Anasayfa / Eğitim Haberleri / Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Genelge 2

Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Genelge 2

Geçenlede MEB eğitim öğretime hazırlık ödeneği konusunda bir genelge yayınlamıştı.Gerek duyulmuş ki 2 . konu hakkında genelge yayınlandı.

Aşağıda genelgenin word formatına çevrilmiş hali mevcut.Çeviri yapılırken bazı htalar oluşmuştur.Şimdi den özür dileriz

İlfii :a) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.07.2009 tarihli ve 8302 sayılı yazısı.

b) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genci Müdürlüğünün 12.02.2010 tarihli ve 1944 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesine ilişkin olarak tereddütlerin oluştuğuna dair başvurular yapılmaktadır.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun ek 32 nçi maddesinde. “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahii öğretmen unvanlı kadroiarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları. cezaei okullarında çalışan Öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil, ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakam tarafından belirlenecek tarihte ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğrenim yılına hazırlık ödeneği ödenir.” luikmii yer almıştır.

Diğeı  taraftan, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönelim Bütçe Kanununa ekli “K” Cetvelinin “VI. Diğer Ödemeler” başlıklı 6 ncı sırasındaki: 657 sayılı Kanimun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu karan aranmaksızın 540 Tiırk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme: öğretim yılının bağladığı aydan onra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75 V. birinci donem ders yılından sonra ve ikinci donem ders yılının sona ermesinden öııce göreve başlayanlara ise %30 si oranında yapılır hükmü, 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 1 nci Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gitmiş bity

u Kapsamda; tereddüt edilen hususlara ilişkin olarak söz konusu hükümlerin Dirlikte değerlendirilmesi ve ilgi sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görüş yazılarına istinaden aşağıdaki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre kadrolu çalışan öğretmenler ile aynı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlere verilecektir.

1.    Öğretim yılının başladığı aydan sonraki aylarda (30 Eylül 2009’dan sonra) ve birinci dönem ders yılının sonundan önce (U 1.10.2009 ile 05.02.2010 tarihleri arasında) ilk defa ve açıktan öğretmenlik görevine atananlar ile askerlik görevi dönüşü ve ücretsiz i/in sonrasında öğretmenlik görevine fiilen başlayanlara %75″i oranında.

2.    Birinci dönem ders yılından soııra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önceki bir tarihte ilk defa ve açıktan öğretmenlik görevine atananlar ile askerlik görevi dönüşü ve ücretsiz izin sonrasında öğretmenlik görevine fiilen başlayanlara %50’si oranında

ilgili yıllara ait Bütçe Kanunlarına göre 2009-20J0 eğitim Öğretim yılı için öğretim yılı hazırlık ödeneği tutarı olan 515 TL. 2010-2011 eğitim öğretim yılı için ise 540 TL üzerinden ödeme yapılacaktır.

13.12.1993 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10 uncu maddesine göre, “Yürürlükte bulunan mevzuatın malı hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkacak her türlü meseleyi çözmek ve tereddütleri gidermek’- Maliye Bakanlığının görevleri arasında yer almaktadır.

Bu nedenle; Maliye Bakanlığı nın ilgi (a) yazısında belirtilen hususlara ilaveten. 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli “K” Cetveline eklenen madde ile yapılan kanuni düzenleme ve buna bağlı Maliye Bakanlığt’ıun ilgi (b) yazısı bitlikte değerlendirildiğinde eğilim öğretim yılının başladıktan sonraki aylarda (30 Eylül den sonra) görevine başlayan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere sadecc 2009-2010 yılına yönelik öğretim yılı için hazırlık ödeneği ödemesi yapılabilecektir.

Maliye Bakanlığının vermiş olduğu görüş ligi (a) ve (b) yazılarında yer alan hükümlere istinaden konunun harcama yetkililerin sorumluluğu kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerince değerlendirilmesi ayrıca bu konuda, personelimizin Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğinin 13. maddesi çerçevesinde başvurularım yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini yukarıdaki açıklamalara göre yapılmasını arz/rica ederim.

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

2024 Tüm Dersler MEB Yeni Müfredat – Öğretim Programı

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” Yeni Müfredat Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı Millî Eğitim Bakanlığı, internet sitesi ...