Author Topic: TEST  (Read 4089 times)

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Rep +33/-10
  • Gender: Female
TEST
« on: Ekim 18, 2009, 09:12:23 ÖS »
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI

1.Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile yeni Türk Devleti tüm dünya devletleri tarafından tanınmıştır?
A) Mudanya Ateşkes  Anlaşması                            C)Mudanya Ateşkes Anlaşması
B)Lozan Barış Anlaşması                                        D) Moskova Barış Anlaşması
2.Egemenliği kayıtsız şartsız halka veren ilk anayasamız hangisidir?
A) 1961    B) 1924        C) 1982         D)  1921
3.Yurdumuz kaçıncı meridyen ve paralel arasında bulunur?
A) 36-40 doğu meridyeni    B) 26-45 batı meridyeni     C)28-40doğu meridyeni     D)26-45 doğu meridyeni
     26-36 kuzey paralelleri        36-42 güney paralelleri     32-42kuzey paralelleri       36-42 kuzey paralelleri
4.Ülkemizden doğarak sınırlarımız dışına dökülen akarsuların en büyüğü hangisidir?
A) Aras     B)  Kura       C)  Fırat          D) Kızılırmak
 5. Sınırlarımız dışından doğarak kıyılarımızdan denize ulaşan akarsuyu hangisidir?
   A) Meriç     B) Dicle       C) Aras          D) Fırat
 6. En uzun kara sınırımız aşağıdakilerden hangisidir?
   A) İran sınırı      B)Suriye sınırı        C) Bulgaristan sınırı          D) Gürcistan sınırı
  7. Habur gümrük kapısı hangi ülke ile bağlantımızı sağlamaktadır?
   A) Irak      B) Ermenistan        C) İran           D) Suriye
   8. Türkiye’nin kaç ülke ile sınırı vardır?
   A)  6     B)  7       C)  8          D)  9
   9. Göllerimizin bir kısmı yazın kısmen kurur ve kapladığı alan daralır. Bu gölümüz aşağıdakilerden hangisidir?
   A)  Van Gölü      B)  Ulubat Gölü      C)  İznik Gölü          D) Tuz gölü
 10. İslam tarihinin ilk savaşı aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Talas Savaşı     B) Hendek Savaşı        C)  Uhut Savaşı         D) Bedir Savaşı5.SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI

1.Aşağıdakilerden hangisi ulus kavramını en iyi şekilde anlatır?
a.Dil,tarih,yurt,kültür ve ülkü birliği olan insanlar
b.Çeşitli sevinç ve üzüntüleri paylaşırlar
c.Tehlikelere birlikte karşı koyarak vatanı savunurlar
d.Devleti oluşturan insan topluluğudur

2.Atatürk’ün   “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” sözü  onun hangi özelliğini belirtir?
a.İleri görüşlülüğünü      b.Yöneticiliğini
c.Birleştiriciliğini      d.Rehberliğini

3.Vatanımıza hizmet edenleri unutmamak,onları anmak ve gönüllerimizde yaşatmak hangi özelliğimizi gösterir?
a.Sevgi ve saygımız      b.Doğruluğumuzu
c.Cesaretimizi                  d.Yardımseverliğimizi

4.Aşağıda verilen cephelerin hangisinde savaşlar düzenli ordu kurulmadan,Kuva-i Milliye birlikleri ile kazanılmıştır?
a.Batı cephesi      b.Güney cephesi      c.Doğu  cephesi      d.İç cephe

5.Eğitime önem vermek ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak ülküsü,aşağıdaki ulusal güç unsurlarından hangisiyle açıklanabilir
a.askeri güç      b.sosyoekonomik güç      c.ekonomik güç      d.siyasi güç

6.Aşağıda verilenlerden hangisi saltanatın kaldırılma nedenlerinden biri değildir?
a.Lozan görüşmelerine Osmanlı Hükümeti’nin de çağrılması
b.Cumhuriyet’in ilan edilmiş olması
c.TBMM’nin açılışı ile ulus egemenliğinin başlaması
d.Padişahın düşmanlarla işbirliği yapması

7.Aşağıda denizlerden hangisinin,tamamı yurdumuz sınırları içinde bulunur?
a.Marmara Denizi      b.Ege Denizi      c.Akdeniz      d.Karadeniz

8.Yurdumuzun en fazla yağış alan yöresi neresidir?
a.Doğu Karadeniz bölümünde Rize ili ve çevresi
b.Batı Karadeniz bölümünde Zonguldak ili ve çevresi
c.İç Anadolu Bölgesi’nde Tuz Gölü ve çevresi
d.Ege Bölgesinde İzmir ili ve çevresi

9.Yurdumuzun en tuzlu denizi Akdeniz’dir.Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?
a.Akdeniz’in çok sıcak bir bölgede bulunması
b.Akdeniz’de buharlaşmanın fazla olması
c.Akdeniz’in  akarsularla yeterince beslenememesi
d.Akdeniz kıyılarında dağların denize parelel uzanması

10.Yurdumuzda Rüzgar erozyonu en çok hangi bölgede görülür?
a.Ege Bölgesi
b.Karadeniz Bölgesi
c.Doğu Anadolu Bölgesi
d.Güneydoğu Anadolu Bölgesi


SOSYAL BİLGİLER SORULARI 5.SINIF

1.Aralarında dil,kültür ve duygu birliği olan insan topluluğuna ne denir?
a.Vatan      b.Millet      c.Aile      d.Kavim
2.Toplum halinde yaşamanın bir gereği de başkalarının haklarına saygı duymaktır?
   Bu yargıyı aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
a.çalışkan olmak      b.yardımsever olmak
c.temiz olmak         d.hoşgörülü olmak
3.Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nin amacına  veya ortaya koyduğu görüşlere uymamaktadır?
a.Milletin haklarını,milletin seçtiği kurul savunacaktır.
b.Millet geleceği hakkında kendisi karar vermelidir.
c.İstanbul Hükümeti sorumluluğunu yerine getirememektedir.
d.Vatanın kurtuluşunun esası bölgesel mücadeleye dayanır.
4. “Türk vatanı bir bütündür,bölünemez.Millet bu vatanı yabancılara karşı,hep birlikte koruyacaktır.”
   Yukarıda belirtilen karar ilk defa nerede alınmıştır?
a.Misakı Milli         b.Erzurum Kongresi     
c.Lozan Antlaşması      d.Osmanlı Mebusan Meclisi
5.En kısa kara sınırına sahip olduğumuz ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a.Gürcistan      b.İran      c.Irak      d.Nahcivan
6.Aşağıdakilerden hangisi doğayı kirleten enerji türüdür?
a.Elektrik enerjisi      b.Güneş enerjisi
c.Rüzgar enerjisi      d.Yakıtlardaki enerji
7.Depremlerin şiddeti hangi araçla ölçülür?
a.termometre      b.barometre      c.sismograf      d.plüviyometre
8.Osmanlı Devleti döneminde yabancı ülkelere  verilen aşırı haklar hangi antlaşma ile kaldırıldı?
a.Mudanya Ateşkes Antlaşması
b.Lozan Barış Antlaşması
c.Ankara Barış Antlaşması
d.Moskova Barış Antlaşması
9.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilanından sonra geliştirmek için yapılan çalışmalardan değildir?
a.Aşar vergisinin kaldırılması
b.Çiftçilere kredi kolaylıklarının tanınması
c.Kabotaj Kanunu’nun kabulü
d.Örnek çiftliklerin kurulması
10.Aşağıdakilerden hangisi çevrede kalıcı kirlilik meydana getirir?
a.kağıt      b.plastik      c.yemek artığı      d.canlı atığı


5.sınıf sosyal Bilgiler


1-Cumhuriyet ilan edilmeden önce yurdumuzda hangi yönetim şekli vardı?
a)Diktatörlük   b)Cumhuriyet   c)Padişahlık   d)Askeri
2-Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra yenik sayıldı.
a)    1. Dünya savaşı   b) 2. Dünya savaşı   c) Sakarya savaşı      d) İnönü savaşları
3)Yurdumuz hangi antlaşmadan sonra bir fiil işgal edilmiştir?
a) Mondros Ateşkes Antlaşması   b) Lozan Barış Antlaşması   
c) Moskova Antlaşması      d)Ankara Antlaşması
4-    Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Adana ve çevresini hangi düşman devleti işgal etmiştir?
a)    İngilizler   b) Fransızlar   c) İtalyanlar   d) Yunanlılar
5-    Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinde yer almaz?
a)    Vatanın bütünlüğü,milletin bağımsızlığı tehlikededir.
b)  İstanbul’daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.
c) Anadolu’da kurulan cemiyetler birleştirilecektir.
d)    Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
6-    Sivas kongresinde alınan en önemli karar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Daha önce Anadolu’da kurulmuş olan milli cemiyetlerin,Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi.
b)    Erzurum kongresinde alınan bütün kararlar aynen kabul edilmesi,
c)    Türk milleti adına karar verecek bir Temsil Heyeti seçilmesi,
d)    Mustafa Kemal’in Temsil Heyeti Başkanlığına seçilmesi,
7-Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç tarihinde açılmıştır?
a)    23 Nisan 1920   b) 29 Ekim 1923   c) 30 Ağustos 1922   d) Hiçbiri
8-Kurtuluş savaşı sırasında kaç cephede savaşılmıştır?
a)    2   b) 3   c) 4   d) 5
9-    Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır?
a)Yunanlılarla      b) Ermenilerle      c) Fransızlarla      d) İtalyanlarla
10-    Gümrü Antlaşması kimler arasında yapılmıştır?
a)    Yunanlılar - Ermeniler
b)    Ermeniler- Yeni Türk Devleti
c)    Fransızlar- İtalyanlar
d)    İngilizler- Fransızlar
11-    Gümrü Antlaşması niçin önemlidir?
a)    Yeni Türk Devletinin imzalamış olduğu ilk antlaşma olması
b)    Ermenilerle yapılan antlaşma olması
c)    Kars ve çevresinin Türkiye’ye verilmiş olması
d)    Ermenilerin,Doğu Anadolu üzerinde haksız isteklerinden vazgeçmiş olması.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
c   a   a   b   c   a   a   b   b   b   a
YUKARIDAKİ 1.SORUNDAN BAŞLAYAN TESTE AİTTİR ))


5. SINIF SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI

1- ATATÜRK ‘ün “Yurt toprağı ! Sana her şey feda olsun .Hepimiz senin için fedaiyiz.” Sözü
    aşağıdakilerden hangisini ifâde etmektedir ?
   A) Vatan sevgisini   B) Ülkü birliğini
   C) Millet sevgisini   D) Tarih birliğini

2- Türk milletinin çağdaş uygarlık  seviyesinin üzerine çıkma isteği, aşağıdakilerden hangisinin
    var olduğuna kanıttır ?
   A) Ülkü birliğinin   B) Kültür birliğinin
   C) Yurt birliğinin   D) Tarih birliğinin

3- I.İnönü Savaşı’nın  sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
A)   Yunanlıların savunma durumuna geçmeleri
B)   Londra Konferansı ‘nın  toplanması
C)   Moskova Antlaşması ’nın  imzalanması
D)   T.B.M.M ‘nin gücünün artması

4- Lozan Barış Antlaşması ‘nda yer alan aşağıdaki konulardan hangisinin Türk devletinin istediği
     şekilde  çözümlenmediği  söylenemez ?
   A) Kapitülasyonlar   B) Boğazlar
   C) Doğu Trakya    D) Suriye sınırı

5- ATATÜRK ‘ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir .” sözü aşağıdaki ilkelerden hangisini
     benimsemediğini gösterir ?
   A) Devletcilik   B) Cumhuriyetçilik
   C) Lâiklik   D) İnkılâpçılık

6- Aşağıdaki  yer şekillerinden  hangisi farklı bir bölgede yer alır ?
   A) Elmadağı   B) Karama  Ovası
   C) Tendürek Dağı   D) Develi Ovası

7- Aşağıdaki barajlardan hangisi Fırat nehri üzerinde  değildir ?
   A) Atatürk   B) Keban
   C) Karakaya   D) Hirfanlı

8- Aşağıdaki komşularımızdan hangisinin Asya ‘da toprağı yoktur ?
   A) İran   B) Gürcistan
   C) Bulgaristan   D) Suriye

9- Türk devletlerinde, devlet ve ülke hükümdar ailesinin  ortak malı sayılırdı.
     Bu anlayışın sonucu aşağıdakilerden hangisidir ?
     A) Devletlerin kısa ömürlü olması   B) Vezirlerin en yetkili devlet adamı olması
     C) Devlet işlerinin divanda görüşülmesi    D)Ülkenin eyaletlere ayrılması

10- Büyük Selçuklu Devleti ‘nin  yıkılma nedenleri  arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
A)   Oğuzların ayaklanması   
B)   Taht kavgalarının çıkması
C)   Karahitaylılarla yapılan savaşın kaybedilmesi
D)   Selçukluların  İslâmiyeti kabul etmesi


 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI

1-Atatürk ‘Vatan bir bütündür ,parçalanamaz.’sözüyle milleti oluşturan öğelerden hangisine vurgu yapmıştır?
    A-Dil birliği    B-Tarih birliği     C-Yurt birliği     D-Ülkü birliği
2-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi,milleti meydana getiren öğelerden değildir?
    A-Vatan          B-Ulus                 C-Toprak            D-Bölüm
3-Atatürk , Türk dilinin korunması ve zenginleştirilmesi için hangi kurumu kurmuştur?
    A-Türk Hava Kurumu                                   B-Türk Dil Kurumu
    C-Türk Tarih Kurumu                                   D-Milli Eğitim Bakanlığı
4-Bir milletin üzerinde bağımsız olarak yaşadığı sınırları belli olan toprak parçasına ne ad verilir?
    A-Ulus           B-Toprak         C-Vatan        D-Daire
5-Mustafa Kemal’in 19  Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
    A-Cumhuriyeti ilan etmek.                               B-Milli Birliği oluşturmak
    C-İstanbul’dan uzaklaşmak                              D-Saltanatı kaldırmak
6-Türk milletini bağımsızlığa kavuşturan ,Lozan Barış antlaşması ,aşağıdaki tarihlerden hangisinde imzalanmıştır?
    A-29 Ekim 1923      B-24 Temmuz 1923
    C-22 Kasım 1922    D-23 Nisan 1923
7-Atatürk ilke ve inkılaplarının genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
    A-Kılık ve kıyafette modernleşme    B-Eğitim öğretimi yenileştirme
    C-Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine aktarma  D-Türk ekonomisini düzeltme
8-Dünyamızı iki çeşit yarım küreye ayıran kutuplardan eşit uzaklıkta olan çembere ne ad verilir?
    A-Eksen          B-Ekvator          C-Daire           D-Kutup Noktası
9-En uzun kara sınırına sahip olduğumuz ülke , aşağıdakilerden hangisidir?
    A-Suriye          B-Bulgaristan       C-İran           D-Yunanistan
10-Toprağın üst tabakasının,su ya da rüzgarın etkisiyle aşınıp taşınmasına ne denir?
    A-Sel                B-Erozyon            C-Toprak kayması           D-Heyelan       
       


5. SINIF SOSYAL BİLGİLER

1)“Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.”kararı hangi kongrede alınmıştır?

A)Sivas Kongresi       B)Amasya Görüşmeleri      C)Erzurum Kongresi  D)Amasya Genelgesi 

2)Ulusal nitelikte olan kongre aşağıdakilerden  hangisidir?

A)Sivas Kongresi   B)Amasya Görüşmeleri  C)Erzurum Kongresi  D)Amasya Genelgesi 

3) Osmanlı devleti 1. dünya savaşından sonra itilaf devletleri ile hangi anlaşmayı imzalamıştır?

A)Mondros Ateşkes Anlaşması     B)Sevr Anlaşması  C)Londra Konferansı      D)Lozan Barış Anlaşması

4)Aşağıdakilerden hangisi halife değildir?

A)Ebu Müslim      Hz.Ebubekir      C)Hz.Ömer      D)Hz.Ali

5)Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan öğelerden biri değildir?

A)Dil Birliği        B)Ülkü Birliği   C)Din   Birliği        D)Yurt Birliği

6)Türkiye hangi paraleller ve meridyenler arasında yer alır?

A) 26˚-45˚ kuzey paralelleri,36˚-42˚ doğu meridyenleri
B) 36˚-42˚ kuzey paralelleri,26˚-45˚ doğu meridyenleri
C) 36˚-42˚ güney paralelleri,26˚-45˚ batı meridyenleri
D) 26˚-45˚ güney paralelleri,36˚-42˚ batı meridyenleri

7)Aşağıdakilerden hangisi kıyı ovalardan değildir?

A)Çukurova      B)Iğdır         C)Ergene      D)Gediz

8)Aşağıdakilerden hangisi sınırlarımız dışında denize dökülen akarsulardan değildir?

A)Dicle      B)Asi         C)Aras         D)Çoruh

9)Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

A)Hz.Hatice      B)Hz.Ali      C)Hz.Zeyd      D)Ebul Abbas Abdullah

10)Türkler aşağıdaki hangi savaştan sonra İslamiyet’i topluluklar halinde kabul etmeye başladılar?
A)Bedir      B)Pasinler      C)Malazgirt      D)Talas   CEVAPLAR   :  1-C   2-A   3-A   4-A   5-C   6-B   7-B   8-B9-D   10-D

BUDA ÜSTTEKİ 1.SORUNDAN BAŞLANA TESTE AİTİR))


  5. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI

1)Aşağıdakilerden hangisi ulusu oluşturan öğelerden biridir?
  a)Cesaret      b)Yardımseverlik     c)Tarih birliği     d)Konukseverlik
2)Bir ulusu oluşturan insanların gelecekte ulaşmak istediği amaçlarının aynı olması, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
  a)Tarih birliği     b)Kültür birliği     c)Yurt birliği     d)Ülkü birliği
3)Aşağıdakilerden hangisi Türk Milletinin özelliklerinden biri değildir?
  a)Yardımseverlik     b)Bencil olmak     c)Konukseverlik     d)Cesaret
4)Kurtuluş savaşının başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)23 Temmuz 1919    b)16 Mayıs 1919    c)19 Mayıs 1919    d)19 Mart 1919
5)Erzurum Kongresi’nin milli bir kongre olarak kabul edilmesinin sebebi nedir?
  a)Mustafa Kemal’in kongre başkanı seçmesinden.
  b)Kongrede bütün yurdu ilgilendiren kararların alınması.
  c)Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağlamak için toplanması.
  d)Mustafa Kemal başkanlığında bir temsil heyeti oluşturulması.
6)T.B.M.M. Hükümeti hangi seçenekte belirtilen tarihte kurulmuştur?
  a)16 Mart 1920    b)29 Ekim 1920    c)23 Nisan 1923    d)23 Nisan 1920
7)Gümrü Antlaşmasının önemi nedir?
  a)Ruslarla imzalanmış olması.
  b)T.B.M.M. hükümetinin imzaladığı ilk antlaşma olması.
  c)Kaybedilen toprakların tamamının geri alınması.
  d)Ermenilerle imzalanmış olması.
8)”Türk Vatanı bir bütündür;bölünemez”kararı ilk defa hangi toplantıda alınmıştır?
  a)Sivas Kongresi   b)Erzurum Kongresi   c)T.B.M.M.  d)Lozan Antlaşması
9)”Büyük Taarruz’a” hangi tarihte geçilmiştir?
  a)9 Eylül 1922    b)6 Ağustos 1922    c)26 Ağustos 1922    d)17 Ağustos 1922 10)T.B.M.M. Hükümeti’nin İtilaf devletlerince siyasi bir güç olarak tanındığı ilk savaş hangisidir?
  a)Büyük Taarruz    b)Sakarya    c)1.İnönü    d)2.İnönü     
             
CEVAPLAR : 1)c , 2) d, 3) b, 4) c, 5) b, 6) b, 7) b, 8) b, 9)c, 10) c


BUDA YUKARIDAKİ GİBİ YUKARIDAKİ 1.SORUNUN CEVAP ANAHTARIDIR


5.SINIF  SOSYAL  BİLGİLER HAZIRLIK SORULARI


1.        Milletler üzerinde yaşadıkları toprak parçasına ne ad verilir?
           A-Şehir                 B-Vatan                  C-Köy                         D-Eyalet

2.        Andımızda hangi özelliğimizden bahsetmeyiz?
           A-Çalışkanlık       B-Doğruluk             C-Konukseverlik        D-Ülkümüz

3.        Hangisi Cumhuriyet yönetiminin bir özelliği değildir?
           A-Ülkenin yöneticisi tek söz sahibidir.          B-Yöneticiler seçimle belirlenir.
           C-Halkı,Milletvekilleri  temsil eder.              D-Demokratik bir ortam söz konusudur.

4.        Devletin dini inançlar karşısında tarafsız olması,Atatürk2ün hangisi ilkesiyle ilgidir?
           A-Cumhuriyetlik  B-Laiklik                 C-Halkçılık                 D-Devletçilik

5.        Hangisi Atatürkçü düşüncede milli güç unsurlarından biri  değildir?
           A-Siyasi güç         B-Ekonomik güç     C-Askeri güç              D-Psikolojik

6.        Yurdumuzun en batı ucu neresidir?
           A-İnce Burun        B- Avlaka Burnu     C-Topraktutan köyü  D-Anamur Burnu

7.        Hangisi Türkiye’nin Coğrafi  konumunun  öneminden değildir?
           A-İstanbul ve Çanakkale Boğazlama sahiptir  B-Petrol zengini ülkelere  komşudur.
           C-Nüfusunun büyük bir kısmı  müslümandır. D-En güvenilir kara  ve hava yollarına  sahiptir

8.       Kuran-ıKerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir?
          A-Hz.Ali                 B-Hz.Osman             C-Hz.Ömer                D-Hz.Ebubekir

9.       Hangi Türk Devleti zamanında, Türkler yerleşik hayata geçmişlertir?
         A-Gazneliler           B-Uygurlar               C-Göktürkler               D-Hunlar

10.     Dünyanın ilk üniversitesi hangisidir ve kim tarafından yapılmıştır?
          A-Nizamiye Medresesi-Alp Arslan                       B-Nizamiye medresesi- Buğra Han.
          C-Nizamiye Medresesi-Melik Şah                         D-Semerkant Medresesi-Buğra Han


 5.SINIF  SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI

1.Osmanlı Devleti  aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle I.Dünya Savaşı’ndan ayrılmıştır?
A.Mondros Ateşkes Ant.
B.Mudanya  Ateşkes Ant.
C.Sevr Ant
D.Lozan Barış Antlaşması

2. Kuvay-ı Milliye Teşkilatı'nı kim kurmuştur?
   A.Mustafa Kemal
   B. Osmanlı Hükümeti
   C.Türk Milleti
   D. İngiltere   

3. Saltanatın kaldırılmasını çabuklaştıran gelişme hangisidir?
   A. Büyük Taarruz
   B. Lozan Konferansı'nın toplanacak olması
   C. Mudanya Ateşkes Antlaşması
   D. Cumhuriyetin ilanı

4. "GAP" hangi ırmakları içine alan bir projedir?
   A. Kızılırmak - Yeşilırmak
   B. Seyhan - Ceyhan
   C. Fırat - Dicle
   D. Büyük Menderes -Gediz

5.    I. Sapanca
       II. Bafa
       III.Ulubat
       IV. Acıgöl
Yukarıdaki göllerden Marmara Bölgesinde yer alanlar hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
   A. I ve III      B. II ve III      C. I ve IV      D. II ve IV

6. Aşağıdaki göllerden hangisi Akdeniz Bölgesinde yer almaz?
   A. Beyşehir      B. Eğirdir      C. Acıgöl      D. Sapanca

7.Karadeniz Bölgesinin doğu bölümünde, aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisinin ekonomik hayata katkısı daha fazladır?
   A. Buğday - tütün     B. Çay - fındık      C. Mısır - şeker pancarı   D. Pirinç - keten

8. Büyük Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır?
   A. Alparslan             B. Melikşah        C. Sultan Sancar      D. Tuğrul Bey

9. Hz. Muhammed (S.A.V.) ile ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
   A. Mekke'de dünyaya gelmiştir.
   B. Babasının adı Abdullah'tır.
   C. 25 yaşında peygamber olmuştur.
   D. 632 yılında vefat etmiştir.

10. Selçuk Bey'in Oğuz Yabgusu ile arasının açılmasından sonra yerleştiği ilk şehir hangisidir?
   A. Cent      B. Rey      C. Hemedan      D. Tebriz


SOSYAL BİLGİLER DERSİ SORULARI

SORU 1. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milletinin özelliklerinden değildir ?
a- çalışkanlık                     b-konukseverlik                         c- cesaret                            d-kavgacılık

SORU 2.Mustafa Kemal’in vatanın kurtarılması yönünden başarısı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır ?
a-Türk Milleti ve vatanının sorunlarını çok iyi bilmesi
b- Çok kültürlü ve zeki olması
c-Türk Milletine güvenmesi ve milletinde ona güvenmesi
d-Dürüst, çalışkan ve zeki olması

SORU 3. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nın başlangıçı olarak kabul edilir?
a- Mustafa Kemal’in Samsun ‘a  çıkması                b-Misak-ı  Millinin kabulü
c-I. İnönü Savaşı                                                      d- T.B.M.M’nin açılması

SORU 4. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nde yer almamıştır?
a- Ankara’da yeni bir meclisin açılacağı                   b- Sivas’ta milli bir kongrenin toplanacağı
c- Vatanın bütünlüğünün tehlikede olduğu                d-İstanbul Hükümeti’nin görevini yapmaması

SORU 5. Sivas Kongresinde aşağıdaki kararlardan hangisi alınmamıştır ?
a-Saltanatın Kaldırılması                                            b- Erzurum’da alınan kararların kabulü
c-Bütün milli cemiyetlerin kabulü                              d- Temsil Heyeti’nin oluşturulması

SORU 6. Aşağıdaki olaylardan hangisi Türk Ulusunu bağımsızlığa kavuşturmuştur ?
a-Saltanatın kaldırılması                                            b-Halifeliğin kaldırılması
c-Lozan Barış Antlaşması                                         d- Mudanya Ateşkes Antlaşması

SORU 7.Aşağıdakilerden hangisi doğal göl değildir ?
a- İznik gölü              b- Van gölü                   c- Beyşehir gölü                      d- Keban Baraj gölü

SORU 8. Yurdumuzun Dünya üzerindeki yeri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur ?
a- Güney Yarım Küre’de başlangıç meridyenin batısında
b-Kuzey Yarım Küre’de başlangıç meridyenin doğusunda
c- Kuzey Yarım Küre’de başlangıç meridyenin batısında
d- Güney Yarım Küre’de başlangıç meridyenin doğusunda

SORU 9.Aşağıdakilerden hangisi çevrede kalıcı kirliliğe yol açmaz ?
a-plastik poşet                   b-teneke kutu                     c-deterjan                            d-hayvan ölüsü

Soru 10.Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına neden olmaz ?
a-Ormanların tahrip edilmesi                                    b-Kullanılmış suların akarsulara karışması
c-Sofra atıklarının toprağa gömülmesi                     d- Elektrik üretiminde kömürün kullanılması


5.SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI

1.Aşağıdakilerden hangisi , milleti oluşturan ögelerden biri değildir?
A) Ülkü Birliği                     B)Yurt Birliği                          C)Tarih birliği                            D) Gelenek Birliği

2.Aşağıdakilerden hangisi ,Türk Milletlinin Özelliklerinden değildir?
A) Çalışkanlık                      B)Doğruluk                                C) Yardımseverlik                      D) Saldırganlık

3.Aşağıdakilerden hangisi , ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür?
A) Bayrağımız                     B)Dilimiz                                   C)Geleneklerimiz                        D) Kültürümüz

4.Atatürk,’’ Türk çocuğu atalarını tanıdıkça , daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktır.’’ demiştir. Atatürk’ün bu sözü , Türk milletini oluşturan ögelerden hangisini belirtmektedir?
A)  Ülkü Birliği                 B)Tarih Birliği                            C)Dil Birliği                                  D) Yurt Birliği

5.Bir ulusun bireylerinin kolayca anlaşabilmeleri aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Dil Birliği                    B)Yurt Birliği                              C) Kültür Birliği                            D)Tarih Birliği

6.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gerilemesine ve yıkılmasına etken olan nedenlerden biri değildir ?
A) Fransız İhtilali     
B)Osmanlı Devleti içinde yaşayan pek çok devletin milliyetçilik duygularının harekete geçmesi
C)Gelişen teknolojiye ayak uydurulamaması
D)İngilizlerle Fransızların savaşması

7. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’na katılan İtilaf Devletlerinden değildir ?
A)İngiltere               B) Fransa                        C)Almanya                             D)İtalya

8. I.dünya Savaşı sonunda,Osmanlı Devleti ile İtilaf devletleri arasında,30 Ekim 1918 tarihinde hangi antlaşma
 imzalanmştır ?
 A) Mudanya Ateşkes Antlaşması                           B) Ankara Ateşkes Antlaşması
C) Gümrü Ateşkes Antlaşması                                D) Mondros Ateşkes Antlaşması
9. Yurdumuzun İtilaf Devletlerince işgali üzerine yurdumuzun bağımsızlığı ve haklarını savunmak için hangi birlikler kurulmuştur ?
A) Milli Birlik                    B) Kuvay-i Milliye                  C) Kuvay-i yaşam                     C)  Hiçbiri
10. Mustafa Kemal , 19 Mayıs 1919 tarihinde hangi görevle Samsun’a ayak basmıştır ?
A) 9.Ordu Müfettişliği       B) Deniz Kuvvetleri Komutanı       
C) Samsun Valiliği             C) Kara kuvvetleri Komutanlığı
11. İtilaf Devletleri  yurdumuzu paylaşırken Doğu Anadolu’yu Ermenilere vermeyi planlamışlardı. Bu tehlike karşısında;
  Doğu Anadolu halkı bölgeyi savunmak amacıyla hangi cemiyeti kurdu ?
A) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B)Kuzey Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C) Batı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 D) Rumeli  Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
12. Aşağıdakilerden hangisi , Batı Cephesi’nde yaptığımız savaşlardan değildir ?
A) Sakarya Meydan Muharebesi                     B) Büyük Taarruz
C) II. İnönü Savaşı                                            D) Çanakkale Savaşı

13.  Düzenli ordunun kazandığı ilk savaş hangisidir ?
A)  Sakarya Meydan Muharebesi                  B)  Büyük Taarruz         
C) Çanakkale Savaşı                                     D) I. İnönü Savaşı

14.Kutup  noktalarından eşit uzaklıkta geçtiği kabul edilen ve Dünya’yı iki eşit yarım küreye bölen daireye ne denir ?
A) Eksen                               B)Ekvator                   C) Kutup                      D) Meridyen

15.Yurdumuzun bulunduğu yarım küre aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Batı Yarım Küre              B) Güney Yarım Küre            C) Kuzey Yarım Küre               D) Doğu Yarım Küre

16.Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun en uzun akarsuyudur ?
A) Kızılırmak                        B) Yeşilırmak                        C)   Fırat                                   D) Dicle

17. “Kapıkule” sınır kapısı hangi ülke ile olan sınırımız üzerindedir ?
A) Gürcistan                       B) Yunanistan                         C) İran                                      D) Bulgaristan

18. “ Göller Yöresi” hangi yörededir ?
   A) Akdeniz Bölgesi                                   B) İç Anadolu Bölgesi         
  C)Doğu Anadolu Bölgesi                      D) Karadeniz Bölgesi

19.Aşağıdakilerden hangisi , deprem öncesinde alınacak önlemlerdendir ?
A) Pencerelerden ve devrilecek ağır eşyalardan uzak durulmalıdır.
B) Kesinlikle asansör kullanılmamalı, merdivenlerden uzak durulmalıdır.
C) El feneri , radyo , ilk yardım malzemeleri ve kuru yiyeceklerin bulunduğu deprem çantası hazırlanmalıdır.
D) Olası gaz sızıntılarına karşı ateş yakılmamalıdır.

20. İtfaiye Teşkilatının kuruluş amacı nedir ?
A) doğal afetleri önlemek                            B) yangınları kısa sürede söndürmek
C) çevre kirliliğini önlemek                         D) çığ tehlikesini önlemek SORULAR

 1.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün temel ilkelerinden biri değildir.
A.Milliyetçilik  B.Devletçilik C.Milli Egemenlik D.Halkçılık

2.Çevre kirliliği nasıl ortaya çıkar.
A)Çok yağmur yağması sonuncu
B)Yaz sıcakları nedeni ile
C)Doğal kaynakların kullanılması sonucu,
D)Kış soğukları nedeni ile

3.TBMM’ninaçılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin görevi sona ermiştir?
A)Mebusan Meclisi
B)Misak-i milli
C)Temsil Heyetinin
D)Kuvay ı Milliye’nin

4.Aşağıdakilerden  hangisi ,hava kirliliğinin bir nedeni değildir?
A)Ozon tabakasının delinmesi.
B)Solunum yolları rahatsızlıklarının artması
C)Vücudun dirençsiz kalması
B) Doğal iklim dengesinin bozulması

5.Yer kabuğunun çeşitli nedenlerle kısa süreli sarsılmasına ne ad ve verilir?
A)Erozyon      B)Heyelan      C)Çığ     D)Deprem

6.Hangi maddeler doğal yolla parçalanamamaktadır?
A)Eski gazeteler       B)Taşlar ve ağaçlar        C)Yiyecek atıkları       D)Plastik ve naylonlar

7.Anayasamız; çevreyi geliştirme, çevre sağlığını koruma ve çevre  kirlenmesini önleme görevini kime vermiştir?
A)Devlete      B)Vatandaşa      C)Devlete ve vatandaşa       D)Tarımla uğraşanlara

8.Toprak tabakalarının,kayaların,taşların birdenbire ter değiştirmesine ne diyoruz?
A)Toprak kayması     B)Çığ     C)deprem    D)Erozyon

9.Yurdumuzda toprak kaymasının en çok görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A)Akdeniz bölgesi   B)Karadeniz bölgesi   C)Ege bölgesi    D)iç Anadolu bölgesi

10.Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Su her zaman ateşi söndürür.
B)Yangınlar can ve mal kaybına neden olur.
C)Yangınları önlemede en önemli yol dikkatli olmaktır
D)Yeni başlayan söndürmek daha kolaydır.


==================CEVAP ANAHTARI=====================
1.C--2.D--3.C--4.D--5.D--6.D--7.C--8.A--9.B--10.A

YUKARIDAKİ 1.SORUDAN BAŞLAYAN TESTE AİTTİR))


  SOSYAL BİLGİLER                 
                       
1.   Boğazların denetimi hangi antlaşma ile kesin olarak Türk egemenliğine girmiştir ?                     
                       
   a) Montrö      b) Moskova      c) Ankara      d) Lozan   
                       
2.   Aşağıdaki akarsulardan hangisi farklı bir denize dökülür ?                     
                       
   a) Kızılırmak       b) Yeşilırmak      c) Bakırçay      d) Sakarya   
                       
3.   Yurdumuzdan doğarak yurdumuz sınırları dışında denize dökülen akarsularımıza                     
   hangisi örnek gösterilemez ?                     
                       
   a) Çoruh         b) Aras      c) Asi       d) Fırat   
                       
4.   Yurdumuzda doğal göl bulunmayan bölgemiz hangisidir ?                     
                       
   a) Ege      b) Gün.D.Anadolu      c) Akdeniz      d) Karadeniz   
                       
5.   Tuzluluk oranı en fazla olan denizimiz hangisidir ?                     
                       
   a) Akdeniz      b) Marmara       c) Karadeniz      d) Ege   
                       
6.   Üzerinde Kemer ve Adıgüzel barajlarının bulunduğu ve Ege Denizine dökülen                     
   akarsuyumuz hangisidir ?                     
                       
   a) Gediz      b) Menderes      c) Bakırçay      d) Seyhan   
                       
7.   Aşağıdaki göllerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi´nde yer almaz ?                     
                       
   a) Van       b) Sapanca      c) Çıldır      d) Eber   
                       
8.   Karadeniz kıyılarında yer alan ve doğal liman özelliği taşıyan limanımız hangisidir ?                     
                       
   a) Zonguldak      b) Samsun      c)Trabzon      d) Sinop   
                       
9.   İlbaharda yeşeren yazın sarı bir görünüm alan bitki örtüsüne ne ad verilir ?                     
                       
   a) Maki      b) Orman      c) Bozkır      d) Koru   
                       
10.   Aşağıdakilerden hangisi doğal sınır özelliği gösterir ?                     
                       
   a) Çoruh      b) Aras      c) Asi      d) Fırat   
                                            (ALINTIDIR)


fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!