Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/14575 Karar Sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 1) 2008/14575 sayılı Karar’ın 4’üncü maddesi ile haftada 15 saat ek ders ücretinden faydalanan il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenmesi sağlanmıştır. Örnek vermek gerekirse, yapılan bu değişiklik ile il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürleri aylık olarak net 379,32 TL ek ders ücreti yerine 632,16 TL, yine ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcıları 379,32 TL ek ders ücreti yerine aylık net 505,72 TL alır duruma gelmişlerdir. 2) Bilindiği üzere 2006/11350 sayılı Karar’ın 21’inci maddesine göre Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin fiilen ek derse girmeden ek ders ücreti almalarından dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 3’üncü maddesindeki ek ödemeden faydalanmaları mümkün olmamakta idi. 23/01/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/14575 sayılı Karar’ın 1’inci maddesi değişikliği ile 2006/11350 sayılı Karar’ın “Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı” başlıklı 16’ncı maddesine fıkra eklenerek her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında görevlendirilenlerin söz konusu ek ödemeyi almaları sağlanmış olup, ayrıca 01/07/2006-23/01/2009 tarihleri arasındaki mağduriyetlerinin giderilmesini teminen yasal düzenleme için Maliye Bakanlığı ile gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 3) 2008/14575 sayılı Karar’ın 3’üncü maddesi değişikliği ile 2006/11350 sayılı Karar’ın 25’inci maddesinin 3’üncü fıkrası gereği yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ek ders ödenemiyor iken yapılan değişiklik ile fiilen yapılamayan ek ders ücreti ödemesinden faydalanan fakat ek ödemeden faydalanamayan personelin izinli ve raporlu olunan sürelerde ek ders ücreti kesintiye uğramadan ödenmesi sağlanmıştır. Bilgilerinizi rica ederim. Nurettin KONAKLI Strateji Geliştirme Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir