…………………………….. İLKÖĞRETİM OKULU 2009-2010 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDELERİ:
1-Açılış ve Yoklama.
2-Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararının okunup değerlendirilmesi.
3-Eğitim – Öğretim programlarının incelenmesi.
4-Öğrenci durumlarının ölçülmesi.
5-2009 – 2010 Eğitim – Öğretim yılında kullanılacak yardımcı ders araç gereçleri ile ders kitapları.
6-İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken Atatürkçülük konularının derslere yayılması.
7-Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliği sağlayacak görüş ve kararların alınması ve yazılı sayıları.
8-Okul,Öğretmen – Veli ilişkileri.
9-Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar.
10-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler ile ilgisi dağılan ve tespit edilen problemli öğrencilerin durumları.
11-Performans ve Proje görevleri.
12-Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınmasını.
13-Tebliğiler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi.
14-Dilek ve temenniler.

GÜNDEM GÖRÜŞÜLMESİ:

1-Toplantı,Okul Müdürü ………………………… başkanlığında Sosyal Bilgiler öğretmeni …………………………. beraberliğinde 04.09.2009 tarihinde yapıldı.

2-Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararı okundu.Belirtilen hedefler üzerinde çalışmaların geçen yıl tamamlanmış olduğu görüldü.

3-Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin amaçları gözden geçirildi. Türk Milli eğitiminin genel amaçları; Sosyal Bilgiler, T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi programları incelenerek öğrencilere kazandırılması gereken amaçlar tespit edildi. Başlıca amaçlar şunlardır.
Türk milletinin Dünya tarihindeki rolünü ve etkisini, diğer Dünya milletleri arasındaki yeri ve önemini, yaptığı hizmetleri kavratmak. Köklü bir geçmişe sahip olmanın sorumluluğunu duymak. Atatürk ilkeleri doğrultusunda çalışma gururu vermek. Milli bağımsızlığın ve demokrasinin önemini kavratmak. Geçmiş ile bugün arasında kıyaslama yapıp, Türkiye’nin Dünya üzerindeki yeri ve önemini kavratmak. Öğrencilerde ülkemizin kalkınmasında severek görev alma duygusunu geliştirmek. Türkiye dışındaki Türk devletlerini tanımak.
Atatürkçü düşünce sistemini benimsetmek. Atatürk’ün dahi, asker, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve önderlik vasfını tanıtmak. Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı vatandaşlar yetiştirmek

4- Öğrencilerin çoğunluğunun ekonomik durumunun iyi olmadığı ve ailenin gereken ilgiyi göstermediği için bilgi seviyelerinin yüksek olmadığı, bazı öğrencilerin okuma yazmada problemi olduğu belirtildi.
Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmedikleri, derse etkin şekilde katılan öğrenci sayısının az olduğu belirtildi. Bu sorunların çözümü için öğrenci velileri ve diğer zümre öğretmenler ile işbirliği yapılmasına karar verildi. Öğrencilerin Performans Ödevlerini ve Ders İçi Performansını arttırmak düzenli şekilde yapmaları için ödül yönteminin etkin olarak kullanılmasına karar verildi.

5- Konuların işlenişinde anlatım ve soru-cevap gibi klasik tekniklerle yetinmeyip, konuların özelliğine göre münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme, kubaşık öğrenme, tiyatro, drama gibi öğrenciyi aktif kılan, onu araştırmaya ve incelemeye sevk eden tekniklere başvurulması gerektiği belirtildi.Yeni uygulamaya giren müfredat ile birlikte özellikle buluş yoluyla öğretim yöntemi üzerinde durulması vurgulandı.
Öğrencilerin daha aktif olmalarını sağlamak ve başarıyı arttırmak için konuları işlerken daha fazla kaynaktan araç ve gereçten yararlanmanın faydalı olacağı vurgulandı. Bu amaçla “bilgisayar, projeksiyon, televizyon, video, tarih haritaları, slayt” gibi görsel ve işitsel araçların etkili olarak kullanılması amaçlandı.Ayrıca sınıflara internet bağlantısı sağlamanın büyük faydası olacağı belirtildi.

6- Tebliğler dergisinde yayınlanan 2504,2212,2433 sayılı maddelerde belirtilen “Atatürkçülük ve Atatürk ilke ve İnkılaplarının ’’öğretim esasları okundu.Dönem içerisinde “Atatürk ilke ve inkılaplarına ” ve sözlerine yer verilecektir.Günlük ve yıllık planlarda Atatürkçülükle ilgili konular açıklamalı bir şekilde yer alacaktır,Atatürk’ün sözlerinden faydalanılarak ders işlenecektir.
2488 sayılı T.D.deki Atatürkçülük konularının derslere, konulara ve zamana uygunluk durumuna göre yıllık planlara alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Atatürk’ün bilime verdiği önem vurgulanıp gösterdiği hedefler anlatılacak; muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmanın en önemli şartının bilimsel alandaki gelişmeleri takip etmek ve yürütmek olduğu anlatılacaktır

7- Ölçme ve değerlendirilmede, hem bilgileri daha objektif olarak ölçme hem de gelecekte öğrencilerin gireceği sınavlarda test sistemini etkin olarak öğrenmesi için klasik yazılı yoklamadan ziyade boşluk doldurmalı, kısa yanıtlı, çoktan seçmeli testlerle ölçme-değerlendirme yapılması karar verildi.

Her dönemde 6. ve 7. sınıflar Sosyal Bilgiler dersi için üçer, ve 8. sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük için üçer sınav yapılmasına karar verildi. Sınav tarihlerinin en az bir hafta önce öğrencilere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Tüm öğrencilere her dönem 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler derslerinde iki adet performans ödevi; 8. sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük için bir adet performans ödevi verilmesi kararlaştırıldı. Proje Ödevi alan öğrencilere ise her öğretim yılında bir adet Proje Ödevi verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca performans ödevlerinin gerekirse öğrenci,okul ve çevre şartlarına göre belirtilen sayılardan fazla verilebileceği kararlaştırıldı

8- Öğrenci başarısını artırabilmek için velilerle öğretmenlerin sıkı bir ilişki içerisinde olması gerekir. Veliler öğrencilerinin durumlarını yakından takip etmeli ve okulda neler öğrendiklerini sorarak onlarla ilgilediklerini göstermelidir. Onları dinlemeli ve ergenlik dönemlerinde olduklarını düşünerek ona göre yaklaşım içerisinde olmalıdır.

9-Kitap okuma alışkanlığının kazanılması için Haftalık kitap okuma yarışları düzenlenmesine karar verildi. Okul kütüphanesinin daha çok kullanılması için öğrencilere araştırmaya yönelik ödevler verilmesi konusu benimsendi

10- Öğrencilerin çoğunluğunun ekonomik durumunun iyi olmadığı ve ailenin gereken ilgiyi göstermediği için bilgi seviyelerinin yüksek olmadığı, bazı öğrencilerin okuma yazmada problemi olduğu belirtildi.
Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmedikleri, derse etkin şekilde katılan öğrenci sayısının az olduğu belirtildi. Bu sorunların çözümü için öğrenci velileri ve diğer zümre öğretmenler ile işbirliği yapılmasına karar verildi. Öğrencilerin Performans Ödevlerini ve Ders İçi Performansını arttırmak düzenli şekilde yapmaları için ödül yönteminin etkin olarak kullanılmasına karar verildi.

11- Proje Ödevlerinin Ekim ayı içerisinde verilip, Nisan ayı içerisinde sunulması ve Dereceli Puanlama Anahtarları, Kontrol Listeleri veya Proje Değerlendirme Formu ile değerlendirilmesi karar verildi. Değerlendirme aracı hazırlarken aşağıdaki özelliklere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca proje ödevlerinin gerekirse öğrenci,okul ve çevre şartlarına göre birden fazla verilebileceği kararlaştırıldı.
a. Araştırma ve bilgi toplama
b. Kaynak taraması ve özgünlük
c. Tertip ve düzen
d. Bilimsel doğruluk
e. Görsel öğelere ağırlık verme
f. Zamanında teslim
g. Öğretmenle işbirliği
h. Derste sunum performansı

PROJE KONULARI
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROJE ÖDEVİ KONULARI
İlk Türk Devletleri Kitapçık Hazırlama
Çevre Kirliliği Çözüm Yolları
M.Ö 3000-M.S 2000 Tarih Şeridi Hazırlama
Ülkemizin Kaynaklarından Daha Verimli Yararlanma
Anadolu’da Kurulan Medeniyetler Kitapçık Hazırlama
Yerleşim birimlerinin tarihçesi
Meslek Seçimi ve ÖSS
Türkiye’nin komşuları
Göktürklerde yaşam
Tarihten günümüze Türk ordusu
Demokrasinin tarihsel gelişimi
Nasıl bir dünyadayız, yıl 2100?

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROJE ÖDEVİ KONULARI
Türkiye’nin Coğrafi Bölgelerini Tanıtan Kitapçık Hazırlama
Osmanlı Araştırma Projesi
Çanakkale Sergisi Açma
Avrupa da Türklerin yaşadığı yerler harita çizimi
Günümüzdeki Türk Devletleri
Kıbrıs’ın Osmanlıların eline geçişinden günümüze kadar ki tarihi
Güney Doğu Anadolu Projesi
Yurdumuzda yetiştirilen tarım ürünleri ve yetiştirildiği başlıca yerler
Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik önemi
İstanbul’un fethinin Türk ve Dünya tarihi bakımından önemi
Avrupa’da Rönesans ve Reform
Mimar Sinan ve Eserleri
Lale devri yenilikleri
Tanzimat dönemi
Tarihten günümüze Ermeni sorunu
II.Meşrutiyet Dönemi
Birleşmiş Milletler, UNESCO

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK PROJE ÖDEVİ KONULARI
31 Mart vak’ası
I. Dünya savaşı
Çanakkale Savaşları
Gaziantep’te Kuva-i Milliye hareketleri
Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan kimdir?
Kurtuluş Savaşında kongreler ve kongrelerin önemi
Lozan Antlaşması
Cumhuriyetin ilanı
Şeyh Sait isyanı
Musul ve Kerkük Sorunu
Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) kanunu
Atatürk’ün en önemli eseri “NUTUK”
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
II. Dünya savaşı
Atatürk İlke ve İnkılapları
Atatürk’ün Hayatı
Atatürk Dönemi Türkiye’nin Dış Siyaseti

12- Günlük ve yıllık planların 2551 sayılı Tebliğler dergisine göre ders saati, sayısı ve müfredat konuları arasında düzen sağlanarak hazırlanması gerektiği belirtildi. 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi yıllık planı hazırlanırken yeni müfredat programının dikkatlice incelenmesi gerektiğinin altı çizildi.
6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde günlük plan yapılmayacağı ve bunun yerine Sosyal Bilgiler 6 ve 7 Öğretmen Kılavuz Kitaplarının kullanılacağı bildirildi.
Günlük planların hazırlanışında öğrencilerin ilgisini çekecek, onları düşünme ve araştırmaya sevk edecek şekilde hazırlanması üzerinde duruldu.

13- Tebliğiler dergisinin düzenli olarak takip edilmesi ve teknolojik gelişeler doğrultusunda öğrenmeyi kolaylaştıracak yeniliklerin uygulamaya sokulması kararlaştırdı.

14- Zümre Başkanı ……………………….. 2009-2010 Eğitim ve Öğretim yılının başarılı olması dileğiyle toplantıyı bitirdiler.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ OKUL MÜDÜRÜ
………………. ……………………..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir