Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi çerçevesinde, 2010 yılı Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, 8’inci sınıflar için 05 Haziran 2010 Cumartesi, 7’nci sınıflar için 06 Haziran 2010 Pazar, 6’ncı sınıflar için 12 Haziran 2010 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile saat 10.00’da aynı anda, merkezi sistemle gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerimizin geleceği açısından oldukça önem taşıyan bu sınavların sorunsuz ve güvenli bir ortamda tamamlanabilmesi açısından ilgili kişi ve kuruluşların aşağıda belirtilen hususlarda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Buna göre;

1-Sınav uygulamasında dikkat edilecek hususlar;

a. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç
saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonlara alınacaktır.

b. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 60 dakika
içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala salonda engelli öğrenciler hariç en
az 2 (iki) öğrenci sınıfta tutulacaktır.

c.  Öğrenciler sınava başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle girecektir.

d. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır.
Öğrenciler de kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

e.  Soru kitapçıkları A ve B olmak üzere iki ayrı türde olup, öğrencilerin kitapçık türünü cevap
kağıdına doğru olarak işaretleyip işaretlemediklerini salon görevlileri kontrol edeceklerdir. Sınıfta unutulan,
öğrenci tarafından götürülen ya da sınav güvenlik torbalarından çıkmayan evraktan salon görevlileri sorumlu
olacaktır.

f.  SBS soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Sınav bittikten 1 (bir) saat sonra
isteyen öğrenciler soru kitapçıklarını sınava girdikleri okullardan alabileceklerdir. Alınmayan soru
kitapçıkları Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

g.  Sınavda cevap kağıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya
çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya
toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi durumunda kopya tespit işlemi yapılarak öğrencinin sınavı geçersiz
sayılacaktır.

h.  Sınav başvurusundan sonra başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan öğrencilerin durumları Milli
Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirilerek, bulundukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek
salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır.

2-Engelli öğrenciler ile ilgili dikkat edilecek hususlar;

Sınavlarda engelli öğrencilere yardımcı olmak için görevlendirilecek öğretmenlerin öncelikle öğrencinin engeline uygun alanlardan, bulunmadığı takdirde özel eğitim öğretmeni veya rehber öğretmenlerden olmasına gayret edilecektir. Görevlendirilen okuyucu öğretmenlerin yabancı dil telaffuzunun iyi olmasına dikkat edilecektir.

Bu öğrencilerin, engeli sebebiyle sürekli kullandıkları araç-gereç, cihaz ve ilaç varsa kendilerinin getirmeleri kaydıyla sınavda kullanmalarına izin verilecektir.

a. Görme Engelli Öğrencilerden;

Az gören öğrenciler (miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurlarının dışında kalan); tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. Bu öğrencilerin soru kitapçığı ve cevap kâğıtları 18 punto olarak hazırlanacaktır. Adayların soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı bütün sorular üzerinden hesaplanacaktır.

Görmeyen öğrenciler ise tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre, MEBBİS-RAM Modülünde belirtilen CD ortamında (MP3 dosyası olarak seslendirilerek) hazırlanan soru kitapçığı veya resim, şekil ve grafik içeren soruları yazılı olarak tasvir eden soru kitapçığı verilecektir. Bu öğrenciler için soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı bütün sorular üzerinden hesaplanacaktır.

Başvuru döneminde talepte bulunan görme yetersizliği olan öğrencilere isteklerine uygun olarak CD (MP3 dosyası) ile sesli sınav yapılacaktır. Milli Eğitim Müdürlükleri bu şekilde sınava girecek öğrenciler için söz konusu sınav CD’lerinin çalışacağı bilgisayar, kulaklık ve diğer araçları hazır hale getirecek, sınav anında herhangi bir sorun yaşanmaması için sistem önceden denenerek gerekli önlemler alınacaktır. Bu öğrencilerin salonlarında kodlayıcı ve okuyucu görevlendirilerek, görevlilere mutlaka soru kitapçığı da verilecektir.

b.İşitme engeli olan öğrencilerin öğrenim süresince yabancı dil dersi alıp almadığına bakılmaksızın, yabancı dil sınavından muaf tutulması velinin isteği ve sorumluluğundadır. İşitme engeli olan öğrencinin sınavda yabancı dil sorularından muafiyetine ilişkin başvuru, veli tarafından okul müdürlüğüne yapılacak ve kayıtlı olduğu okul tarafından e-okul sistemine işlenecektir. Yabancı dil sorularından sınava katılma talebinde bulunmayan öğrenciler, yabancı dil sorularından muaf tutulacaktır. İşitme engeli olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir.

c. Ruhsal ve duygusal yetersizliği olan öğrencilerden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ise tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaktır.

d. Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif
Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.

e.  Bedensel engelli öğrencilerden yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde
engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. RAM
tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre MEBBİS-RAM Modülünde belirtilen kodlayıcı veya 30
dakika ek süre verilmesi yönündeki sınav hizmetinden yalnız bir tanesi öğrenciye verilecektir.

Kaba motor becerilerde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlardaki salonlara yerleştirilecek ve giriş çıkış kolaylığı için gerekli önlemler önceden alınacaktır. Sınav salonunda kullanılacak masa veya sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

f.  Süreğen hastalığı olan öğrenciler, sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda tek kişilik
salonlarda sınava alınacaktır. Yatarak tedavi görenlerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan
öğrencilerin durumu sağlık raporu ile belgelendirildiği takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava
alınacaktır.

Evde eğitim hizmetlerinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılabilecektir. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe milli eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır.

Şeker (Diabet), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

g. Zihinsel engelli olan öğrenciler, tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. RAM tarafından yapılan
değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı eşliğinde sınava alınabileceklerdir.

3- Kontenjan girişi, tercih ve yerleştirme işlemlerinde dikkat edilecek hususlar;

a.   Her türlü Anadolu liseleri, fen ve sosyal bilimler liseleri ile merkezi yerleştirme ile öğrenci alan
diğer ortaöğretim kurumlarının kontenjanları belirlenirken mevcut derslik sayısı dikkate alınacak, okula her
öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanlarının imkânlar ölçüsünde aynı olmasına özen gösterilerek, belli
bir standart oluşturulması sağlanacaktır.

Ayrıca; okuldaki kütüphane, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar ve yabancı dil laboratuarları vb. bölümler, daha fazla öğrenci alınması amacıyla dershaneye dönüştürülmek suretiyle öğrenci kontenjan artırımına gidilmeyecektir.

b.   Kontenjan girişleri okullar tarafından 01-08 Haziran 2010 tarihleri arasında e-okul sisteminden
yapılacaktır. İlçeler 09-10 Haziran 2010, iller 11-14 Haziran 2010, Bakanlık birimleri 15-18 Haziran
2010 tarihleri arasında kontrol ve onay işlemlerini yapacaklardır. Bu tarihten sonra kontenjan artışı/girişi
yapılmayacaktır.

c.  Okullar, yılsonu başarı puanlarına ilişkin itirazları 21 Haziran-02 Temmuz 2010 tarihleri
arasında değerlendirecek ve gerekli düzeltmeleri yapacaklardır.

d.  Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinin 11’inci maddesinde yer alan “Ek Puan”dan
faydalanacak olan öğrencilere ait onaylı belgeler, en geç 25 Haziran 2010 tarihine kadar Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

e.                Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP) 08 Temmuz 2010 tarihinde ilan edilecektir.

f. Tercihler 09-22 Temmuz 2010 tarihleri arasında okul müdürlüklerince alınacaktır. Öğrenciler,
12 (oniki) tercih yapabileceklerdir. Tercihlerin, velilerin gözetiminde ve zamanında yapılması sağlanacak,
yapılan tercihlerin elektronik onaylamadan sonra değiştirilemeyeceği hususunda veliler bilgilendirilecektir.

g.                Yerleştirme sonuçları 28 Temmuz 2010 tarihinde ilan edilecektir. Yerleştirme ile ilgili takvim ve
esaslar Bakanlığımızın internet sayfalarında yayınlanacak olan “Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu”nda yer
alacaktır.

h.  Sınavlarla ilgili tüm bilgiler ve duyurular http://oges.meb.gov.tr internet sayfasında sürekli
olarak yayınlanacaktır. Adayların, velilerin ve okul yöneticilerinin sözü edilen internet sayfasını takip
etmeleri gerekli görülmektedir.

Öğrencilerimizi ve ailelerini yakından ilgilendiren bu sınavlarla ilgili iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir