronolojik sırasını trenin gidiş yönünde vagonların üzerine yazınız. (5 Puan)

(1)Sivas Kongresi

(2)TBMM’nin Açılması

(3) Amasya Görüşmesi

(4)Erzurum Kongresi

(5)Amasya Genelgesi

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.(Her soru 5 puandır.)

4-Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yi Milliye birliklerinin özelliklerinden biri değildir.?

A) Bölgesel özellik gösterirler.

B) İhtiyaçlarını halktan karşılarlar.

C) Askeri disiplin içindedirler.

D) Düşmana karşı çete savaşları yapmışlardır.

5-Amasya Genelgesi’nde yer alan;’’Vatanın bütünlüğü. milletin bağımsızlığı tehlikededir’’ maddesi Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini ortaya koymuştur?

A)      Kurtuluş Savaşı’nın kimlerle birlikte yürütüleceği                 C) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini

B)      Kurtuluş Savaşı’nın yöntemini                                                D)Kurtuluş Savaşı’nın amacını


6-TBMM’nin iç isyanlara karşı:

  • Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması
  • İstiklal Mahkemelerini kurması
  • İsyancıların cezalandırılması

gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Demokratikleşme sürecini başlattığının

B) Dış yardıma ihtiyacı olduğunun

C) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının

D) İnkılaplara zemin hazırladığının

7- Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar incelendiğinde büyük benzerlikler görülür. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Alınan kararlar birbirlerini tamamlamaktadır.

B) Her kongrede bir önceki kararlar değiştirilmektedir.

C) İşgal kuvvetlerinin baskısından dolayı doğru kararlar alınamamaktadır.

D) Halkın istekleri karar almayı zorlaştırmaktadır

8- Sevr Barış Antlaşması’nın hukuki bakımdan geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)Ankara’da milli bir hareketin başlaması

B)Damat Ferit Paşa tarafından onaylanması

C)İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarının başlaması

D)Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmaması

9- Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresinin demokratik bir yapıya sahip olduğunu gösterir?

A)Milli cemiyetleri birleştirmeleri
B)Manda ve himayenin reddedilmesi

C)Mustafa Kemal’i başkanlığa seçilmesi

D)Delegelerin seçimle belirlenmesi

10- Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde Türk vatanının sınırları aşağıdakilerden hangisi ile belirlenmiştir?

A)Amasya Genelgesi

B) Mondros Ateşkes Antlaşması

C) Sivas Kongresi Kararları

D) Misak-ı Milli

11- Hangisi, Misak-ı Milli’nin yayınlanmasından sonra meydana gelen bir olay değildir?

A)Osmanlı Mebusan Meclisi’ dağıtılması

B)Sivas Kongresi

C)İstanbul’un işgali                                                                       D)TBMM’nin açılışı

12- Osmanlı yönetiminin Mustafa Kemal Paşa’yı 9.Ordu Müfettişi olarak Anadolu’da görevlendirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İtilaf Devletleri’nin isteği

B) Direniş örgütlerinin birleştirilmek istenmesi

C) Samsun ve çevresindeki karışıklıkların önlenmesi

D) Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin yetersiz olması

13- İtilâf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin Almanya yanında I.   Dünya Savaşı’na girmesini istemiyordu.

Aşağıdakilerden hangisi, bunun sebepleri arasında yer almaz?

A)Almanya karşısında güçlerinin azalacağını düşünmeleri

B)Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve askerî yönden iyi durumda bulunmaması

C)Süveyş Kanalı’nın Osmanlıların eline geçme endişesi

D)Rusya’ya yardım sağlanmasının aksaya­cağı endişesi

14- İngiltere ve Fransa Birinci Dünya Savaşı sırasında yaptıkları gizli antlaşmalarda İzmir ve çevresinin İtalya’ya verilmesini kararlaştırmışlardı. Ancak savaştan sonra toplanan Paris Barış Konferansı’nda İzmir ve çevresinin, Yunanistan’a verilmesi için çalışmışlardır.

İngiltere ve Fransa’nın böyle bir tutum takınmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Savaşı devam ettirmek istemeleri

B) İtalya’nın güçlenmesini çıkarlarına aykırı bulmaları

C) Yunanistan ile çatışmaktan kaçınmaları

D) Osmanlı Devleti’nin tepkisinden çekinmeleri

15- Atatürk’ün;”Hayat demek mücadele, çarpışma demektir. Hayatta başarı mutlaka mücadelede başarıya ulaşmakla mümkündür. Bu da manen ve madden kuvvete, kudrete dayanır bir niteliktir.”

Bu sözleri O’nun hangi özelliğini yansıtmaktadır?

A) Mantıklılığını

B) Yönetici kişiliğini

C) Demokratik kişiliğini

D) Gerçekçiliğini, ümitsizliğe yer vermediğini

16- Mustafa Kemal, sırasıyla Mahalle Mektebi,Şemsi  Efendi İlkokulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesi olmak üzere ilkokulu ve ortaokulu değişik okullarda okumuştur.

Bu durumun Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilereden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Aile içinde sorunlar yaşadığına

B) Farklı fikirler edinmesine zemin hazırladığına

C) Eğitim sürecinin zor geçtiğine

D) Ekonomik sorunlar yaşadığına

Başarılar Dilerim

Özcan DOĞAN

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir