Memur Disiplin Cezaları
Memur Disiplin Cezaları.png

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları

DİSİPLİN CEZALARI

UYARMA

NOT: KANUN GÜNCEL OLMAYABİLİR.

Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek.
c) Kurumlarca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek.
d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.
e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

 

KINAMA

Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak
b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak
d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak
e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak
f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek
g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak
h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak
i) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak
j) Verilen emirlere itiraz etmek
k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak
l) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak
m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek

Memur Disiplin Cezaları
Memur Disiplin Cezaları.png

AYLIKTAN KESME

Memurun, brüt aylığından 1/30 veya 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak
b) Özürsüz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmemek
c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek
f) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak
ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak
13

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI

Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek
b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek
h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak
j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek
m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek
n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak
o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARILMA

Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.
a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek
c) Siyasi partiye girmek
d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak
f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek
j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak
k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek
l) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.

Kaynak:Halil Hoca

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir