PROGRAM’IN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı 6–8. sınıflarda her sınıf için haftada
bir ders saati olmak üzere toplam 36 saatlik bir süre öngörülerek hazırlanmıştır.
Bu dersin eğitim ve öğretiminde;
1. Öğretmen, okulun bulunduğu çevreye göre Program’daki etkinlik örneklerini
seçmeli ya da kendisi etkinlik hazırlayarak aktif öğrenme etkinliklerini
uygulamalıdır. Etkinlikler tasarlanırken yörenin yerel kültürünün özelliklerinin
yanı sıra dersin genel amaçları, ünite kazanımlarıyla farklı zekâ türlerine sahip
öğrencilerin öğrenme stilleri, ilgi ve ihtiyaçları da göz önüne alınmalıdır.
Öğretmen bilgi sunmak yerine öğrencileri öğrenme stilleri gözlem, araştırma ve
derleme yapmalarına, bulguları arasında anlam kurmalarına yardımcı olmalıdır.
2. Halk kültürü dersi öğrenme alanları ve bu alanların üniteleri sosyal bilgiler,
Türkçe, müzik, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi ve spor etkinlikleri gibi
derslerle de ilişkilendirilerek çok yönlü olarak işlenmelidir.
3. Üniteler işlenirken sekiz temel becerinin yanı sıra öğrencilerin gözlem, derleme,
değişim ve sürekliliği algılama, sosyal ve kültürel katılım gibi becerileri
kazanmaları üzerinde önemle durulmalıdır.
4. Programdaki değerler, üniteye konu olan halk kültürü ürünleri/uygulamaları
etrafında ortaya çıkan uygulamalardan hareketle verilmelidir.
5. Millî ve dinî bayramlar, mahalli kurtuluş ve kutlama günleri gibi önemli olaylar,
belirli gün ve haftalardan yararlanılarak öğrencilerin sosyal ve kültürel katılım
becerisi geliştirilmelidir.
6. Öğretmen, halk kültürü ürünlerinin sergilendiği müze, fuar, sergi vb. yerlere
düzenlenecek inceleme gezilerine önem vermelidir. Gezilerin her aşaması
planlanmalı, öğrenciler için çalışma kâğıtları hazırlanmalı ve
değerlendirilmelidir.
7. Öğretmen fotoğraf, film, CD-ROM, benzeşim (simülasyon) programlarını, çoklu
ortam (multimedia) araçlarını, telekomünikasyon hizmetlerini (internet gibi)
dersin bir parçası olarak kabul etmeli ve imkânları ölçüsünde uygulamalı; gezi
düzenlenemeyen mekânlara, sanal alan gezileri yaptırmalıdır.
8. Değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğretmen tarafından
ünitenin yapısına uygun olan değerlendirme araç ve yöntemleri seçilmeli, seçilen
araç ve yöntemler, sadece öğrenme ürününü değil, öğrenme sürecini de
değerlendirmelidir. Bu ders kapsamında kullanılabilecek değerlendirme
yöntemleri; gözlem, görüşme, sözlü sunum, öz değerlendirme ve performans
değerlendirmedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir