mufredat sosyal bilgiler e1502966584123
yeni müfredat değerlendirmesi

4.SINIFLAR TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

4.SINIFLAR TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

 

DERS TESPİT ÖNERİ
 

TÜRKÇE

1)   Programda öğrenme alanları sözlü iletişim, okuma, yazma şeklinde 3 ana başlıkta toplanmış.

2)   Dilbilgisi konuları 5-8 sınıflara aşamalı olarak dağıtılmış.

3)   Tematik yaklaşım esas alınarak 7 temaya indirilmiş. Bilim ve Teknoloji teması eklenmiş.

4)   Elektronik portfolyolar ölçme ve değerlendirmede yerini almış.

5)   1-2 sınıflarda çoktan seçmeli testlerin kullanılmaması, 3-4 sınıflarda ise mümkün olduğu kadar az kullanılması gerektiği vurgulanmış.

6)   Bitişik Eğik El yazısı kullanımının 1-8’de devam ettiği görülüyor.

7)   Kazanım sayısı 250’den 47’ye düşmüş.

1)   Hayal Gücü temasının çıkarılması doğru olmamış. Temanın yeniden programa eklenmesi uygun olur.

2)   Bitişik Eğik El Yazısı sadece ilk iki sınıfla sınırlandırılması uygun olur.

3)   Haftada 1 ders saati Güzel Yazı Yazma (Kaligrafi) dersinin programa eklenmesi iyi olurdu.

4)   Dijital okur-yazarlık daha belirgin bir şekilde kazanımlarda yer alabilirdi.

FEN BİLİMLERİ  

1)   Fen ve Mühendislik uygulamaları programda yer almış.

2)   Disiplinler arası işbirliğine dayalı STEM yaklaşımına değinilmiş.

3)   Girişimcilik ve İnovatif düşünme becerileri eklenmiş.

4)   İnformal öğrenme ortamlarına vurgu yapılmış

5)   İlk Temanın Dünyamızın Hareketleri olması yerinde olmuş.

6)   Son ünitenin uygulamalı bilim olması ve bu uygulamanın öğretmen gözetiminde sınıfta yapılması programa eklenmiş.

7)   Kazanım sayısı yine 47 olarak kalmış.

1)   Fen-Mühendislik-Teknoloji-Toplum-Çevre (FMTTÇ) ve uygulamalı bilim ilkokul 1. Sınıftan itibaren uygulanmalı.

2)   F.4.4.3. Maddenin Hâlleri 3 olarak değil “plazma” haliyle birlikte 4 olarak ele alınmalı.

3)   F.4.7-F.4.8 ünitelerine robotik konusu da eklenebilir.

4)   Fen ve Mühendislik uygulamalarının bir temayla sınırlandırılmaması, tüm programa yayılması daha iyi olurdu.

SOSYAL BİLGİLER 1)   Öğrenci merkezli, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine olanak sağlayan bir program olmuş.

2)   Öğrencilerin disiplinler arası bakış geliştirmelerine katkı sağlanması vurgulanmış.

3)   Öğrencilerin dijital vatandaşlık yeterliliklerini geliştirmek amacıyla konuyla ilgili ders içi ve ders dışı etkinliklere yer verilmiştir.

4)   7 öğrenme alanına ayrılmış.

5)   Kazanımlar sadeleştirilerek belirginleştirilmiş.

6)   Kazanım sayısı 46’dan 34’e düşürülmüş.

1)   Milli Mücadele’de Atatürk’ün rolünü farkeder kazanımının çıkarılmasını doğru bulmuyorum.

2)   Milletlerin ve kültürlerin devamlılığı açısından kazanımlarda eski Türk Devletlerine basitçe yer verilebilir.

3)   Türk tarihinde kadına verilen öneme vurgu yapılarak buna yönelik bir kazanım eklenebilir.

4)   Öğretmene yerelden genele ulaşabileceği ortamlar oluşturması açısından kısmi özerklik verilebilir.

MATEMATİK 1)   İnovatif düşündürme/harekete geçirme gibi yeterlilikler ön plana çıkıyor.

2)   Öğrencilerin kendi matematik bilgilerini kendilerinin yapılandırması gerektiğine vurgu yapılmış.

3)   Oyun temelli öğrenme yaklaşımı ve öğrenme ortamının düzenlenmesine dikkat çekilmiş.

4)   Matematiksel okuryazarlık becerileri ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirme amaçlara eklenmiş.

5)   Temel Becerilere Dijital Yetkinlik, İnisiyatif Alma ve Girişimcilik eklenmiş.

6)   Öğrenme alanları; Sayılar ve İşlemler, Geometri, Ölçme, Veri olmak üzere 4 kısımda toplanmış.

7)   Cebire Giriş’ konusu eklenmiş.

8)   Kesirlerle işlemler ve Ondalık Gösterime giriş 4.sınıf düzeyine alınmış.

9)   M.4.1.1.2. 10 000’e kadar yüzer ve biner sayar ve M.4.1.1.6. 20’ye kadar Romen rakamlarını okur ve yazar, kazanımları eklenmiş.

10)       Bölmede işlem yapmadan bölümün basamak sayısını bulur, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar, tonun kullanıldığı yerleri belirtir gibi kazanımlar kaldırılmış veya sadeleştirilmiş.

11)        Ölçmede süreç odaklı değerlendirmeye dikkat çekilmiş.

12)        Kazanım sayısı 84’den 77’ye düşürülmüş.

1)   Temel zeka oyunlarının 3. ve 4. Sınıf seviyelerinde ünite olarak ele alınması güzel olurdu.

2)   Fen Bilimleri ve Görsel Sanatlar dersleriyle ilişkili olarak mühendislik ve tasarım uygulamalarına yer verilebilirdi.

3)   Cebire giriş kısmına düzeye uygun temel kodlama becerileri  konulabilir.

MÜZİK 1)   Müzik dersi öğretim programı: Dinleme-söyleme-çalma, Müziksel algı ve bilgilenme, Müziksel yaratıcılık, Müzik kültürü olarak 4 temel öğrenme alanından oluşmuş.

2)   Müziksel yaratıcılık, estetik, kültürel farkındalık ön plana çıkarılmış.

3)   Milli birlik ve bütünlüğümüze vurgu yapılan, yerel ve milli müzik unsurlarımızın evrensel değerlerle bütünleşmesine zemin hazırlayan bir program olmuş.

4)   Kazanım sayısı yine 24 olarak kalmış.

 

1)   Müzik dersine bu sınıf seviyesinde branş öğretmenlerinin girmesi daha faydalı olacaktır.
GÖRSEL SANATLAR 1)   Program, ilkokul 1. sınıftan ortaokul 8. sınıfa kadar bütünlük anlayışı içerisinde tasarlanmış.

2)   Program 3 temel öğrenme alanına ayrılmış; Görsel İletişim ve Biçimlendirme, Kültürel Miras, Sanat Eleştirisi ve Estetik

3)   Duygu birliği, yaratıcılık, üretkenlik, sanatsal gelişimini teşvik ön plana çıkmış.

4)   Öğretim Programı’ndaki birçok beceriyi geliştiren sergi sürecine ayrıca bir kısım ayrılmış.

5)   Kazanım sayısı 18’den 16’ya düşürülmüş.

 

 

1)   Görsel Sanatlar dersine bu sınıf seviyesinde branş öğretmenlerinin girmesi daha faydalı olacaktır.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 1)   Program 2 temel öğrenme ve gelişim alanı üzerine tasarlanmış; Hareket Yetkinliği” ve “Aktif ve Sağlıklı Hayat”

2)   Hareket becerilerindeki strateji ve taktik geliştirmede problem çözmeye ayrıca bir yer ayrılmış.

3)   Okula özgü düzenlemelerde öğretmene kısmi özerklik sunulmuş.

4)   Kazanım sayısı 23’ten 24’e çıkarılmış.

1)   Bu sınıf düzeyinde ders saatinin 2 saat daha artırılması uygun olur.

2)   Araç-Gereç temini noktasında okul yöneticilerine de sorumluluk yükleyen bir yaklaşım sergilenebilir.

TRAFİK GÜVENLİĞİ 1)   Program, okul içi ve okul dışı öğrenme faaliyetlerini önemsemiş, öğrenci merkezli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin yanısıra sürece dayalı ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerinin kullanılmasına fırsat verici tarzda yapılandırılmıştır.

2)   Kazanım sayısı 24’ten 21’e düşürülmüş.

1)   Trafik dersi 1. Sınıftan itibaren tüm derslerin içerisine serpiştirilerek direkt veya örtülü olarak verilebilir.

2)   İlkyardım dersi ise Hayat Bilgisi veya Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi içerisinde verilebileceği gibi dönemlik olarak da  1. Sınıftan itibaren sarmal bir şekilde verilebilir.

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 1)   Öğretim programı; İnsan Olmak, Hak, Özgürlük ve Sorumluluk, Adalet ve Eşitlik, Uzlaşı, Kurallar ve Birlikte Yaşama olmak üzere altı üniteden oluşmaktadır.

2)   Her ünite kendi içerisinde genel olarak değerlerden hareket ederek insan hakları, yurttaşlık ve demokrasiye ilişkin bilgi, beceri ve eylemi kapsayacak şekilde oluşturulmuş.

3)   Kazanım sayısı 30’dan 29’a düşürülmüş.

 

1)   İnsan Hakları ve Yurttaşlık dersi Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinde direkt, Türkçe ve diğer dewrslerde örtülü olarak verilebileceği gibi 1. Sınıftan itibaren dönemlik olarak da verilebilir.

 

 

DİĞER ÖNERİLER:

 

  • Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma kitabının ayrı kısımlarda olması verimliliği düşürüyor. Çalışmalar ve etkinlikler konuyla ardışık olmalı. Mümkünse kitaplar fasikül halinde olmalı.
  • Fen ve Matematik dersleri için sınıf düzeyinde standart araç-gereçler belirlenip bunların sınıflarda bulundurulması sağlanmalı.
  • Trafik, Sağlık, İnsan Hakları, Zekâ Oyunları, Medya Okuryazarlığı, Eğlenceli Bilim, Tarım, Bilişim gibi dönemlik dersler de programa eklenmeli, öğretmene ve okula esneklik sağlanmalı.
  • Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi gibi beceri derslerine branş öğretmenlerinin girmesi verimliliği artıracaktır.
  • Bitişik eğik el yazısı sadece ilk iki sınıfla sınırlandırılmalı.
  • Uygulanacağı coğrafyaya göre programda okula ve öğretmene bırakılan boşluklar olmalı.

Niyazi AKSOY

4.Sınıflar İlçe Zümre Başkanı

kaynak:egitimhane

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Turkiyenin Zenginlikleri Nelerdir

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler Harika 1

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler Ekonomik Faaliyet: İnsanların yaşamlarını devam ettirmek için yaptıkları işlerin tümüne ekonomik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir