lgs sinavi salon gorevlileri
Lgs Sınavı Salon Görevlisi Görevlileri

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK KONU ÖZETİ

İçindekiler

3.BÖLÜM: ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

Rosuseau(1712-1778);öğrenci merkezli bir eğitim anlayışının kullanılması gerektiğini söyler. Ona göre, öğretmenler önce çocuğu tanımalıdır. Hümanist yaklaşım: İnsan merkezde. Herkes eğitim almalı ve eğitimde fırsat eşitliği savunur.

ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ

 Sağlık
 Sosyal yardım
 Psikolojik danışma ve rehberlik
 Sosyal ve kültürel
 Özel eğitim

REHBERLİĞİN ÇIKIŞ NEDENLERİ

 Meslek seçiminin zorlaşması
 İlerlemeci eğitim anlayışı
 Psikometrideki gelişmeler
 Ruh sağlığına verilen önemin artması
 Bireye tanınan seçme özgürlüğünün artması
NOT: 1953/1954 Yıllarında Gazi Eğitim Fakültesinde ilk rehberlik dersi
NOT: 1970/1971 Yıllarında 24 okulda rehberlik uygulamaları başladı

BAŞLICA REHBERLİK MPDELLERİ

 Parson Modeli: Mesleki rehberliğe yönelik
 Özellik Faktör Modeli:Öğrenciyi tanımaya yönelik
 Rehberliği Eğitim Süreci İle Kaynaştıran Model:Rehberliği ders saati olması gerektiğini savunan model
 Rehberliği Karar Verme Sürecine Yardım Etmesi Gerektiğini Savunan Model:Karar aşamasında yardımcı hizmet olarak rehberliğin yapılması savunan
 Gelişimsel /Kapsamlı Rehberlik Modeli:Gelişimin sürekliliğine dayanan güncel olan model

REHBERLİĞİN İLKELERİ

 Demokratik insancıl bir yaklaşım
 Öğrenci ile ilgili herkesin işbirliği içinde olması
 Öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi savunur
 Öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamalarını
 Problem çözüm yollarını bulmada kendilerine yeter duruma gelmeleri

REHBERLİK PROGRAMININ SÜREÇSEL ÖGELERİ

1. Bireysel planlama
2. Müdahale hizmetleri
3. Sistem desteği
4. Rehberlik müfredatı

REHBERLİK HİZMETLERİ/İŞLEVLERİ

 Oryantasyon
 Bireyi tanıma
 İzleme
 Yöneltme ve yerleştirme
 Bilgi toplama yayma
 Çevre ve veli le ilişkiler
 Araştırma ve değerlendirme

REHBERLİK VEPSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİYÜRÜTME KOMİSYONU

 Okul müdürü,müdür yardımcısı,rehber öğretmen komisyonun sürekli üyesidir.
 Komisyon 1.dönem başında,2.dönem başında ve ders yılı sonunda en az üç kez toplanır.
 İlk toplantısını ,öğretmen kurul toplantısının yapıldığı tarihten en geç bir ay içinde yapar.

SINIF REHBERLİK PROGRAMININ GELİŞTİRİLME SÜRECİ

1- Çalıştay Öncesi Hazırlık

 Alanyazı incelemesi
 Durum tespiti ve ihtiyaçların belirlenmesi

2-Çalıştay Süreci

 1.calıştay: ihtiyaçların belirlenmesi
 2.çalıştay: taslak kazanımlar yazılması
 3.çalıştay: kazanımların değerlendirilmesi
 4.çalıştay: sınıf düzeylerinin yerleştirilmesi

3-Çalıştay Sonrası Çalışma

REHBERLİK PROGRAMININ GELİŞİM ALANI

 Akademik Gelişim
 Okula çevreye uyum
 Akademik anlayış- sorumluluk
 Eğitsel başarı-planlama
 Kariye Gelişim
 Kariyer farkındalığı
 Kariyer hazırlığı
 Kariyer planlama
 Sosyal-Duygusal Gelişim
 Benlik farkındalığı
 Duyguları anlama-yöneltme
 Kişiler arası beceriler
 Karar verme
 Kişisel güvenliği sağlama

SINIF REHBERLİK PROGRAMININ YAPISI

 Gelişim Alanları
Akademik gelişim kariye gelişim sosyal duygusal gelişim
 Yeterlikler
Kök değerler karakter güçleri 21.yy becerileri
 Kazanımlar

SINIF REHBERLİK PROGRAMININ UYGULANMASINA
İLİŞKİN İLKELER

1. Bilimsellik
2. Bireysel farklılıklar
3. Sınıf rehber öğretmeninin katılımı –okul rehber öğretmeninin eş güdümü
4. İş birliği ile yürütülür
5. Öğrenci merkezli anlayış
6. Öğrenci okul ve bölge özellikleri

BİREYİ TANIMA YÖNTEMLERİ

 Alanlar
 Teknikler

Alanlar:

 Sağlık durumu
 Yetenekler
 İlgiler
 Akademik başarı
 Kişilik
 Benlik tasarımı ve değerler
 Çevre ile ilgili bilgiler
Teknikler:.Test ve test dışı olmak üzere ikiye ayrılır
a) Test
Özellikleri:
 Geçerlik
 Güvenirlik
 Kullanışlık
 Ekonomiklik
Rehberlikte kullanılan testler:
 Yetenek testleri
 İlgi testleri
 Kişilik testleri
 Tutum ölçekleri
 Başarı testleri

b) Test dışı teknikler:

 Gözleme dayalı
 Gözlem kayıt
 Özellik k ayıt
 Anektod kayıt
 Dercelendirme ölçeği
 Kendini anlatma
 Otobiyografi
 Arzu listesi
 Zaman cetveli
 Problem tarama
 Anket
 Başkalarının kanılarına dayalı
 Sosyometri
 Kimdir bu tekniği
 Sosyal uzaklık ölçeği
 Etkileşime dayalı
 Görüşme
 Ev ziyaretleri
 Drama ve oyunlar

Özel eğitim ihtiyacı olan birey; bireysel ve gelişimsel özellikleri ile yeterlikleri açısından akranlarından farklılık gösteren birey.Farklı özelliklere ve performans düzeylerine sahiptirler.Bunlar;

 Yaşadıkları yetersizlikler
 Dereceleri
 gelişimsel özellikler
 içinde bulundukları çevresel özellikler

ÖZEL EĞİTİMLE İLGİLİ TERİMLER

Zedelenme Yetersizlik Özür/Engel
YAYGIN OLARAK KARŞILAŞILAN ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI ÖĞRENCİLERİ
 Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler
 Otizm spekturm bozukluğu
 Öğrenme güçlüğü
 Dil ve konuşma bozukluğu
 İşitme yetersizliği
 Görme yetersizliği
Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler
 22 yaşından önce çıkar.
 Hafif ,orta ,ağır ve çok ağır olarak dörde ayrılır
 Yönetmeliğe göre yetersizlik yerine engel kelimesi kullanılır.
 Zeka puanı 70 ve altıdır. Tanı için yeterli değil.
 Uyumsal davranış ile dikkatlerine bakılır.
 Öğrenme geri, motivasyon düşük, öğrenilmiş çaresizlik
 Alıcı dil ,ifade edici dil, sosyal beceriler sınırlıdır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler

 Nörogelişimsel bir bozukluktur.
 Sosyal iletişim ve etkileşimde güçlük
 Sınırlı yineleyici davranışlarla ortaya çıkar
 Hafif,orta,ağır düzeyde sınıflandırılır.
 Sosyal iletişim, göz kontağı kurma, beden dili kullanma duygu ve düşünceleri anlama sınırlıdır. Otizm Belirtileri
 Göz kontağından kaçınır.
 Sarılmaya normal tepki vermez.
 Sosyal tepki vermede durgunluk
 İsimlere tepki vermeyebilir
 Ses tonu ,yüz ifadesini anlamayabilir.
 Oyun becerileri,akran etkileşimi sınırlıdır.
 Yönergeleri anlama,ifade edici dil sınırlıdır.,
 Ses tekrarı vardır.Sen ben zamirleri karıştırır.
 Nesnelere karşı duyarlılık ilgi yada ilgisiz
 Değişikliklerden rahatsız olma
 Ses ,dokunma ,görsel uyarılmadan aşırı rahatsız olabilir. Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler
 Okuma ,yazılı anlatım ,matematik alanında nörogelişimsel bir bozukluktur.
 Normal zekaya sahip ama beynin işleyişinde farklılıklar var.
 Performansındaki değişiklikler fazladır
 Disleksi olan öğrenciler okumada sıkıntı yaşar
 Başarısızlık yaşadıklarını düşündükleri için öğrenilmiş çaresizlik yaşarlar.
Dil Bozukluğu Olan Öğrenciler
 Başkalarının söylediğini anlamada güçlük çekerler.
 Duygu ve düşünceleri ifade etmede güçlük.
Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler
 Ses üretiminde yada bazı sesleri söylemekte güçlük
 Kekeleme yada konuşma ritmini yakalamada güçük
İşitme Kaybı Dereceleri
 0-15 db Normal
 16-25 db çok hafif
 26-25 db hafif
 41-55 db orta
 56-70 db orta ağır
 71-90 db ağır
 91 db ve üzeri çok ağır

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME –TANILAMA SÜRECİ

 Tıbbı tanı ile tanılama süreci başlar
 Sağlık kuruluşundan tıbbı tanı alır
 Tıbbı tanı alan öğrenci RAM’larda bulunan özel eğitim kurulu tarafından eğitsel değerlendirme ve tanılama yapılır. Özel eğitim hizmetlerine uygun olduğuna karar verilen öğrenciler için özel eğitim değerlendirme kurulu raporu düzenlenir.
 Yönlendirme ve yerleştirme süreci başlar.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 İlk Belirleme
 Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen işbirliği içinde
 Öğretim dönemi başında
 Gönderme öncesi
 Bilgi toplama
 müdahale programı hazırlama
 müdahale programını uygulama değerlendirme
 Ayrıntılı değerlendirme
 Eğitsel değerlendirme
 Tanılama
 Özel eğitim hizmetlerine uygunluna karar verme
 Bep hazırlama
 İzleme ve değerlendirme

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMLARI

 Yatılı özel eğitim okul ve kurumları
 Gündüzlü özel eğitim okulu ve kurumları
 Özel eğitim sınıfları
 Yarı zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme
 Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme
NOT:Kaynaştırma ,özel eğitim ihtiyacı olan bir öğrencinin okul proğramına uyum sağlaması beklenir.
NOT: Bütünleştirme, okul programının ve çevresinin öğrencilerimizin gereksinimlerini karşılamalı

BEP’İN ÖZELLİKLERİ

 Özeldir
 Bireyselleştirilmiştir
 Yıllık olarak hazırlanır
 Öğrenciyle ve ailesiyle paylaşılan bir belgedir
 Düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
 Öğretim yöntem ve stratejilerini belirtir.
 Hedefler ve amaçlar belirtir
BEP GELİŞTİRME BİRİMİ
 Okul müdürü yada müdür yardımcısı başkanlığında paydaşlar bulunur.
 Rehber öğretmen
 Öğrencinin sınıf öğretmeni
 Öğrencinin diğer öğretmenleri
 Öğrencinin velisi
 Öğrencinin kendisi

BEP HAZIRLAMA SÜRECİ

 Öğrenci özellikleriyle ilgili bilgi toplama ve paylaşma
 Bep içeriği oluşturma
 Bep’in imzalanıp uygulamaya konulması
 İzleme ve değerlendirme
Not:Yazılı bir belge olan BEP’in döngüsel bir yapısı vardır.
BEP ‘TE BULUNMASI GEREKEN TEMEL ÖGELER
 Öğrencinin demografik özelliklerinin bilinmesi
 Öğrencinin eğitsel performans düzeyini tanımı
 Uzun dönemli ve yıllık hedefler
 Kısa dönemli hedefler
 Öğretim yöntemleri ve materyalleri
 Zamanın başlama ,bitiş tarihleri
 Uygun değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri
 Ek hizmetler

PERFORMANS DÜZEYİNİN TANIMLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Öğrencinin şimdiki performansını yansıtmalı
 Performans düzeyünün ölçülebilir,gözlenebilir ifade edilmesi
 Bilir ,tanır yada hoşlanır yerine okur,söyler,gösterir gibi gözlenebilir ölçülebilir ifadeler kullanmalı

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAPILANLAR

 Fiziksel düzenleme
 Sürece yönelik düzenleme
 Sınıf iklimine yönelik düzenleme
 Öğretimsel düzenleme
 İşleyişle ilgili düzenlemeler

ÖZEL YETENEK KURAMLARI

 Üçlü halka kuramı(Renzulı 1978)
 Normal üstü yetenek
 Yaratıcılık
 Motıvasyon
 Beşgen kuramı(Stenberg 1995)
 Mükemmellik
 Üretkenlik
 Kanıt
 Değer
 Nadirlik
 Bulanık kuram (sak 2021)
 Bireydeki yatkınlılar uyarıcılar
 Ayrımsal üstün zeka kuramı
 Üstün zeka
 Üstün yetenek

ÖZEL YETENEKLİLERİN ÖZELLİKLERİ

 Dil gelişimleri akranlarına göre ileri düzeydedir.
 Erken okuma ve yazma becerisi gösterir.
 Meraklı olma,çok soru sorma
 Mantık muhakeme gibi becerilerde erken gelişim
 Geniş hayal gücü ,yaratıcılık
 Asenkronize gelişim(okuma erken başlama ama kas gelişimi geç)
 Duygusal açıdan duyarlı
 Empati erken gelişim
 Mükemmeliyetçilik
 Liderlik eğitimi ,geniş ilgi alanı ,derinlemesine ilgi

ÖZEL YETENEKLİLERİN İÇİNDEKİ ÖZEL GRUPLAR

 Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek
 Savant sendromu
 Williams sendromu
 Deha çocuklar
Not:Neden tanılama:Bireyin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarma amacı TANILAMA AŞAMALARI
 Aday gösterme
 Tarama
 Detaylı ölçme
 Karar

ÖZEL YETENEKLİLERİN TANILAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Alana özgü tanılama
 Programla uyumlu araç seçimi
 Geçerli ve güvenilir araç seçimi
 Her aşamada hata yapmamaya özen gösterilmeli
 Doğru zamanda ve birden fazla kez tanı şansı verme
 Tavan etkisi yaşanmaması için tedbirli olma

ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE FARKLILAŞTIRMA

1. Gruplama Türleri

 Tam zamanlı homojen gruplama fen liseleri
 Tam zamanlı karma gruplama normalsınıf
 Yarı zamanlı geçici gruplama destek eğitim odası

2.Zenginleştirme türleri

 Bağımsız çalışmalar ve projeler
 Saha gezileri- Yarışlar
 Eleştirel düşünme teknikleri
 Davetli konuşmacı

3.Hızlandırma Türleri

Sınıf atlama -sınavla ders atlama
 Üsten ders alama – erken mezun olma

TÜRKİYE’DE ÖZEL YETENEKLİLERE EĞİTİM VEREN KURUMLAR

 Okullar
 Fen liseleri
 Konservatuvarlar
 Destek eğitim odaları
 Okul sonrası programlar
 BİLSEM
 Üniversite tabanlı programlar
NOT: ÜYEP ,2007 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde üniverste temelli bir program olarak kurulan Üstün Yetenekli Eğitim Programı 2014 yılında Üstün Yetenekli Uygulama Ve Araştırma Merkezi haline geldi.

ÜYEP MERKEZİ

 Tanılama
 Grup eğitimi
 Öğrenci danışmanlığı
 Aile danışmanlığı
 Aile semineri

ÜYEP MERKEZİ BULUNAN ÜNİVERSİTELER

1. Anadolu Ünv.
2. Ege Ünv.
3. Hacettepe Ünv.
4. İnönü Ünv.
5. Karabük Ünv
6. Bülent Ecevit Ün

KAYNAKinstagram : bilgiyuvasiokulum

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Egitimde Mevcut ve Yakin Gelecekteki Teknolojik Egilimler

Eğitimde Mevcut ve Yakın Gelecekteki Teknolojik Eğilimler

Gelişen Teknolojiler – Mevcut ve Yakın Gelecekteki Teknolojik Eğilimler Gelişen teknolojiler beş nitelik ile tanımlanır: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.