Author Topic: 8.Sınıf İnkılap Deneme Sınavı  (Read 4464 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
  • Rep +712/-3
8.Sınıf İnkılap Deneme Sınavı
« on: Mart 31, 2016, 04:49:55 ÖS »

1)   ** “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır ve o satıh bütün vatandır.” sözünü M.Kemal bu savaşta söylemiştir.
** Fransa ile 1921 Ankara Anlaşması imzalandı.
** Mustafa Kemal’e gazilik unvanı, mareşallik rütbesi verildi.
         Yukarıda verilen gelişmeler hangi savaş sonucunda gerçekleşmiştir?
          A) I.İNÖNÜ SAVAŞI         B) II.İNÖNÜ SAVAŞI             C) BÜYÜK TAARUZ              D) SAKARYA SAVAŞI
2)   1. Türkler ve Yunanlılar arasındaki silahlı dönem sona erecek.
2. Yunanlılar 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacak.
3. Türkler barış imzalanıncaya kadar Doğu Trakya’ya giremeyecek, güvenlik için 8000 kişilik jandarma bulundurabilecek.
4. Doğu Trakya’daki memuriyetler 30 gün içinde Türklere teslim edilecek
5. Boğazlar ve İstanbul TBMM’ye bırakılacak.
Mudanya ateşkes antlaşmasının yukarıda yer alan maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
A) Osmanlı devletinin fiilen sona ermiştir.                       B) Doğu Trakya savaş yapılmadan işgalden kurtarılmıştır
C) Kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir.          D) Kalıcı barış sağlanmıştır.

3)   **Saltanat makamının Milli Egemenliğe aykırı olması
**Padişahın Kurtuluş Savaşı sırasındaki tavırları Hızlandıran gelişme;
** Lozan barış görüşmelerine İtilaf devletleri İstanbul Hükümeti ve TBMM’yi birlikte çağırmıştır.
Yukarıda yer alan gelişmeler üzerine gerçekleştirilen İnkılap aşağıdakilerden hangisidir.
A) Cumhuriyetin ilanı      B) Halifeliğin kaldırılması     C) Saltanatın kaldırılması   D)  Medeni Kanun

4)   ** Yeni Türk devletinin ilk partisidir.
**Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur.
** Mecliste var olan Müdafaa-i Hukuk grubunun 1.grubunun partiye dönüşmüş halidir.
Yukarıda yer alan bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir.

A) Cumhuriyet Halk Fırkası                                   B) Serbest Cumhuriyet Fırkası 
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası                  D) Ahrar Fırkası

5)   **Türkiye’nin ikinci muhalefet partisidir.
** Mustafa Kemal’in isteği üzerine Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Amaç; Dünya ekonomi krizi sonrasında sağlam muhalefet ile iktidarın denetlenmek istenmesidir.
**Liberalizmi savunmuştur.  Kadınlara siyasi haklar verilmesini belirtmiştir.
** Kısa sürede partiye eski rejim yanlıları girince, Fethi Okyar partiyi kapatacaktır
 Yukarıda yer alan bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir.
  A) İttihat ve Terakki Fırkası                                        B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası   
 C)  İttihad-i Muhammedi Fırkası                               D) Serbest Cumhuriyet Fırkası

6)   ** 31 MART OLAYI – 1909 
** ŞEYH SAİT OLAYI – 1925
** MENEMEN OLAYI – 1930
** İZMİR SUKİASTİ – 1926
Yukarıda yer alan gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rejime karşı çıkan olaylardır                                          B) Saltanat döneminde gerçekleşmiş olaylardır.
C) Ayaklanmalar M.Kemal tarafından bastırılmıştır        D) Siyasi rejim değişikliklerine sebep olmuştur.
7)   **Kadın ve erkekler büyük oranda eşit oldu.
**Kadınlar sosyal, ekonomik ve hukuki olarak erkeklerle eşit oldu.
**Kadınlara mirasta eşitlik, şahitlikte eşitlik, boşanmada eşitlik, resmi nikâh hakkı verildi.
Yukarıda yer alan gelişmeler üzerine gerçekleştirilen İnkılap aşağıdakilerden hangisidir.
A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi                       B) Soyadı Kanunu
C) Kılık kıyafet kanunu                                                                       D)  Medeni Kanun

8)   Osmanlıda soyadı yoktu. Genellikle kişiler babalarının isimleri ile lakapları ile çağrılırdı. (Ali oğlu Mehmet) Bu durum bazı karışıklıklara neden olmaktaydı.
 Askerlik işlemlerinde, miras işlemlerinde, mahkemelerde kısacası tüm resmi işlerde karışıklık çıkıyordu. Çıkarılan soyadı kanunu ile bu karışıklıklar çözüldü.  Ayrıcalık belirten hafız, hoca, molla, ağa, paşa gibi ayrıcalık belirten unvanlar kaldırılarak eşitlik sağlandı.
Soyadı kanunu aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrultusunda yapılmış bir inkılaptır.
A)Cumhuriyetçilik          B) Laiklik             C) Halkçılık          D) Milliyetçilik

9)   ** Türk milletinin içteki modernleşmesini dışa yansıtmak için çıkartıldı.
**Toplumda kıyafet birliğini sağlamak amacıyla çıkartıldı.
 **Atatürk şapkayı ilk olarak Kastamonu’da tanıttı.
**Dini simgeler toplumu birbirinden ayrıştırmaya başlayınca Kılık Kıyafet yasası çıkartıldı
Şapka kanunu aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrultusunda yapılmış bir inkılaptır.
A) Laiklik             B) Cumhuriyetçilik       C) Devletçilik       D) Halkçılık

10)   Osmanlıda her alanda olduğu gibi dini kurumlarda da bozulmalar meydana gelmişti. Anadolu’nun Müslüman olmasında büyük etkileri bulunan tekke ve zaviyeler, zamanla gerici zihniyetin, üfürükçülerin, büyücülerin, geriye dönmek isteyenlerin, ayrıca CUMHURİYETİ yıkıp HALİFELİK ve SALTANATI geri getirmek isteyenlerin sığınağı haline gelmişti. Bundan dolayı 1925 yılında çıkarılan bir kanunla belirli Türk büyüklerinin türbeleri dışındaki tüm tekke ve zaviyeler kapatılmıştır.
  A) Milliyetçilik            B) Laiklik        C) Devletçilik       D) Halkçılık

11)   Atatürk öğrencilik yıllarından itibaren tarihe büyük ilgi duymuş, okuduklarının büyük bir kısmını   tarih kitapları oluşturmuştur. Bu durumun Atatürk’e
II. Zengin bir fikri yapıya sahip olma
II. Türk milletini yakından tanımaya
III. Türk milletinin yapabilecekleri hakkında fikir sahibi olma
Konularının hangisi ya da hangilerinde katkıda bulunduğu savunulabilir?
A-Yalnız I                           B- I ve II         C-II ve III                         D-I,II, ve III

12)   Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde çok partili yaşama geçme denemelerinin başarısız olduğuna bir kanıttır?
A) Şeyh Sait isyanı sonucunda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
B) Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunulması
C) Hukuksal alanda devrimlerin yapılması
D) Şeriyye Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması
13)   Saltanatın kaldırılmasının bazı sonuçları şunlardır:
** Laikliğin ilk aşaması gerçekleşmiştir.
** Ülke içerisindeki iki ayrı yönetim sona ermiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır?
A) Ulusal egemenlik      B) Ulusal bağımsızlık        C) Toprak bağımsızlığı      D) Uluslar arası eşitlik
14)   Mustafa Kemal’e verilen Başkomutanlık yetkisi 3 aylık dönemlerle uzatılmış 20 Temmuz 1922’de ise süresiz olarak verilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?
A) Millî Mücadele’nin başarı ile sonuçlandığını          B) Mustafa Kemal’e güven duyulduğunu
C) TBMM’nin ortadan kaldırıldığını                               D) Mustafa Kemal’in yönetime tamamen egemen olduğunu

         15) Saltanatın kaldırılmasının bazı sonuçları şunlardır:
                   •   Laikliğin ilk aşaması gerçekleşmiştir.
                   •   Ülke içerisindeki iki ayrı yönetim sona ermiştir.
                   •   TBMM hükümeti ülkenin tek temsilcisi haline gelmiştir.
             Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır?
             A) Ulusal egemenlik          B) Ulusal bağımsızlık        C) Toprak bağımsızlığı      D) Uluslar arası eşitlik
        16)  **  Etibank ve Bağlı işletmelerin Kurulması
                  **  Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü Kuruldu.
           Yeni Türk devleti Yukarıdaki kuruluşları oluşturmakla aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlamıştır?
             A)Denizciliği geliştirmek                                                      B)Orman ürünleri sanayisini geliştirmek
              C)Yeraltı zenginlik kaynaklarını aramak ve işletmek       D)Dokuma ve kumaş sanayilerini geliştirmek.

   17)     Saltanatın kaldırılması ile tek kişinin yönetimine son verilmiş ve devlet düzeninde milletin öncelikleri   prensip       kabul edilmiştir.
Buna göre saltanatın kaldırılmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
           A) Yeni bir devlet kurmak                      B) Millet egemenliğini gerçekleştirmek   
           C) Tam bağımsızlığı sağlamak                D) İnsan haklarını korumak
       
        18) **Miladi takvimin kabulü
               **Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
               **Hafta tatilinin Pazar gününe alınması
         Yukarıdaki inkılâpların yapılış amacını işaretleyiniz.
           A)Eğitimde birliği sağlamak                                      B)Laik devlete geçişte kolaylık sağlamak
          C) Batılı devletlerle ilişkileri kolaylaştırmak            D)Millet egemenliğini pekiştirmek
      19) Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz.”
           Mustafa Kemal Atatürk, bu sözüyle aşağıdaki inkılâplardan hangisinin yapılış gerekçesini belirtmiştir? 
           A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasının         B) Medeni Kanunun Kabul edilmesinin
           C) Kılık kıyafet inkılâbının                                            D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünün
         
      20) Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’yı Milli Mücadele’nin merkezi yapmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
             A) Anadolu’nun ortasında olması                            B) Batı cephesine yakın olması
             C) İşgalden uzak olması                                             D) Son Osmanlı Meclisinin burada toplanması

Hazırlayan : Suboyu Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni    Necip DÖNER.

Sosyal Bilgiler

8.Sınıf İnkılap Deneme Sınavı
« on: Mart 31, 2016, 04:49:55 ÖS »