Meb1

4.Sınıf Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

4.Sınıf Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

………………. İLKOKULU

2017 Yılı Taslak Eğitim Programları İncelemesi

Programa Yönelik Görüş ve Düşünceler 

Öğretmen Adı: Mehmet Ali ………………..      (4 – A Sınıf Öğretmeni)

4.Sınıf Fen Bilimleri Yeni Öğretim Programı Değerlendirilmesi:

Fen bilimleri dersi hem 3. Hem de 4. Sınıflarda öğrencilerimizin eğlenerek öğrendikleri, bilimle keşifle somut olarak tanıştıkları bir ders. Yeni müfredatta sadeliği ve eğlenceli oluşu korunmuş. Özellikle basit, anlaşılır olması, karmaşıklıktan uzak oluşu öğrencilerin bilgi ve beceri edinimlerini kolaylaştıracaktır. Kazanımlara yeteri kadar süre ayrılmış olması da biz öğretmenleri çok rahatlatmakta böylece  bol örnek ve deneyle kazanımların daha iyi kavranmasını sağlayacaktır. Yeni programda da böyle olduğunu görmek beni sevindirdi. Özellikle öğrencilerin yaratıcı becerilerini ortaya çıkaracak, öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacakları Fen ve Mühendislik Uygulamaları isimli ünitenin eklenmiş olması Fen Bilimleri dersinin öğrenciler tarafından daha çok sevilmesini sağlayacaktır. Fen ve Mühendislik Uygulamaları dersi son ünite olduğu için öğrenciler bu ünitenin gelmesini, diğer ünitelerin bitmesini heyecanla bekleyeceklerdir. Fen bilimleri derslerinin eğlenceli ve kalıcı olması yapılacak deneylere bağlıdır. Maalesef okullarımızda Fen Bilimleri laboratuarları bulunmamakta. Fen Bilimleri laboratuarı olmasa bile en azından her okula İlkokul Fen Bilimleri deneyleri ile ilgili araç gereç ve malzemelerin bulunduğu Fen Bilimleri dolapları okullarda muhakkak mevcut olmalıdır. Aksi takdirde bu müfredatta yer alan tüm iyi niyetler, hedeflenen olumlu davranışlar bir hayal kırıklığından ibaret olacaktır. Ayriyeten öğrencilerimizin ahlaklı, dürüst, vatanını milletini seven, olumlu değerleri kendisine düstur edinmiş bireyler olarak yetişmeleri için gerekli olan değerlerimizin de bu programda yer alması çok yerinde ve takdir edilesi bir düşüncedir.

Özetle; yeni fen bilimleri müfredatımızı çok olumlu ve yerinde buldum. Geleceğimiz olan çocuklarımız hak ettikleri çok iyi bir eğitim alacaklar.
4.Sınıf Görsel Sanatlar Yeni Öğretim Programı Değerlendirilmesi

Yeni müfredatla öğrencilerimiz estetik bilince sahip, duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerini çekinmeden özgürce ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlayacak niteliktedir. Özellikle görsel sanatla diğer ders ve kazanımları ilişkilendirmeyi hedeflemesi de eğitimin bütünselliği ve giridliliği açısından oldukça yerinde olmuş. Görsel Sanatlar dersinin özellikle 4. Sınıf açısından ders saati artırılabilir. 1 ders saati özellikle 4. Sınıf kazanımlarını kazandırmada yeterli olmayabilir. Kazanım sayısını fazla bulduğumu belirtmeliyim. Daha basit uygulanabilir, somut örneklerin yer aldığı uygulama kitapçıkları gerek öğrenciler, gerek öğretmenler için hazırlanabilir.

4.Sınıf Hayat BilgisiYeni Öğretim Programı Değerlendirilmesi

Özellikle ilk dikkatimi çeken konu yeni programda Hayat Bilgisi ünite ve konularının sadeleştirilmiş olması oldu. Hayat Bilgisi dersi gerçekten de gerek öğrenciler açısından gerekse biz öğretmenler açısından yoğunluk taşıyordu. Bunun yanında ders saatleri de kazanımların yeteri kadar kazanılmasında kazanımla ilgili etkinliklerin tamamlanmasında yeterli gelmiyordu. Programın daha sade hale getirilmesi doğru ve yerinde bir karar olmuş. 3 geniş ve uzun tema yerine daha sarmal ve birbiriyle ilişkili konuların bir arada olduğu 6 ünitenin olması da öğrencilerin öğrendiklerini anlamlandırmada kolaylık sağlayacaktır. Tüm ünite ve konuların Değerler Eğitimi ile bağlantılı olması da çok oldukça yararlı olacaktır. Önceki programla kıyaslandığında çok daha etkili ve yararlı bir program olmuş.

İnsan Hakları, Demokrasi ve Yurttaşlık:

Daha yeni bir ders olan İnsan Hakları, Demokrasi ve Yurttaşlık dersi gerek biz öğretmenler gerekse öğrencilerimiz tarafından oldukça yararlı bulunan bir ders. Şu an kullanmakta olduğumuz müfredata sonradan daha yeni eklendiği için bu dersimizin temel çerçevesi yeni müfredatta da korunmuş. Özellikle öğrencilerin hayallerini okşayan, edindikleri bilgileri somutlaştırma, örnek olay kurma imkanı buldukları masal, öykü, efsanelerle anlatımı çok başarılı ve öğrenmeyi artırıcı. Aynı yöntem ile yeni müfredatımızda da öğrencilerimizin temelde kendilerini korumasını ve kendisine zarar vermemesini, diğer arkadaşlarını korumasını ve çevresindekilere zarar vermemesini, bize ait olanı korumasını ve bize ait olana zarar vermemesini sağlayacak bir yapı içerisinde geliştirilmiş olması oldukça doğru bir yaklaşım. Öğrencilerin somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine geçiş sürecinde edinecekleri bilgi ve beceriler onların bu dönemde karşılaşabilecekleri kimi zorlukların üstesinden daha kolay gelme ile yaratıcı çözümler üretebilme becerisi kazandıracaktır.  Yine de öğrencilerin bu kadar soyut kavramla yoğun bir şekilde ilk kez karşılaştıkları göz önünde bulundurularak her üniteden birer kazanım sadeleştirme yapılabilir.

4.Sınıf Matematik Yeni Öğretim Programı Değerlendirilmesi

Matematik dersi yeni müfredatta şimdiki programda olduğu gibi 4 ana öğrenme alanına bölünmüş. Sınıf ilerledikçe esi öğrenmelerin üzerine yeni öğrenmeler eklenerek öğrencilerin seviyelerine uygun öğrenmeler gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Yürürlükte olan matematik programımızda da bu böyledir. Burada şunu belirtmek isterim ki; öğrencilerimiz bir beceriyi kazandıktan sonra bir sonraki sene eski becerisinin üzerine yeni beceriyi kazandırmaya çalışırken bilginin anlamlandırılması adına hatırlatma ve tekrar çalışmaları çok zaman yitirmekteyiz. Örnek vermek gerekirse; 2. Sınıfta, 3. Sınıfta çarpma işlemini öğrenmiş olan bir öğrenci 4. Sınıfta bu sefer 2,3, ve 4 basamaklı sayılarla çarpma işlemi yapmakta epey zorlanmakta. Öğrencinin 4. Sınıf kazanımlarını kazanması için 2 ve 3. Sınıfa baştan dönme ihtiyacı hasıl olmakta. Buda kazanımların tam zamanında tamamlanmasında büyük bir engel. Bu sebeple özellikle matematik dersinde pek çok kez geriden gelme durumu ile karşı karşıya kalmaktayız. Bunun için matematik dersi için ayrılan sürenin artırılması gerektiğini düşünüyorum.  Öğrencilerimiz matematiği, sayıları, çıkarımda bulunmayı seviyorlar. Yukarıda da sözünü ettiğim gibi matematik için daha fazla ders saati olmalı. Matematik dersinin somutlaştırılması açısından da okullarımız matematik öğretimi ile ilgili materyallerle donatılmalıdır. Programdaki konular, kazanımlar ve öğrencilerin yaş durumları göz önünde bulundurularak matematik dolapları hazırlanarak okullara gönderilmelidir. Ders kitapları da ünitelere göre kitapçıklar şeklinde düzenlenmeli kazanımlara uygun çalışma, problem ve testler bakımından kitaplar oldukça zengin olmalıdır. Konu ile ilgili çalışma ve alıştırmalar ayrı bir bölümde değil konunun peşinde yer almalıdır.

yeni ogretim programi degerlendirmesi
Yeni Öğretim Programı Değerlendirilmesi

4.Sınıf Müzik Yeni Öğretim Programı Değerlendirilmesi

Öğrencilerin estetik algı kazanması, sosyalleşmesi, kendilerini farklı şekillerde ifade edebilmeleri için hazırlanmış olan yeni müfredatın çok uygun olduğunu söylemeliyim. Müzik dersi 4 ana öğrenme bölümünden oluşmakta. Bunlar: 1. Dinleme-söyleme-çalma 2. Müziksel algı ve bilgilenme 3. Müziksel yaratıcılık 4. Müzik kültürü şeklinde sıralanmaktadır. Özellikle şunu belirtmeliyim ki Müzik dersi için bu kazanımları öğrencilere kazandırmada haftada 1 ders saati oldukça yetersiz. Öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre en az 1 enstrüman çalabilecekleri biçimde hedefe yönlendirmeli, bu hedef içinde okul dışı saatlerde hafta sonu olabilir okul bünyesinde ders dışı uygulamalı eğitimler verilmelidir. 4. Sınıf düzeyi için flüt çalma becerisi kazandırmak için ayrılan sürenin yetersiz olduğunu düşünmekteyim. Ayriyeten öğrencilerde tam bir müzik kültürü oluşturmak için öğrencilerin pek çok enstrümana erişebileceği, çalabileceği, dokunabileceği, dinleyebileceği müzik dersliklerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun sağlanması mümkün değilse de müzik dersi ile ilgili okullara yeteri ve gerekli araç gereçler temin edilmelidir. Bu konuda yeteri bilgi ve beceriye sahip olmayan öğretmen arkadaşlar da hizmet içi eğitim programları ile donanımlı hale getirilmelidir.

Oyun e Fiziki Etkinlikler:

Öğrencilerin sağlıklı büyüyüp gelişebilmeleri aktif ve hareketli bir yaşam alışkanlığı kazanabilmeleri açısından yeni hazırlanan müfredat oldukça olumlu bir yaklaşım sunuyor. Aynı zamanda diğer derslerle de ilişkili olarak akıl yürütme, arkadaşlık, adil olma, hoşgörü, iş birliği, sorumluluk, doğa sevgisi, kendini tanıma gibi pek çok beceriyi kazanacaklardır. Değerler eğitimi çerçevesinde yine öğrencilerimiz Oyun ve Fiziki Etkinlikler programında da milli, manevi ve evrensel  değerleri benimseyeceklerdir. Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin 1.) Hareket Yetkinliği 2.) Aktif ve Sağlıklı Hayat olarak iki ana öğrenme alanına ayrılması da isabetli olmuştur. Kazanımlarla ilgili rehber niteliğinde olan Fiziksel Etkinlik Kartları da derslerin etkili işlenmesinde faydalı olmaktadır. Fakat programda yer alan kazanımların gerçekleştirilmesi için özellikle Fiziksel Etkinlik Kartlarındaki oyunların uygulanabileceği gerekli araç gereç ve fiziki ortam ne yazık ki okullarımızda mevcut değil. Öğrencilerimizin ufak yaştan sağlıklı büyüyüp gelişip büyüyebilmeleri için spor kültürüne sahip olmalılar. Bunun için de yine okullarda her öğrenci kendi ilgisi doğrultusunda öğrenciye sunulan seçeneklerden bir spor dalını seçmeli ve bu spor dalı ile ilgili eğitimi yakın çevresinde bulunan istediği eğitim kurumundan eğitimini düzenli olarak almalı, böylece  her öğrencimiz bir spor dalı ile ilgilenmiş olacaktır. Özellikle 4. Sınıfta haftada bir saat Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi yeteriz gelmekte. Spor öğrencilerimizin haftada bir saat yapacağı değil de yaşam biçimi benimseyecek biçimde olmalı.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Öğretim Programı Değerlendirilmesi

Yeni Sosyal Bilgiler programı  öğrencilerin yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici bir yaklaşıma dayanmaktadır. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı olmasını hedeflemesinin yanında Millî ve manevi değerleri merkeze alarak, öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden milli kimliklerinin gelişmesini temel alıyor. Mevcut öğretim programımızla birebir örtüşüyor. Küresel Bağlantılar adlı yeni ünite ile öğrenciler gelişen dünyanın gündemini takip eden, karşılaştığı sorunlara çözümler üretebilen etkin vatandaşlar olmalarını öngörüyor. Çağımızın gerekli insan profiline uygun bireyler yetiştirme konusunda çok yerinde hazırlanmış bir program olmuş. Ünitelerin ana hatları kalmakla birlikte daha sade ve örnek olaylarla desteklenmiş işleniş biçimleri daha yararlı olacaktır. Özellikle Kültür ve Miras ünitesinde “SB.4.2.4.” nolu kazanım için; (Milli Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Milli Mücadelenin önemini kavrar.) (Kazanım biyografi öğretimi bağlamında ele alınacaktır. Ayrıca Millî Mücadele, deki çocuk ve öğrenci kahramanları üzerinde de durulacaktır.) daha fazla ders saati ayrılarak Milli Mücadele dönemi öncesi, sırası ve sonrası olaylar sade bir dille anlatılmalı. Bu ülkemizin ne tür zorluklardan geçerek cumhuriyetimizin değerini anlamalarında yardımcı olacaktır.  Milli mücadelede çocuk kahramanlar konusu da ilk kez yer alıyor olup vatan sevgisi ile ilgili olarak öğrencilerin özdeşim yapmalarını sağlayacağından faydalı olacaktır.

Mevcut programda yer alan; belediye başkanının görevleri, belediye meclisinin görevleri, vali ve görevleri gibi merkezi ve yerel yönetimlerle ilgili kazanımların çıkarılmış olmasını da Sosyal Bilgiler programının 4. Sınıf düzeyi açısından sadeleşmesi ve somutlaşması adına olumlu karşılıyor, destekliyorum.

4.Sınıf Türkçe Yeni Öğretim Programı Değerlendirilmesi

Türkçe programı öğrencilere dilimiz Türkçeyi doğru, güzel öğretmenin yanı sıra düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Birinci sınıftan dördücü sınıfa kadar kazanımların yapısı ve hiyerarşisi, öğrencilerin “sözlü iletişim”, “okuma” ve “yazma” alanlarında temel becerileri kazanmaları ile birlikte üst düzey bilişsel becerileri geliştirecek şekilde düzenlenmiştir. dinlediklerini ve okuduklarını anlayan, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eden; eleştirel, yansıtıcı ve yenilikçi düşünen, millî, manevi ve evrensel değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Yeni Türkçe Programı; öğrencinin birikim, beceri ve gelişimini göz önünde bulunduran ve öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmış, aynı zamanda bütün kazanımlar sürekli gelişme ve ilerleme gösteren bir yapı içinde tasarlanmış. İlk okuma-yazma öğretiminde mevcut programda olduğu gibi “ses temelli cümle yöntemi” benimsenmiştir.  Yazı öğretimine birinci sınıftan itibaren bitişik eğik yazıyla başlanması ve bütün yazı çalışmalarının bitişik eğik yazı harfleriyle yapılması ve bütün sınıf seviyelerinde sürdürülmesi benimsenmiştir. Burada şunu ifade etmeliyiz ki öğrenciler yazı yazmayı öğrenirken bitişik eğik yazıyı öğrenmede bir hayli zorlanmaktalar, hatta bu sebeple kimi öğrenci başarısızlık duygusuna kapılarak kendine olan güvenini kaybetmektedir. Ben beceremem, yapamam, düşüncesine itilmektedir. Öğrenciler 4. Sınıftan sonra bitişik eğik yazıyı terk edecekler ise bitişik eğik yazı ile yazı öğretiminin gerek öğretmene gerekse öğrenciye fazla yükten başka bir getirisi olmadığı kanaatini taşıyorum. Tüm sınıflarda öğretim hayatı boyunca kullanacaklar ise bunun için gerekli yükümlülükler sağlanmalı ve kararlılıkla bitişik eğik yazı tüm sınıflarda ve kademelerde uygulanmalı, sıkı takibi yapılmalıdır.

Ders kitabı ile ilgili olarak Her temanın sonunda o ünitede kazandırılması amaçlanan bilgi ve becerileri değerlendirmeye yönelik olarak “Tema Sonu Değerlendirme Çalışmalarına” ilk üç sınıf seviyesi dışında yer verilmelidir. İbaresi var bu sadece 4. Sınıflar için değil tüm sınıflar için olmalıdır. Değerlendirme öğrencilerin öğrendiklerini değerlendirmesi açısından yararlı olacaktır. Ders kitapları tema tema düzenlenmeli, her tema için tema ile ilgili görsel materyaller öğretmen eki olarak verilemeli öğretmen bu görselleri sınıfında sergilemelidir. Metinlerle ilgili çalışmalar metnin hemen ardından gelmeli. Ders kitabı – çalışma kitabı özellikle ilk iki sınıfta çok karmaşalara mahal vermekte. Kitaba alınan okuma ve dinleme/izleme metinlerinin uzunluğu konusunda ders işleme süresi, öğrencilerin 11 Türkçe Dersi Öğretim Programı gelişim düzeyleri ve planlanan ders saati dikkate alınmalıdır. Metinlerin çok uzun olmamasına özen gösterilmelidir. Kitaba alınan metinler, temalarda belirtilen değerlere ve konu örneklerine uygun olarak seçilmelidir. Ders kitabına seçilen metinler, temaya uygun görsel unsurlarla desteklenmelidir.  Metinler, öğrencilerin sınıf düzeylerine ve yaş seviyelerine uygun olmalıdır. 3. Metinler, öğrencilerin ruh dünyalarını olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olmamalıdır.

Programı incelediğimde mevcut programda olduğu gibi yeni programda da metinlerin çokluğu dikkat çekiyor. Haftada bir metin işleme esasına göre ayarlanarak metin sayıları daha da azaltılabilir. Bazı yeni temaların eklendiği görülüyor; Erdemlerimiz,  Dünya ve Çevre, Millî Kültürümüz, Vatandaşlık Bilinci,  Sanat ve Toplum, Bilim ve Teknoloji, bazı temaların başka temalarla birleştirildiği de görülüyor. Temaları şöyle sıralayabiliriz: Erdemlerimiz, Dünya ve Çevre, Millî Kültürümüz, Millî Mücadele ve Atatürk, Vatandaşlık Bilinci, Sağlık, Spor ve Oyun, Sanat ve Toplum ile Bilim ve Teknoloji.

Bazı seslerin yazımındaki değişikliklerden ve yazma çalışmalarında kullanılacak çizgi aralıklarının ölçülerindeki değişikliklerden de söz edilmiş. Özellikle küçük “ r ” harfinin yapımında öğrencilerin zorlanabileceklerini düşünmekteyim. Bu harfin yerine önceki dönemlerde öğretildiği gibi düz yazıdaki “ r ” harfine benzeyen karakterin yazımının ve okumasının daha kolay öğrenileceği kanısındayım.

Önceki programda “konuşma” alanı olarak geçen öğrenme alanı “Sözlü iletişim olarak değiştirilmiş. Dinleme metinleri de Dinleme/İzleme metinleri olarak değiştirilmiş. Özellikle 1. Sınıfta Dinleme/İzleme metinlerinin sayısının bir hayli fazla olduğu görülüyor. 1. Sınıftaki okuma metinleri ise önceki programa göre bir hayli azaltılarak 18’ e düşürülmüş. 1.,2.,3, ve 4. Sınıflarda Hikaye edici metinler, bilgi verici metinlerden bir hayli fazla. Bunun yanında şiir sayıları da bilgilendirici metin sayısından fazla.

İlk Okuma Yazma Öğretiminde ses grupları da değiştirilmiş şu şekilde olmuş:

SES/HARF GRUPLARI :

  1. Grup; e, l, a, n – E, L, A, N – 2. Grup; i, t, o, b, u, İ, T, O, B, U – 3. Grup;  k, ı, r, ö, s, ü K, I, R, Ö, S, Ü –
  2. Grup; m, d, ş, y, c, z – M, D, Ş, Y, C, Z –  5. Grup;  ç, g, p, h –  Ç, G, P, H –  6. Grup;  f, v, ğ, j  – F, V, Ğ, J

Kendisinden sonra gelen seslerle yazımı ile ilgili olarak da “ Bitişik eğik yazıda “D, F, N, P, V” harfleri yazılış özelliği bakımından kendisinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz.” Kararı alınmış.

Trafik Güvenliği:

Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programı çerçevesinde öğrencilerden; 1. Trafikle ilgili temel kavramları açıklamaları, 2. Trafikle ilgili olumlu değer yargısı oluşturmaları, 3. Trafik kuralları konusunda duyarlılık geliştirmeleri, 4. Trafik güvenliği bilinci oluşturmaları, 5. Trafik ve ilkyardımı ilişkilendirmeleri, 6. Trafikte tehlikeli hareketlerden kaçınmaları, 7. Trafikte diğer bireylere saygı göstererek “ben” yerine “biz” bilincini geliştirmeleri, 8. Trafik sorunlarını önleme ve çözmede yeni öneriler geliştirmeleri beklenmektedir. Günümüz demokratik toplumlarında, akademik başarı kadar insan ilişkilerini düzenleyen pek çok değer bulunmaktadır. Millî, manevi ve evrensel değerleri tanıyan, benimseyen ve bunları içselleştirerek davranışa dönüştüren bireyler yetiştirmeyi kendisine düstur edinmiş olan yeni program tamda bunu  hedeflemektedir. Yeni Trafik Güvenliği programında gizli ve açık bir şekilde yer alan millî, manevi, ahlaki ve evrensel değerler, öğrencilere hissettirilerek örtük bir şekilde kazandırılmaya çalışılmaktadır. İlkokul 4. sınıf seviyesinde öğrencilerin; trafikle ilgili temel kavramlar, trafik işaret ve işaret levhaları, trafik kuralları, güvenli yolları kullanma, ulaşım araçları ve çeşitleri, trafikle ilgili meslekler ve kurumlar, trafikte karşılaşabileceği tehlikeler ve alınabilecek önlemler, trafik kurallarına uymanın birey ve toplum hayatına etkileri, ilkyardım malzemeleri ve ilkyardımda doğru müdahalenin önemi gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları beklenmektedir.  Trafikte Güvenlik ve Trafikte İlkyardım adlı 2 ünite ile toplam 21 kazanım 36 saatte verilecektir.  Buda hedeflenen becerilerin öğrencilere çok rahat bir şekilde zaman sorunu yaşanmadan kazandırılabileceği anlamına geliyor. Gayet sade, anlaşılır ve uygulaması kolay bir program olduğunu söyleyebilirim. Yine de konularla ilgili görsel materyallerin sene başında öğretmenlere verilerek görsel açıdan öğrenme ortamının etkili bir şekilde desteklenebileceğini düşünüyorum. Bu konu ile ilgili çalışma yapılabilir.

Genel olarak yeni programın çok olumlu olduğunu, uygulamada gerek öğrencilere gerek öğretmen arkadaşlara kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Bizlerin de görüş, öneri ve eleştirilerimizin de değerlendirilerek programın aksak ya da aksaması muhtemel durumların önüne geçilerek çok daha yararlı hale geleceğini düşünüyorum. Bizlerin de fikrini önemsediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.

2017 Yılı Taslak Eğitim Programları İncelemesi

ile

Programa Yönelik Görüş ve Düşünceler

 

Öğretmen Adı: Onur KARAKAYA      (4 – B Sınıf Öğretmeni)  17/01/2017

Fen Bilimleri: Fen bilimleri dersi hem 3. Hem de 4. Sınıflarda öğrencilerimizin eğlenerek öğrendikleri, bilimle keşifle somut olarak tanıştıkları bir ders. Yeni müfredatta sadeliği ve eğlenceli oluşu korunmuş. Özellikle basit, anlaşılır olması, karmaşıklıktan uzak oluşu öğrencilerin bilgi ve beceri edinimlerini kolaylaştıracaktır. Kazanımlara yeteri kadar süre ayrılmış olması da biz öğretmenleri çok rahatlatmakta böylece  bol örnek ve deneyle kazanımların daha iyi kavranmasını sağlayacaktır. Yeni programda da böyle olduğunu görmek beni sevindirdi. Özellikle öğrencilerin yaratıcı becerilerini ortaya çıkaracak, öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacakları Fen ve Mühendislik Uygulamaları isimli ünitenin eklenmiş olması Fen Bilimleri dersinin öğrenciler tarafından daha çok sevilmesini sağlayacaktır. Fen ve Mühendislik Uygulamaları dersi son ünite olduğu için öğrenciler bu ünitenin gelmesini, diğer ünitelerin bitmesini heyecanla bekleyeceklerdir. Fen bilimleri derslerinin eğlenceli ve kalıcı olması yapılacak deneylere bağlıdır. Maalesef okullarımızda Fen Bilimleri laboratuarları bulunmamakta. Fen Bilimleri laboratuarı olmasa bile en azından her okula İlkokul Fen Bilimleri deneyleri ile ilgili araç gereç ve malzemelerin bulunduğu Fen Bilimleri dolapları okullarda muhakkak mevcut olmalıdır. Aksi takdirde bu müfredatta yer alan tüm iyi niyetler, hedeflenen olumlu davranışlar bir hayal kırıklığından ibaret olacaktır. Ayriyeten öğrencilerimizin ahlaklı, dürüst, vatanını milletini seven, olumlu değerleri kendisine düstur edinmiş bireyler olarak yetişmeleri için gerekli olan değerlerimizin de bu programda yer alması çok yerinde ve takdir edilesi bir düşüncedir.

Özetle; yeni fen bilimleri müfredatımızı çok olumlu ve yerinde buldum. Geleceğimiz olan çocuklarımız hak ettikleri çok iyi bir eğitim alacaklar.

Görsel Sanatlar: Yeni müfredatla öğrencilerimiz estetik bilince sahip, duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerini çekinmeden özgürce ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlayacak niteliktedir. Özellikle görsel sanatla diğer ders ve kazanımları ilişkilendirmeyi hedeflemesi de eğitimin bütünselliği ve giridliliği açısından oldukça yerinde olmuş. Görsel Sanatlar dersinin özellikle 4. Sınıf açısından ders saati artırılabilir. 1 ders saati özellikle 4. Sınıf kazanımlarını kazandırmada yeterli olmayabilir. Kazanım sayısını fazla bulduğumu belirtmeliyim. Daha basit uygulanabilir, somut örneklerin yer aldığı uygulama kitapçıkları gerek öğrenciler, gerek öğretmenler için hazırlanabilir.

Hayat Bilgisi: Özellikle ilk dikkatimi çeken konu yeni programda Hayat Bilgisi ünite ve konularının sadeleştirilmiş olması oldu. Hayat Bilgisi dersi gerçekten de gerek öğrenciler açısından gerekse biz öğretmenler açısından yoğunluk taşıyordu. Bunun yanında ders saatleri de kazanımların yeteri kadar kazanılmasında kazanımla ilgili etkinliklerin tamamlanmasında yeterli gelmiyordu. Programın daha sade hale getirilmesi doğru ve yerinde bir karar olmuş. 3 geniş ve uzun tema yerine daha sarmal ve birbiriyle ilişkili konuların bir arada olduğu 6 ünitenin olması da öğrencilerin öğrendiklerini anlamlandırmada kolaylık sağlayacaktır. Tüm ünite ve konuların Değerler Eğitimi ile bağlantılı olması da çok oldukça yararlı olacaktır. Önceki programla kıyaslandığında çok daha etkili ve yararlı bir program olmuş.

İnsan Hakları, Demokrasi ve Yurttaşlık: Daha yeni bir ders olan İnsan Hakları, Demokrasi ve Yurttaşlık dersi gerek biz öğretmenler gerekse öğrencilerimiz tarafından oldukça yararlı bulunan bir ders. Şu an kullanmakta olduğumuz müfredata sonradan daha yeni eklendiği için bu dersimizin temel çerçevesi yeni müfredatta da korunmuş. Özellikle öğrencilerin hayallerini okşayan, edindikleri bilgileri somutlaştırma, örnek olay kurma imkanı buldukları masal, öykü, efsanelerle anlatımı çok başarılı ve öğrenmeyi artırıcı. Aynı yöntem ile yeni müfredatımızda da öğrencilerimizin temelde kendilerini korumasını ve kendisine zarar vermemesini, diğer arkadaşlarını korumasını ve çevresindekilere zarar vermemesini, bize ait olanı korumasını ve bize ait olana zarar vermemesini sağlayacak bir yapı içerisinde geliştirilmiş olması oldukça doğru bir yaklaşım. Öğrencilerin somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine geçiş sürecinde edinecekleri bilgi ve beceriler onların bu dönemde karşılaşabilecekleri kimi zorlukların üstesinden daha kolay gelme ile yaratıcı çözümler üretebilme becerisi kazandıracaktır.  Yine de öğrencilerin bu kadar soyut kavramla yoğun bir şekilde ilk kez karşılaştıkları göz önünde bulundurularak her üniteden birer kazanım sadeleştirme yapılabilir.

Matematik: Matematik dersi yeni müfredatta şimdiki programda olduğu gibi 4 ana öğrenme alanına bölünmüş. Sınıf ilerledikçe esi öğrenmelerin üzerine yeni öğrenmeler eklenerek öğrencilerin seviyelerine uygun öğrenmeler gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Yürürlükte olan matematik programımızda da bu böyledir. Burada şunu belirtmek isterim ki; öğrencilerimiz bir beceriyi kazandıktan sonra bir sonraki sene eski becerisinin üzerine yeni beceriyi kazandırmaya çalışırken bilginin anlamlandırılması adına hatırlatma ve tekrar çalışmaları çok zaman yitirmekteyiz. Örnek vermek gerekirse; 2. Sınıfta, 3. Sınıfta çarpma işlemini öğrenmiş olan bir öğrenci 4. Sınıfta bu sefer 2,3, ve 4 basamaklı sayılarla çarpma işlemi yapmakta epey zorlanmakta. Öğrencinin 4. Sınıf kazanımlarını kazanması için 2 ve 3. Sınıfa baştan dönme ihtiyacı hasıl olmakta. Buda kazanımların tam zamanında tamamlanmasında büyük bir engel. Bu sebeple özellikle matematik dersinde pek çok kez geriden gelme durumu ile karşı karşıya kalmaktayız. Bunun için matematik dersi için ayrılan sürenin artırılması gerektiğini düşünüyorum.  Öğrencilerimiz matematiği, sayıları, çıkarımda bulunmayı seviyorlar. Yukarıda da sözünü ettiğim gibi matematik için daha fazla ders saati olmalı. Matematik dersinin somutlaştırılması açısından da okullarımız matematik öğretimi ile ilgili materyallerle donatılmalıdır. Programdaki konular, kazanımlar ve öğrencilerin yaş durumları göz önünde bulundurularak matematik dolapları hazırlanarak okullara gönderilmelidir. Ders kitapları da ünitelere göre kitapçıklar şeklinde düzenlenmeli kazanımlara uygun çalışma, problem ve testler bakımından kitaplar oldukça zengin olmalıdır. Konu ile ilgili çalışma ve alıştırmalar ayrı bir bölümde değil konunun peşinde yer almalıdır.

Müzik: Öğrencilerin estetik algı kazanması, sosyalleşmesi, kendilerini farklı şekillerde ifade edebilmeleri için hazırlanmış olan yeni müfredatın çok uygun olduğunu söylemeliyim. Müzik dersi 4 ana öğrenme bölümünden oluşmakta. Bunlar: 1. Dinleme-söyleme-çalma 2. Müziksel algı ve bilgilenme 3. Müziksel yaratıcılık 4. Müzik kültürü şeklinde sıralanmaktadır. Özellikle şunu belirtmeliyim ki Müzik dersi için bu kazanımları öğrencilere kazandırmada haftada 1 ders saati oldukça yetersiz. Öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre en az 1 enstrüman çalabilecekleri biçimde hedefe yönlendirmeli, bu hedef içinde okul dışı saatlerde hafta sonu olabilir okul bünyesinde ders dışı uygulamalı eğitimler verilmelidir. 4. Sınıf düzeyi için flüt çalma becerisi kazandırmak için ayrılan sürenin yetersiz olduğunu düşünmekteyim. Ayriyeten öğrencilerde tam bir müzik kültürü oluşturmak için öğrencilerin pek çok enstrümana erişebileceği, çalabileceği, dokunabileceği, dinleyebileceği müzik dersliklerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun sağlanması mümkün değilse de müzik dersi ile ilgili okullara yeteri ve gerekli araç gereçler temin edilmelidir. Bu konuda yeteri bilgi ve beceriye sahip olmayan öğretmen arkadaşlar da hizmet içi eğitim programları ile donanımlı hale getirilmelidir.

Oyun e Fiziki Etkinlikler: Öğrencilerin sağlıklı büyüyüp gelişebilmeleri aktif ve hareketli bir yaşam alışkanlığı kazanabilmeleri açısından yeni hazırlanan müfredat oldukça olumlu bir yaklaşım sunuyor. Aynı zamanda diğer derslerle de ilişkili olarak akıl yürütme, arkadaşlık, adil olma, hoşgörü, iş birliği, sorumluluk, doğa sevgisi, kendini tanıma gibi pek çok beceriyi kazanacaklardır. Değerler eğitimi çerçevesinde yine öğrencilerimiz Oyun ve Fiziki Etkinlikler programında da milli, manevi ve evrensel  değerleri benimseyeceklerdir. Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin 1.) Hareket Yetkinliği 2.) Aktif ve Sağlıklı Hayat olarak iki ana öğrenme alanına ayrılması da isabetli olmuştur. Kazanımlarla ilgili rehber niteliğinde olan Fiziksel Etkinlik Kartları da derslerin etkili işlenmesinde faydalı olmaktadır. Fakat programda yer alan kazanımların gerçekleştirilmesi için özellikle Fiziksel Etkinlik Kartlarındaki oyunların uygulanabileceği gerekli araç gereç ve fiziki ortam ne yazık ki okullarımızda mevcut değil. Öğrencilerimizin ufak yaştan sağlıklı büyüyüp gelişip büyüyebilmeleri için spor kültürüne sahip olmalılar. Bunun için de yine okullarda her öğrenci kendi ilgisi doğrultusunda öğrenciye sunulan seçeneklerden bir spor dalını seçmeli ve bu spor dalı ile ilgili eğitimi yakın çevresinde bulunan istediği eğitim kurumundan eğitimini düzenli olarak almalı, böylece  her öğrencimiz bir spor dalı ile ilgilenmiş olacaktır. Özellikle 4. Sınıfta haftada bir saat Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi yeteriz gelmekte. Spor öğrencilerimizin haftada bir saat yapacağı değil de yaşam biçimi benimseyecek biçimde olmalı.

Sosyal Bilgiler: Yeni Sosyal Bilgiler programı  öğrencilerin yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici bir yaklaşıma dayanmaktadır. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı olmasını hedeflemesinin yanında Millî ve manevi değerleri merkeze alarak, öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden milli kimliklerinin gelişmesini temel alıyor. Mevcut öğretim programımızla birebir örtüşüyor. Küresel Bağlantılar adlı yeni ünite ile öğrenciler gelişen dünyanın gündemini takip eden, karşılaştığı sorunlara çözümler üretebilen etkin vatandaşlar olmalarını öngörüyor. Çağımızın gerekli insan profiline uygun bireyler yetiştirme konusunda çok yerinde hazırlanmış bir program olmuş. Ünitelerin ana hatları kalmakla birlikte daha sade ve örnek olaylarla desteklenmiş işleniş biçimleri daha yararlı olacaktır. Özellikle Kültür ve Miras ünitesinde “SB.4.2.4.” nolu kazanım için; (Milli Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Milli Mücadelenin önemini kavrar.) (Kazanım biyografi öğretimi bağlamında ele alınacaktır. Ayrıca Millî Mücadele, deki çocuk ve öğrenci kahramanları üzerinde de durulacaktır.) daha fazla ders saati ayrılarak Milli Mücadele dönemi öncesi, sırası ve sonrası olaylar sade bir dille anlatılmalı. Bu ülkemizin ne tür zorluklardan geçerek cumhuriyetimizin değerini anlamalarında yardımcı olacaktır.  Milli mücadelede çocuk kahramanlar konusu da ilk kez yer alıyor olup vatan sevgisi ile ilgili olarak öğrencilerin özdeşim yapmalarını sağlayacağından faydalı olacaktır.

Mevcut programda yer alan; belediye başkanının görevleri, belediye meclisinin görevleri, vali ve görevleri gibi merkezi ve yerel yönetimlerle ilgili kazanımların çıkarılmış olmasını da Sosyal Bilgiler programının 4. Sınıf düzeyi açısından sadeleşmesi ve somutlaşması adına olumlu karşılıyor, destekliyorum.

 

Türkçe: Türkçe programı öğrencilere dilimiz Türkçeyi doğru, güzel öğretmenin yanı sıra düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar kazanımların yapısı ve hiyerarşisi, öğrencilerin “sözlü iletişim”, “okuma” ve “yazma” alanlarında temel becerileri kazanmaları ile birlikte üst düzey bilişsel becerileri geliştirecek şekilde düzenlenmiştir. dinlediklerini ve okuduklarını anlayan, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eden; eleştirel, yansıtıcı ve yenilikçi düşünen, millî, manevi ve evrensel değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Yeni Türkçe Programı; öğrencinin birikim, beceri ve gelişimini göz önünde bulunduran ve öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmış, aynı zamanda bütün kazanımlar sürekli gelişme ve ilerleme gösteren bir yapı içinde tasarlanmış. İlk okuma-yazma öğretiminde mevcut programda olduğu gibi “ses temelli cümle yöntemi” benimsenmiştir.  Yazı öğretimine birinci sınıftan itibaren bitişik eğik yazıyla başlanması ve bütün yazı çalışmalarının bitişik eğik yazı harfleriyle yapılması ve bütün sınıf seviyelerinde sürdürülmesi benimsenmiştir. Burada şunu ifade etmeliyiz ki öğrenciler yazı yazmayı öğrenirken bitişik eğik yazıyı öğrenmede bir hayli zorlanmaktalar, hatta bu sebeple kimi öğrenci başarısızlık duygusuna kapılarak kendine olan güvenini kaybetmektedir. Ben beceremem, yapamam, düşüncesine itilmektedir. Öğrenciler 4. Sınıftan sonra bitişik eğik yazıyı terk edecekler ise bitişik eğik yazı ile yazı öğretiminin gerek öğretmene gerekse öğrenciye fazla yükten başka bir getirisi olmadığı kanaatini taşıyorum. Tüm sınıflarda öğretim hayatı boyunca kullanacaklar ise bunun için gerekli yükümlülükler sağlanmalı ve kararlılıkla bitişik eğik yazı tüm sınıflarda ve kademelerde uygulanmalı, sıkı takibi yapılmalıdır.

Ders kitabı ile ilgili olarak Her temanın sonunda o ünitede kazandırılması amaçlanan bilgi ve becerileri değerlendirmeye yönelik olarak “Tema Sonu Değerlendirme Çalışmalarına” ilk üç sınıf seviyesi dışında yer verilmelidir. İbaresi var bu sadece 4. Sınıflar için değil tüm sınıflar için olmalıdır. Değerlendirme öğrencilerin öğrendiklerini değerlendirmesi açısından yararlı olacaktır. Ders kitapları tema tema düzenlenmeli, her tema için tema ile ilgili görsel materyaller öğretmen eki olarak verilemeli öğretmen bu görselleri sınıfında sergilemelidir. Metinlerle ilgili çalışmalar metnin hemen ardından gelmeli. Ders kitabı – çalışma kitabı özellikle ilk iki sınıfta çok karmaşalara mahal vermekte. Kitaba alınan okuma ve dinleme/izleme metinlerinin uzunluğu konusunda ders işleme süresi, öğrencilerin 11 Türkçe Dersi Öğretim Programı gelişim düzeyleri ve planlanan ders saati dikkate alınmalıdır. Metinlerin çok uzun olmamasına özen gösterilmelidir. Kitaba alınan metinler, temalarda belirtilen değerlere ve konu örneklerine uygun olarak seçilmelidir. Ders kitabına seçilen metinler, temaya uygun görsel unsurlarla desteklenmelidir.  Metinler, öğrencilerin sınıf düzeylerine ve yaş seviyelerine uygun olmalıdır. 3. Metinler, öğrencilerin ruh dünyalarını olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olmamalıdır.

Programı incelediğimde mevcut programda olduğu gibi yeni programda da metinlerin çokluğu dikkat çekiyor. Haftada bir metin işleme esasına göre ayarlanarak metin sayıları daha da azaltılabilir. Bazı yeni temaların eklendiği görülüyor; Erdemlerimiz,  Dünya ve Çevre, Millî Kültürümüz, Vatandaşlık Bilinci,  Sanat ve Toplum, Bilim ve Teknoloji, bazı temaların başka temalarla birleştirildiği de görülüyor. Temaları şöyle sıralayabiliriz: Erdemlerimiz, Dünya ve Çevre, Millî Kültürümüz, Millî Mücadele ve Atatürk, Vatandaşlık Bilinci, Sağlık, Spor ve Oyun, Sanat ve Toplum ile Bilim ve Teknoloji.

Bazı seslerin yazımındaki değişikliklerden ve yazma çalışmalarında kullanılacak çizgi aralıklarının ölçülerindeki değişikliklerden de söz edilmiş. Özellikle küçük “ r ” harfinin yapımında öğrencilerin zorlanabileceklerini düşünmekteyim. Bu harfin yerine önceki dönemlerde öğretildiği gibi düz yazıdaki “ r ” harfine benzeyen karakterin yazımının ve okumasının daha kolay öğrenileceği kanısındayım.

Önceki programda “konuşma” alanı olarak geçen öğrenme alanı “Sözlü iletişim olarak değiştirilmiş. Dinleme metinleri de Dinleme/İzleme metinleri olarak değiştirilmiş. Özellikle 1. Sınıfta Dinleme/İzleme metinlerinin sayısının bir hayli fazla olduğu görülüyor. 1. Sınıftaki okuma metinleri ise önceki programa göre bir hayli azaltılarak 18’ e düşürülmüş. 1.,2.,3, ve 4. Sınıflarda Hikaye edici metinler, bilgi verici metinlerden bir hayli fazla. Bunun yanında şiir sayıları da bilgilendirici metin sayısından fazla.

 

 

 

 

 

İlk Okuma Yazma Öğretiminde ses grupları da değiştirilmiş şu şekilde olmuş:

SES/HARF GRUPLARI :

  1. Grup; e, l, a, n – E, L, A, N – 2. Grup; i, t, o, b, u, İ, T, O, B, U – 3. Grup;  k, ı, r, ö, s, ü K, I, R, Ö, S, Ü –
  2. Grup; m, d, ş, y, c, z – M, D, Ş, Y, C, Z –  5. Grup;  ç, g, p, h –  Ç, G, P, H –  6. Grup;  f, v, ğ, j  – F, V, Ğ, J

Kendisinden sonra gelen seslerle yazımı ile ilgili olarak da “ Bitişik eğik yazıda “D, F, N, P, V” harfleri yazılış özelliği bakımından kendisinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz.” Kararı alınmış.Bitişik el yazısından normal düz yazıya geçilmesinin olumlu olacağını düşünüyorum.

 

Trafik Güvenliği: Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programı çerçevesinde öğrencilerden; 1. Trafikle ilgili temel kavramları açıklamaları, 2. Trafikle ilgili olumlu değer yargısı oluşturmaları, 3. Trafik kuralları konusunda duyarlılık geliştirmeleri, 4. Trafik güvenliği bilinci oluşturmaları, 5. Trafik ve ilkyardımı ilişkilendirmeleri, 6. Trafikte tehlikeli hareketlerden kaçınmaları, 7. Trafikte diğer bireylere saygı göstererek “ben” yerine “biz” bilincini geliştirmeleri, 8. Trafik sorunlarını önleme ve çözmede yeni öneriler geliştirmeleri beklenmektedir. Günümüz demokratik toplumlarında, akademik başarı kadar insan ilişkilerini düzenleyen pek çok değer bulunmaktadır. Millî, manevi ve evrensel değerleri tanıyan, benimseyen ve bunları içselleştirerek davranışa dönüştüren bireyler yetiştirmeyi kendisine düstur edinmiş olan yeni program tamda bunu  hedeflemektedir. Yeni Trafik Güvenliği programında gizli ve açık bir şekilde yer alan millî, manevi, ahlaki ve evrensel değerler, öğrencilere hissettirilerek örtük bir şekilde kazandırılmaya çalışılmaktadır. İlkokul 4. sınıf seviyesinde öğrencilerin; trafikle ilgili temel kavramlar, trafik işaret ve işaret levhaları, trafik kuralları, güvenli yolları kullanma, ulaşım araçları ve çeşitleri, trafikle ilgili meslekler ve kurumlar, trafikte karşılaşabileceği tehlikeler ve alınabilecek önlemler, trafik kurallarına uymanın birey ve toplum hayatına etkileri, ilkyardım malzemeleri ve ilkyardımda doğru müdahalenin önemi gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları beklenmektedir.  Trafikte Güvenlik ve Trafikte İlkyardım adlı 2 ünite ile toplam 21 kazanım 36 saatte verilecektir.  Buda hedeflenen becerilerin öğrencilere çok rahat bir şekilde zaman sorunu yaşanmadan kazandırılabileceği anlamına geliyor. Gayet sade, anlaşılır ve uygulaması kolay bir program olduğunu söyleyebilirim. Yine de konularla ilgili görsel materyallerin sene başında öğretmenlere verilerek görsel açıdan öğrenme ortamının etkili bir şekilde desteklenebileceğini düşünüyorum. Bu konu ile ilgili çalışma yapılabilir.

Genel olarak yeni programın çok olumlu olduğunu, uygulamada gerek öğrencilere gerek öğretmen arkadaşlara kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Bizlerin de görüş, öneri ve eleştirilerimizin de değerlendirilerek programın aksak ya da aksaması muhtemel durumların önüne geçilerek çok daha yararlı hale geleceğini düşünüyorum. Bizlerin de fikrini önemsediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.

İLÇE: İLKADIM

OKUL: ŞEHİT SELMAN ÖZAY İLKOKULU

İLKOKUL

GÖRSEL SANATLAR

  1. SINIF
YAPISI TÜRÜ (Değiştirme-Çıkarma-Ekleme-Diğer) GEREKÇE
Kazanımlarla ilgili görüş bildirmek istiyorum. Kazanımlar, her sınıf düzeyi için ayrı ayrı, ilgili öğrenme alanlarının altında alt başlıklarla listelenmiştir. Kazanımların sıralanmasında herhangi bir taksonomik yaklaşımın izlendiği belirtilmemiştir. Kazanımlardaki yargılar “…yapar, …eder, …uygular, …verir” şeklinde, üçüncü tekil şahsa (öğrenciye) dönük olarak geniş zamanla ifade edilmiştir. Kazanımlardan bazılarında bir örüntüye ait davranışları tek tek ifade eden yargılar değil; genel yargılar bildirilmiştir: “Görsellerle sunulan bilgileri, olayları, düşünceleri yorumlar ve değerlendirir.
Öğretim Programının felsefesine yönelik görüş bildirmek istiyorum. Genel olarak programlarda yenilik getirici bir bakış açısı bulunmaktadır. Öğrenciyi daha fazla merkeze alan ve geleneksel yöntemlerden farklı yöntemler öneren bir yapısının olduğu gözlenmektedir. Bireysel farklılıkların her programda vurgulanmış olması dikkat çekmektedir. Yeni programda temele alınan yaklaşımın açık olarak belirtilmesi, onu önceki programa göre daha kararlı ve iddialı gösteren özelliklerden biridir.
Öğretim Programının genel amaçlarına yönelik görüş bildirmek istiyorum. Önceki programın amaçları arasında yer almayan, öğrencilerin  bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme, kitle iletişim araçlarıyla verilen mesajları sorgulama gibi zihinsel; bilgi teknolojilerini kullanarak öğrenme gibi zihinsel ve teknik; işbirliği yapma, girişimci olma gibi sosyal; ekonomik ve politik gelişimlerini sağlamaya yeni programın amaçları arasında yer verilmiştir. Bir başka deyişle, yeni programın amaçlarında önceki programdakinden- farklı boyutlarıyla zihinsel, bunun yanında sosyal, ekonomik ve politik gelişime de yer verilmiştir.
Öğretim Programının uygulama esaslarına ilişkin görüş bildirmek istiyorum. İyi düşünülmüş ve hazırlanmış olduğu görülen bu taslakta ders kaynaklarının görsel,işitsel ve yazılı araçlarla arttırılması öğretim aşamasında çok faydalı olacaktır. Kaynak artırımı çalışmalardaki başarı oranını yükseltecektir.
Öğretim Programının ölçme ve değerlendirme yaklaşımına ilişkin görüş bildirmek istiyorum.    
Öğretim Programının öğrenci seviyesine uygunluğu ile ilgili görüş bildirmek istiyorum. Önceki programda ise “aktif öğrenci katılımı” “problem çözme becerileri” “etkinlikler kullanılması” gibi kavram ya da söylemlere rastlanılmakla birlikte programın uygulama da  davranışçı yaklaşımı benimsediği ve en ince ayrıntısına kadar öğrenciye kazandırılacak hedef davranışların önceden belirlenip programa yazıldığı gözlemlenmiştir. yeni programın daha net ve önceki programa göre daha öğrenci merkezli bir tutum takındığı söylenebilir.

 

Öğretim programının kazanım sayısının yeterliliği ilgili görüş bildirmek istiyorum.    
Diğer.    

 

İbrahim KOSKOS                                                        Fugan ÇAKIR                                                  Adnan APAYDIN

  4/B Sınıfı Öğr.                                                           4/C Sınıfı Öğr.                                                  4/A Sınıfı Öğr.

                                                                                                                                                                         Zümre Başkanı

 

 

 

TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Taslak öğretim programlarını değerlendirme formuna aşağıdaki okul türü ve ders adının yazılması gerekmektedir.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

birinci dunya savasi

20.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

Trablusgarp Savaşı Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; • Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir