T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı

MEB 2015 -2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı

GİRİŞ

Bir toplumu yeniden oluşturmanın, topluma şekil vermenin en temel araçlarından biri eğitimdir. Eğitim; eğitilenlere sorunlarını çözme yeterliği kazandırmayı hedefler. Eğitim; kişilerin bedensel, zihinsel, ruhsal ve duygusal bakımdan dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe ve karaktere sahip olarak yetişmelerini hedefler. Eğitim; eğitilenlerin hür ve bilimsel düşünebilen, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumlu, yapıcı, yaratıcı ve verimli bireyler olarak yetişmelerini hedefler.

 

Eğitime eğitim kademeleri perspektifinde bakıldığında;

 

 • Okul öncesi eğitim; ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, çocukları ilköğretime hazırlanmasını, çocukların doğru ve güzel konuşmalarının sağlanmasını hedefler.

 

 • İlköğretim; çocuklara iyi bir vatandaş olmaları için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı ve onların ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden

 

yetiştirilerek hayata ve üst öğrenime hazırlamayı hedefler.  
 
 • Genel ve mesleki ortaöğretim; öğrencilere genel bir kültür vermeyi, onların hayatı, kişi ve toplum sorunlarını tanımalarını sağlamayı, öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı hedefler.

 

 • Yükseköğretim; yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamayı hedefler.

 

 • Hayat boyu eğitim; toplumda ihtiyaç duyulan eğitim ihtiyacının karşılanması, kişilere mesleki veya sosyal-kültürel becerilerin kazandırılmasını hedefler.

 

 • Özel eğitim; herkese fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması devletlerin sorumluluk alanlarından biri olduğu için, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim ihtiyaçlarının diğer bireyler gibi karşılanmasını hedefler.

 

 • Özel öğretim; Türk millî eğitim sisteminin genel ve özel amaçları doğrultusunda ilerleyen; çağı yakalayabilmiş; kaliteli, güvenilir, tercih edilebilir ve çeşitlenen eğitim taleplerini karşılayabilen özel öğretim kurumlarının gelişmesini sağlamayı hedefler.

 

Ülkelerin sosyal ve ekonomik makro sistemlerinin alt yapısı olan eğitim sistemleri sosyo-ekonomik sistemlerle çok derin bir etkileşim içerisindedir. Eğitim sistemlerinde yapılan en ufak değişiklikler bile sosyo-ekonomik makro sistemleri etkilediği gibi, bu sistemlerde yaşanan ufak değişimler de eğitim makro sistemini etkilemekte ve değiştirmektedir.

 

Eğitimin gerek diğer makro sistemlerle ciddi bir etkileşim içerisinde olması, gerekse de eğitimin toplumu yeniden şekillendirmenin en temel yolu olması eğitimi devletlerin temel ilgi alanlarından biri yapmıştır ve bu nedenledir ki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim sistemleri mükemmellik arayışı içerisinde kullanılan en temel argümanlardan biri olmuştur. Eğitimin hem nicel hem de nitel gelişimi için devletler ve hükümetler eğitimde yenileşme, değişim, şeffaflık, etkililik, verimlilik, sürdürebilirlik ve hesap verebilirlik gibi bir çok hususu göz önünde bulundurmak zorundadırlar.

 

Millî Eğitim Bakanlığı da toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf ve etkin bir kamu yapılanmasının gereği olarak “Stratejik Yönetim” yaklaşımını gerek merkez ve taşra teşkilatında gerekse okul boyutunda benimsemiş ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince mali saydamlık, hesap verme zorunluluğu, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme gibi esasları uygulamaya başlamıştır.

 

Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaçlarını ve ölçülebilir hedeflerini saptayarak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçerek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini

yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 2010-2014 yıllarını içeren stratejik planını hazırlamış ve 2009 Aralık ayında bu planı kamuoyu ile paylaşmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı bu planı ile kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmıştır.

 

“Okul Merkezli Stratejik Yönetim” yaklaşımını benimseyen Bakanlığımızın, 2015-2019 yıllarını içeren ikinci dönem stratejik plan çalışmalarını başlatacak olan “MEB 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı”; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin stratejik planlarının hazırlanmasına yönelik iş ve işlemlere, bu iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili birimlere ve zamanlamalara açıklık getirmek amacıyla hazırlanan bir rehber niteliğindedir.

 

AMAÇ

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programının temel amacı, Bakanlık merkez, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile her tür ve kademedeki eğitim kurumlarının ikinci plan dönemi stratejik planlarının (2015-2019) hazırlanma sürecine rehberlik etmektir.

 

Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine yön vereceklerdir. Bu nedenle, Bakanlık, il-ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okulların ve kurumların, bu programda yer alan adımların plan hazırlama sürecinde önemle takip edilmesi ve uygulanması büyük önem arz etmektedir.

 

 

KAPSAM

 

Hazırlık programı, Bakanlık merkez teşkilatı, il – ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okulların ve kurumların stratejik planlarının (2015-2019) hazırlık sürecini kapsamaktadır.

 

 

              DAYANAK

 

Bu hazırlık programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 Programı

YÖNTEM VE SÜREÇ

 

Kapsama dâhil tüm kurumların ikinci dönem “Stratejik plan hazırlık süreci” dört aşamalı olarak yürütülecektir.

 

Bu aşamalar: Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı, Durum Analizi, Geleceğe Yönelim, İzleme ve Değerlendirme aşamalarından oluşur.

 

1) Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı

 

Stratejik planlama çalışmalarının başarısı plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına ve tüm birimler ile personelin planlama sürecine dâhil edilmesine bağlıdır. Bu nedenle hazırlık programına bağlı olarak kurulacak kurul ve ekiplerin çalışmalarda aktif rol almaları çok büyük önem arz etmektedir.

 

Hazırlık döneminde yapılacak çalışmalar, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Hazırlık Programında ayrıntılı olarak belirtilmekte ve aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır.

ü Stratejik plan hazırlama çalışmalarının başlatıldığının duyurulması,  
ü Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Ekiplerinin oluşturulması,  
ü Stratejik Planlama Ekiplerine eğitimlerin verilmesi,  
ü Stratejik Plan Hazırlama Takviminin Oluşturulması  
 
 1. a) Stratejik Planlama Çalışmalarının Duyurulması

 

2015-2019 yıllarını kapsayacak Stratejik Planların hazırlanma sürecine girildiği bir Genelge ile tüm merkez ve taşra teşkilatına duyurulur. Bu bağlamda yapılacak çalışmaların koordinasyonunun Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılacağına duyuruda yer verilerek Başkanlığın yapacağı bilgilendirmelerin önemle takip edilmesi istenir.

 

 1. b) Stratejik Planlama Üst Kurul ve Ekiplerinin Oluşturulması

 

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmış tüm kurumlar aşağıda belirtilen ekip ve kurulları Hazırlık Programının yayınlanmasının ardından 15 gün içinde şartlara uygun olarak kurmak ve ekte yer alan formla (Ek 4) bildirmek zorundadırlar. İl millî eğitim müdürlükleri Strateji Geliştirme Başkanlığına; ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlar ise il millî eğitim müdürlüğü AR-GE birimlerine bildirimde bulunurlar.

 

Kurulacak ekip ve kurullar

 

Ø Stratejik Plan Üst Kurulları; Stratejik planlama üst kurulları stratejik planlama çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalışmaları yönlendirmek üzere kurulurlar. Üst kurulların çalışmaları yönlendirebilecek şekilde belirli aralıklarla toplanması zorunludur. Üst kurulların oluşturulması;

 

 • Bakanlık düzeyinde: “Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Üst Kurulu” kurulur ve Müsteşar başkanlığında Bakanlık merkez teşkilatı birim amirleri ile Ankara İl Milli Eğitim Müdüründen oluşur.

 

 

v İl MEM düzeyinde: “İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu” kurulur ve İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında, İl Eğitim Denetmenleri Başkanı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile İl Milli Eğitim Müdürünce tespit edilecek en az 2 İlçe Milli Eğitim Müdüründen oluşur.

 

v İlçe MEM düzeyinde: İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında, şube müdürleri ile en az iki okul müdüründen oluşan üst kurul kurulur.

 

v Okul/ Kurum Düzeyinde: Okul Müdürünün Başkanlığında, bir Okul Müdür Yardımcısı, bir öğretmen ve Okul/Aile Birliği Başkanı ile bir yönetim kurulu üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşan üst kurul kurulur.

 

Ø Stratejik Plan Ekipleri; Stratejik planlama çalışmalarını doğrudan yürütmesi beklenen ve üst kurula belirli dönemlerde raporlar sunarak, kurulun önerileri doğrultusunda çalışmaları yürüten ekiplerdir. Bakanlığımızda yürütülen tüm stratejik plan çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere ayrıca MEB Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi kurulur.

 

Ekiplerin oluşturulması;

 

v Bakanlık düzeyinde: Stratejik planlama koordinasyon ekibi ve stratejik planlama ekibi olmak üzere iki ekip oluşturulur.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi (MEB SP Koordinasyon

 

Ekibi):

Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama çalışmalarının (Bakanlık merkez ve taşra) koordinasyonu, ekiplerin eğitimi, vb görevleri yürütür. Koordinasyon ekibi, Strateji Geliştirme Başkanlığının önerisi üzerine Makam Onayı ile görevine başlar.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Ekibi (MEB SP Ekibi):

 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Grup Başkanı’nın Başkanlığında, Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi, Strateji Geliştirme Başkanlığı Uzmanları ile Merkez birimlerin her birinden birer grup başkanı ve birer uzmanın katılımıyla oluşur.

 

Ekibin kurulmasına ilişkin iş ve işlemler Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülür ve ekip listeleri Başkanlığın web sitesinden ilgililere duyurulur.

 

 • İl Millî Eğitim Müdürlüğü düzeyinde: İl millî eğitim müdürlüğü AR-GE birimi yöneticisinin başkanlığında, İl MEM AR-GE Birimi Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi ve her şubeden en az bir personelin katılımıyla il MEM SP Ekibi oluşturulur.

 

İl MEM AR-GE Birimi Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi üyeleri il düzeyinde stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonunu yürütürler. Ekip üyeleri stratejik planlama çalışmaları süresince görevi, görev yeri değiştirilmeyecek ve daha önce stratejik planlama eğitimi almış personel arasından belirlenir ve çalışmalar tamamlanana kadar tam zamanlı olarak AR-GE biriminde görevlendirilirler. İl MEM SP koordinasyon ekip üyesi sayısının iller itibarıyla üst sınırları Strateji Geliştirme Başkanlığınca belirlenir ve il millî eğitim müdürlükleri bu üst sınırın üzerinde görevlendirme yapamazlar.

 

 • İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü düzeyinde: İlçenin büyüklüğü ve şartları doğrultusunda ilçe millî eğitim müdürünün belirleyeceği ilçe mem personeli, okul müdürü/müdür yardımcısı ve diğer personelden oluşur.

 

 • Okul Düzeyinde: Okul müdürü tarafından görevlendirilen ve üst kurul üyesi olmayan müdür yardımcısı başkanlığında, belirlenen öğretmenler ve gönüllü velilerden oluşur.

 

 

 1. Stratejik Planlama Ekiplerine Eğitimlerin Verilmesi

 

Stratejik planlama çalışmalarında görev alacak veya katılım sağlayacak ekip ve kurul üyelerinin belirli bir düzeyde stratejik planlama kavramlarına hâkim olmaları beklenmektedir. Ancak, Bakanlık merkez ve il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan stratejik plan koordinasyon ekiplerinin ise stratejik planlama konusunda eğitimler vereceği, süreci yönlendireceği ve danışmanlık hizmeti vereceği düşünülerek bu ekiplerde görev alacak personelin kavramları özümsemiş düzeyde olmaları çok büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle söz konusu ekiplerin oluşturulmasının ardından MEB SP Koordinasyon Ekibi tarafından tüm İl MEM SP koordinasyon ekip üyelerine kapsamlı stratejik planlama eğitimleri verilir.

 

 

 1. d) Stratejik Plan Hazırlama Takviminin Oluşturulması

Bilindiği üzere stratejik yönetim sistemi kapsamında hazırlanan stratejik planlar, diğer yönetim sistemlerinde var olan stratejik plan anlayışından farklı olarak üst hedeflerden yola çıkılarak ve tüm çalışanların katılımı ile hazırlanmaktadır. Yani üst hedefler ile paydaşların talep ve beklentileri belirli bir sistematik içinde belgeye yansıtılmaktadır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde stratejik planlama çalışmalarının Bakanlık için temel üst politika belgesi olan Kalkınma Planının yayınlanmasının ardından başlaması ve sıralı olarak il millî eğitim müdürlükleri, ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul ile kurumlar ile tamamlanması uygun görülmektedir.

 

Üç düzeyde (Bakanlık, İl MEM, İlçe MEM ile Okul/Kurumlar) hazırlanan iş takvimi Hazırlık programı ekinde yer almaktadır.

 

2) Durum Analizi

 

Durum analizinde, kuruluşun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetler ortaya konulur. Kurumun yerine getirmekle yükümlü bulunduğu üst politika belgeleri hedefleri ile mevzuatının irdelendiği; paydaşların beklenti ve önerilerinin değerlendirildiği ve son olarak kurumun gelişim alanlarının (sorun alanları) belirlendiği bölüm olan durum analizi bölümü; stratejik yönetim sisteminin dört temel sorusundan biri olan “Neredeyiz?”sorusunu yanıtlamaktadır.

Durum analizi çalışmasında bakanlık, il-ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlar;

 

 1. Tarihsel gelişim,

 

 1. Mevzuat analizi,

 

 1. Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetler,

 

 1. Paydaş analizi ile kurum içi ve kurum dışı analizleri,

 

 1. Üst politika belgelerinin analizi yaparak gelişim alanlarını belirlerler.

 

Bu aşama katılımcılığın en üst düzeyde gerçekleşmesi hedeflenen aşamadır. Bu nedenle ihtiyaç duyulan ölçüde GZFT ve PEST analizleri için çalıştaylar ve toplantılar yapılır. Aynı zamanda geniş kitlelerin görüş ve önerilerinin alınabilmesi için iç ve dış paydaşlara ayrı ayrı olmak üzere anketler düzenlenir.

 

Durum analizi aşamasının sonucunda tüm çalışmaları içeren bir durum analizi raporunun hazırlanması ve kamuoyuna açıklanması beklenmektedir.

 

 

3) Geleceğe Yönelim

 

Geleceğe Yönelim stratejik plan olarak da adlandırılan ve misyon, vizyon ve temel değerler ile başlayan ve nereye ulaşmak istiyoruz sorusuna yanıt aranan bölümdür.

Bölümde üst politika belgelerinin belirlediği çerçevede, kurum yöneticilerinin çizdiği ufukta ve iç-dış paydaşların beklentileri doğrultusunda hedeflemeler yapılır.

Geleceğe yönelim bölümünde;

 

 1. Misyon, vizyon ve temel değerler,

 

 1. Temalar ve Stratejik Amaçlar,

 

 1. Stratejik Hedefler ile bunlara bağlı performans göstergeleri il stratejiler belirlenir.

 

Stratejik Planlama Ekipleri Millî Eğitim Bakanlığına, il-ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlara stratejik planların hazırlanması, uygulanması sürecinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlayacaklardır.

 

4) Stratejik Planlama (2015-2019) Süreci

 

Milli Eğitim Bakanlığı, 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan döneminin hazırlık çalışmalarını başlatmış ve planlama sürecini belirlemiştir. Üç aşamada planların hazırlanması öngörülmektedir: 1) Bakanlık, 2) il millî eğitim müdürlükleri ve 3) ilçe milli eğitim müdürlükleriyle okul ve kurumlar. 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlara ilişkin bu üç aşamalı süreç ayrıntılı olarak Hazırlık Programı ekinde yer alan stratejik plan iş takvimlerinde verilmiştir.

 

 1. a) Bakanlık Stratejik Planlama Takvimi

 

Stratejik Planlama hazırlık süreci ilk olarak Bakanlık düzeyinde başlatılacaktır. Bu kapsamda, Mayıs 2013-Eylül 2013 döneminde Stratejik Plan Hazırlık Programı hazırlanacak, bilgilendirme toplantıları ile ilk eğitimler gerçekleştirilecek ve çalışmaların başlatıldığına ilişkin Genelge yayınlanacaktır.

 

Ardından Kasım-2013 sonuna kadar tarihsel gelişim, mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, paydaş analizi, kurum içi-dışı analiz, örgütsel yapı, insan kaynakları, teknolojik düzey, mali kaynaklar, istatistikî veriler, çevre analizi, PEST analizi, GZFT analizi, içeriklerinden oluşan Durum Analizi ile üst politika belgeleri çalışması ve gelişim alanları belirlenecektir.

 

Kasım 2013-Ocak 2014 döneminde misyon, vizyon, temel değerler ve temalar oluşturulacaktır. Stratejik amaçlar, stratejik hedefler, performans göstergeleri, faaliyet ve projeler ile geliştirilecek stratejilerden oluşan Geleceğe Yönelim çalışması yapılacaktır. Ocak 2014 tarihinde maliyetlendirme ve izleme-değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.

 

Bakanlığın 2015-2019 dönemine ait stratejik planının ilk taslağının Ocak 2014 sonunda Kalkınma Bakanlığına gönderilmesinin ardından Şubat–Ekim 2014 döneminde il

millî   eğitim   müdürlüklerine   MEB   Strateji   Geliştirme   Başkanlığı   (MEB  Stratejik   Plan

 

Koordinasyon Ekibi) tarafından stratejik planlama konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Bakanlığın Stratejik Planına ilişkin düzeltme, onay, yayım iş ve işlemleri Haziran-Aralık 2014 döneminde tamamlanacaktır.

 1. b) İl MEM Stratejik Planlama Takvimi

 

Stratejik planlama hazırlık sürecinde Bakanlığımızın ön çalışmalarının ardından, İl Milli Eğitim Müdürlükleri Eylül 2013-Aralık 2014 döneminde planlama hazırlık faaliyetlerini tamamlayacaklardır. Öncelikle, İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde Stratejik Planlama Üst Kurulu oluşturularak Strateji Geliştirme Şubesi AR-GE Birimi koordinasyonunda İl MEM Stratejik Planlama Ekibi kurulacak ve üst kurul ile ekip üyelerinin bilgileri Eylül 2013 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilecektir. Bildirimin görevlendirme tarihinden sonra 15 gün içinde yapılması gerekmektedir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Stratejik Planlama Üst Kurulunun ve Stratejik Planlama Ekibinin EK-2’te belirtilen “İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Takvimi” çerçevesinde oluşturacağı çalışma takvimi de aynı tarihe kadar Başkanlığa bildirilecektir.

 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu’na ve ilgili şubelere Strateji Geliştirme Şubesi AR-GE Birimleri tarafından Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi Ekim-Aralık 2013 döneminde verilecektir. Bu eğitimlerin, 25.06.2010 tarih ve 4194 sayılı “Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesinin 7. Maddesinde belirtildiği gibi il millî eğitim müdürlüğü bünyesinde tam zamanlı görevlendirilen AR-GE Birimi Stratejik Planlama Ekiplerince verilmesi sağlanacaktır.

 

İl millî eğitim müdürlükleri tarafından, tarihsel gelişim, mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, paydaş analizi, kurum içi-kurum dışı analiz, örgütsel yapı, insan kaynakları, teknolojik düzey, mali kaynaklar, istatistikî veriler, PEST analizi, GZFT analizi, içeriklerinden oluşan Durum Analizi ile üst politika belgeleri ve gelişim alanları Ocak-Şubat

 

2014 tarihlerinde belirlenecektir.

 

Misyon, vizyon, temel ilke ve değerler, temalar, stratejik amaçlar, stratejik hedefler, performans göstergeleri, geliştirilen stratejiler, faaliyet ve projeler, maliyetlendirme, izleme ve değerlendirme adımlarından oluşan Geleceğe Yönelim çalışması Mart-Mayıs 2014 döneminde yapılacaktır.

 

İl Millî Eğitim Müdürlükleri stratejik planlarını, değerlendirilmek üzere 05 Aralık 2014 tarihine kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına göndereceklerdir. Stratejik planların düzeltme, onay ve yayımla ilgili iş ve işlemleri 31 Aralık 2014 tarihinde tamamlanacaktır.

 

 1. c) İlçe MEM ve Okul/Kurum Stratejik Planlama Takvimi

 

Okul  ve  kurumlarımızın  stratejik  planlama  ekipleri  Ocak  2014’te  kurulacaktır.  
Kurulan ekiplere Şubat–Mart 2014 tarihleri arasında İl MEM AR-GE Birimleri Araştırma,  
Stratejik  Planlama  ve  Kalite  Geliştirme  Ekipleri  tarafından  stratejik  planlama  eğitimleri  
verilecektir.  

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlar, tarihsel gelişim, mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, paydaş analizi, kurum içi-kurum dışı analiz, örgütsel yapı, insan kaynakları, teknolojik düzey, mali kaynaklar, istatistikî veriler, PEST analizi, GZFT analizi, içeriklerinden oluşan Durum Analizi ile üst politika belgelerinin tespiti ve gelişim alanlarını içeren çalışmalarını Nisan- Mayıs 2014 tarihine kadar tamamlayacaklardır.

 

Misyon, vizyon, temel değerler, temalar, stratejik amaçlar, stratejik hedefler, performans göstergeleri, stratejiler, faaliyet ve projelerin belirlenmesi adımlarını içeren Geleceğe Yönelim aşaması ise Mayıs-Eylül 2014 tarihinde tamamlanacaktır. Bu çalışmalar, incelenmek üzere İl MEM Strateji Geliştirme Şubesi AR-GE birimlerine Eylül 2014’te gönderilecektir.

 

İl Millî Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekipleri tarafından, Haziran-Ekim 2014 döneminde ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlara stratejik planlama konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.

 

Ekim-Kasım 2014 tarihleri arasında ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumların stratejik planları, İl Millî Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekipleri tarafından incelenerek, hedefler bağlamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin stratejik planlarında gerekli düzeltme çalışmaları yapılacaktır.

 

Okulların stratejik planlarının, sene başı öğretmenler kurulu toplantısında kurul kararı ile uygun bulunması veya revize edilmesi işlemleri de Eylül 2014’te tamamlanacaktır. Ekim 2014’te ise Okul Aile Birlikleri Genel Kurul Toplantılarında planların onaylanması veya kurul kararı doğrultusunda revize işleminin yapılması tamamlanacaktır.

 

İlçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlardan gelen stratejik planlar, Ekim-

 

Kasım 2014 tarihleri arasında İl Millî Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri tarafından incelenecektir. İncelenen planlar, Aralık 2014’te ilçe millî eğitim müdürlükleri için kaymakamlıklar tarafından, okullar/kurumlar için ise ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra kurumların web sitelerinde yayımlanacaktır.

 

Kaynak:egitimhane.com

 

Üzeyir MUTLUBAŞ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir