Anasayfa / Ders Notları / ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN ÖZET YÖNETMELİK

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN ÖZET YÖNETMELİK

  Aday memurların;

 

a)      Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İlke Ve İnkılaplarına, Anayasa’da ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak,

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisiyle dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur olacak şekilde yetiştirilmeleri

b)      Hizmetin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak zaman ve kaynak israfına meydan vermeden hizmetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesini sağlayacak yönde yetiştirilmeleri

c)      Adaylık eğitimlerinin birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate alınarak düzenlenip yürütülmesi

d)     Asli memurluğa atanabilmeleri için adaylık eğitimlerinin her devresini başarı ile tamamlamış olmaları

e)      Temel ve hazırlayıcı eğitimlerinin Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirlenecek eğitim merkezlerinde, uygulamalı eğitimlerinin ise atandıkları okul ve kurumda yapılması esastır.

Merkeze Eğitim Yönetme Kurulu : Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Personel Genel Müdürü, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı ile Müsteşarca görevlendirilecek yeteri kadar öğretim dairesi amirinden oluşur. Bu kurulun sekretarya işleri Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca görülür.

Kurulun görevleri;

–          Temel ve hazırlayıcı eğitim programlarını ve bu programların uygulanmasında gerekli araç ve gereçleri ve sınav sorularının konulara göre ağırlık derecelerini belirlemek, sınav çeşidine göre soruları hazırlamak, eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak

–          Eğitici personelin niteliklerini belirlemek

–          Her bir eğitim ve bunlarla ilgili sınavların programları çerçevesinde yapılması ve yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak

–          Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek

–          Diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli her türlü iş birliğini sağlamak

–          Eğitim faaliyetlerini denetlemek veya denetlenmesini sağlamak

–          Her bir eğitim devresinin süresini ayrı ayrı belirlemek

–          Eğitim faaliyetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi bakımından ilgili birimler arasında gerekli iş bölümünü yapmak

–          Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin esas ve usuller konusundaki tekliflerini değerlendirerek sonuçlandırmak.

v  Eğitim ve sınav işlemlerini yürütmek üzere merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve sınav yürütme komisyonları kurulur.

a)      Merkez teşkilatında, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı başkanlığında; Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunu oluşturan birimlerin her birinden en az şube müdürü düzeyinde görevlendirilecek üyelerden oluşur. Sekretarya işleri Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

b)      Taşra teşkilatında, il milli eğitim müdürünün başkanlığında; ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından görevlendirilecek bir il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel öğretim ve yaygın eğitim kurumlarını temsilen kendi aralarından seçecekleri birer üyeden oluşur. Komisyonun sekretaryasını başkan tespit eder.

 

Eğitim Ve Sınav Yürütme Komisyonlarının Görevleri

 

1)      Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun görevleri ve bu kurulca alınan kararlar doğrultusunda eğitim ve sınavlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek

2)      Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek, ilgili birimlere göndermek

3)      Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.

 

 

v  Temel eğitimle ilgili ilkeler şunlardır:

a)      Temel eğitimin hedefi, aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellikleriyle ilgili temel bilgileri vermektir.

b)      Temel eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program içinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

c)      Temel eğitimin süresi toplam 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere on günden az, iki aydan çok olamaz.

d)     Temel eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

e)      Temel eğitim, Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirtilen tarihte başlar.

 

v  Temel eğitim programı aday memurların atandıkları görev ve öğrenim durumları dikkate alınarak aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanır.

 1. Atatürk İlkeleri
 2. T.C. Anayasası
 3. Genel olarak Devlet Teşkilatı
 4. Devlet Memurları Kanunu
 5. Yazışma Kuralları Ve Dosyalama Usulleri
 6. Devlet Malını Koruma Ve Tasarruf Tedbirleri
 7. Halkla İlişkiler
 8. Gizlilik Ve Gizliliğin Önemi
 9. İnkılap Tarihi
 10. Milli Güvenlik Bilgileri
 11. Türkçe Dilbilgisi Kuralları

 

v  Hazırlayıcı eğitimin ilkeleri şunlardır:

a)      Hazırlayıcı eğitimin hedefi, aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamaktır.

b)      Hazırlayıcı eğitim süresi toplam 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere bir aydan az, üç aydan çok olamaz.

c)      Hazırlayıcı eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

d)     Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin bitiminden sonra başlar.

 

v  Hazırlayıcı eğitim programı aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanır.

 1. Bakanlık Teşkilatının;

–          Tanıtılması

–          Görevleri

–          Teşkilatı

–          İlgili mevzuatı

–          Diğer kurumlarla ilişkileri

 1. Aday memurun göreviyle ilgili konular
 2. Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun uygun göreceği diğer konular

 

Hazırlayıcı eğitim programı eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının sorumluluğunda uygulanır.

 

v  Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlarla ilgili ilke ve yöntemler şunlardır:

a)      Sınavlar test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır, uygun görülen sınav çeşitlerinden biri veya birkaçı birden kullanılabilir.

b)      Sınav önceden duyurulan yer, gün ve saatte yapılır.

c)      Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp, sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır.

d)     Sınavlarda standart kağıt kullanılması zorunludur.

e)      Sınavlarda sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az iki gözcü tarafından imzalanır.

f)       Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak, eğitim sonunda yapılacak sınavlara hazırlamak amacıyla temel ve hazırlayıcı eğitim süreleri içinde ara sınavları yapılabilir.

 

v  Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav soruları, merkezi eğitim yönetme kurulu tarafından; aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak eğitim programlarında her konu için tespit edilecek zamanlarla orantılı olacak şekilde her hizmet sınıf için ayrı ayrı ve sınavda sorulacak soruların en az üç katı olmak üzere hazırlattırılarak, eğitim ve sınav yürütme komisyonlarına iletilir.

Sorulacak sınav soruları, hazırlanmış bulunan bu sorular arasından konuların eğitim programlarındaki ağırlıkları dikkate alınarak, her konu için ayrı ayrı olmak üzere kur’a usulü ile ve adaylar arasından seçilecek en az üç kişi huzurunda eğitim ve sınav yürütme komisyonu tarafından tespit edilerek uygulanır.

Sınavların test usulü ile yapılması halinde soru tespitinde soruların üç kat olarak hazırlanması ve kur’a ile belirlenmesi yöntemi uygulanmaz.

 

 

v  Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar. Başarısız sayılan aday memurların sınav kağıtları komisyonca en geç bir gün sonra bir defa daha okunarak değerlendirmeye alınır. Buçuklu puanlar bir üst puana tamamlanır.

 

Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü izleyen iki gün içinde ilan edilir. Başarısız adaylara sonuçlar ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir.

 

v  Aday memurlardan sınav sonucunda başarısız olanlar sınav sonuçlarının kendilerine tebliğini takip eden iki gün içinde dilekçe ile eğitim ve sınav yürütme komisyonu başkanlığına itiraz edebilirler.

Eğitim ve sınav yürütme komisyonu bu şekilde yapılan itirazları on gün içinde inceler ve karara bağlar. Sonuç itiraz yapana yazı ile duyurulur. Sınavlara itiraz edenler, itiraz sonuçlanıncaya kadar bir sonraki adaylık eğitimine devam ederler. Yapılan incelemelerde başarılı olamadığına karar verilenlerin başarısız oldukları eğitimleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlattırılır.

İtirazı inceleyen komisyonun verdiği karar kesindir. Ayrıca, kendi yerine başkasını sınava sokanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

v  Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Zorlayıcı sebeplerle sınava katılmadıklarını belgeleyenlerin sınavları bu özürlerinin kalktığı tarihi takip eden ilk hafta içinde yapılır.

 

Kopya çekmeye teşebbüs etmek, kopya çekmek veya kopya vermek, sınav düzenine aykırı davranışta bulunmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak gibi durumlarda aday memurların, adaylık eğitimi sınavları geçersiz sayılır.

 

v  Sınavlarla ilgili evraklar 2 yıl, yargı yoluna başvurulması halinde dava sonuna kadar saklanır.

 

v  Uygulamalı eğitimle ilgili ilke ve yöntemler şunlardır:

a)      Uygulamalı eğitimin hedefi, aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.

b)      Uygulamalı eğitim hazırlayıcı eğitimden sonra Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirtilen tarihte başlar.

c)      Uygulamalı eğitim süresi toplam 220 saatlik programdan aşağı olmamak üzere iki aydan az, beş aydan çok olamaz.

d)     Aday öğretmenlerin uygulamalı eğitim yerlerinin belirlenmesinde, kendi branşında rehber öğretmenlik yeterliğini taşıyan en az bir öğretmenin ve branşı ile ilgili ders araç, gereci vb. imkanların bulunması gerekli şart olarak aranır.

e)      Uygulamalı eğitime tabi tutulan öğretmenler;

 1. Görevli bulundukları okulda yapılan öğretmenler kurulu toplantıları ile görevlendirildikleri her türlü kurs, seminer, konferans ve diğer eğitsel etkinliklere katılmak zorundadırlar.
 2. Bağımsız nöbet görevi üstlenemezler, ancak nöbetçi öğretmenin yanında, çalışma programını aksatmamak şartı ile yardımcı olarak nöbet görevi yaparlar ve nöbet sırasında öğretmeni olmayan sınıfların derslerine girerler.
 3. Rehber öğretmen nezaretinde derse girer, müstakil ders veremezler.

 

v  Aday memurların uygulamalı eğitim programları merkezi eğitim yönetme kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının sorumluluğunda adayın görevlendirileceği birimin özelliği dikkate alınarak şu konularda hazırlanır:

 1. Yazışma ve dosyalama kuralları
 2. Sorumluluğuna verilen araç ve gereçleri kullanma ve bakımını yapma
 3. Görevi ile ilgili mevzuatı bilme ve kurallarına uyma
 4. İş ilişkileri
 5. Çevre ilişkileri
 6. Ast, üst ilişkileri
 7. İnsan ilişkileri
 8. Gizlilik dereceleri, yazışma ve gizlilik dereceli evrakın saklanması
 9. Görevi ile ilgili gözlem, araştırma ve incelemeler
 10. Güvenlik ve koruma tedbirleri
 11. Uygulamada tarafsızlık
 12. Zamanın ve kaynakların verimli şekilde kullanılması
 13. İlgili diğer konular

 

Aday öğretmenlerin uygulamalı eğitim programları yukarıda belirtilenlerle birlikte, aşağıdaki konuları da kapsar:

 

 1. Yıllık plan
 2. Ünite planı
 3. Günlük ders planı
 4. Dersin işlenmesi için gerekli araç, gereçler
 5. Atölye öğretiminde öğrencilerin yapacakları iş ve uygulamalara ilişkin temrin resimleri ve projeler
 6. Okulun bulunduğu çevrenin ve bu çevredeki çeşitli kuruluşların eğitim faaliyetleri ve ders amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünden incelenmesi ile ilgili hususlar
 7. İnceleme gezilerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
 8. Bir kısım ders ve uygulamaları endüstride yapan okullarda, öğrencilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi
 9. Sınıf ve danışman öğretmenlik çalışmaları
 10. Öğretmenler kurulunun görevleri ve kurulun sekreterlik hizmetleri
 11. Öğrenci rehberlik hizmetleri
 12. Atölye ve laboratuvarların yönetimine ilişkin konular
 13. Ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, uygulanması ve geliştirilmesi
 14. Okulun genel işleyişi ile ilgili yönetmelikler
 15. Okulun yönetimi ile ilgili uygulamalar

 

 

v  Uygulamalı eğitim, belirlenen uygulamalı eğitim programları doğrultusunda aday memurun görevlendirileceği okul veya kurum amirinin sorumluluğunda yaptırılır.

 

v  Uygulamalı eğitim yapacak personelin görevlendirildiği birim amirleri tarafından; yeterli görev ve meslek tecrübesine sahip, hizmete yatkın ve başarılı personel arasından,

a)      Aday öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla rehber öğretmen

b)      Öğretmenler dışındaki aday memurların yetiştirilmesi amacıyla rehber eğitici görevlendirilir.

 

Rehber eğitici ve rehber öğretmenlerin aday memurların yetiştirilmesindeki görevleri:

 1. Okul veya kurum amirinin emirleri doğrultusunda aday memurun uygulamalı eğitim programında gösterilen faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak
 2. Aday memurun uygulamalı eğitim programlarına uygun olarak yetiştirilmesi için izleme, yöneltme ve rehberlikte bulunmak
 3. Periyodik olarak aday memur hakkındaki görüşlerini raporlar halinde birim amirine sunmak. Bu raporlarda aday memur hakkında;

–          Eksiklerini tamamlamaya ve yetiştirilmesine yönelik önerileri

–          Değerlendirilmesine ilişkin hususları belirtmek

–          Varsa bu hususlara ilişkin belgeleri ibraz etmek

 1. Uygulamalı eğitim süresi sonunda aday memurun adaylığının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin görüşünü, sicil amirlerince dikkate alınmak üzere uygulamalı eğitim değerlendirme belgesindeki niteliklere uygun olarak belirtmek.

 

v  Uygulamalı eğitim sürecinin sonunda sicil amirlerince Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Belgesi doldurulur. Toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir ve puanlama şu şekilde yapılır:

a)      Genel Nitelikler ( 10 PUAN )

b)      Disiplin              ( 15 PUAN )

c)      Çalışkanlık         ( 15 PUAN )

d)     İş Birliği             (  5 PUAN )

e)      Güvenirlik          (  5 PUAN )

f)       Meslek Bilgisi    ( 50 PUAN)

v  Adaylığın kaldırılması için, uygulamalı eğitim sonunda, Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Belgesi;

a)      Birinci sicil amirince bu belgedeki değerlendirmeye esas her bir niteliğe

b)      İkinci sicil amirince yine bu belgedeki değerlendirmeye esas niteliklerin toplam puanlarının gösterildiği genel özelliklere

 • Ayrı ayrı puan verilerek doldurulur.
 • Değerlendirmede kesirli puan verilemez
 • Birinci ve ikinci sicil amirlerinin bu belge üzerinde ayrı ayrı verecekleri toplam puanlarının aritmetik ortalamasının 60 ve daha yukarı olması durumunda, aday memur uygulamalı eğitimde de başarılı sayılır.

 

 

v  Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesine göre, sicil amirlerince verilen puanların aritmetik ortalamasının, adaylığın kaldırılması için gerekli olan 60 puanın altında ya da değerlendirmeye esas her bir niteliğe verilen puanların verilebilecek en fazla puanın yarısı veya yarısından daha az olması durumunda, az puan vermeyi gerektiren sebeplerin belge ile ispatı zorunludur.

 

v  Uygulama Eğitim Değerlendirme Belgesini dolduracak sicil amirlerinin, aday memur ile en az altı ay birlikte çalışmaları zorunludur.

Sicil amirlerinin görev değişikliği, istifa ve emeklilik gibi sebeplerle görevlerinden ayrılmaları dolayısıyla aday memur ile birlikte altı aydan az çalışmaları durumunda değerlendirme belgesi, aday memurun mevcut sicil amirleri tarafından rehber eğitici veya rehber öğretmenlerin varsa önceki sicil amirlerinin yazılı görüşleri de alınarak doldurulur.

Memur ile iki aydan az olmamak üzere birlikte çalışan sicil amirlerinden, ölüm ve görevine son verilme dışındaki çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılanlar aday memur hakkındaki yazılı görüşlerini varsa belgeleri ile birlikte kendi yerlerine atananlara bırakmak zorundadırlar.

 

v  Aday memurlardan uygulamalı eğitim değerlendirmesi sonunda başarılı olduğu anlaşılanların adaylıklarının kaldırılması teklifi, değerlendirme belgesi ile birlikte adaylığın kaldırılması gereken tarihten bir ay önce öğretmenler ve sicil dosyaları valilikte tutulan personel açısından il millî eğitim müdürlüğündeki; sicil dosyaları Bakanlıkta tutulan personel açısından ise merkez teşkilatındaki adaylık işlemlerini yürüten birimde bulundurulacak şekilde gönderilir.

 

v  İlgili birimler süreleri içinde kendilerine intikal eden belgeleri inceleyerek usul ve işlem eksikliği bulunmayanları EK-2 formu ile makam onayına sunarlar.

Usul ve işlem eksikliği bulunanların eksikleri en kısa sürede tamamlattırılır.

 

Asgari adaylık sürelerinde başarılı olanlar için alınacak onaylarda bu sürenin bittiği tarih; asgari adaylık dönemi içinde başarılı olamamaları halinde adaylık süreleri uzatılanlardan başarılı olanlar hakkında alınacak onayda ise başarılı oldukları eğitim programının bittiği tarih esas alınır.

 

Toplam adaylık süresi hiçbir şekilde iki yılı geçemez.

 

v  Aday olarak atanmış olan memurların adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz. Yönetmelikle belirlenen haller dışında adaylık süresi içerisinde aday memurların hiçbir şekilde görev yerleri değiştirilemez.

 

v  Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle ders saati olarak belirlenen her programın 1/5’ine devam edemeyenlerin eksik eğitimleri, eğitim programı bütünlüğü içinde tamamlattırılır. ( Madde 38 )

 

v  Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda, terhislerinden sonra göreve başlamalarından sonra uygun eğitim programına dahil edilerek 38. maddede belirtilen şartlarda tamamlattırılır.

 

v  Uzatma süreleri dahil adaylık eğitimin her bir devresinde başarısız olanların; disiplin cezası vermeyi gerektirecek veya memuriyetle bağdaşmayacak durumları tespit edilenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ve 57. maddelerine göre adaylık eğitimlerini sürdürdükleri yerlerdeki sicil amirlerinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayı ile memuriyetle ilişkileri kesilir.

 

v  Öğretmen politikasının en etkin ve verimli olarak hayata geçirilebilmesi bakımından, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi, Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunun uygun görüşü ve Bakan onayı ile gerekli görülen hizmet alanlarındaki aday öğretmenlerin adaylık eğitimleri, rehber öğretmen gözetiminde müstakil derse girerek tamamlattırılır.

Bununla ilgili düzenlemeler Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklarla ilgili yürütülen işlemler sırasında Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca sonuçlandırılır.

 

TEKRAR MEMURİYETE ALINMA

 

 • Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitimlerin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar üç yıl geçmedikçe tekrar Devlet memurluğuna alınmazlar.
 • Sağlık sebebiyle kurumları ile ilişkileri kesilenler için  3 yıl şartı aranmaz.
 • Üç yıllık sürenin tespitinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar dikkate alınır.

 

 

v  Diğer hizmet sınıflarından birinde adaylığı kaldırılmış iken Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına öğretmen olarak atananlar, öğretmenlik mesleği açısından uygulamalı eğitime tabi tutulurlar.

Bu eğitim sonunda başarılı olamadıkları anlaşılanlar diğer hizmet sınıfındaki durumlarına uygun görevlere kazanılmış hak aylık dereceleri ile atanırlar.

 

v  Bu yönetmeliğe göre hazırlanacak olan eğitim programları bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç 3 ay içinde hazırlanır.

 

Görevlerine son verilen aday memurlar, görevlerine son vermeyi gerektiren sebepler belirtilerek Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca en geç bir ay içinde Başbakanlık

Kaynak: eğitimhane

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi İpek yolu Asya, Afrika ve Avrupa’yı bir birbirine ...