8.sınıf inkılap tarihi testi çöz

 

1. 1919 yılında  İtilaf Devletleri  İzmir in işgalini haklı göstermek için aşağıdakilerden   hangisini yapmışlardır?

A) İstanbul u işgal etmişlerdir.

B) Anadoludaki iç isyanları desteklemişlerdir.

C)Türklerin batı anadoludaki  hristiyanları     katlettiği haberlerini yaymışlardır.

D)Kapitülasyonların devam etmesini istemişlerdir.

 

2. Fransa kurtuluş savaşında hangi devletle görüş ayrılığına düştüğü için TBMM yi tanımıştır?

 

A)İtalya                     B)İngiltere

C)Rusya                     D)Yunanistan

 

3.Aşağıdakilerden hangisi TBMM de var olan gruplardan birisi değildir?

 

A) Tesanüt grubu    B)Halk zümresi ve Islahat grubu

C) Müdafa-i hukuk grubu   D) İttifak grubu

 

3.Milii mücadele döneminde İstanbul hükümeti tarafından”askerliğin kaldırıldığı ve vergilerin affedildiği” propagandası yapılmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) Kuva-i milliyeye destek vermek

B) TBMM nin halk üzerindeki etkisini yok etmek

C) Misak-ı millinin ilanını sağlamak

D) Zaralı cemiyetlerin faaliyetlerini önlemek

 

4.I.Dünya savaşının çıkma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A ) Sanayi inkılabı        B) Siyasi çekişmeler

C) Haçlı ittifakı            D)Panslavizm hareketleri

5.Aşağıdak,lerden hangisi misak-ı milli nin özellikleri arasında yer almaz?

A)Padişah bağlı bir meclsten Misak-ı Milli karaları çıkmıştır.

B)Yeni Türk devletinin sınırları çizilmiştir.

C) Sivas Kongresi kararları resmileşmiştir

D) Millet egemenliğinden söz edilerek saltanata göz dağı verilmiştir.

 

6.İtalya ve Fransa nın ;İngiltere nin sıcak bakmamasına rağmen TBMM nin Londra konferansına katılmasını sağlamaları ,

I.TBMM yi resmen tanıdıkları

II.İtalya ve Fransanın anadoludan tamamen çekildikleri

III.İtilaflar arasında görüş ayrılığı olduğunu

Yargılarından hangilerini doğrulamatadır?

 

A)Yalnız I                      B)I ve II

C)I ve III                        D)I,II ve III

7.İtalyanlar güney illerimizden çekilirken birçok silah ve cephaneyi geri götürmemişlerdir.Bunun esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kendilerine vaat edilen yerlerin Yunanlılara verilmesine kızmaları

B)Savaşı kaybedeceklerini anlamaları

C)Yaptıkları savaşları kaybetmeleri

D)Hiçbiri

 

 

8.İstanbul hükümeti ile Temsil heyeti  ilk kez hangi olayla birlikte hareket etmişlerdir?

 

A) Sivas Kongresinde      B) Erzurum kongresinde

C) Amasya Görüşmelerinde   D) Sevr anlaşmasında

 

9.Misak-ı Milli de

I.Batı Trakya

II.Kars,Ardahan ve Batum

III.Arap ülkeleri

IV.Doğu Trakya

Yörelerinden hangilerinin siyasi geleceklerinin belirlenmesi için halk oylaması yapılması istenmiştir?

 

A)Yalnız I                    B)Yalnız III

C)II,III ve IV               D)I,II ve III

 

10. Türk milli mücadelesinin haklılığı ilk kez aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

 

A) Moskova anlaşması      B) Amiral Bristol Raporu

C)Misak-ı Milli                D) Gümrü Anlaşması

 

11.Rusyanın Balkanlarda uyguladığı Panslavizm politikasından rahatsız olan iki devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)İngiltere-Avusturya       B)Osmanlı –Fransa

C)Avusturya-Osmanlı       D)İtalya-Bulgaristan

 

12.Aşağıdakilerden hangisi Milli cemiyetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

 

A)Milli iradeyi benimsemişlerdir

B)Milliyetçilik düşüncesinden ortaya çıkmıştır

C)Merkezi otoriteye bağlı değildir

D)Kurtuluş savaşının örgütlenmesine katkıda bulunmuşlardır.

 

13.Gümrü ,Moskova ve Kars anlaşmasının ortak sonuçları arasında,

I.Doğu sınırının çizilmesi

II.Rusyanın teşvikiyle imzalanması

III.Misak-ı milli lehine kararların alınması

Durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

 

A)I ve II                    B) Yalnız I

C) Yalnız II              D) I, II ve III

 

14.

I.İtilaf devletleri ilk kez TBMM nin hukuksal varlığını tanımıştır.

II.Hem Osmanlı hükümeti hem de TBMM temsilcileri katılmıştır

Yukarıdaki özellikleri verilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Paris konferansı      B) Amasya görüşmeleri

C) San-remo konferansı  D) Londra konferansı

 

15.Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin isteklerine olumlu bir sonuç alamayacağını bildiği halde Londra konferansına katılma amaçlarından biri olamaz?

A)Barışçı bir devlet olduğunu kanıtlamak

B) Misak-ı milliyi tanıtmak

C)İstanbul hükümetiyle uzlaşma sağlamak

D)Hukuken tanınmak

 

16.İlk kurulan milli mücadele yanlısı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli kongre cemiyeti

B)Kilikyalılar cemiyeti

C)Teali İslam cemiyeti

D)Trakya Paşaeli cemiyeti

 

 

16. I. Ve II.İnönü savaşları arasındaki dönemde gerçekleşen;

I.TBMM  tarafından 1921 anayasasının hazırlanması

II. TBMM nin Londra konferansına davet edilmesi

III. Afganistan ile dostluk anlaşması imzalanması

IV. TBMM nin istiklal marşını kabul etmesi

V. SSCB ile Moskova anlaşmasını imzalaması     olaylarından hangileri dış devletler tarafından tanınmayı sağlayıcı nitelikte değildir?

A)Yalnız I                   B)I ve IV

C)I ve II                      D)II ve V

 

17.Sivas Kongresinde kesin olarak reddedilen manda ve himaye anlayışı özellikle aşağıdakilerden hangisine terstir?

A)Ulusal bağımsızlığa             B)Demokrasiye

C)Birlik ve beraberliğe            D)Barışçı politikalara

 

18.I.Dünya savaşı sırasında

I.Kafkasya

II.Kanal

III.Çanakkale

IV.Suriye

Cephelerinden hangilerinde İngiltere Çarlık Rusya ya askeri ve ekeonomik yardım ulaştırmayı amaçlamıştır?

A)I ve II                       B)II ve III

C)IV ve V                    D)III ve IV

 

19.Sevr anlaşmasıyla ilgili olarak

 

I.Hukuken geçersiz bir anlaşmadır.

II.TBMM tarafından onaylanmamıştır

III.Osmanlı Devletini resmen sona erdirmiştir

 

Yargılarından hangileri söylenebilir?

A)Yalınız I                  B)Yalnız II

C)I ve II                      D)I ve III

 

20. I.Moskova anlaşması

II. Başkomutanlık yasasının çıkarılması

III. Londra konferansı

IV. Kars anlaşması

V. II.İnönü savaşı

 

Yukarıdaki olayların oluş sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)I,III,II,IV,V            B)III,I,V,II,IV

C)V,IV,III,II,I            D)I,III,V,II,IV

 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

2 Yorumlarınız

  1. Cevap anahtarı???!!

  2. süper harika bir site

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir