turkiyeT.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ HER KONU BİR SORU ETKİNLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM                                       (Karne Hediyesidir. Para ile satılmazJ)

1.Selanik şehrinde farklı din ve ırka mensup insanların bir arada yaşaması şehri nasıl etkilemiştir?

2.Osmanlı aydınları Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarmak için hangi düşünce akımlarını öne sürmüşlerdir? Kısaca açıklayınız.

3.M. Kemal’in doğduğu yıllarda Osmanlı Devletinin Eğitim ve Öğretim yapısı hakkında bilgi veriniz.(Okuduğu okulları yazabilirsiniz.)

4.M.Kemal’in askeri görev ve başarılarını maddeler halinde yazınız.

5.31 Mart Olayı neden çıkmıştır? M. Kemal’in bu isyanı bastırmadaki rolünü kısaca açıklayınız.

6.Trablusgarp Savaşı’nın çıkma sebeplerini yazınız. M.Kemal ve arkadaşları neden bölgeye gizlice gitmek zorunda kalmıştır?

7.Mustafa Kemal’i etkileyen şehirler hakkında kısaca bilgi veriniz.

8.M.Kemal’in Geometri Kitabı, Nutuk  vb. gibi birçok alanda eserler yazması onun hangi yönünü gösterir.

9.Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini açıklayınız.

10.I.Dünya Savaşı bloklaşmaları yazınız.( Savaş Öncesi- Savaş Sonrası )

11.Almanya neden Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemiştir?

12.Osmanlı Devleti neden Almanya’nın yanında savaşa girmiştir?

13.I.Dünya Savaşı’nda savaştığımız cepheleri gruplandırarak yazınız.(SALDIRI-SAVUNMA-YARDIM)

14.Bizim için savaşı bitiren Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ülkemizin işgaline ortam hazırlayan maddelerini yazınız.

  1. 15. Bizim için savaşı bitiren Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bizi savunmasız bırakan maddelerini yazınız.

16.Paris Barış Konferansında İtilaf Devletleri neden ilk kez düşünce ayrılığına düşmüştür?

  1. 17. Bu konferansta İzmir ve çevresi İtalya yerine hangi ülkeye verilmiştir?

18.Mondros’un ülkemizi savunmasız bırakması ve İstanbul Hükümetinin tepkisiz kalması üzerine Türk halkı ne yapmıştır?

19.Kurtuluş Savaşı Cemiyetleri tablo halinde yazınız.

20.Yararlı Cemiyetlerini ortak özelliklerini yazınız.

21.M.Kemal Samsuna hangi yetki ile gitmiştir. Ve gönderilme sebebi nedir?

  1. 22. M.Kemal’in Samsuna gitmekteki asıl amacı nedir?
  2. 23. Havza Genelgesi’nin önemini açıklayınız.

24.Amasya Genelgesi’nin Kurtuluş Savaşı’nın Nedenlerini, Gerekçelerini, Amaç ve Yöntemini belirleyen maddelerini yazınız.

25.Erzurum’da ve Sivas’ta bir kongrenin toplanacağı kararı hangi genelgede alınmıştır?

26-Erzurum Kongresi ve Önemi hakkında kısaca bilgi veriniz.

27.Sivas Kongresi ve Önemi hakkında bilgi veriniz. Bütün cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesinin önemi nedir?

27.Manda ve Himaye neden kabul edilmemiştir? Nerede kesin olarak reddedilmiştir?

28.Kongreler ve Genelgeler ‘de MİLLİ EGEMENLİK vurgusu yapan maddeleri belirleyerek  yazınız.

29.Amasya Görüşmesi kimler arasında yapılmıştır. Temsil Heyeti açısından önemi nedir?

30.Misak-ı Milli hakkında kısaca bilgi veriniz.

  1. 31. TAM BAĞIMSIZLIK hakkında bilgi veriniz. Örneklerle ile açıklayınız.

32.TBMM’nin kurulmasına ortam hazırlayan gelişme nedir? Açıklayınız.

33.TBMM’ ye çıkan ayaklanmalar nasıl bastırılmıştır? Açıklayınız ve sonuçlarını yazınız.

34.Sevr Barış Antlaşması’nın Türk Milleti tarafından yok sayılmasının sebepleri nelerdir?

  1. 35. Sevr Barış Antlaşması neden yürürlülüğe girmemiştir.

36.Sevr Barış Antlaşması’nın Türk Halkı için tek olumlu sonucu ne olmuş olabilir.

37.Kurtuluş Savaşı’nda savaştığımız cepheleri ve bu cephelerde kimlerle savaştığımızı yazınız.

38.Güney Cephesinde Kuvay-i Milliyenin rolünü açıklayınız.

39.Düzenli Ordu neden kurulmuştur açıklayınız. ( Kuvay-i Milliye neden kaldırılmıştır)

40.I.İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan gelişmeleri Ulusal ve Uluslar arası olmak üzere yazınız.

41.M.Kemal Londra Konferansından olumlu bir sonuç çıkmayacağını bilmesine rağmen neden katılmak istemiştir?

42.M.Kemal Kütahya-Eskişehir savaşında ordumuzu neden Sakarya Nehrinin doğusuna çekmiştir?

43.Tekâlif-i Milliye nedir? Kısaca açıklayınız.

44.Büyük Taarruz için M.Kemal hangi hazırlıkları yaptırmıştır.

  1. 45. Kurtuluş Savaşı sonrasında hangi ateşkes antlaşması imzalanmıştır. Önemini yazınız.

46.Saltanatın Kaldırılmasının sebepleri ve sonuçları nelerdir?

47.Saltanat kaldırılırken Halifelik neden kaldırılmamıştır açıklayınız.

48.Lozan Antlaşması’nın Türk Milleti açısından önemi nedir? Açıklayınız

49.Lozan Antlaşmasında bağımsızlığımızı engelleyen maddeleri yazınız.

50.Lozan Antlaşması ile hangi sorunlar çözüme kavuşturulamamıştır?

51.Lozan ile Sevr’i karşılaştırarak bir yorum yapınız.

52.İzmir İktisat Kongresinde hangi kararlar alınmıştır? Kongreye her meslekten delegenin katılması neyin göstergesidir?

53.Ankara’nın başkent yapılma sebepleri nelerdir?

54.Cumhuriyetin ilanı ile hangi sorunlar çözüme kavuşmuştur? Açıklayınız.

55.Halifelik hangi sebeple kaldırılmıştır? Hangi ilkeyle bağlantılı bir inkılâptır?

56.Halifeliğin kaldırıldığı gün başka hangi gelişmeler yaşanmıştır?

57.Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ne sağlanmıştır?

58.Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri’nin amaçları nelerdir ?

59.Çok Partili Yaşama geçişi engelleyen etmenleri açıklayınız.

60.Batı ile uyum sağlamak amacı ile hangi yenilikler yapılmıştır?

Kaynak:Erhan Durak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir