Author Topic: CUMHURİYETÇİLİK  (Read 315 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Uzman Öğretmen
  • *****
  • Posts: 340
  • Rep +1/-0
CUMHURİYETÇİLİK
« on: Mart 08, 2020, 11:29:18 ÖS »
CUMHURİYETÇİLİK
Cumhuriyet; halkın doğrudan doğruya seçtiği temsilciler aracılığıyla egemenliği elinde tuttuğu yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik ise devletin siyasi rejim olarak cumhuriyeti benimsemesidir. Atatürk’ün partiler üstü görerek bütün tartışmaların dışında tuttuğu ilkedir. Monarşi, Oligarşi ve Teokrasi ile bağdaşmaz. Cumhuriyetçiliğin temelinde halkçılık ve milliyetçilik vardır.
Anahtar Kelimeler   Bu Alanda Yapılan İnkılaplar
    Ulusal (Milli) Egemenlik, TBMM
    Ulusal İrade, milli irade
    Seçim, Oy
    Çok Partili
    Seçme Seçilme Hakkı.
    Meclis, parlamento,
    Anayasa, Kanun
    Demokrasi
    Milletvekili       Saltanatın kaldırılması
    TBMM’nin açılması
    1921 anayasası ve tüm anayasaların kabulü
    Cumhuriyetin ilanı
    Halifeliğin kaldırılması
    Siyasi partilerin kurulması
    Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
    Ordunun siyasetten ayrılması(Erkanı harbiye)MİLLİYETÇİLİK
Millet; geçmişte bir arada yaşamış gelecekte de yaşama arzusunda olan, dil, tarih, duygu, gelenek ve amaç birliği olan insanların oluşturduğu maddi ve manevi birliktir.
Milliyetçilik ise; kendilerini aynı milletin üyesi sayan kişilerin bir arada aynı sınırlar içerisinde bağımsız bir hayat sürmek amacıyla temsil ettikleri toplumu sevme ve yüceltme isteğidir. Atatürk milliyetçiliğinde din ve ırk birliği yoktur. Kurtuluş savaşında bu ilke etkili olmuştur. Uygulamaya alınan ilk ilkedir.
Anahtar Kelimeler   Bu Alanda Yapılan İnkılâplar
    Ulusal (milli) benlik
    Ulusal (milli) bilinç
    Ulusal (milli) bağımsızlık
    Ortak dil
    Ortak kader
    Din ve ırk birliği şart değildir
    Ümmet anlayışı yoktur
    Ulusal bağımsızlığı temel alır.
    Milli birlik ve beraberliği savunur
    Türk,milli,TL       TBMM’nin açılması
    İstiklal Marşı’nın kabulü
    Saltanatın kaldırılması
    Merkez bankasının kurulması
    Cumhuriyetin ilanı
    Tevhid-i Tedrisat Kanunu
    Halifeliğin kaldırılması
    Türk Medeni Kanunu
    Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
    Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması, Yerli malı kullanımı
    Türk Tarih Kurumu’nun açılması
    Türk Dil Kurumu’nun açılması
    Kapitülasyon ve Duyunu Umumiyenin kaldırılmasıHALKÇILIK
HALK; belirli bir zamanda bir ülkede yaşayan, o ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan refahta, kaderde birlik olan insan topluluğudur. Halkın din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olmasını savunur. Sınıfsız, ayrıcalıksız, kaynaşmış bir toplum oluşturma amacındadır.
Anahtar Kelimeler   Bu Alanda Yapılan İnkılaplar
    Eşitlik 
    Kanun Üstünlüğü
    Sosyal devlet
    Sosyal adalet
    Sınıfsız toplum
    Ayrıcalık yok
    Hak, hukuk
    Vakıf
    Ayrıcalık       Tevhidi-i Tedrisat
    Aşar Vergisinin Kaldırılması
    Millet Mektepleri
    Medeni Kanun
    Kadınların Siyasi ve sosyal Hakları
    Soyadı Kanunu
    Unvan ve lakapların kaldırılması
    Sosyal hizmet veren kurumların varlığı


LAİKLİK
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devletin dinin etkisinden kurtarılması, toplumsal düzenin akıl ve bilimin öncülüğünde oluşturulan kurallarla idare edilmesidir.
Atatürk’ün taviz vermediği iki ilkeden birisidir. Din ve vicdan özgürlüğü tanır.
Anahtar Kelimeler   Bu Alanda Yapılan İnkılaplar
    Din ve vicdan özgürlüğü
    Akılcılık 
    Bilimsellik
    Şeyh, derviş, mürit
    Şeriat
    İrtica
    Hilafet
    Halifelik
    Din
    Tekke
    Zaviye       Saltanatın Kaldırılması
    Halifeliğin Kaldırılması
    Tevhid-i Tedrisat
    Medreselerin Kapatılması
    Şeriye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması
    Tekke Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
    Medeni Kanun
    Devletin dini İslamdır maddesinin anayasadan çıkarılması
    Hafız Molla gibi unvanların yasaklanması
    Kılık kıyafet inkılabı
Kaynak:Alper Hoca