2010–2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MEHMET AHMET GENÇ İLKÖĞRETİM OKULU
1.DÖNEM T.C. İNKILÂP TARİHİVE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ
8.SINIFLAR 2.YAZILI SORULARIDIR
1- I. Rusya’ya yardım etmek
II. Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak
İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cepheyi açmışlardır?
A) Kafkasya B) Çanakkale C) Kanal D) Irak

2- Aşağıdaki Kongrelerden hangisi toplanış amacı olarak bölgesel aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir?
A) Amasya B) Erzurum C) Sivas D) Ankara

3- – Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden değildir?
A) Mavri Mira cemiyeti B) Pontus Rum cemiyeti
C) Kürt Teali cemiyeti D) Etnik-i Eterya cemiyeti

4- Mustafa Kemal, Suriye’de arkadaşlarıyla birlikte aşağıdaki cemiyetlerden hangisini kurmuştur?
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti B) Reddi İlhak Cemiyeti
C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti D) Milli Kongre Cemiyeti

5- Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp ve Bingazi’yi hangi antlaşmayla kaybetmiştir?
A) Atina Antlaşması B) İstanbul Antlaşması
C) Uşi Antlaşması D) Berlin Antlaşması

6- Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanlılara verilmesini öneren İngiltere’nin amacı nedir?
A) ABD’nin sempatisini kazanmak B)İzmir’in İtalya gibi güçlü bir devletin eline geçmesini engellemek
C) Fransa’yı konferansta yalnız bırakmak D)İtalya ile Fransa’yı karşı karşıya getirmek

7- Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır.
Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır?
A) Çok yönlülüğünü B) İleri görüşlülüğünü
C) Mantıklılığını D) Eğitimciliğini

8-– Aşağıdakilerden hangisi İttifak Devletleri arasında yer almaz?
A) Bulgaristan B) Almanya
C)Fransa D) Avusturya – Macaristan

9- Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgal edilen Antalya, Muğla dolayları
aşağıdaki hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?
A)Yunan B)İtalya C)Fransız D)İngiliz

10- Milli cemiyetler nerede Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir?
A)Amasya Görüşmeleri B)Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi D)Havza Genelgesi

11- İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetini aşağıdakilerden hangisi ile tanımış oldu?
A) Amasya Görüşmeleri B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi D) Havza Genelgesi

12) Kurtuluş Savaşında Türk Milleti çeşitli cephelerde savaşmıştır. Aşağıdakilerdenhangisi Kurtuluş Savaşında savaştığımız cehpelerden birisi değildir?
A) Batı Cephesi B) Güney Cephesi
C) Kuzey Cephesi D) Doğu Cephesi

13-Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nin sonuçlarından biri değildir?
A) Temsil Heyeti oluşturulmuştur.
B) Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirlenmiştir.
C) Milli mücadelenin milletçe kazanılacağı vurgulanmıştır.
D) Kurtuluş Savaşı için atılmış ilk önemli adımdır.

14-Adana ve çevresini işgallere karşı korumak amacıyla kurulan yararlı cemiyet hangisidir?
A)Mavri Mira B)Milli Kongre Cemiyeti
C) Trakya Paşa eli D) Kilikyalılar

15-Milli Mücadele yanlısı olan aşağıdaki cemiyetlerin hangisi Türk Milletinin haklı davasını basın ve yayın yolu ile dünyaya duyurmaya çalışmıştır?
A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Milli Kongre Cemiyeti
C) Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

16- Boğazları ele geçirerek sıcak denizlere inmek isteyen ve Balkanlarda Slavları isyana teşvik eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya B) Fransa C) İngiltere D) Rusya

17- İstanbul’un resmen işgali ve Son Osmanlı Mebusan meclisi’nin dağıtılması, aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
A) Amasya görüşmesi’ne
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına C) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasına
D) Sivas Kongresinin toplanmasına

18- İşgalcilere karşı Türk halkının oluşturduğu silahlı direniş gruplarına Kuvayı milliye denir.
Aşağıdakilerden hangisi Kuvayı milliyenin ortaya çıkış sebeplerinden değildir?
A) Vatanın bütünlüğünün tehlikeye düşmesi.
B) Amasya görüşmelerinde alınan kararlar.
C) Osmanlı hükümetinin işgale sessiz kalması
D) Yöresel halk önderlerinin çalışmaları.

19- Pontus Rum Cemiyeti’nin amaç ve faaliyetlerine karşı kurulan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti
D) İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti

20- I. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
III. Her türlü işgale karşı millet kendini müdafaa edecektir.

Yukarıdaki kararların alındığı genelge ya da kongreler hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?
I II III
A) Erzurum Sivas Amasya
B) Amasya Erzurum Sivas
C) Sivas Amasya Sivas
D) Amasya Sivas Erzurum

BAŞARILAR!!!
Her soru -5 puandır
Toplam 100 puandır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir