Süt İznini alma zamanını anne öğretmen belirleyecel.Mahkeme kararı

öğretmen olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanun uyarınca annenin süt izni içio saat seçim hakkının olduğu belirtilerek mağduriyetinin giderilmesi istemiyle yapılan başvurunun, süt izninin 1,5 saatlik öğle arası tatilinde kullandırılmak suretiyle mağduriyetinin olmadığının okul müdürlüğünden alınan yazıda ifade edildiği belirtilmek suretiyle reddine ilişkin Hüyük Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tesis edilen 19.01.2010 gün ve 119 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Davacının süt iznini öğle arasında kullanmasının

sağlandığı, davacı tarafından iptali istenen işlemde hukuka ayınlık bulunmadığı iddia edilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Konya 2. İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:

Dava, Konya İli Hüyük İlçesi Mutlu İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanun uyarınca annenin süt izni için saat seçim hakkının olduğu belirtilerek mağduriyetinin giderilmesi istemiyle yapılan başvurunun, süt izninin 1,5 saatlik öğle arası tatilinde kullandırılmak suretiyle mağduriyetinin olmadığının okul müdürlüğünden alınan yazıda ifade edildiği belirtilmek suretiyle reddine ilişkin Hüyük Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tesis edilen 19.01.2010 gün ve 119 sayılı işlemin istemiyle açılmıştır.

2577 Sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4001 sayılı Kanunla değişik 27. maddesinin 2.bendinde ^Danıştay veya idari mahkemelerin idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykııı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mazeret İzm” başlıklı 104. maddesi; “Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarım emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. ” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının. Konya İli Hüyük İlçesi Mutlu İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yaptığı. 11.06.2009 tarihinde bir çocuğunun olduğu, davacının çocuğu olduğundan dolayı’ süt izni kullanmak istediğinin oku! müdürlüğüne bildirildiği, okul müdürlüğünce siil izninin öğle arasında 1.5 saat olarak kullandırılacağının bildirildiği. 657 sayıl: Kanun uyarınca annenin süt izni

için saat seçim hakkının olduğu belirtilerek mağduriyetinin giderilmesi istemiyle davalı idareye başvuruda bulunduğu, yapılan başvurunun. süt İ7nının 1.5 saatlik Öğle arası tatilinde kullandırılmak suretiyle mağduriyetinin olmadığının okul müdürlüğünden alınan yazıda ıt3de edildiği belirtilmek suretiyle reddedildiği, başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan i> bu davanın açıldığı anlatılmakladır

Yukarıda anılan mevzuat hükmü uyarınca, bir yaşından küçük çocuk sahibi olan memurlar için günde toplam 1.5 saat süt izm verileceği, verilen süt izninin kuilanımınd3 da annenin seçim hakkı olduğunun belirtildiği, bir başka ifade ile I yadından küçük çocuğa sahip olan anne memurun kullanacağı süt izin saatini kendisinin belirleyebileceği hiç bir tereddüte yer verilmeyecek şekilde hükme bağlanmış olup, kullandırılacak olan süt izin saatinin öğle arası tatilde kulluıtdn «İmasına ilişkin herhangi bir hiikiim bulunmamaktadır

Dava konusu olayda j«.e; öğretmen olan ve I yaşından küçük çocuğa sahip olan davacının, öğle arası tatilinde 1.5 saatiik süı izni kullandırıldığından bahisle her hangi bir mağduriyetinin bulunmadığının idare tarafından belirtildiği, ancak, yukarıda anılan mevzuat hükmü uyarınca, süt izni kullanımı konusunda annenin saat seçim hakkı olduğu, davacının yasal hakkı olan ve saatini kendisinin belirleyebileceği süt izninin, idarenin kendi belirlediği saat olan öğle arası tatilinde kullandırıldığı, böylece kendisinin belirlemediği bir saatle süt izninin kullandırılmak zorunda bırakılması neticesinde davacının mağdur edildiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Bu durumda. 657 sayılı Kanun uyarınca annenin süt izni için saat seçim hakkının olduğu belirtilerek mağduriyetinin giderilmesi istemiyle yapılan başvurunun, sut izninin 1.5 saatlik öğle arası tatilinde kullandırılmak suretiyle mağduriyetinin olmadığının okul müdürlüğünden alınan yazıda ifade edildiği belirtilmek suretiyle reddedilmesine ili,skin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin: uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi’nc itiraz, yolu açık olmak üzere I0’03’20l0 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda Kızıl Elma

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

yer alti kaynaklarimiz 1 1

Türkiyenin Zenginlikleri Nelerdir – Güzel

TÜRKİYENİN ZENGİNLİKLERİ Beşeri Coğrafya: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir