Author Topic: Sosyal Bilgiler 5.sınıf TEST 1  (Read 7712 times)

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Rep +33/-10
  • Gender: Female
Sosyal Bilgiler 5.sınıf TEST 1
« on: Ekim 18, 2009, 09:18:07 ÖS »
1. Bir ulusun doğup yaşadığı,egemenlik haklarını kullandığı,sınırları belli toprak
parçasına  ne ad verilir?

A. arsa                   B. arazi              C. vatan              D. Kıta

2. Aynı ülkede yaşayan , aralarında birtakım bağlar bulunan ,aynı  bayrak altında
toplanmış  olan insan topluluklarına  ne denir?

A. aşiret                B. millet               C. oba                D. Devlet

3. Hangisi Toplumsal alanda yapılan inkılaplardan değildir?
   A)Kıyafette değişiklik            C)Milli ekonominin kurulması
   B)Ölçülerde değişiklik            D)Soyadı Kanunu

4-Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerinden değildir?
   A)Boğazlar bütün gemilere açılacaktı.
   B)Ordunun büyük bir bölümü terhis edilip silahlarına el konulacaktı.
   C)Azınlıkların cemiyetler kurmalarına izin verilecekti.
   D)İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa istedikleri yeri işgal edebileceklerdi

5-Yeni Türk devletinin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?
   A)Gümrük      B)Kars         C)Gümrü      D)Moskova

6-Hangi antlaşma sonucunda İstanbul,Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan
     kurtarıldı?
   A)Lozan      B)Kars         C)Ankara      D)Mudanya

7-Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde kimlerle savaştık?
   A)Ruslar           B)Ermeniler           C)Fransızlar             D)İngilizler

8- Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağlamak için toplanmasına rağmen bütün yurdu ilgilendiren kararlar alındığı için milli sayılan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
    A)Sivas               B)Havza             C)Erzurum             D)Amasya
  
9- Atatürk aşağıdaki illerin hangisinde toplantı yapmamıştır?
    A)Sivas            B)Amasya          C)Sinop           D)Erzurum  

10- Mustafa Kemal Atatürk’e  Mareşallik ve Gazilik unvanları hangi zaferden sonra verilmiştir?
A)1. İnönü zaferi
B)2. İnönü zaferi
C)Sakarya Meydan Muharebesi
D)Büyük Taarruz
CEVAP ANAHTARI:
1)C   2)B   3)C   4)C   5)C   6)D   7)B   8)C   9)C   10)C

          

SOSYAL BİLGİLER        
                        
1-)   Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olarak kabul edilir?  
   a-M.Kemal'in Samsun'a çıkması              
   b-Misak-i Milli'nin kabul edilmesi              
   c-I.İnönü Savaşı.                  
   d-TBMM'nin açılması.              
2-)   Atatürk İnkılaplarının genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?      
   a- Okuma ve yazmayı yaygınlaştırmak.            
   b- Türkiye'nin bağımsız bir devlet olmasını sağlamak.        
   c- Kılık kıyafette uygarlaşmak.              
   d- Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek.        
3-)    "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."sözü Atatürk'ün hangi ilkesini açıklamaktadır?
   a- Milliyetçilik   b-Laiklik      c-Devletçilik   d-Cumhuriyetçilik
4-)      Genel olarak Türkiye'de baraj yapılmasının en önemli nedeni hangisidir?  
   a- Sulama yapmak ve içmede kullanmak.            
   b- Çeşitli balıklar yetiştirmek.              
   c- Elektrik enerjisi üretmek.              
   d- Toprak erozyonunu önlemek.              
5-)   Yurdumuzda kıyıdan uzak iç kesimlerinde yer alan bölgelerimizin orman bakımından
   fakir olmasının asıl nedeni aşagıdakilerden hangisidir?        
   a-Sıcaklığın düşük olması.              
   b-Yağışların yetersiz olması.              
   c- İç bölgelerin dağlık oluşu.              
   d- Yükseltinin fazla olması.              
6-)    Aşagıdakilerden hangisi  bitki örtüsünün yeterince korunmaması sonucunda olusur.
   I.Erozyon artışı                  
   II.Yer altı sularında artma.              
   III.Yeryüzü şeklinde değişme.              
   IV.Hayvan çeşitliliğinde azalma.              
   a- Yalnız II   b- I ve III      c- I-III ve IV      d-II-III ve IV
7-)   Ülkemizdeki elektrik üretiminde termik santrallerin kullanımı diğer santrallere göre önce-
   likli olsaydı aşağıdakilerden hangileri beklenirdi?        
   I.Çevre kirliliğinin artması              
   II.Kömür kaynaklarının azalması.            
   III.Elektrik tüketiminin artması.              
   a- Yalnız I      b- I ve II      c- II ve III      d- Hepsi  
8-)     Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'nın en önemli sonucudur?    
   a- Alp Arslan esir imparator Romen Diyojen'le dost olmuştur.      
   b- Alp Arslan büyük bir zafer kazanmıştır.            
   c- Türkler Anadolu'ya kesin olarak yerleşmiştir.        
   d- Türkler geniş topraklar ele geçirmişlerdir.            
9-)     Hicri takvime başlangıç kabul edilen Hz.Muhammed'in   Mekke'den Medine'ye hicreti   göçü
   hangi tarihte gerçekleşmiştir?              
   a- 571      b- 622        c-  620      d- 522  
10-)    Aşağıdaki davranışlardan hangisi manevi temizlik olarak nitelenir?      
   a- Yaşadığımız çevreyi kirletmemek.            
   b- Yemekten önce elleri yıkamak.            
   c- Sağlığa zararlı yiyecekleri yememek.            
   d- Bir kimsenin ayıbını araştırmamak.            
                        
   CEVAP ANAHTARI                  
   1- a  2- d  3- a  4- c  5- b  6- c  7- b  8- c  9- b  10- d        

  SOSYAL BİYGİLER SORULARI              
1.   Aşağıdakilerden hangisi,milleti oluşturan ögelerden değildir?                    
   A.dil birliği            B.ülkü birliği        
   C.tarih birliği            D.gelenek birliği        
2.   Lozan Barış Antlaşması'nın önemi nedir?                    
   A.Rusya ile olan sorunlarımız bitti.            B.Ülkemizin bağımsızlığını tüm dünya tanıdı.        
   C.Boğazlar bizde kaldı.            D.Düşman geri çekildi.        
3.   Yeni Türk devletinin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?                    
   A.Gümrü Antlaşması            B.Kars Antlaşması        
   C.Ankara Antlaşması            D.Sevr Antlaşması        
4.   Öğretim Birliği Yasası ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşti?                    
   A.Yeni Türk harfleri kabul edildi.            B.Saltanat kaldırıldı        
   C.Öğretimin yaygınlaştırılması sağlandı.            D.Öğretim birliği sağlandı.        
5.   Bugünkü sınırlarımızın çizildiği Misak-ı Milli kararlarını kim almıştır?                    
   A.TBMM            B.Temsil heyeti        
   C.Mustafa Kemal            D.Osmanlı Mebuslar Meclisi        
6.   Aşağıdakilerden hangisi,Türk milletine geleceği ile ilgili kararlar vermesi için yapılan                      
   çağrı niteliği taşımıştır?                    
   A.Erzurum Kongresi            B.Amasya Genelgesi        
   C.Sivas Kongresi            D.Ulusal Ant        
7.   En uzun kara sınırımız hangisidir?                    
   A.Bulgaristan sınırı            B.Yunanistan sınırı        
   C.İran sınırı            D.Suriye sınırı        
8.   Aşağıdakilerden hangisi, sönmüş yanardağdır?                    
   A.Erciyes Dağı            C.Tecer Dağı        
   C.Uludağ            D.Elmadağ        
9.   Yurdumuz hangi yarım kürededir?                    
   A.Batı yarım küre             B.güney yarım küre          
   C.Kuzey yarım küre             D.Doğu yarım küre          
10.   Aşağıdakilerden hangisi, göllerimizden yararlanma biçimlerinden biri değildir?                    
   A.Elektrik enerjisi üretme            B.Balık avlama        
   C.Tuz ve soda elde etme            D.Tarlaları sulama        
                        
   1.D, 2.B, 3.A, 4.D, 5.D, 6.B, 7.D, 8.A, 9.C, 10.A                    
                        

 SOSYAL BİLGİLER

1. Belli bir toprak üzerinde yaşayan,aynı ülküye sahip,ortak duygu ve düşünceleri olan ve aynı dili konuşan topluluğa ne denir?

A- Cemiyet      B- Kalabalık      C- Topluluk      D- Millet

2. Kurtuluş Savaşı’nı tamamiyle sona erdiren ve Türkiye’nin bağımsızlığını bütün dünyaya kabul ettiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A- Mudanya      B- Sevr      C- Lozan      D- Ankara

3. Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan inkılaplardan  biri değildir?

A- Medeni kanunun kabulü         B- Anayasanın kabulü
C- Halifeliğin kaldırılması         D- Türk Ceza Kanunu’nun kabulü

4. Aşağıdaki akarsulardan hangisi yurdumuzdan doğup sınırlarımız dışında denize dökülür ?

A- Dicle      B- Asi         C- Sakarya      D- Meriç

5. En uzun kıyımız ve kara sınırımız aşağıdakilerden hangisinde eşleştirilmiştir ?

A- Ege -İran               B- Ege - Suriye    
C- Karadeniz – Suriye                        D- Akdeniz – Gürcistan

6. Karadeniz ikliminin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?

A- Kış mevsiminin serin geçmesi      B- Yaz mevsimi sıcaklığının fazla olmaması
C- Yağışların her mevsim görülmesi      D- Sis görülmesi

7. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir ?

A- İstanbul’un işgali            B- Erzurum Kongresi
C- TBMM‘nin açılışı            D- Misak-ı Milli’nin kabulü

8. Yurdumuzun değişik bölgelerindeki gelenek ve göreneklerin benzer olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur ?

A- Kültür birliği    B- Yurt birliği      C- Ülkü birliği   D- Tarih birliği

9. Aşağıdakilerden hangisi kıyı ovası değildir ?

A- Çarşamba      B- Gediz      C- Çukurova      D- Altınbaşak

10. Erzurum Kongresi’ni aşağıdaki cemiyetlerden hangisi düzenledi ?

A- Trakya Paşaeli Cemiyeti         B- Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C- Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti                 D- İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyet5.SINFLAR SOSYAL BİLGİLERS-1-“Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür,bölünemez.” Bu karar hangi kongrede alınmıştır?
   A)Sivas      B)Erzurum      C)Amasya      D)Samsun

S-2-Yeni Türk devletinin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?
   A)Gümrük   B)Kars         C)Gümrü      D)Moskova

S-3-Aşağıdakilerden hangisinde Kurtuluş Savaşı’nın amaçları belirlendi?
   A)Lozan Barış Antlaşması                    C)Mudanya Antlaşması
   B)Misak-ı Milli                        D)Mondros Antlaşması

S-4-Aşağıdakilerden hangisinde Atatürk, “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir,ileri!” demiştir.
   A)1.Dünya Savaşı       B)Büyük Taarruz         C)2.İnönü                     D)Sakarya Savaşı

S-5-Hangisi Toplumsal alanda yapılan inkılaplardan değildir?
   A)Kıyafette değişiklik            C)Milli ekonominin kurulması
   B)Ölçülerde değişiklik            D)Soyadı Kanunu

S-6-1. ve 2. İnönü savaşları kimlerle yapıldı?
   A)İtalyanlar      B)İngilizler      C)Ermeniler      D)Yunanlılar

S-7-Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi hangi tarihte nerede başladı?
   A)23 Nisan 1920-Ankara         C)19 Mayıs 1919-Amasya
   B)19 Mayıs 1919 Samsun         D)19 Mayıs 1919-Sivas

S-8-Bugünkü Suriye sınırımız hangi antlaşma sonunda çizilmiştir?
   A)Ankara      B)Kars         C)Moskova      D)Gümrü

S-9-Sovyetler Birliği Yeni Türk Devleti’ni ve onun haklarını hangi savaş sonunda tanımış oldu?
   A)1.İnönü      B)Sakarya      C)2.İnönü      D)Büyük Taarruz

S-10-Hangi antlaşma sonucunda İstanbul,Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan
          kurtarıldı?
   A)Lozan      B)Kars         C)Ankara      D)Mudanya

S-11-Aşağıdakilerden hangisi Milli eğitimin gözeteceği esaslardan değildir?
   A)Öğretim birliğinin sağlanması      C)Erkek ve kız çocukların eşitliği
   B)Eğitim programının bilimsel olmaması   D)Eğitim ve öğretimde disiplinin sağlanması

S-12-Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin özelliklerinden biri değildir?
               A)Doğruluk                          B)Tembellik                              C)Cesaret                 D)Yardımseverlik
S-13- Aşağıdakilerden hangisi  Türk milletinin ortak ülküsü değildir?
               A) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
               B)Bağımsız yaşamak
               C) Bir ülkenin sömürgesi olmak
               D) Yükselmek ve ileri gitmek

S-14-.Aşağıdakilerden kaç tanesi Türk milletinin özelliklerindendir?
          Konukseverlik-  çalışkanlık - cesaret- yardımseverlik- saldırganlık- saygısızlık
               A) 3                                        B)4                                            C).5                             D)6

S-15-Türk milleti bağımsızlığını ve vatanını korumak için canını vermekten çekinmez.
         Bu nitelik  Türk milletinin hangi özelliğini  anlatır?
               A) çalışkanlık                       B)temizlik                                   C)cesaret                   D)Doğruluk

S-16- Türkler başkalarının  düşüncelerine saygı gösterir. Herkesi kendisi gibi düşünmeye kendisi gibi  
        düşünmeye  kendisi gibi davranmaya zorlamaz. Bu, Türk milletinin hangi özelliğidir?
              A) hoşgörülü olmak             B)çalışkanlık                              C) doğruluk               D) Yardım severlik

S-17-I.yalan söylemek           II.güvenilir olmak               III.iftira atmak
Yukarıdakilerden hangileri dürüst bir insanın özelliklerindendir?

              A) II                                  B)I ve III                                     C)II ve III                  D) I,II ve III
  
S-18-Türk milletinin özelliklerinden en gerçekçi biçimde ilk kez ortaya koyan Türk büyüğü kimdir?                  
             A)Mustafa Kemal Atatürk        B) Evliya Çelebi               C)Fatih Sultan Mehmet            D)Mete Han

S-19-“Yurt toprağı!Sana her şey feda olsun.Kutlu olan sensin.”
Atatürk bu sözüyle vatan topraklarının hangi özelliğini dile getirmiştir?
             A)verimliliği                                  B)kutsallığı                              C)güzelliği               D)büyüklüğünü


CEVAP ANAHTARI

1-B   2-C   3-B   4-B   5-C   6-D   7-B   8-A   9-A   10-D   11-B   12-B  13-C   14-B   15-C   16-A   17-A  

18-A  19-B


5. SINIF SOSYAL BİLGİLER


1-Osmanlı Devleti ittifak devletlerinin yanında hangi savaşa girmek zorunda kaldı?
   A)1.Dünya Savaşı   B)2.Dünya Savaşı   C)1.İnönü Savaşı   D)Sakarya Savaşı
2-Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerinden değildir?
   A)Boğazlar bütün gemilere açılacaktı.
   B)Ordunun büyük bir bölümü terhis edilip silahların el konulacaktı.
   C)Azınlıkların cemiyetler kurmalarına izin verilecekti.
   D)İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa istedikleri
      yeri işgal edebileceklerdi.
3-Aşağıdakilerden hangisi boğazların işgal edilmesinin sonuçlarından biri değildir?
   A)Boğazlar bütün gemilere açıldı.      C)İstanbul’un güvenliği tehlikeye düştü.
   B)Anadolu ve Rumeli’nin bağlantısı kesildi.   D)Ulaşım ve haberleşme araçlarına el kondu.
4-“Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür,bölünemez.” Bu karar hangi kongrede alınmıştır?
   A)Sivas      B)Erzurum      C)Amasya      D)Samsun
5-T.B.M.M hangi tarihte nerede açıldı?
   A)23 Nisan 1923-Ankara         C)23 Nisan 1920-İstanbul
   B)23 Nisan 1922-Ankara         D)23 Nisan 1920-Ankara
6-Yeni Türk devletinin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?
   A)Gümrük      B)Kars         C)Gümrü      D)Moskova

7-11-Bozkırlar, hangi iklimin doğal bitki örtüsüdür?
   A-Karasal iklimin         B-Karadeniz ikliminin            C-Akdeniz ikliminin               D-Ilıman iklimin

8-17- Aşağıdaki ırmaklardan hangisi en uzun ırmağımızdır?
   A-Büyük Menderes       B-Seyhan Nehri          C-Kızılırmak              D-Çoruh Nehri

9-25-Milâdi takvime başlangıç kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
   A-Yazının bulunması                      B-Kavimler Göçü            
   C-Hz.Muhammed’in doğumu         D-Hz.İsa’nın doğumu

10-Türkiye’nin jeopolitik bakımından önemli bir yerde olmasına aşağıdakilerden hangisi  örnek gösterilemez?
   A-Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlaması       B-Yurdumuzun sahip olduğu doğal zenginlikler
   C-İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması      D-Kuzey yarım kürede yer alır

                                                                                                                
 SOSYAL BİLGİLER
  
1.A
2.C
3.D
4.B
5.D
6.C
7.A
8.C
9.D
10.D                                                            

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ SORULARI

1.   Belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve devleti oluşturan insan topluluğuna ne ad verilir?
a) Yurt      b) Devlet      c) Millet       d) Dil Birliği
2.   Bir Ulusun tarihi, anıları, gelenekleri, ve görenekleri …………….. sayesinde korunur..
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Tarihi      b) Kültürü      c) Dili          d) Ülküsü
3.   Aşağıdakilerden hangisi “Milleti Oluşturan Öğelerden” biri değildir?
a) Dil Birliği   b)Çalışkanlık       c)Ülkü Birliği      d) Tarih Birliği
4.   Yeni Türk Harfler ne zaman kabul edildi?
a) 01 Kasım 1928   b)01 Kasım 1922   c)29 Ekim 1923   d)23 Nisan 1920
5.   Osmanlı Devleti ………..yılında Osman Bey tarafından …………..ve çevresinde kuruldu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)1923 Ankara   b)1299 Söğüt      c)1920 Ankara    d)1919 Samsun
6.   I.Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı Devletinin imzaladığı ve şartları çok ağır olan antlaşma hangisidir?
a)Mondros Ateşkes Antlaşması   b)Lozan Antlaşması c)Mudanya Antlaşması d) Londra Antlaşması
7.   “Ulusal Sınırlar İçinde Vatan Bir Bütündür,Parçalanamaz” aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
a)Amasya Genelgesi   b) Sivas Kongresi c) Erzurum Kongresi   d)Londra Konferansı
8.   T.B.M.M. Hangi savaştan sonra Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal”lik rütbesini ve “Gazi” lik unvanını verdi?
a)I.İnönü Savaşı   b)Sakarya Savaşı      c)II. İnönü Savaşı      d) Anakara Savaşı
9.   24 Temmuz 1923 yılında imzalanan ve bu günkü sınırlarımızın belirlendiği antlaşma hangisidir?
a)Mudanya Antlaşması   b)Sevr Antlaşması   c) Moskova Antlaşması   d)Lozan Antlaşması
10.   Yurdumuz hangi paralel ve meridyenler arasında yer alır?
a)26°-45°Doğu Meridyenleri   b)36°-42° Doğu Meridyenleri
         36°-42 Kuzey Paralelleri             26°-45° Kuzey Paralelleri

       c) 16°-45 Batı Meridyenleri         d)18°-36° Batı Meridyenleri
          36°42° Kuzey Paralelleri            26°-42° Kuzey Paralelleri
11.   Türkiye hangi iklim kuşağındadır?
a)Soğuk Kuşak      b) Orta Kuşak      c) Sıcak Kuşak      d) Kutup Kuşağı
12.   Çevresine göre alçakta olan ve akarsularla derin yarılmamış düzlüklere ne ad verilir?
a)Dağ      b) Yayla   c) Ova      d) Plato
13.   Her mevsim yağışlı olan iklim özelliği aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
a)Akdeniz İklimi   b) Karadeniz İklimi   c) Karasal İklim   d) Marmara İklimi
14.   Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’ e dökülür?
a)Seyhan      b)Çoruh   c)Fırat      d) Büyük Menderes
15.   En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a)İran      b)Irak      c) Suriye   d) Yunanistan

CEVAP ANAHTARI
1.   C
2.   C
3.   B
4.   A
5.   B
6.   A
7.   C
8.   B
9.   D
10.   A
11.   B
12.   C
13.   B
14.   B
15.   C


SOSYAL BİLGİLER SORULARI

1-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türkiye nin dünya üzerindeki yeri doğru olarak verilmiştir

A)26-45 doğu meriridyenleri     B)26-42doğu meridyenleri
    36-42 kuzey paralelleri arasında       36-45 kuzey paralelleri arasında

C) 23-34 doğu meridyenleri                  D)36-42 doğu meridyenleri
    36-42 kuzey paraleleri arasında            26-45  kuzey paralelleri arasında

2Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.)Yurdumuz Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü durumundadır
B)Türkiye  ılıman iklim kuşağındadır.
C)Ülkemiz üç yarımadadan oluşur
D)Avrupa ile Ortadoğu arasındaki en kısa yol ülkemizden geçer.

3-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin kuzeyindeki en yüksek noktadır?

A)Demirkazık tepesi   B)Uludoruk tepesi
c)Tendürek   D)Kaçkar doruğu

4-Aşağıdakilerden hangisi  tek dağ değildir?

A)Süphan  d.                                 B)Kuzey Anadolu Dağları
C)Tendürek d.   D)Nemrut d.

5-Ülkemizin iç kesimlerinde yağışın az görülmesinin nedeni nedir?

A) Ülkemizin denizlerden uzak olması.
B)Ülkemizin yükseltisinin az olması
C)Ülkemizin kuzey ve güneyinde dağların denize paralel uzanması
D) Ülkemizin kuzey ve güneyinde dağların denize dik uzanması

6- Yeni Türk devletinin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?
   A)Gümrük      B)Kars         C)Gümrü      D)Moskova

7- Hangisi Toplumsal alanda yapılan inkılaplardan değildir?
   A)Kıyafette değişiklik            C)Milli ekonominin kurulması
   B)Ölçülerde değişiklik            D)Soyadı Kanunu


8- Hangi antlaşma sonucunda İstanbul,Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan
     kurtarıldı?
   A)Lozan      B)Kars         C)Ankara      D)Mudanya
9- Kurtuluş Savaşı her yönüyle hangi olay sonucunda tamamlanmış oldu?
   A)Lozan Barış Antlaşması         C)Saltanatın kaldırılması
   B)Büyük Taarruz            D)Mudanya Ateşkes Antlaşması
10- Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan öğelerden biri değildir?
   A-Ülkü birliği         B-Dil birliği           C-Din Birliği              Tarih Birliği

1-A 2-C   3-D  4-B  5-C 6-C 7-C 8-A  9-A 10-C

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI

1.      Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan öğelerden değildir?
a) Yurt birliği     b) Dil birliği   c)(( Eğitim Birliği  ))     d) Tarih birliği

2.   Aşağıdakilerden hangisi Türk Milletinin özellikleri arasıda yer almaz?
      a) Cesaret           b) Doğruluk           c) Çalışkanlık                   d) ((Pasaklı olmak))

3.   Türk insanı başkalarının duygu ve düşüncelerinin farklı olmasına saygı gösterir. Bu durum Türk insanın hangi özelliğini göstermektedir?
      a) Duygulu         b) Konuksever       c) ((Hoşgörülü  ))                  d) Düşünceli

4.   Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesinin dağlarıdır?
      a) Toroslar       b) ((Kuzey Anadolu Dağları))  c) Erciyes Dağı   d) Ağrı Dağı

5.   Boğazların denetimi hangi anlaşma ile tam olarak Türkiye’ye verilmiştir?
      a) Lozan Ant.    b) ((Montrö Boğ. Söz.))   c) Londra Konferansı   d) Mondros Ateşkes Ant.

6.   Halkın seçme seçilme hakkına sahip olması Atatürk’ün hangi ilkesi ile açıklanabilir?
      a) Milliyetçilik   b) Halkçılık               c) CUMHURİYETÇİLİK     d) Devletçilik

7.   Milli mücadele hangi ilimizde başlamıştır?
      a) Erzurum       b) SİVAS                    c) Ankara                       d) Samsun

8.   Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’in tek doğal limanıdır?
      a)SİNOP           b) Samsun                c) Trabzon                     d) Zonguldak

9.   Hangi ilimizde yaz ile kış arasında sıcaklık farkı en azdır?
      a) Erzurum         b)İSTANBUL              c) Şanlıurfa                    d) Van

10.   Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afet değildir?
 
a)Asit Yağmuru         b)Erezyon               c)Sel                           D)DEPREM

NOT : ŞIKLAR BÜYÜK VE YA ^^((  ))^^ BÖYLE BELİRTİLMİŞTİR..


5.SINIF  SOSYAL BİLGİLER DERSİ SORULARI

1. Bir ulusun doğup yaşadığı,egemenlik haklarını kullandığı,sınırları belli toprak
parçasına  ne ad verilir?

A. arsa                   B. arazi              C. vatan              D. Kıta

2. Aynı ülkede yaşayan , aralarında birtakım bağlar bulunan ,aynı  bayrak altında
toplanmış  olan insan topluluklarına  ne denir?

A. aşiret                B. millet               C. oba                D. Devlet

3. Hangisi Toplumsal alanda yapılan inkılaplardan değildir?
   A)Kıyafette değişiklik            C)Milli ekonominin kurulması
   B)Ölçülerde değişiklik            D)Soyadı Kanunu

4-Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerinden değildir?
   A)Boğazlar bütün gemilere açılacaktı.
   B)Ordunun büyük bir bölümü terhis edilip silahlarına el konulacaktı.
   C)Azınlıkların cemiyetler kurmalarına izin verilecekti.
   D)İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa istedikleri yeri işgal edebileceklerdi

5-Yeni Türk devletinin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?
   A)Gümrük      B)Kars         C)Gümrü      D)Moskova

6-Hangi antlaşma sonucunda İstanbul,Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan
     kurtarıldı?
   A)Lozan      B)Kars         C)Ankara      D)Mudanya

7-Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde kimlerle savaştık?
   A)Ruslar           B)Ermeniler           C)Fransızlar             D)İngilizler

8- Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağlamak için toplanmasına rağmen bütün yurdu ilgilendiren kararlar alındığı için milli sayılan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
    A)Sivas               B)Havza             C)Erzurum             D)Amasya
  
9- Atatürk aşağıdaki illerin hangisinde toplantı yapmamıştır?
    A)Sivas            B)Amasya          C)Sinop           D)Erzurum  

10- Mustafa Kemal Atatürk’e  Mareşallik ve Gazilik unvanları hangi zaferden sonra verilmiştir?
A)1. İnönü zaferi
B)2. İnönü zaferi
C)Sakarya Meydan Muharebesi
D)Büyük Taarruz

CEVAP ANAHTARI:
1)C   2)B   3)C   4)C   5)C   6)D   7)B   8)C   9)C   10)C

          
  SOSYAL BİLGİLER                  
                        
1.   Boğazların denetimi hangi antlaşma ile kesin olarak Türk egemenliğine girmiştir ?                    
                        
   a) Montrö      b) Moskova      c) Ankara      d) Lozan  
                        
2.   Aşağıdaki akarsulardan hangisi farklı bir denize dökülür ?                    
                        
   a) Kızılırmak       b) Yeşilırmak      c) Bakırçay      d) Sakarya  
                        
3.   Yurdumuzdan doğarak yurdumuz sınırları dışında denize dökülen akarsularımıza                      
   hangisi örnek gösterilemez ?                    
                        
   a) Çoruh         b) Aras      c) Asi       d) Fırat  
                        
4.   Yurdumuzda doğal göl bulunmayan bölgemiz hangisidir ?                    
                        
   a) Ege      b) Gün.D.Anadolu      c) Akdeniz      d) Karadeniz  
                        
5.   Tuzluluk oranı en fazla olan denizimiz hangisidir ?                    
                        
   a) Akdeniz      b) Marmara       c) Karadeniz      d) Ege  
                        
6.   Üzerinde Kemer ve Adıgüzel barajlarının bulunduğu ve Ege Denizine dökülen                    
   akarsuyumuz hangisidir ?                    
                        
   a) Gediz      b) Menderes      c) Bakırçay      d) Seyhan  
                        
7.   Aşağıdaki göllerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi´nde yer almaz ?                    
                        
   a) Van       b) Sapanca      c) Çıldır      d) Eber  
                        
8.   Karadeniz kıyılarında yer alan ve doğal liman özelliği taşıyan limanımız hangisidir ?                    
                        
   a) Zonguldak      b) Samsun      c)Trabzon      d) Sinop  
                        
9.   İlbaharda yeşeren yazın sarı bir görünüm alan bitki örtüsüne ne ad verilir ?                    
                        
   a) Maki      b) Orman      c) Bozkır      d) Koru  
                        
10.   Aşağıdakilerden hangisi doğal sınır özelliği gösterir ?                    
                        
   a) Çoruh      b) Aras      c) Asi      d) Fırat  
                                             (ALINTIDIR)
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!