İnkılap Tarihi Dersi Konu Testi

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖRNEK SORULARI

(syf. 108/145 arası)

1.) ‘’En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.’

Türk’ün büyük önderi M.Kemal Atatürk yukarıdaki sözünü aşağıdaki hangi olay için söylemiş olabilir?

A.) Tevhid-i tedrisat kanunu                          B.) Kabotaj kanunu

C.) Hilafetin kaldırılması                                    D.) Hıfzıssıhha enstitüsünün açılışı

2.) ‘’Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’’

Türk’ün büyük önderi M.Kemal Atatürk yukarıdaki sözünü aşağıdaki hangi olay için söylemiş olabilir?

A.) Şeyh Sait olayı                             B.) İzmir suikastı

C.) Kubilay olayı                                     D.) Menemen olayı

3.) Temmuz 1926 tarihi aşağıdakilerden hangisinin tarihidir?

A.) Tevhid-i tedrisat kanunu                 B.) Kabotaj kanunu

C.) Hilafetin kaldırılması                       D.) Hıfzıssıhha enstitüsünün açılışı

4.) M.Kemal ‘başöğretmen’ unvanını hangi inkılâp hareketi ile almıştır?

A.) Harf inkılâbı                          B.) kılık kıyafet kanunu

C.) soyadı kanunu                      D.) takvim, saat ve ölçülerde değişiklik

5.) 1 Kasım 1928 tarihinin bizim için önemi nedir?

A.) Türk Milletinin kurtuluş savaşı son bulmuştur.

B.) Ulusumuzun denizcilik bayramıdır.

C.) Arap alfabesi bırakılıp Latin alfabesine geçiş yapılmıştır.

D.) M.Kemal’e suikast girişimi yapılmıştır.

6.) 15 Haziran 1926 tarihinde hangi olay yaşanmıştır?

A.) Türk Milletinin kurtuluş savaşı son bulmuştur.

B.) Ulusumuzun denizcilik bayramıdır.

C.) Arap alfabesi bırakılıp Latin alfabesine geçiş yapılmıştır.

D.) M.Kemal’e suikast girişimi yapılmıştır.

7.) Yeni harfleri öğretmek ve okuryazar oranını artırmak amacıyla hangi okul açılmıştır?

A.) İstanbul Üniversitesi     B.) Hıfzıssıhha Enstitüsü

C.) Millet Mektepleri             D.) Köy Enstitüleri

8.) Millet Mektepleri hangi tarihte açılmıştır?

A.) A.) 1 Ocak 1929                   B.) 1 Kasım 1928         C.) 29 Ekim 1923                D.) 24 Kasım 1928

9.) ‘’ Bütün Türkiye adeta büyük bir okul haline gelmişti.’’ Charles sherill, bir elçiden Gazi M.Kemal, s. 206

Yukarıdaki söz aşağıda verilen hangi olaydan bahsediyor olabilir?

A.)kılık kıyafet kanunu                             B.) Harf inkılâbı

C.) soyadı kanunu                                        D.) takvim, saat ve ölçülerde değişiklik

10.) Aşağıdakilerden hangisi harf inkılâbı doğrultusunda yapılmamıştır?

A.) Türk Dil Kurumunun açılması   B.) Türk Tarih Kurumunun açılması

C.)Halk Evleri                                 D.) Ankara hukuk mektebi

11.) a.).Türk Dil Kurumu                    b.) Türk Tarih Kurumu

c.) İstanbul Üniversitesi                      d.) Ankara Hukuk Mektebi

Yukarıda verilenlerin açılış tarihlerine göre kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisidir.

A.) a-b-c-d                             B.) d-b-a-c                            C.) b-c-a-d                             D.)d-c-b-b

12.) ‘’ Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, nicelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için borçtur.’’

M.Kemal’in yukarıdaki sözlerine bakacak olursak hangi yenilik hareketi aklımıza gelir?

A.).Türk Dil Kurumu                           B.) Türk Tarih Kurumu

C.) İstanbul Üniversitesi                     D.) Ankara Hukuk Mektebi

13.) Türk Tarih Kurumu ne zaman kurulmuştur?

A.) 15 Nisan 1931                               B.) 20 Mayıs 1931

C.) 11 Temmuz1931                          D.) 2 Temmuz 1932

14.) Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur?

A.) 15 Nisan 1931                               B.) 20 Mayıs 1931

C.) 11 Temmuz1931                          D.) 2 Temmuz 1932

15.) Türk dil kurumu ve Türk tarih kurumunun yanı sıra üniversitelerin tarih alanında bilimsel çalışmalar yapabilmesi için aşağıdaki kurumlardan hangisini kurdurmuştur?

A.) Arkeoloji müzesi                                                                           B.) Ankara hukuk mektebi

C.) İstanbul dil tarih coğrafya fakültesi                          D.) Ankara dil tarih coğrafya fakültesi

16.) ‘’Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.’’

M.Kemal’in yukarıdaki sözünü yaptığı hangi yenilikle bağdaştırabiliriz?

A.).Türk Dil Kurumu                         B.) Türk Tarih Kurumu

C.) İstanbul Üniversitesi                     D.) Ankara Hukuk Mektebi

17.) Ankara dil tarih coğrafya fakültesi ne zaman kurulmuştur?

A.) 15 Nisan 1931                               B.) 20 Mayıs 1931

C.) 27 Ağustos 1932                           D.) 2 Temmuz 1932

18.) ‘’Türk dilinin sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların benimsetilmesi için her yayın aracından faydalanmalıyız. Her aydın, hangi konuda olursa olsun yazarken buna dikkat edebilmeli; konuşma dilimizi ise ahenkli güzel bir hale getirmeliyiz.’’

Atatürk’ün yukarıdaki sözüne bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A.)     Türk tarihi ile ilgili araştırma yapılmasını istemiştir.

B.)     Ülkemizin her alanda çağdaşlaştırılması hedeflenmektedir.

C.)     Türk dilinin yabancı sözcüklerden arındırılması istenmektedir.

D.)     İnkılâpların bize kazandırdıklarına değinilmiştir.

19.) Atatürk’ün Türk Dil Kurumunu ve Türk Tarih Kurumunu kurması, bu kurumların çalışmalarına bizzat katılması, Arapça Geometri terimleri yerine Türkçe terimlerin kullanıldığı ‘geometri Kılavuzu’ adlı bir kitap hazırlaması. Aşağıda verilen ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A.) Halkçılık                         B.) Milliyetçilik      C.) Laiklik                            D.) Cumhuriyetçilik

20.) ‘’ Başlarında değerli eğitim bakanımız bulunan, Türk tarih kurumu ve Türk dil kurumunun her gün yeni ufuklar açan ciddi ve aralıksız çalışmalarını övgü ile anmak isterim. Bu iki ulusal kurumun, tarihimizin ve dilimizin karanlıklar içinde unutulmuş derinliklerini, dünya kültüründe başlangıcı temsil ettiklerini kabul edilebilir bilimsel belgelerle ortaya koydukça yalnız Türk ulusunun değil bütün bilim dünyasının ilgisini ve uyanmasını sağlayan kutsal bir görev yapmakta olduklarını güvenle söyleyebilirim.’’

Yukarıda M.Kemal’in sözlerine bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A.)     Türk tarih ve Türk dil kurumunun devlet yönetiminde etkili olduğu

B.)     Bu kurumların ileride dünyaca tanınacağı

C.)     Türk tarih ve Türk dil kurumlarının Türk milli kültürünü aydınlatan çok önemli bilim kurumları olduğu

D.)     Bu kurumlara yaptığı çalışmalarından dolayı devlet desteği sağlanması gerektiği

21.) Aşağıdaki kurumlardan hangisi Milli Kimliğimizin oluşmasında ve sağlamlaşmasında katkı sağlamıştır?

A.) Ankara Hukuk Mektebi                              B.) Sanayi Nefise Mektebi

B.) Arkeoloji Müzesi                                           C.) Türk Dil ve Tarih kurumları

22.) Serbest cumhuriyet fırkası ne zaman kapatılmıştır?

A.) 17 Kasım 1930                              B.) 17 Şubat 1932

C.) 17 Mayıs 1925                            D.) 17 Aralık 1931

23.) Serbest cumhuriyet fırkasının kapatılması ile aşağıda verilen hangi olayı ilişkilendirebiliriz?

A.) Şey Sait İsyanı                                                                               B.) İzmir Suikastı

C.) Menemen(Kubilay) Olayı                                                          D.) 31 Mart Vakası

24.) Gazeteci Yunus Nadi, Kubilay olayı ile ilgili görüşlerini gazetesinde şöyle dile getirmiştir; o, ‘’şeriat isteriz’’ diyen mürtecilerin aslında ‘’yenilik istemeyiz’’ demek istemişlerdir.

Yukarıda verilenlere bakacak olursak Kubilay olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A.)    Kubilay olayı İnkılâplara karşı yapılmış bir harekettir.

B.)    Kubilay olayı halktan destek görmüştür.

C.)    Kubilay olayı ile orduya karşı yapılmıştır.

D.)    Bu olay yenilikçiler tarafından çıkartılmıştır.

25.) ‘’ Kubilay beyin şehit edilmesinde gericilerin gösterdiği vahşilik karşısında Menemen’deki halktan bazılarının bu olayı alkışla onaylamaları, bütün cumhuriyetçi ve vatanseverler için utanılacak bir olaydır… Büyük ordunun kahraman genç subayı ve cumhuriyetin idealist öğretmenler topluluğunun değerli üyesi Kubilay’ın temiz kanı ile cumhuriyet, hayatını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır .‘’

Mustafa kemal paşa’ya göre Kubilay neyi temsil etmektedir?

A.) Öğretmenleri                   B.) Ordumuzu

C.) Milletimizi                     D.) Cumhuriyetimizi

26.) Kubilay olayı hangi tarihte olmuştur?

A.) 23 Aralık 1930                              B.) 15 Kasım 1930              C.) 25 Aralık 1930              D.) 30 Ekim 1930

27.) Kubilay olayı aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A.) inkılâpların bütün ülkede benimsendiği.                  B.)yenilik karşıtlarının çoğunlukta olduğu.

C.) ordunun siyasetten uzak durması gerektiği.            D.) Çok partili hayata geçmek için henüz ortamın uygun olmadığı.

28.) Kubilay olayı üzerine Türk halkı mitingler düzenlemiş, olay nefretle kınanmıştır. Ayaklanmayı çıkartanlara karşı büyük tepki gösterilmiştir.

Buna göre Türk halkı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A.)    Halk Cumhuriyet rejimini desteklemektedir.

B.)    Halk yeniliklere karşı çıkmıştır.

C.)    Halk üzerinde baskı kurulmuştur.

D.)    Bu olay Tüm yurtta destek görmüştür.

29.) Cumhuriyetin ilanı aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A.) Milli egemenlik                              B.) Milliyetçilik     C.) Laiklik            D.) Devletçilik

30.) Atatürk orman çiftliğinin kurulma amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Türk çiftçisinin modern tarım uygulamalarını benimsemesini sağlamak

31.) akla ve bilime dayalı olarak eğitim yapan en üst düzeydeki kurumlarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A.) Medreseler                      B.) Mektepler                       C.) Üniversiteler   D.) Rüştiyeler

32.) kapatılan darülfünun yerine aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur?

A.) Ankara hukuk mektebi                                B.) İstanbul üniversitesi

C.) Ziraat Fakültesi                                             D.) Türk dil kurumu

33.) Üniversite reformu hangi tarihte yapılmıştır?

A.) 18 Kasım 1933                              B.) 30 Ağustos 1930

C.) 23 Nisan 1920                              D.) 10 Ekim 1930

34.) ‘’Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.’’

M.Kemal’in yukarıdaki sözünü hangi olay üzerine söylemiş olabilir?

A.) Türk tarih kurumunun açılışı                                   B.) Türk dil kurumunun açılışı

C.) Ankara DTC’nin açılışı                                               D.) Üniversite reformu

35.) ‘’Türk Milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.’’

M.Kemal’in yukarıdaki sözünü hangi olay üzerine söylemiş olabilir?

A.) Türk tarih kurumunun açılışı                                   B.) Türk dil kurumunun açılışı

C.) Ankara DTC’nin açılışı                                               D.) Üniversite reformu

36.)1930’lu yıllarda hükümet İsviçreli bilim adamı Malche’yi görevlendirmiş ve ondan darülfünun hakkında rapor hazırlamasını istemiştir. Malche’nin hazırlamış olduğu raporda Aşağıdakilerden hangisi üniversitelerde bulunması gereken özellikler arasında yoktur?

A.) Üniversitelerin gelişmesi için öncelikle dil derslerine ağırlık verilmeli

B.) Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeli

C.)Kongre ve konferanslar düzenlenerek eğitim desteklenmeli

D.) Üniversitelerde eğitim paralı olmalı

37.)Üniversite reformunun amacı nedir?

Araştıran, sorgulayan, tahlil eden, değerlendiren ve bilimsel değerleri rehber edinen bir üniversite oluşturmaktır.

38.) Üniversite reformu ile kurulan Üniversiteler aşağıdaki ilkelerden hangilerine göre öğretim yapacaktı?

A.) Milliyetçilik, İnkılâpçılık                                             B.) Halkçılık, Laiklik

C.) Faşizm, Kominizm                                                        D.) dogmatik, feminist

39.) Üniversiteler ülkemizin gelişmesine nasıl katkı sağlar?

40.) Atatürk’ün ‘’büyük dava’’ olarak nitelediği olay aşağıdakilerden hangisidir?

A.) Üniversite reformu                      B.) kurtuluş savaşı

C.) ekonomik savaş                            D.) tarım alanındaki yenilikler

41.)cumhuriyetin ilk sağlık bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A.) Osman Durmuş                             B.)Refik Saydam                C.) Atatürk            D.) Kemal Derviş

42.) Ülkemizdeki serum üretimini gerçekleştirmek amacıyla açılan kurumun adı nedir?

A.) Ziraat Fakültesi             B.)Hıfzısıhha müessesesi   C.) Sağlık ocakları            D.) Hastaneler

43.) Hıfzıssıhha müessesesi hangi tarihte kurulmuştur?

A.) 18 Kasım 1933                              B.) 30 Ağustos 1930

C.) 27 Mayıs 1928                          D.) 10 Ekim 1930

44.) Ülkemizde kuduz serumu ilk olarak hangi tarihte üretilmiştir?

A.) 1928                B) 1937                 C.) 1932                D.) 1924

45.) Behçet hastalığı ilk kez bir Türk doktoru olan Hulusi Behçet tarafından tanımlanmıştır. Tıp dünyası bu hastalığa onu bulan doktorun adını vermiştir. Hulusi Behçet bu hastalığı hangi tarihte tanımlamıştır?

A.) 1937                B.) 1932                C.) 1933                D.) 1924

46.) Umumi hıfzıssıhha kanunu hangi yılda çıkarılmıştır?

A.) 1930                B.) 1932                C.) 1933                D.) 1924

47.) Veremle mücadele amacıyla hangi kanun çıkarılmıştır?

A.) Genel dispanser kanunu                                              B.) Türk kızılayı hakkında kanun

C.) Çiçek aşısı üretimi hakkında kanun                       D.) Umumi hıfzıssıhha kanunu

48.) Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk orman çiftliğinin kuruluş amaçları arasında gösterilemez?

A.) Bazı bitkileri yetiştirip çiftçilere örnek olarak göstermek

B.) Ziraat konusunda uygulamalı eğitim yapmak

C.) Yüksek ziraat okuluna gidecek gençlerin staj yapmasını sağlamak

D.) Tarım alanında yapılacak ithalatı artırmak

49.) Aşar vergisinin kaldırılması aşağıda verilenlerden hangi alanda gelişmeyi hızlandırmıştır?

A.) Sanayi             B.) Tarım              C.) Madencilik     D.) Ulaştırma

50.) M.Kemal’in ‘’ Az zamanda büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir’’ dediği ve Türk İnkılâbının on yıllık sürecini değerlendirdiği konuşması hangi adla anılır?

A.) Nutuk                                              B.) Kastamonu konuşması

C.) Onuncu yıl nutku                          D.) Türk tarih kurumunun açılış konuşması

51.) ‘’ Ne Mutlu Türküm Diyene’’ Mustafa Kemal’in bu sözü onun hangi ilkesi ile bağdaştırılabilir?

A.) Halkçılık                         B.) Cumhuriyetçilik                             C.) Laiklik             D.) Milliyetçilik

52.) ‘’ insanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Hâlbuki bizim milletimiz, gerçek özellikleriyle uygar ve ileri olmaya layıktır ve olacaktır.’’ M.Kemal bu sözleri ile neye dikkat çekiyor olabilir?

A.) Spora önem verilmesine                              B.) Edebiyata önem verilmesine

C.) Sanata önem verilmesine                          D.) Dile önem verilmesine

53.) ‘’hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat …………. Olamazsınız.’’(Atatürk’ün fikir ve düşünceleri, s.264)

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A.) Kahraman                      B.) Sanatçı                            C.) Sporcu             D.) Edebiyatçı

54.) ‘’ Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir an önce çağdaş musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu şekilde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.’’

Yukarıda M.Kemal’in sözünde Türk müziğinin hangi özellikleri taşıması gerektiği vurgulanmaktadır?

Milli duyguları barındırması, yaşanılan dönemin müzik kurallarına uygun, halkın duygularını anlatabilen, sözleri ile derin anlamlar taşıyan özellikleri barındırmasından bahsediyor.

55.) Bizzat Atatürk’ün yönlendirmesiyle İstanbul’da Resim Heykel Müzesi aşağıda verilen tarihlerden hangisinde açılmıştır?

A.) 1924                B.) 1935                C.) 1937                D.) 1925

56.) Ülkemiz Olimpiyat Oyunlarında ilk defa hangi yılda temsil edilmiştir?

A.) 1924 Paris olimpiyatları                              B.) 1925 Berlin Olimpiyatları

C.) 1923 Viyana Olimpiyatları                       D.) 1926 Lüksemburg olimpiyatları

57.) ‘’ müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar, beden terbiyesinde de kabiliyeti artırmış ve yükselmiş olan erdemli, kuvvetli bir nesil yetiştirmek, ana siyasetimizin açık delilidir.’’ M.Kemal bu sözleri ile aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde durmaktadır?

A.) Edebiyat                         B.) Sanat               C.) Spor                 D.) Siyaset

58.) ‘’yeni Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askeri, siyasi ve idari inkılâplar, sizin, saygıdeğer öğretmenler, sizin toplum yaşayışı ve düşünce inkılâbındaki başarınızla güçlenecektir. Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür kuşaklar ister.’’

M.Kemal’in bu konuşmasında öğretmenlerden beklentisi aşağıdakilerden hangisidir?

A.) Çalışkan öğrenciler yetiştirmek

B.)Özgürce düşünebilen ve görüşlerini çekinmeden ifade edebilen bireyler yetiştirmek

C.)Bilgide Öğretmene bağımlı bireyler yetiştirmek

D.) Bilgiyi kolayca ezberleyen bireyler yetiştirmek

59.) Aşağıda verilenlerden hangisini Türk kadını medeni kanunla kazanmamıştır?

A.) İş hayatında erkeklerle eşitlik                     B.) Mirasta eşitlik

C.) Aile hayatında eşitlik                                   D.) Siyasal hayatta eşitlik

60.) Türk kadını belediye seçimlerine katılma hakkını hangi tarihte kazanmıştır?

A.) 3 Nisan 1930*                               B.) 26 Ekim 1933                C.) 5 Aralık 1934                 D.) 1 Temmuz 1926

61.) Türk kadını muhtarlık seçimlerine katılma hakkını hangi tarihte kazanmıştır?

A.) 3 Nisan 1930                  B.) 26 Ekim 1933                C.) 5 Aralık 1934                 D.) 1 Temmuz 1926

62.) Türk kadını Milletvekili seçimlerine katılma hakkını hangi tarihte kazanmıştır?

A.) 3 Nisan 1930                  B.) 26 Ekim 1933                C.) 5 Aralık 1934                 D.) 1 Temmuz 1926

63.) Atatürk’ün millet tanımında ırkçılık ve ayrımcılık yoktur. Görüşünü ispatlayabilmemiz için aşağıdaki tanımlardan hangisini kabul etmeliyiz?

A.) Ortak kültürü paylaşan insanların oluşturduğu toplumdur.

B.) Türk Irkından olan insanların oluşturduğu topluluktur.

C.) Orta Asya kökenli Olması zorunludur.

D.) Türk ırkına kan bağı olan insanların oluşturduğu topluluktur.

64.) Soyadı kanunu ne zaman çıkarılmıştır?

A.) 21 Haziran 1934                           B.) 15 Temmuz 1932         C.) 13 Aralık 1933              D.) 17 Kasım 1935

65.) M.Kemal soyadını nerden almıştır?

A.) Matematik öğretmeninden         B.) Amcasından  C.) Aile unvanından           D.) TBMM

66.) M.Kemal, Atatürk soyadını hangi tarihte almıştır?

A.) 24 Kasım 1934                              B.) 15 Temmuz 1932         C.) 13 Aralık 1933              D.) 17 Kasım 1935

67.) Soyadı kanunu ile aynı yıl çıkartılan bir diğer yasa ile ağa, hacı, molla, hafız, efendi, paşa gibi unvanlar yasaklanmıştır. Bu yasa ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A.) Bu kişileri cezalandırmak            B.) Toplumsal eşitliği sağlamak

C.) Sınıf farklılığı oluşturmak          D.) Sınıf ayrıcalığı sağlamak

68.) I.Şeyh Sait İsyanı                        II. İzmir Suikastı III. Menemen Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Yukarıda verilen üç olayın ortak özelliği arasında yer almaz?

A.)    Olayların yurt dışı ile bağlantılı olması

B.)    Cumhuriyete ve inkılâplara karşı olması

C.)    Olaylardan sonra gerekli tedbirlerin alınması

D.)    Halkın olaylara büyük tepki göstermesi

69.) Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan yenilikler arasında yer almaz ?

A.) Tehid-i tedrisat kanunu                                B.) Harf İnkılâbı

C.) Millet mekteplerinin açılması                  D.) Hıfzıssıhha enstitüsü

70.) ‘’ Biz her açıdan medeni olmalıyız…. Fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır.’’ M.Kemal bu sözünü hangi yenilik hareketi için söylemiş olabilir?

A.) Tevhid-i Tedrisat Kanunu           B.) Şapka İnkılâbı

C.) Harf İnkılâbı                                 D.) İstanbul Üniversitesinin açılışı

71.)M.Kemal’in siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlardaki gerçekçi düşünce ve uygulamalarının bütünü Atatürkçülüğü oluşturur.( )

72.) Atatürkçülük, Türk Devleti ile toplumunun her alanda çağdaşlaşmasıyla ilgili genel hedefleri, amaçları ve ilkeleri belirten bir düşünce sistemidir.( )

73.) Atatürkçülük, milli kültürümüzün aklın ve bilimin yol göstericiliğinde en kısa sürede çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılmasını amaçlar.( )

74.) Atatürkçülük, saltanata dayalı güçlü bir devleti öngörür.(Y )

75.) M.Kemal’in Amasya Genelgesinde ‘’Milletin İstiklalini yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır.’’ Sözünden yola çıkarsak aşağıdakilerden hangisine vurgu yapıldığını söyleyebiliriz?

A.) Saltanat’ın kurtarılması gerektiği

B.) Laiklik

C.) Milli Egemenlik

D.) Çağdaşlaşma

76.) Aşağıda verilen yeniliklerden hangisi ülkedeki birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik değildir?

A.) Halifeliğin kaldırılması

B.) Tevhid-i Tedrisat kanunu

C.) Medeni kanun

D.) İstanbul Üniversitesi

78.) Aşağıda verilenlere bakarak karşısına ilgili olduğu alanı yazınız?

(hukuk, eğitim, dini, siyasi, ekonomik, askeri, sosyal, kültürel)

1.Tevhid-i Tedrisat Kanunu……………..

2.Cumhuriyetin ilanı…………………….

3.Halifeliğin kaldırılması………………..

4.Medeni kanun…………………………

79.) Aşağıda edebiyat dünyasının önemli simaları verilmiştir. Bunlardan hangisi M.Kemal’in düşüncelerini etkilememiştir?

A.) Ziya Gökalp   B.) Namık Kemal                C.) Abdullah Cevdet           D.)Turgut Özakman*

80.) Aşağıda edebiyat dünyasının önemli simaları verilmiştir. Bunlardan hangisi M.Kemal’in düşüncelerini etkilememiştir?

A.) Tevfik Fikret B.) Voltaire           C.) J.J.Roussau                     D.)A.Hamdi Tanpınar*

81.) 1789 yılında gerçekleşen Fransız ihtilali tüm Avrupa’yı etkilemiştir. İhtilal sonrası eşitlik, özgürlük, milliyetçilik gibi fikirler ortaya çıkmıştır.()

82.) Fransız ihtilali ile ortaya çıkan fikirlerden hangisi Osmanlı Devleti’ni parçalamıştır diyebiliriz?

A.) Eşit işe eşit ücret                            B.) Kardeşlik                         C.) Adalet              D.) Milliyetçilik

83.) Milli güç bir milletin maddi ve manevi güçlerinin toplamıdır ( )

84.) Milli gücü askeri, ekonomik, siyasi ve sosyokültürel güç oluşturur ( )

85.) ‘’Ben 1919 yılı Mayısı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvete bu Türk Milletine güvenerek işe başladım.’’

M.Kemal’in yukarıda verilmiş olan sözlerine bakacak olursak. Kurtuluş savaşına başlarken hangi güce güvendiğinden bahsettiğini söyleyebiliriz?

A.) Ekonomik güç                               B.) Askeri güç                       C.) Siyasi güç                        D.) Milli güç

86.) Kurtuluş savaşının bitmesiyle yeni bir mücadele başlatılmıştır bu mücadelenin adı nedir?

A.) Ekonomik olarak var olmak                      B.) Siyasi Anlaşmazlıklar çıkartmak

C.) Yeni topraklar elde etmek                           D.) Yeni sömürgeler elde etmek

87.) ‘’ milli ordu, millet birliğinin ve devlet varlığının en göze çarpan örneğidir. Ordu dışarıya karşı devletin varlığını temin eder ve gerektiğinde içeride büyük asayişsizliği ortadan kaldırır.’’

M.Kemal’in yukarıdaki sözüne bakacak olursak milli güç unsurlarından hangisinden bahsettiğini söyleyebiliriz?

A.) Ekonomik güç                               B.) Siyasi güç        C.) Askeri güç      D.) Sosyokültürel güç

88.) ‘’ askeri zaferleri ekonomik zaferlerle taçlandırmak’’ sözünden hareketle aşağıda verilenlerden hangisi yapılmış olabilir?

A.) Tevhid-i Tedrisat Kanunu                         B.) İzmir İktisat Kongresi

C.) Halifeliğin Kaldırılması                               D.) Cumhuriyetin ilanı

89.) Ülkenin çalışan nüfusu, bu nüfusun niteliği, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, teknolojisi ve sanayisi siyasi gücün kaynaklarını oluşturur ( )

90.) ‘’ Savaş meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi yeterli değildir. Bu zafer ve başarı çok büyüktür. Ancak gerçek refah ve mutluluğa sahip olabilmek için, asıl bundan sonra çalışmak gerekir. Sizin için zafer ve ilerleme sahası iktisadi alanda ticarettir.  Bunu anlıyorsanız çok çalışmalısınız. Aksi durumda memleketin gerçek sahibi olduğunuzu söyleseniz bile, kimseyi inandıramazsınız.’’

M.Kemal, Milli Güç unsurlarından hangisinin önemi üzerinde durmaktadır?

A.) Siyasi güç                        B.) Ekonomik güç               C.) Askeri güç                       D.) Sosyokültürel güç

91.) ‘’ devlet, gerek bireylerin özgürlüğünün temini için millet üzerinde bir nüfuza ve gerek millet ve memleketin bağımsızlığını koruyabilmek için kendine özgü bir nüfuz ve kuvvete sahip olmalıdır… Devlet, nüfuzunu halk üzerinde uygulamak ve milleti dışarıda diğer milletlere karşı savunmak yetkisine sahiptir.’’

M.Kemal, Milli Güç unsurlarından hangisinin önemi üzerinde durmaktadır?

A.) Siyasi güç        B.) Ekonomik güç               C.) Askeri güç                       D.)Sosyokültürel güç

92.) Bir Milletin kültürü ve milleti oluşturan insan gücünün nitelikleri sosyokültürel gücü belirler.( )

93.) ‘’ Bir millet kültür ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin o zaferlerin sürekli sonuçlar vermesi, ancak kültür ordusunun varlığına bağlıdır. Bu ikinci ordu olmadan, birinci ordunun verimli sonuçları kaybolur.’’

M.Kemal, Milli Güç unsurlarından hangisinin önemi üzerinde durmaktadır?

A.) Siyasi güç        B.) Ekonomik güç               C.) Askeri güç                       D.)Sosyokültürel güç

94.) Atatürk’ün insanlıkla ilgili düşünceleri sadece Türk Milletini ilgilendirir.( )

95.) Aşağıda verilenlerin boş bırakılan kısımlarını doldurunuz.

Atatürk ilkelerinin amaçları: 1. ……………..                                2…………………..

3.) ………………..

Esasları: ………………………..

96.) ‘’Atatürkçülüğün savunduğu fikirleri diğer dünya Milletlerinden de benimseyenler olmuştur. ‘’

Yukarıda savunulan görüşe bakacak olursak bu Atatürkçülüğün hangi niteliğinden kaynaklanmaktadır?

A.) Milletlimize ait olması                  B.) Monarşik yapıyı savunması

C.) Evrenselliği                                                   D.) Çok uluslu yapıyı savunması

97.) Atatürkçülüğün ve İlkelerinin ortak özelliklerinden birisi de birbirini tamamlayıcı nitelikte olmasıdır. ( )

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

yer alti kaynaklarimiz 1 1

Türkiyenin Zenginlikleri Nelerdir – Güzel

TÜRKİYENİN ZENGİNLİKLERİ Beşeri Coğrafya: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir