SIRP İSYANI.1804

Sebepleri:

1. Fransız İhtilali Milliyetçilik,bağımsızlık fikirlerinin Ruslarca kışkırtıcı malzeme olarak kullanılması .

2.Sırp topraklarının,Osmanlıların Avusturya ile yaptığı savaşlarda devamlı savaş alanı olması.

3.Sırbistanda bulunan yöneticilerin ,yeniçeri- lerin halka kötü davranmaları.

Gelişme.

isyan bir kurnazlık ile başladı.bir Sırp heyeti İstanbulda 3.Selime giderek bağlılığını bildir- di.Ancak arada bir Sırp topraklarında Osmanlı yöneticileri ile zaman zaman sorunlar yaşanıyor ve padişah tarafından da duyuluyor isede; sakın ola ki bunun bir isyan şeklinde değerlendirilme mesini rica ettiler.

Sırp heyeti dönünce 3.Selim Sırbistan’daki  görevlileri uyardı.

Uyarılan yeniçeriler,niye bizi şikayet ettiniz şeklinde Sırplara yeniden baskı yaptı lar.Böylece Sırp oyununa gelinmiş oldu.Ve isyan başladı.1804

Kara Yorgi başkanlığında,Rus desteğinde başlayan bu isyan İstanbul’da duyulunca verilen söz ve teminat gereği isyan olarak değerlendi- rilmedi.

Osmanlı Fransız dostluğunun yeniden sağlan masına kızan Rusya,bir yandan Sırpları isyana hazırlarken,diğer yandan da Eflak ve Boğdanı

isyan için kışkırtmalara başladı.

Bu arada Osm.lara baskı yaparak Fransa ile olan dostluklarına son vermelerini istediler.

Osm.lar tersleyince Eflak ve Boğdandaki Rus yan lısı valilerin değiştirilmesini gerekçe göstere rek 1806-1812 Osm-Rus savaşını açtılar.Bu sırada Rusların müttefiki olan İngilizler de Osmanlılara bir nota göndererek bazı isteklerde bulun- du.1807.

a) Fransız dostluğuna derhal son verilecek.

b) Eflak ve Boğdanın Ruslara ait olduğu kabul edilecek.

c) Boğazlar trafiğe açık tutulacaktı.

Osmanlıların bu istekleri reddetmesi üzerine bir İngiliz donanması Istanbulu kuşattı.1807

Bu sıralarda İst.da 3.Selime yönelik Kabakçı Mustafa isyanı 1807 çıktığı için ingiltereye devlet olarak müdahale edilmedi.Fakat boğazlar daki görevli askerlerin kişisel gayretleri ile İngiltere püskürtüldü.

İngiltere bu defa Mısırı kuşattı 1807.Mısır valisi Mehmet Ali Paşanın çabasıyla İngiltere Mısırdan da püskürtüldü.

Tüm bu gelişmeler olup biterken Fransa gizlice Ruslarla dostluk kurup 1807 Tilsit Ant- laşması ile;Eflak ve Boğdanın Ruslara ait olması gerektiğini onayladı.

Fransızlar aynı tavırlarını 1808 Erfurt Antlaş- masında da gösterdiler.

Bu sırada Osmanlı iç siyasetinde önemli bir gelişme oldu:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir