ogretmen atama

2.dönem 7.sınıf şök toplantı tutanağı

EMRULLAH  TURANLI İ.Ö.O

2009/2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI   II.DÖNEM  7/C  SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Yeri: Resim Atölyesi

Toplantı Saati:13:00

Toplantı No:2

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama

2-2009/2010 Eğitim –Öğretim yılı II .Dönem öğretmenler kurulunun değerlendirilmesi

3-Sınıfın   1.dönem  başarı durumlarının   ve geçen yıl SBS de ki başarıları ile ders başarılarının  genel değerlendirilmesi  I .Dönem  zümre öğretmenler kurulu kararları gözden geçirilmesi

4-Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi

5-Öğrenci durumları ile sınıf öğretmenlerin ve şube öğretmenlerin uygulaması gerekenler

6-Öğrenci veli toplantıları ve velilerle kişisel görüşme

7-Öğrenci başarılarını yükseltmek için yapılacak çalışmalar

8-Öğrencilerin sağlık, temizlik ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi,

9-SBS  hazırlık çalışmaları,

10-Ortak sınav tarihlerinin belirlenmesi

11-Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Toplantı Müdür Yardımcısı Mehmet ARIK’ın başkanlığında iyi dilek temennileri ile başlarken yapılan yoklamada tüm branş öğretmenlerinin katılımının sağlandığı görüldü.

2-2009/2010 Eğitim –Öğretim yılı  öğretmenler kurulunda alınan kararlar gözden geçirildi.Alınan kararlar doğrultusunda hareket edileceği belirtildi. I. Dönem zümre öğretmenler kurulunda alınan kararlar incelendi.

Şube öğretmenler kurulunun toplanmasına ilişkin İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin aşağıda yazılı bölümü okundu.

Şube Öğretmenler Kurulu

Madde 96(Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.

Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) dönemin ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır

3- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin aşağıda yazılı olan maddeleri okundu.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – Bir dersin yarıyıl notu belirlenirken o yarıyıla ait;

a) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda, öğrencilerin proje, performans ödevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenir.

b) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, öğrencilerin proje çalışmalarından, performans ödevlerinden ve ders içi performanslarından alınan puanların, ayrı ayrı alınacak ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenir.

teacher 3765909 640

Bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinliklerde başarılı çalışmalar yapan öğrencilere, yarıyıl notunun bir not fazlası, bu etkinliklerle ilişkili olan ders öğretmeni tarafından takdir edilebilir.

Öğrenciler, dersteki gelişimlerini yansıtmak amacıyla öğrenci ürün dosyaları hazırlar. Bu dosyalar, öğrencinin gelişim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve öğrencinin performansına ilişkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amacıyla kullanılır.

Birinci ve ikinci yarıyıla ait not cetvelleri, yarıyıl sona ermeden beş gün önce okul yönetimine verilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kişisel ve Sosyal Beceriler

MADDE 43 – Eğitim-öğretim sürecinin her yarıyılında öğretmenler, öğrencilerin hem öğretim programının öngördüğü becerilerdeki gelişimleri hem de toplumsal davranış kurallarındaki gelişim düzeyleri hakkında değerlendirme yaparlar. Bu değerlendirmede bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtilen değerlendirme yöntemleri ile grup değerlendirme, akran değerlendirme, öz değerlendirme, gözlem formu ve benzeri formlardan elde edilen bilgilerden yararlanırlar.

Öğrencinin birinci fıkrada belirtilen konulardaki gelişim düzeyi, sınıf öğretmeni veya şube rehber öğretmeni tarafından, aynı şubede derse giren diğer öğretmenlerin görüşleri de alınarak “(3) Gelişim düzeyinin üstünde”, “(2) Gelişim düzeyine uygun”, “(1) Desteğe ihtiyacı var” şeklinde değerlendirilir. Kişisel ve sosyal beceriler notla değerlendirilmez.

(Ek-6/3)

Öğrencilerin;

a) Bağımsız olarak çalışma,

b) Grup hâlinde çalışma,

c) Sınıf etkinliklerine katılma,

ç) Materyalleri özenli kullanma,

d) Aldığı ödevleri yerine getirme,

e) Bağımsız karar verme,

f) Planlı ve düzenli çalışma,

g) Başkalarının haklarına saygı gösterme,

ğ) Kendi haklarının bilincinde olma,

h) Okul ve toplum kurallarına uyma,

ı) Görgü kurallarına uyma,

i) Kararlarında adil olma,

j) Etkili iletişim kurma,

k) Arkadaşlarıyla yardımlaşma,

l) Çevreyi temiz tutma,

m) Karşılaştığı sorunları çözme,

n) Yaratıcı düşünme,

o) Araştırma yapma,

kişisel ve sosyal becerileri değerlendirilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencilerin durumlarını velilerine duyurmak için yarıyıl ve ders yılı sonunda olmak üzere iki defa karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – İlköğretimde öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. İlköğretim, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, programda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.

Buna göre;

a) Öğrencinin yıllık başarısı, her dersten ayrı ayrı değil, tüm derslerde ve sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, sınavlar, projeler, performans ödevleri, ders içi performans ve Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen tüm davranışlardaki etik değerleri benimsemesi de dikkate alınarak, bir bütün olarak değerlendirilir. Başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.

b) Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci yarıyılın ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin, okulun ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler kararlaştırılır. Gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler tutanakla tespit edilir ve uygulama sonuçları rapora bağlanır.

c) Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfta güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına; 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşamaması hâlinde okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilir. Bu kararda, oyların eşit olması hâlinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.

ç) Alınan gerekçeli karar, tutanakla belirlenir ve sınıf geçme defterine işlenir. Tutanağın bir örneği öğrenci dosyasına konur, bir örneği de karar defterine yapıştırılır ayrıca veli de bilgilendirilir. (Ek- 9)

Birleştirilmiş sınıflarda, 3 üncü ve 5 inci sınıflar dışındaki öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz.

Kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden özel eğitim gerektiren öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz.

Yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle okula devam edemeyenler ile 5/1/1961 tarih ve 17729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrencilerin başarı durumları belirlenirken, en az bir yarıyıl notu almış olmaları kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır.

Devlet konservatuarlarına bağlı ilköğretim okullarından naklen gelen öğrenciler, meslek dersleri dışındaki diğer derslerinden başarılı olmaları hâlinde bir üst sınıfa devam ettirilir.”

 

3-Sınıfın genel bir değerlendirilmesi sınıf öğretmeni tarafından yapıldı.

I .Dönem 43  kişiden 28 öğrenci başarısız 15 öğrencinin zayıfı  yok     6 Takdir      2Teşekkür var   .Daha geniş bilgi ve ders yüzdeleri ayrıntılı olarak eklerde ilave edilmiştir.

4 -Sınıfındaki öğrencilerin davranışları genel olarak tüm branş öğretmenleri tarafından yapıldı.Buna göre;

.Sınıf genel olarak    hareketli   problemli  öğrenciler   Yusuf Yeşilağaç  okuma ve yazma  zayıf isteği ve gayreti  yok  ailede ilgisiz  . Fatih AZVURA derste izin almadan konuşuyor  arkadaşlarının  dikkatini dağıtıyor. Önder Kaya  , Çelikhan  Adalı   Uğur Dündar ,Osman Duruş , Serkan Bulut   (,kaynaştırma)   Selami Danacı ,Muhammet  Emir Tuğba DoğanOsman YUŞA  derslere karşı  çok ilgisiz ve ders işlenirken arkadaşlarını rahatsız ediyorlar .

Zehra Özay  çok zayıf    . Bu öğrencilerin velileri ile 3 Mart Çarşamba günü tüm ders öğretmenlerinin katılacağı toplantı yapılacak    II. Dönem SBS İçin daha çok test çözmeye yönlendirilecek.  Sınıfta çok başarılı olan öğrenciler var. Elif Doğan Ayşenur Yazıcı  Hilal  Balcı    Emirhan Tunguç Aycan Çetin Ömer Atalar Furkan Gülçe   kız öğrenciler erkeklere göre daha başarılı    Sınıfın geçen yıl SBS  sonuçları diğer sınıflara göre daha yüksek .  Sınıfta ödev yapma  ve derse hazırlıklı gelme ve tekrar  alışkanlığıda pek çok öğrencide yok

.Buna göre;   Sınıf öğretmeni NazanDoğan   sınıfın ödev yapma  alışkanlığın ve derse hazırlıklı gelmenin      bütün öğretmenlerin gayretiyle kazandırılması gerektiğini belirtti.

5-Öğrencilerin sınıf seviyesine ve kendi seviyelerine  uygun olarak dersin işlenmesi gerektiğinin önemi üzerinde duruldu. Şube öğretmenleri gerek ders işlemedeki yöntem ve teknikler konusu ve gerekse sınıf içi sorunları ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içinde olacaklarını bildirdiler. Toplantıya katılan tüm şube öğretmenleri bu kurulda alınan kararlara uygun hareket edeceklerini belirttiler

6-Uygun görülen öğrencilerin velileri ile kişisel görüşmelerin yapılmasının önemi üzerinde duruldu.  18 Nisan Pazar günü veli toplantısı yapılması kararlaştırıldı

Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin şart olduğunu ifade eden Sınıf rehber öğretmeni     Nazan Doğan   ; veliyi de eğitim-öğretimini içine çekmeliyiz dedi. Öğretmenin göstereceği fedakârlığın fazlasıyla veliden beklenmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle okul dışında kontrolün veli tarafından yapılması, internet cafelerden çocukların uzak tutulması konusunda titizlik gösterilmesi, ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma programının uygulanmasının sağlanması gibi görevlerin veliye düştüğünü bu konuda veli ile işbirliği yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği ortak görüşüne varıldı.

Okul ve veli işbirliğinin sağlanmasını başarıyı olumlu yönde arttıracağını belirten öğretmenin tek başına başarı sağlamasının yeterli olmayacağını, velilerinin de üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları gerektiğini, bu konuda velilerin pasif kaldıklarını, veli toplantılarında bu konunun velilere iletilmesi gerektiğini söyledi. Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin diyalog içinde olmasının başarıyı arttıracağını belirtti.

7- Türkçe Öğretmeni     ; derste konuşma alışkanlıklarının azaltılması ve derslerin daha verimli hale getirilmesi için öğrenci merkezli ders işlenmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öncelikle okuma seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini; öğrencilerin boş zamanlarını bol bol kitap okuyarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Derste öğrenci merkezli bir eğitim öğretim yapılması gerektiğini, öğrencilere daha fazla söz hakkı vererek derse karşı, ilgi, istek ve katılımı arttırmanın önemli olduğunu; başarılı öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik edilmesi gerektiğini belirtti

Matematik öğretmeni ; öğrencilerin matematik dersinde geçmişe yönelik iyi bir temelle başarının sağlanacağını, dersin öğrencilere sevdirilmesinin başarıyı arttıracağını, yer yer testler hazırlanarak konuların kavratılması gerektiğini belirtti.

Fen Bilgisi Öğretmeni  ; öğrencilere yeterince söz verilerek ilgi ve isteğin arttırılmasının başarıyı arttıracağı, öğrencinin dersi sevmesiyle başarının doğru orantılı olduğunu, dersi sevdirmenin de öğretmenin elinde olduğunu söyledi.

8-Müdür Yardımcısı Mehmet Arık Öğrencilerin kılık kıyafetleri konusunda  bütün öğretmenlerin hassas olması gerektiğini söyledi. Temizlik ve beslenme konuların dada sınıf öğretmenlerinin rehberlik yapması gerektiğini söyledi,

9-SBS   ile  ilgili bütün öğretmenlerin azami gayretle çalışması, okul rehberlik servisinin de öğrencileri sınavlar, lise ve dengi okullar hakkında bilgilendirmesi bu sayede başarının arttırılması için çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı.

10  – 2.sınavlar  26 Nisan  3Mayıs tarihleri arasında ortak sınav olarak yapılması kararlaştırıldı

Sınıf rehber öğretmeni, dileklerinin daha iyi ve mükemmeli yakalamak, başarıya ulaşmak, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bir eğitim-öğretim yapmak olduğunu söyledi; katılan bütün arkadaşlara göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Toplantı Başkanı Mehmet  ARIK, 2008-2009 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere iyi geçmesi temennisi ile toplantıyı kapattı.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

kazim karabekir

Doğu Cephesi ve Kazım Karabekir

DOĞU CEPHESİ VE KAZIM KARABEKİR İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Anadolu’da  bir  Ermeni …

3 Yorumlarınız

  1. talha taşkın

    çok güzel

  2. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık

  3. 7. SINIF REHBER ÖĞRETMENİ

    ÖĞRETMENİM EMEĞİNİZE SAĞLIK HARİKA BİR ÇALIŞMA OLMUŞ, TEŞEKKÜRLER…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir