Author Topic: eğitim bilimleri psikolojiye giriş ve tanımı konusu kavrama testleri, çözümlü so  (Read 16895 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921

1. Sosyoloji biliminin öncülerinden olan İbn-i Haldun'a göre "Devletler insan gibidir. Doğar, büyür ve ölürler."
İbn-i Haldun'un bu sözü aşağıdaki psikoloji dallarından hangisinin kapsamını oluşturur?
A)   Sosyal Psikoloji
B)   Kent Psikolojisi
C)   Klinik Psikolojisi
D)   Eğitim psikolojisi
E)   Gelişim Psikolojisi
ibn-i Haldun'un bu sözü dikkatli bir şekilde incelenirse, doğuım, gelişme, büyüme, ölüm gibi gelişim psikolojisinin temel kavramları kullanılarak insanlar devlete, devlet de insana benzetilmiştir. Dolayısıyla bu söz, gelişim psikolojisinin kapsamını oluşturmaktadır.
(Cevap E)
 

 

Q
UJ
 
Aşağıda verilen  ifadelerden hangisi "Gelişim Psikolojisi" kavramı ile ilgili doğru bir ifadedir?
A)   Gelişim      psikolojisi      insan     yaşamında
doğumdan itibaren görülen her türlü nitel ve
nicel yöndeki değişim ve gelişimleri ele alan
birdisiplindir.
B)   Gelişim psikoiojisi evrensel nitelikler, kültürel
ve bireysel farklılıklar yerine sadece bireyler
arasındaki ortak gelişimsel özellikler üzerinde
durmaktadır.
C)   Gelişim psikolojisi insan gelişiminin değişik
dönemlerindeki    davranışları    betimlemeye
çalışır. Bunun yanı sıra her bir dönemdeki
gelişimin     hangi     ilkelere     bağlı     olarak
gerçekleştiğini de incelemektedir.
D)   Gelişim psikolojisi insan yaşamında meydana
gelen değişim ve gelişimlerin sadece nitel
yönü   ile  ilgilenirken  nicei  yönünü  dikkate
almamaktadır.
E)   Gelişim psikolojisi insan yaşamında meydana
gelen değişim ve gelişimlerin sadece nicel
yönü   ile   ilgilenirken   nitel   yönünü   dikkate
almamaktadır.
 
-GELIŞIM PSİKOLOJISİ-
 
Gelişim psikolojisi insan yaşamını doğum öncesi döneminden başlayarak ölüme kadar olan süreç içerisinde insan gelişiminin evrelerini, her bir evrede görülen davranış değişikliklerinin tanımlanması ve ölçülmesi ile ilgilenirken gelişimde evrensel nitelikler, kültürel ve bireysel farklılıklar üzerinde de durmaktadır.
(Cevap C)
 
Gelişim psikolojisinin kullanmış olduğu üç yöntemden birisi olan Koreİasyonel yöntem; değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkilerin belirlenmesinde kullanılmaktadır.
(Cevap E)
 

 
3. İnsanlann birbirleri ile nasıl bir iletişim süreci kurdukları ve etkileşime girdikleri, sosyal çevrelerini nasıl etkileyip sosyal çevrelerinden nasıl etkilendiklerini inceleyen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Eğitim Psikolojisi
B)   Örgüt Psikolojisi
C)   Sosyal Psikoloji
D)   Okul Psikolojisi
E)   Bilişsel Psikoloji
 
o "cs
 


Gelişim   psikolojisinin    kullandığı   yöntemler şunlardır:
1-Deneysel Yöntem 2-Betimsel Yöntem
 

 
Psikolojinin alt dallarından biri olan sosyal psikoloji, insanların birbirleri ile nasıl etkileşim kurduklarını, çevrelerini nasıl etkilediklerini, arkadaşlık, ikili ilişkiler, saldırganlık, çekicilik gibi konular üzerinde durur.
(Cevap C)
 
5. Psikolojinin hangi alt dalı bilginin işienmesi, belleğimizde depolanması, depodan geri çağrılması ve problem çözme durumlarına uygulanması gibi bilgi işleme süreciyle ilgilenmektedir?
A)   Fizyolojik Psikoloji
B)   Bilişsel Psikoloji
C)   Bireysel Farklar Psikolojisi
D)   Psikometri
E)   Nöropsikoloji
 

 
4. Gelişim psikolojisi değişkenler arasındaki "karşılıklı ilişkilerin" nasıl oluştuğunu ve bunların birbirleri üzerinde nasıl etkileşime yol açtığını tespit etmeye çalışırken aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanmaktadır?
A)   Deneysel yöntem
B)   Betimsel yöntem
C)   Determinizm
D)   Sistematik Yöntem
E)   Korelasyonel Yöntem
 
Psikolojinin bir alt dalı olan Deneysel Psikoloji; a-Bilişsel Psikoloji, b-Fizyolojik Psikoloji olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan Bilişsel Psikoloji bilginin işlenmesi, belieğimizde depolanması, depodan geri çağrılması ve problem çözme durumlarına uygulanması gibi bilgi işleme süreciyie ilgilenirken, Fizyolojik Psikoloji davranışların altında yatan fizyolojik süreçlerin araştırılması ile ilgilenir.
(Cevap B)
 
-EGITIM BILIMLERI-
 
6. ilköğretim birinci kademede görev yapan bir sınıf öğretmeni kendi sınıfında öğretim etkiniiklerini öğrencilerinin gelişimsel özelliklerine uygun olacak birtarzda düzenlemeye çalışmaktadır.
Bu öğretmenin öğretim etkinliklerini düzenlerken yararlanmaya çalıştığı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Gelişim psikolojisi
B)   Eğitim psikolojisi
C)   Okul psikolojisi
D)   Bireysel farklar psikolojisi
E)   Bilişsel gelişim psikolojisi
Eğitim psikolojisi insanların nasıl öğrendiğini, etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesini, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan araç-gereç ve yöntemlerin geliştirilmesini, becerilerin değeriendirilmesini konu edinen bir bilim dalıdır.
(Cevap B)
 
8.  I.Tutarlıdırlar.
II.Gerektiğinde cezaya başvursalar da daha ziyade olumlu davranışları ödüllendirirler.
III.Koydukları kuralların mantıklı gerekçelerini çocuklarına izah ederler
IV. Çocuklarına karşı besledikleri sevgilerini onlara hissettirirler.
V.Çocukların kendilerine güvenleri ve saygıları yüksek düzeydedir.
Yukarıda verilen özellikler hangi ana-baba tipinin taşıdığı tutumlara örnek olarak verilebilir?
A)   Yetkeci ana-baba tutumu
B)   İzin verici ana baba tutumu
C)   Demokratik ana-baba tutumu
D)   Otokratik ana-baba tutumu
E)   Eşitlikçi ana-baba tutumu
 

 
m Q
"sx
 
Demokratik   ana-baba   îutumuna   sahip   olan bireyler yukarıda verilen özellikleri taşımaktadırlar.
(Cevap C)
 

 
7.  I.Kalıtım-olgunlaşma-bireysel farklılıklar
II.Bilginin    işlenmesi,    depolanması    ve    geri getirilmesi süreçleri
lll.Sosyal, bedensel zihinsel, duygusal gelişim
IV.Öğrenme yöntem ve teknikleri
V.Kritik dönem, gelişim dönemleri ve evreleri
Yukarıda    verilenlerden     hangileri    gelişim psikolojisinin ele almış olduğu konulardır?
A)   I, II, III
B)   11,111, IV
C)   III, IV, V
D)   I, III,V
E)   1,11, IV
Kalıtım, olgunlaşma, bireysel farklılıklar, kritik dönem kavramlarının yanısıra insan yaşamıniR gelişimsel dönem ve evleri ile bu dönem ve evrelerde görülen davranışlar ve davranış değişiklikleri gelişim psikolojisinin ilgilendiği temel konulardır.
(Cevap D)
 

fJikjiNotu/
Demokratik    ana-baba    tutumunu    benimseyen ebeveynlerin özellikleri şunlardır:
1 -   İlişkilerinde ve kararlarında tutarlıdırlar.
2-   Koymuş oldukları kuralların mantıklı gerekçelerini
çocuklarına izah ederler.
3-   Çocuklarının    fikir   ve    eleştirilerini    dikkatlice
dinlerler.
4-   Gerektiği durumda cezaya başvursalar da çoğu
zaman olumlu davranışları ödüllendirirler.
5-   Çocuklarına karışı besledikleri duygu ve sevgilerini
onlara    hissettirmekte    herhangi    bir   sakınca
görmezler.
6-   Çocuklarından  beürli  ölçüde  istekte  bulunarak
onları  belirli  sınırlar içerisinde  kontrol  etmeye
çalışırlar.
7-   Çocuklar,    kendine    güvenen    mutlu,    atılgan
bireylerdir.
8-   Çocukların  kendilerine  olan  özsaygı   düzeyleri
yüksektir.
 
-GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-
 
9. Ebeveynlerin çocuklarının kendilerine güven duymalarını ve kendilerini yeterli hissetmelerini sağlamak amacıyla aşağıda verilen ifadelerden hangisi yerine getirmemeleri gereken bir davranıştır?
A)   Çocuklarının  merak ve  özerklik  isteklerine
onların gelişimsel özelliklerine uygun gelecek
bir tarzda destek vermelidirler.
B)   Çocuklarına yapma ve yaptığı davranış ve
eylemlerden haz alma duygusunu tattırmaya
çalışmalıdırlar.
C)   Ebeveynler  çocukların  sağlıklı   ve   istendik
yönde   bir   gelişim   ve   güven   duygusunu
kazanmaları amacıyla okul öncesi dönemin
bitimine kadar çocuğun istek ve arzularını
kendi istedikleri yönde sınırlamalı, bu şekilde
okul çağında çocuklarının daha sakin ve uysal
bir kişilik gelişimi geliştirmelerine    yardımcı
olmalıdırlar.
D)   Çocuğun    ev    içerisinde    ve    dışarısında
kısıtlamalardan uzak, özgür bir ortamda güven
içerisinde  kendisini  rahat bir şekilde ifade
etmesine imkan sağlanmalıdır.
E)   Ebeveynler çocuklarında güven duygusunun
gelişimini sağlamak amacıyla onların "küçük
bir yetişkin  olmadıkları,  kendilerine  ait bir
kişilik  yapısına   sahip   olduklan"  anlayışını
benimsemelidirler.
 
10.1- Kural koymaktan hoşlanmazlar.
II.   Boş vermecidirler. Çocuklarının yaptıkları olumlu
ve    olumsuz    davranış    modelleri    ile    fazla
ilgilenmezler.
III.   Çocuklarından herhangi bir şey istemeyerek
onları kontrol altına almaya çalışmazlar.
IV.   Olumsuz    ve    istenmeyen    davranışlarla
karşılaştıkları zaman çocuklarına ceza vermekten
kaçınırlar.
V.   Çoğu zaman tutarsız ve güvensiz davranış
modelleri sergilerler.
Yukarıda verilen özellikler hangi ana-baba tipinin taşıdığı tutumlara örnek olarak verilebilir?
A)   Yetkeci ana-baba tutumu
B)   izin verici ana baba tutumu
C)   Demokratik ana-baba tutumu
D)   Otokratik ana-baba tutumu
E)   Eşitlikçi ana-baba tutumu
f&g&Ms
izin verici ana-baba tutumuna sahip olan bireyler yukarıda verilen özellikleri taşımaktadırlar.
(Cevap B)
 

 
A, B, D, E şıklarında verilen ifadeler çocukların kendilerine güven duymaları ve kendilerini daha yeterli hissetmelerini sağlamak amacına uygun olan ebeveyn davranışı iken C şıkkı çocuğa kişilik gelişiminde bir sınırlama getirdiği için uygun bir davranış tnodeli değildir.
(Cevap C)
 
İzin   verici   (boşvermeci)   ana-baba   tutumunu benimseyen ebeveynlerin özellikleri şunlardır:
1-Davranışlarında     çoğu     zaman     tutarsız     ve
güvensizdirler.
2-istenmeyen davranışlara ceza vermekten kaçınırlar.
3-Çocuklarına   herhangi   bir   sorumluluk  ve   görev
vermedikleri   için   onlardan   bir  şey  beklemez  ve
istemezler.
4-Çocuklarına   uymaları   için   herhangi   bir   kural
koymazlar.
5-Çocuklarının   olumlu   ve   olumsuz   davranış   ve
tutumlarına     yönelik     boşvermeci     bir     anlayış
benimserler.
 
-EGITIM BILIMLERI-
 
H.Bireysel  farklılıklar  ile  ilgili  olarak  aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış bir ifadedir?
A)   Bireysel farklılıklar genetik kökenli olabileceği
gibi  daha  sonra  çevresel  faktörlerden  de
etkilenilerek kazanılmış olabilir.
B)   Cinsiyet, fiziksel özellikler vb.(kas yapısı, dış
görünüm gibi) özellikler kalıtsal olarak elde
edilmiş nitelikler iken; dilin kullanımı, diğer
insanlarla kurulan iletişimin seviyesi daha çok
çevresel    faktörlerin     etkisiyle     kazanılan
özelliklerdir.
C)   Eğitim-öğretim ortamında bireysel farklılıklara
verilen önem gitgide artan bir biçimde önemini
sürdürmekte, öğrenme ortamlarının bireysel
farklılıkları     esas     alacak     bir     şekilde
düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
D)   Kalıtım ile gelen bireysel özellikler çevreden
kaynaklanan     özeüiklere     göre     bireyin
gelişiminde daha etkili bir rol oynamaktadır.
Çünkü anne-babası avukat ve doktor olan
çocukların ileriki yaşamlarında da kalıtımsal
özellikleri nedeniyle yüksek statülü mesleklere
sahip bireyler olmaları kaçınılmazdır.
E)   Bireysel gelişim üzerinde kalıtım ve çevre
faktörlerinden hangisinin daha etkili olduğu
tam olarak bilinememektedir. Bazı bireylerde
kalıtım başat etkenken bazı  bireylerde de
çevre    daha    başat    bir    etken    otarak
belirmektedir.
Bireysel farklılıklar üzerinde çevre ve kalıtım faktörü önemli etkilerde bulunmaktadır. Bazı durumlarda çevre, bazı durumlarda da kalıtımın etkisi diğerine nazaran daha yüksek düzeyde olmaktadır. Günümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenme-öğretme süreçlerinin bireysel farklılıklara uygun olacak düzeyde düzenlenmesi geçerli bir ilke olarak kabul edilmektedir.
(Cevap D)
 
Q LU
 
12.1. Erkekierin aşçılık yapması
II.   Günümüzde bayanların araba kullanmaları
III.   Eşi çalışan bir erkeğin ev işlerini yapması
IV.   Duygusal film seyreden bir erkeğin ağlaması
V.   Günümüzde   erkeklerin   de   hemşire   olarak
çalışabilmeleri
Yukarıda verilen özellikler hangi kişilik tipinin taşıdığı özelliklerdir?
A) Fenemonolojik kişilik B) Androjen kişilik C) Psikopatik kişilik       D) Hemoostatik kişilik E) Psikoanalitik kişilik
Cinsiyet rol anlayışı bireysel farklılıklar üzerinde etki eden faktörlerden bir tanesidir. Cinsiyet rolü, kişinin toplumun kendisi için uygun görmüş olduğu görevleri ve sorumlulukları yerine getirmesidir. Ancak günümüzde teknolojik, toplumsal, sosyal ve ekonomik gelişmeler erkek ve kadın rollerinde bazı değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Geçmişte sadece kadına ya da erkeğe has bir davranış biçimi olarak algılanan bazı davranış ve tutumlar artık her iki cinsin de yerine getirebildiği davranış ya da tutumlar olarak benimsenmiş, toplum hem kadına hem de erkeğe bu rolleri uygun görmüştür. İşte bu kişilik tipine Androjen kişilik adı verilmektedir.
(Cevap B)
13. Aşağıda belirtilen özelliklerin hangisinin kazanılmasında çevresel faktörler daha etkili bir rol oynamaktadır?
A)   Bireyin zeka yapısı
B)   Bireyin ten rengi
C)   Bireyin göz rengi
D)   Bireyin iletişim becerisi
E)   Bireyin boyunun uzunluğu
 
A, B, C ve E şıklarında verilen özellikler kalıtımın bireysel farklılıklar ve bireysel gelişim üzerindeki etkisine örnek olurken, D şıkkında verilen ifade çevresel faktörlerin gelişim üzerindeki etkisine bir ömektir.
(Cevap D)
 
-GELİŞİM PSİKOLOJİSL
 
 
CEVAPLI KONU KAVRAMA TESTİ
1. Psikolojik bilginin elde edılmesi ve uygulanması sırasında kullanıiacak olan teknik ve yöntemler üzerinde çalışan, zeka, kişilik, yetenek ve diğer alanlarda psikolojik ölçme araçları geliştiren bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Fizyolojik psikoioji
B)   Bilişsel psikoloji
C)   Psikometri
D)   Nöropsikoloji
E)   Psikobiyoloji
2. I. Ana-baba tutumları
II.   Kültürel unsurlar
III.   Doğum sırası faktörler
IV.   Ebeveynlerin mesleği
 
2: o
m
 
Psikoloji   ilmi   ile   eğitim   ilişkisi   açısından aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A)   Psikoloji    insan    davranışlarını    anlamaya
çalışırken, eğitim insan davranışlarını istendik
yönde değiştirme ve geliştirmenin yollarını
aramaktadır.
B)   Psikoloji  alanında  yapılan  çalışmalar  aynı
zamanda  hayvan davranışları  üzerinde de
olduğu   için   psikoloji   biliminin   verilerinden
eğitimde çok fazla yararlanılmamaktadır.
C)   Eğitim         bireylerinin         davranışlarının
değiştirilmesinin üzerinde dururken psikoloji
bu davranışların temelinde yatan etkenierin
neler olduğu üzerinde durmamaktadır.
D)   Psikoloji insan davranışlarının temelinde yatan
faktörlerin      tedavi       edilmesi       üzerine
yoğunlaşırken, eğitimde de böyle bir anlayış
hakim bir faktör olarak belirmiştir.
E)   Eğitim   yoluyla   kazandırılması   amaçlanan
istendik davranışlar aynı zamanda psikoloji
biliminin konusunu oluşturmaktadır.
 

 
V. Ebeveynlerin boşanma durumu   £
o
o
Yukarıda    verilen    ifadelerden    hangisinde   îi
bireysel farklılıklar üzerinde diğerlerine göre   S
daha   çok   etki   eden   faktörler   bir   araya   ^
getirilmiştir?
A)   II, III, IV
B)   I, IV, V
C)   III, IV, V
D)   II, III, V
E)   1,11,111
3. Bir öğretmenin sınıftaki rollerini daha etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmesinde diğer bilimlere göre daha etkili olan bilim dalı hangisidir?
A)   Sosyal Psikoloji
B)   Eğitim Psikolojisi
C)   Gelişim Psikolojisi
D)   Klinik Psikoloji
E)   Örgüt Psikolojisi
 
"Günümüzde birçok öğretmen öğrenme-öğretme süreçlerini düzenlerken bireysel farklılıkları dikkate almakta ve yapılan öğretimden her öğrencinin kendi düzeyine göre yararlanmasını sağlamaya çalışmaktadır" fikrine sahip olan bir birey için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A)   Psikoloji ve gelişim psikolojisinin verilerinden
eğitimde yararlanılması gerektiğini savunan bir
bireydir.
B)   Yeniliklerin     ve     teknolojik     gelişmelerin
bilincinde olan ve bu tür gelişmelerin yararına
inanan bir bireydir.
C)   Bireylerin zihinsel gelişimi için yeni hedefler
peşinde koşan bir bireydir.
D)   Bireylerin   öğrenmelerini   tam   ve   eksiksiz
yapmaları gerektiğini savunan bir bireydir.
E)   Öğrenme-öğretme   sürecinde   öğretmenlerin
aktif  rol  oynamalarını   savunan  ve  bunun
gereğini vurgulayan bir bireydir.
 
-EGITIM BILIMLERU
 
6. Aşağıdakilerden hangisi otokratik ana-baba tutumuna sahip olan ebeveynlerin özelliklerinden birisi değildir?
A)   Otokratik  tutuma   sahip   olan   ebeveynlerin
çocuklarının   kendilerine   güven   ve   saygı
düzeyleri düşüktür.
B)   Otokratik tutuma sahip olan ebeveynler soğuk
ve katı bir kişilik yapısının yanı sıra ceza ve
emir verme eğilimine sahiptirler.
C)   Çocuklarıyia çok fazla ilgilenmezler.
D)   Çocuklarını   hem  kontrol   ederler  hem  de
onların fikirlerini dinlerler.
E)   Otokratik  tutuma   sahip   olan  ebeveynlerin
çocuklarının akademik başarı oranları genelde
düşük seviyededir.
7. Çocuklarına kısmen de olsa karar verme hakkı tanıyan ancak son kararın yine ebeveynler tarafından verildiği ana-baba tutumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)   İzin verici tutum
B)   Bırak yapsıncı tutum
C)   Yetkeci tutum
D)   Eşitlikçi tutum
E)   Demokratik tutum
 
05
"o
cc
IU Q
"Sc yj
 
9.   "Gelişim psikoiojisi bireylerin yaşam dönemlerinde
geçirdikleri gelişim özelliklerini incelemektedir."
Bu   ifadeye   göre   aşağıdakilerden   hangisi gelişim psikolojisinin amacı olabilir?
A)   Bireylere kazandırılması düşünülen istendik
davranış modellerinin neler olduğunu tespit
edebilmek.
B)   Bireylerin hangi gelişim dönemlerinde ortak
davranış     eğilimleri     gösterdiğini     tespit
edebilmek.
C)   Her gelişim döneminin kendine özgü olan
temel özelliklerinin neler olduğunu belirlemek.
D)   Bireylerin   hangi   davranış   modellerini   ne
düzeyde   yapabildiklerini,    hangi   davranış
modeilerini yapamadıklarını tespit edebilmek.
E)   Öğretmenlerin        öğrenme        ortamlarını
düzenlerken   bireylerin   davranış   özellikleri
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
10.   Yasal konulara ve sorunlara psikoloji biliminin
temel  ilkelerini  uygulamak üzere  hukuk  ile
psikoloji   arasında   kurulan   ilişkiden   doğan
psikoiojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Deneysel psikoloji
B)   Okul psikolojisi
C)   Klinik psikoloji
D)   Adli psikoloji
E)   Psikometri
 
11. "En sık görülen ana-baba tutumlarından birisidir. Anne ve baba çocuğa farklı farklı davranırlar, birisinin "hayır" dediğine diğeri "evet" demektedir. Ayrıca çocuk eğitimi konusunda ebeveynler değişik görüşler paylaşırlar. Bir gün görmezlikten gelinen bir davranışa ertesi gün ceza verilebilir."
 
8. İş yaşamını iyileştirme, üretimi ve verimi arttırma amacıyla psikolojinin ilkelerinin çalışma hayatına uygulanmasına imkan veren bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Klinik psikoloji
B)   Eğitil psikolojisi
C)   Endüstri psikolojisi
D)   Sağlık psikolojisi
E)   Sosyal psikoloji
 
Hangi   ana-baba   tutumu özelliklere sahiptir?
A)   Tutarsız tutum
B)   Boşvermeci tutum
C)   Aşırı koruyucu tutum
D)   İzin verici tutum
E)   Mükemmeliyetçi tutum
 .

Sosyal Bilgiler