2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, ……………….İLKÖĞRETİM OKULU 8.SINIF T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARIDIR

Adı,Soyadı:                                                                                                                       Tarih:/03/2011

Sınıfı          : Süre:40’

Numarası  :

Aldığı Not

Rakamla:

Yazıyla   :

SORULAR

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan bölümleri uygun bir şekilde doldurunuz.(10 puan)

1-Mustafa Kemal, …………………………’ta Kurtuluş Savaşı’nın askeri ve politik yönlerini belgelerle analiz edip Osmanlı Devleti’nin  çöküşünü ve cumhuriyetin doğuşunu anlatmıştır.

2-………………………Kanunuyla, Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkı Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı.

3-İnkılaplara ve demokrasiye karşı olanlar……………………………………………ile Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasına neden olmuşlardır.

4-1925 yılında………………………vergisi kaldırılarak köylünün üzerindeki vergi yükü azaltılmıştır.

5-……………………………Kanunla, kadınlar toplumsal hayatta erkeklerle eşit hale gelmiştir.

Aşağıdaki cümlelerin doğru olan ifadelerin önüne ( D ) yanlış olanların önüne ( Y ) koyunuz.(10 puan)

6-(   )Millet Mekteplerinin açılmasının amacı, okuma yazma bilmeyen yetişkin kitleyi eğitmekti.

7-(   )Atatürk Orman Çiftliği’nin kurulması, modern tarımın gelişmesini olumsuz etkilemiştir.

8-(   )Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulma nedenleri Çok Partili Hayata geçme düşüncesidir.

9-(   )Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının kurulması, toplumsal alanda yapılan inkılâplardandır.

10-(   )TBMM’nin açılmasıyla ulusal egemenlik sağlanmıştır.

Aşağıda verilen inkılâpların hangi alanda olduğunu belirtiniz.(10 puan)

İnkılaplar Siyasi Ekonomik Sosyal Hukuk Eğitim
Saltanatın kaldırılması
İzmir İktisat Kongresi
Anayasanın hazırlanması
Takvim, saat ve ölçüde değişiklik
Millet mekteplerinin açılması
Şapka Kanunu’nun çıkarılması.
Harf İnkılabı’nın yapılması
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Ankara’nın başkent olması

Aşağıdaki sorulardaki doğru seçenekleri işaretleyiniz

1-

Mustafa Kemal Atatürk, bu sözüyle aşağıdaki inkılâplardan hangisinin yapılış gerekçesini belirtmiştir?

a)Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasının

b)Medeni Kanunun Kabul edilmesinin

c)Kılık kıyafet inkılâbının

d)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünün

2- –Miladi takvimin kabulü

-Ölçü birimlerinin değiştirilmesi

-Hafta tatilinin Pazar gününe alınması

Yukarıdaki inkılâpların yapılış amacını işaretleyiniz.

a)Eğitimde birliği sağlamak

b)Laik devlete geçişte kolaylık sağlamak

c)Batılı devletlerle ilişkileri kolaylaştırmak

d)Millet egemenliğini pekiştirmek

-Türk Tarih Kurumu’nun açılması

-Türk Dil Kurumu’nun açılması

-Tarih ve dil kurultaylarının yapılması

3-

Bu çalışmaların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Çağdaş bir hukuk sistemi oluşturmak

b)Eğitim çalışmalarına öncelik vermek

c)Türk dili ve tarihini, araştırıp incelemek

d)Eğitimi millileştirmek

4-

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdaki İnkılâplardan hangisinin yapılması gerektiği çıkarılmaktadır?

a)Saltanatın Kaldırılması

b)Harf İnkılâbı’nın yapılması

c)Kılık Kıyafet İnkılâbı

d)Soyadı Kanunu’nun kabulü

5-Aşağıdakilerden hangisinde Arap Alfabesinin yerine Latin Alfabesinin kabul edilmesinde etkili olmamıştır?

a)Arap harflerinin Türkçe ses yapısına uymaması

b)Okur- yazar oranının artırılmak istenmesi

c)Türkçenin zengin bir bilim dili haline getirilmek istenmesi

d)Ülkede bulunan yabancıların Harf İnkılâbı’nın yapılmasını istemeleri

6-Kurtuluş savaşından sonra başlatılan inkılâplar toplumun büyük bölümü tarafından hemen kabullenmiştir. Buna rağmen inkılâpları anlayamayan ya da çıkarları elden giden bazı grup ve kişiler inkılâpları kabullenemeyerek tepki göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biri olamaz?

a) Şeyh Sait İsyanı

b) 31 Mart Olayı

c) Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast girişimi

d) Menemen Olayı

7-Kurtuluş Savaşı mücadele döneminde;

I.   I.İnönü       II.  II.İnönü

III. Kütahya-Eskişehir

IV. Başkomutanlık Meydan Savaşı

Gibi birçok savaş  yapılmıştır.

Bu savaşlardan hangisi taarruz niteliği taşır.

a)I           b)II           c)III           d)IV

8-17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne çiftçi, tüccar, sanayici, işçi temsilcileri katılmıştır.

Kongreye farklı alanlardan temsilcilerin katılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sayılabilir?

a)Sivil savunma örgütlenmesinin iyi yapıldığının

b)Ekonominin tarıma dayandırıldığının

c)Ekonomik kalkınmamın her alanda amaçlandığının

d)Herkesin yönetime alınmak istendiğinin

9- Türkiye’de 1924 yılında Hilafetin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi, 1925 yılında ise kıyafette değişiklik ile tekke ve türbelerin kapatılmasına ilişkin yasalar TBMM’de kabul edilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?

a)Devletin ekonomik yatırımlar yaptığının

b)Hızlı bir çağdaşlaşma yaşandığının

c)Sosyal sorunların ortadan kalktığının

d)Yönetimde yeni arayışlara gidildiğinin

10- 24 Temmuz 1923 tarihinde İsmet İnönü’nün imzaladığı Lozan Antlaşması’na göre;

1.Boğazlar, başkanı Türk olan Uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilecek

II. Türkiye, Boğazları silahlandıramayacak

III. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacak

Buna göre Lozan Barış Antlaşması’nın yukarıdaki maddelerinden hangisi ya da hangilerinin egemenliğimizi sınırladığı söylenebilir?

a) Yalnız I              b) Yalnız II

c) I ve II                  d) Yalnız III

11- I.  Şeyh Sait İsyanı

II. Menemen Olayı

III.31 Mart İsyanı

IV. Kabakçı Mustafa İsyanı

Verilenlerden hangileri laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik gerici nitelikli isyanlar arasında yer alır?

a) I ve II    b) II ve III   c) III ve IV   d) I, II ve IV

12-1 Kasım 1922’de kabul edilen bir kanunla saltanat kaldırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun çıkarılmasındaki temel nedendir?

a) Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılması

b) Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanması

c) Londra konferansının toplanması

d) Lozan barış görüşmelerine Osmanlı hükümetinin            de çağırılması

13-29 Kasım 1934’te çıkarılan kanunla “ağa, hoca, hacı, molla, efendi, paşa, hanım” gibi unvanların kullanılması yasaklandı. Buna göre çıkarılan kanun;

I. Kanun önünde eşitlik ilkesinin

gerçekleştirilmesi

II. Toplumsal ayrıcalıkların engellenmesi

III. Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi

Durumlarından hangilerini sağlamaya yöneliktir?

a)Yalnız I    b) I ve II   c) II ve III   d) I, II ve III

14- Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.

Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz?

a)Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.

b)Kapitülasyonlar kaldırılacak

c)Boğazlar uluslar arası bir komisyonun idaresine bırakılacak.

d)Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tanınacak.

Başarılar dilerim.

17 thoughts on “8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı”
  1. teşlekkür ederim işime yaradı fakat keşke cevapları da olsaydı..

  2. emeklerinize sağlık çok gzl olmş çok beğendim hiç anlamadığım konuların testlerini burada çözdüm saolun varolun :))))

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir