meb
meb merkez teşkilatı birimleri

Milli eğitim bakanlığı merkez teşkilatı ana hizmet birimleri

Milli eğitim bakanlığı hizmet birimleri

 1. Temel eğitim genel müdürlüğü
 • Okul öncesi ve ilkokullara eğitim öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak
 • Okul öncesi ve ilkokulların ders kitaplarını eğitim araç gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve talim terbiye kuruluna sunmak
 • İlköğretim öğrencilerinin barınma ve maddi yönden desteklemek
 • Bakan tarafından verilen görevleri yapmak
 1. Ortaöğretim genel müdürlüğü

 • Ortaöğretim kurumlarına yönelik politikalar belirlemek uygulamak
 • Ders kitaplarını eğitim araç ve gereçlerini hazırlatmak veya hazırlatmak talim terbiye kuruluna sunmak.
 • Barınma ve maddi ihtiyaçları ile ilgili işlemleri yürütmek
 • Bakan tarafından verilen görevleri yapmak.
  meb-yonetmelik
  meb merkez teşkilatı birimleri
 1. Mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğü

 • Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarına yönelik politikalar belirlemek uygulamak.
 • Ders kitaplarını eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak talim terbiye kuruluna sunmak.
 • Barınma ve maddi ihtiyaçları ile ilgili işlemleri yürütmek
 • Bakan tarafından verilen görevleri yapmak.
 1. Din eğitimi genel müdürlüğü

 • İmam hatip liselerine yönelik eğitim politikaları belirlemek ve uygulamak.
 • İlk orta öğretim ve yayın eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim ve öğretimine ait programlar ile ders kitabı eğitim araç gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve talim terbiyeye sunmak.
 1. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü

 • İlgili bakanlıklarla iş birliği içinde özel eğitim sınıfları özel eğitim okulları rehberlik ve araştırma merkezleri iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak
 • İlgili bakanlıklarla işbirliği yaparak öğretim programlarını ders kitaplarını eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak talim terbiye kuruluna sunmak.
 1. Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü

 • Zorunlu eğitim dışında eğitim öğretim hayat boyunca devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturur uygular izler.
 • Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek
 • Yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim öğretim vermek
 • Aday çırak , çırak kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak
 • Yaygın özel öğretim kurumlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek.
 1. Özel öğretim kurumları genel müdürlüğü

 • Yüksek öğretim dışındaki her kademedeki özel öğretim kurumlarının açılmasına izin vermek ve denetlemek.
 • Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile genel ve diğer tüzel kişilerce açılarak veya işletilecek yurt pansiyon ve benzeri kurumların açılması devri nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemektir.
meb
meb merkez teşkilatı birimleri
 1. Yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğü

 • Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesine yönelik işler.
 • Eğitim ve öğretimin faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
 • Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı program film benzeri yayınları hazırlamak veya hazırlatmak yayınlamak yayınlatmak.
 • Yeni teknolojileri ve gelişmeleri izlemek
 • Teknolojileri tüm yurt çapında etkin ve yaygın biçimde kullanılmasına ve her öğrencinin bilgi teknolojilerinden yararlanılmasını sağlamak.
 1. Öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü

 • Öğretmen nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik politikalar oluşturmak.
 • Özel öğretim kurumları eğitim personeline yönelik olarak meslek öncesi meslek içi eğitimi vermek. Gelişmeleri için kurslar açmak uzmanlık programları seminer sempozyum konferans benzeri etkinlikler düzenlemek.
 1. Avrupa birliği ve dış ilişkiler genel müdürlüğü

 • Avrupa birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilgili ikili antlaşmalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 • Uluslararası işbirliğine dayanan projelerin koordinasyonunu sağlamak.
 • Yurt dışında ki Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenlere yardım etmek
 • Eğitim öğretim alanında ülkemizle dil tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelere işbirliğine yönelik işleri yürütmek
 1. Rehberlik ve denetim başkanlığı

 • Bakanlık personeline rehberlik etmek(hepsine)
 • Bakanlık için faaliyet gösteren ve gönüllü kuruluşlara yol gösterecek plan programlar yapmak
 • Usulsüzlükleri önleyici eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini maarif müfettiş aracılığı ile yapmak
 1. Strateji geliştirme başkanlığı görevleri

 • Bakanlık hizmet birimleri taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 1. Hukuk müşavirliği görevleri

 • Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davaları takip etmek
 • Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirler almak
 • Bakanlık hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını bakanlık birimleri tarafından düzenlenerek her türlü mevzuat sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek.
ogretmen atama scaled
meb merkez teşkilatı birimleri
 1. İnsan kaynakları genel müdürlüğü görevleri

 • Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
 • Bakanlık personelinin atama nakil terfi emeklilik ile özlük işlemlerini yürütmek
 • Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak uygulamak değerlendirmek
 • Eğitim faaliyetleri için dokümantasyon yaygın ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
 1. Destek hizmetleri genel müdürlüğü

 • Kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek temizlik güvenlik aydınlatma ısıtma onarım taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak ve yaptırmak
 • Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemlerini yürütmek
 • Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek yürütmek
 • Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetleri planlamak ve yürütmek
 • Ders planlarını kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını ders ve laboratuvar araç gereçlerini ile basılı eğitim malzemelerini makine teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek
 • Döner sermaye işletmesi kurmak ve bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek.
 • Sosyal tesislerle ilgili işleri yürütmek
 1. Bilgi işlem dairesi başkanlığı görevleri

 • Bakanlık projelerinin bakanlık bilişim alt yapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulamasını sağlamak teknolojik gelişmeleri takip etmek
 • Bilgi güvenliği ve güvenirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak politikaları ve ilkeleri belirlemek. Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.
 • Bakanlık sayfası mebbis e okul gibi uygulamaları geliştirmek.
 1. İnşaat ve emlak dairesi başkanlığı

 • Taşınmazlara ilişkin her türlü satım alım bakım onarım vb iş ve işlemleri yürütmek
 • Kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
 • Bakanlık arsalarının imar durumlarını incelemek inceletmek ihtiyaçları tespit etmek
 • Taşınmaz bağış işlemlerinde mevzuata yönelik değerlendirmeleri
 • Teknik ekonomik etütleri ve rantabilite hesaplarını yapmak.
 1. Basım ve halkla ilişkiler müşavirliği

 • Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak
 • Bilgi edinme hakkı kanuna göre başvuruları etkin süratli doğru olarak sonuçlandırmak
 1. Özel kalem müdürlüğünün görevleri

 • Bakanın çalışma programını düzenlemek
 • Bakanın resmi ve özel yazışmalarını protokol ve tören işlerini düzenlemek yürütmek
 1. Ölçme ve değerlendirme sınav hizmetleri genel müdürlüğü

 • Resmi ve özel yerleştirme bitirme karşılaştırma sınavlarını planlamak uygulamak değerlendirmek.
 • Mesleğe giriş yeterlilik görevde yükselme benzeri sınav hizmetlerini yürütmek
 • Sınav değerlendirme ve sonuç belgelerini düzenlemek itirazları incelemek
 • Soruları hazırlamak saklamak
 • Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araştırmalar yapmak.
 • Sınavlarda görev alacak personeli belirlemek ve bu kişilere gerekli hizmet içi eğitimi vermek
 • Sınav başvuruları için hizmet bedellerini belirlemek tahsil etmek döner sermaye hesabında tutmak
 • Yapılan sınavların sonuçlarını değerlendirmek suretiyle eğitim politikalarının oluşturması ve geliştirmesi için veri desteği sunmak
 1. Yükseköğrenim ve yurt dışı genel müdürlüğü

 • Yükseköğrenim politikasının strateji ve amaçlarının belirlenmesi geliştirilmesi ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
 • Yükseköğrenim giriş usullerinin belirlenmesinde ilgili birim ve kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak
 • Yurt dışında ki okul ve kurumların ders kitabı eğitim araç ve gereçlerinin hazırlanması

 

Bakanlık müsteşar yardımcısı

 • Max 5 tane olur.

Bakanlık müşavirleri

 • Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana yardımcı olmak üzere 30 müşavir atanabilir.
 • Hedef politika standartları belirlemek
 • Eğitim öğretimi etkileyen faktörleri belirlemek ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırmalar yapmak.
 • Öğrencilere plan program çerçevesinde yöneltme ve geliştirmelerine ilişkin rehberlik çalışmaları yapmak
 • Öğretim programları ders kitapları öğretmen kılavuz kitaplarını geliştirmek
 • Özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma görevlerini yapmak
 • Okul ilçe il ve ülke genelinde yapılan ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek
 • Eğitim öğretim kurumlarının öğretime açılması ve kapatılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Talim terbiye kurulu

 • Bakanlığın bilimsel danışma ve karar organıdır.
 • Tüm kademeleri temsil eder
 • 1 başkan 10 üyeden oluşur. 4 yıllık süre ile atanırlar
 • En fazla 3 yıl görevler uzatılabilir.(1+1+1)
 • Üyeleri öğretim üyeleri – en az 10 yıl öğretmenlik veya müdürlük yapanlardan – kamu görevlileri arasından.
 • Eğitim sistemini eğitim öğretim plan ve programlarını ders kitaplarını hazırlatmak hazırlamak incelemek denetlemek geliştirmek
 • Eğitim öğretim programlarını ders kitapları ve yardımcı kılavuz kitapları incelemek inceletmek ve Bakan onayına sunmak
 • Yurt dışı ilk ve orta öğretim diploma denklerini ilke kararlarını almak
 • Milli eğitim şurası sekreterya işlerini yapmak

Milli eğitim şurası

 • Milli eğitim bakanlığının en yüksek danışma kuruludur.
 • Kararları tavsiye niteliğindedir.

İl ilçe milli eğitim müdürlüğü (taşra teşkilatı)

 • İlçe ile karşı sorumludur.

Yurt dışı teşkilatı

 • Atanacağı ülkenin ana dilini bilmek veya almanca Fransızca İngilizce bilmek.
 • Yurt dışı sürekli görev süresi max 3 yıldır
 • Daha önce atananlar 2 yıl geçmeden tekrar atanamazlar

Çalışma grupları

 • Diğer bakanlıklar kamu kurum ve kuruluşları sivil toplum kuruluşları özel sektör temsileri konu ile ilgili uzmanlar yer alır.

Yöneticilerin sorumlulukları

 • Görevlerini mevzuata – stratejik plan – programlara – performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak üst kademelere sorumludur.

Yetki devri

 • Alt kademe bir kısım yetki devredilebilir.
 • Yazılı olacak açıkça verilen yetkiler belirtilecek

Atama

 • Bakan yetkisini gerekli hallerde > merkez teşkilatla / alt kademeye

İllerde / valilere

Öğretmenler bakanlıkça belirlenen hizmet bölge ve alanlarında en az 3 yıl görev yapmak zorundadır.(3 eğitim öğretim yılı)

Bakanlıkça belirlenen özür durumu yer değiştirmeleri yarı ve veya yaz tatilinde yapılır.

Öğretmenlerin emekliliği

 • Haziran ve temmuz ayları içinde yapılır.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Tasinir yil sonu islemleri

TKYS yıl sonu işlemleri

İçindekiler1 TKYS YILSONU İŞLEMLERİ2 TKYS YILSONU İŞLEMLERİ TKYS YILSONU İŞLEMLERİ Burada anlatacağımız işlem basamakları yönetim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.