Author Topic: Kpss deneme sınavı indir  (Read 36280 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
  • Rep +712/-3
Kpss deneme sınavı indir
« on: Şubat 09, 2010, 07:17:19 ÖS »

GENEL KÜLTÜR
Diğer 9 Sayfaya Geçiniz.
DĐKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 60’TIR.
1-30 SORU “Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi” ile “Türk Kültür ve Medeniyetleri”
31-48 SORU “Türkiye Coğrafyası”
49-60 SORU: “Temel Yurttaslık Bilgisi ve Güncel Konular” ile ilgilidir.
Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdınızdaki “GENEL KÜLTÜR” bölümüne
isaretleyiniz.
1. Kavimler Göçü Avrupa tarihinde önemli bir asamadır.
Kavimler Göçünün özelliklerinden hangisi bu
ifadeyi doğrulamak için yeterli değildir?
A) Avrupa’nın yeni haritası ortaya çıkmıstır.
B) Avrupa toplumları yerlesik hayata geçmislerdir.
C) Avrupa’da yeni toplumsal kültürler ortaya
çıkmıstır.
D) Hristiyanlık hızlı bir yayılma süreci yasamaya
baslamıstır.
E) Avrupa, Ortaçağ’ın karanlık devrimini yasamaya
baslamıstır.
2. I. Anadolu’da Türk tarihinin baslamasını sağladılar.
II. “Sultan” ünvanını ilk Selçuklu hükümdarları
kullanmıslardır.
III. Merkez ve memleket yönetiminde Đran-Đslâm
gelenekleri görülmektedir.
Yukarıda verilenlerden hangisi Büyük Selçuklu
Devleti’nde görülen özelliklerden değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
3. I. Anadolu’nun feth edilmesinde büyük rol
oynadılar.
II. Anadolu’daki Türk varlığını Ermeni, Bizans
Gürcü saldırılarına karsı korudular.
III. Türk varlığının Avrupa’ya tasınmasında önemli
görevler üstlendiler.
Yukarıda verilenlerden hangileri Anadolu’da
kurulan ilk Türk Beyliklerinin özellikleri arasında
yer alır?
A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III
D) I ve II E) I, II ve III
4. Sırplar, Fransız ihtilalinin etkisiyle ilk ayaklanan
Osmanlı toplumudur. Bu isyanın çıkmasının
sebepleri;
I. Rusların Panslavizm politikası
II. Toprak düzeninin bozulmus olması
III. Balkanlarda bu dönemde pek çok isyanın
çıkması.
arasında yukarıda verilenlerden hangisi yer
alır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
5. Osmanlı ordusunun bozulmasının sebepleri;
I. Padisahın ordu komutanlığını sadrazama bırakması
II. Askerliğin bir geçim kaynağı haline gelmesi
III. Kapitülasyonların olumsuzluğu
arasında hangisi yer almaz?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III
D) I ve III E) I ve II
6. Osmanlı Devletinde;
I. Hacı Özbek Camii – Edirne Üç Serefli Camii
II. Topkapı Sarayı – Bağdat Köskü
III. Bursa Çarsısı – Fatih Medresesi
IV. Alman Çesmesi – Đshak Pasa Sarayı
yukarıda verilen ikili mimari eserlerden hangisi
“Erken Dönem” Osmanlı mimari eserleri
arasında yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I ve III
7. Yıllık geliri 100.000 ve daha fazla gelir getiren
araziler doğrudan hanedana bağlı olurlardı.
Bu araziler asağıdakilerden hangisidir?
A) Has B) Malikhane C) Zeamet
D) Tımar E) Eskinci
Genel Kültür KPSS 2008/02
Diğer 10 Sayfaya Geçiniz.
8. I. Đltizam usulü kaldırılmıstır.
II. Avrupa’ya ilk defa öğrenci gönderilmistir.
III. Đlk demokratiklesme hareketi Sened-i Đttifak
bu dönemde ilan edilmistir.
Yukarıda verilen gelismelerden hangisi II.
Mahmud dönemine ait gelismelerdendir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III
9. XVII. ve XVIII. yüzyılda yapılan Osmanlı ıslahatlarının
amacına bir türlü ulasamamıs olmasının
sebepleri asağıda verilenlerden
hangisi olamaz?
A) Yapılan ıslahatların günübirlik olması
B) Padisahların ıslahatları desteklememesi
C) Halkın sorunlarına yüzeysel yaklasılması
D) Yapılan ıslahatların kisilere bağlı kalması,
devlet politikası haline getirilmesi
E) Islahatların sorunları derinlemesine çözememesi
10. “Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak ve
Avrupa hukuk kurallarını uygulayacaktır.” esaslarının
yer aldığı Paris Antlasması ile birlikte
yer alan ve Osmanlı müslimlerini gayrimüslimlerden
dezavantajlı duruma getiren kanun
asağıda verilenlerden hangisidir?
A) Tanzimat Fermanı
B) Sened-i Đttifak
C) Islahat Fermanı
D) Halepa Fermanı
E) Kanun-i Esasi
11. I. Trablusgarp’ın Duyun-u Umumiye’ye olan
borçlarını Đtalya ödeyecektir.
II. Trablus halkı dini anlamda halifeye bağlı kalacaktır.
III. Trablusgarp; Đtalya’dan, Đngiltere’ye devredilecektir.
Yukarıda verilen esaslardan hangisi
Ouchy(Usi) Antlasması’nda yer alan maddelerden
birisi değildir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
12. I. Đleri
II. Açıksöz
III. Peyami Sabah
IV. Tasvir-i Efkâr
Yukarıda verilen gazete isimlerinden hangisi
Milli Mücadele yanlısı olan gazetelerden değildir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve III E) I, II ve III
13. Ankara’nın Milli Mücadele döneminde merkez
seçilmesinin sebebi asağıda verilenlerden
hangisi olamaz?
A) Batı cephesine olan yakınlığı
B) Đstanbul’unda Ankara’yı merkez yapma isteği
C) Tüm Anadolu’nun buradan denetim altında
tutulabiliyor olması
D) Demiryolları ve iletisim hatlarının Anadolu’ya
ulasıyor olması
E) Stratejik kanunu itibariyle isgalcilere uzak
olması
14. Misak-ı Milli, Anadolu’nun isgallere haykırısının
ilk sesidir. Bu haykırıstaki Avrupa’yı
tehdit eden ifadeler asağıda verilenlerden
hangisi olamaz?
A) Azınlık hakları komsu ülkelerdeki
müslümanlara tanınan haklar kadar tanınacaktır.
B) Đstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlandığı
takdirde Boğazlar, uluslararası ticarete açılmayacaktır.
C) Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Aksi halde
dıs borçlar ödenmeyecektir.
D) Batı Trakya’daki hukuki durum halkın tam
bir özgürlükle vereceği kararla olmak zorundadır.
E) Kars, Ardahan, Batum’da gerekirse referandum
yapılacaktır.
15. Asağıda I. TBMM’ye ait özelliklerden hangisi
onun siyasi otoritesini göstermesi açısından
önemlidir?
A) Đnkılapçı ve yenilikçi olması
B) Çok sesli ve demokratik olması
C) Ulusal bir meclis olması
D) Meclis Hükümeti sistemini benimsemesi
E) Yasama, yürütme, yargı yetkilerini kendinde
toplaması
16. Sivas Kongresi milli mücadelenin uygulama
safhasıdır.
I. Ali Fuat Pasa’nın Batı Cephesi komutanlığına
atanması
II. Milli Cemiyetleri birlestirmek
III. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanmasını
sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangisi Sivas Kongresi’
nde Temsil Heyeti’nin hükümet gibi hareket
ettiğinin göstergesidir?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve IV
Genel Kültür KPSS 2008/02
Diğer 11 Sayfaya Geçiniz.
17. I. Olağanüstü yetkilere sahip bir meclistir.
II. Geçici değil sürekli bir meclistir.
III. Kurucu ve inkılapçı meclisidir.
Yukarıda TBMM’ye ait olan özelliklerden hangisi
meclisin yeni bir siyasi olusumuna doğru
gidildiğinin kanıtı niteliğindedir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
18. TBMM’nin yerine getirdiği önemli görevler
arasında;
I. Hıyanet-i Vataniye Kanununu çıkarmak
II. Meclis-i Mebusan’ın toplanmasını sağlamak
III. Teskılat-i Esasi’yi hazırlayıp, yürürlüğe
koymak
IV. Düsmanın Anadolu’nun içlerine kadar yayılmasını
engellemek
Yukarıda verilenlerden hangisi yer almaz?
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve IV
D) I, II ve III E) III ve IV
19. I. Doğu Cephesi – Ermenistan
II. Güney Cephesi – Đtalya
III. Batı Cephesi - Đngiltere
Yukarıda Fransızlarla, Ermenilerle ve Yunanlılarla
savastığımız cepheler verilmistir. Bu
cephelerden hangisinin karsılastırıldığı devlet
doğru verilmemistir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III
20. Asağıda verilen kanunlardan hangisi TBMM
tarafından çıkarılmamıstır?
A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
B) Ağnam Vergisinin Artırılmasına Đliskin Kanun
C) Takrir-i Sûkun Kanunu
D) Teskilat-i Esasi
E) Tekalif-i Milliye Kanunları
21. Mudanya Ateskes Antlasmasının (11 Ekim
1922) TBMM için savası bitirmesinin yanında
sağladığı en önemli fayda asağıda verilenlerden
hangisidir?
A) TBMM’nin siyasi bir zaferi olması
B) Đtilaf devletlerinin TBMM’yi artık resmen tanıması
C) Đngiltere’de bu antlasma sonrası hükümet
değisikliğinin olması
D) Meriç’in Yunanistan ile Türkiye arasında sınır
kabul edilmesi
E) Doğu Trakya’nın güvenliği için yöreye Jandarma
Birliği’nin gönderilmesi
22. I. Sapka Kanunu
II. Kabotaj Kanunu
III. Hilafetin Kaldırılması
IV. Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesi
V. Soyadı Kanunu
Yukarıda verilen kanunları çıkarılıs sırasına
göre kronolojik olarak sıralamak istersek verilenlerden
hangisi doğru olur?
A) II – I – III – IV – V
B) III – I – II – IV – V
C) I – II – V – III – IV
D) IV – II – I – III – V
E) V – I – III – I - IV
23. I. Bozkurt – Lotus Davası
II. Vagon-Li Olayı
III. Seyh Sait Đsyanı
Cumhuriyet döneminde yasanan yukarıdaki
olaylardan hangisinde laik düzeni yıkmaya
yönelik bir faaliyet olmustur?
A) Yalnız III B) I – II C) I - III
D) II – III E) I, II ve III
24. Cumhuriyet dönemindeki;
I. Anadolu ve Orta Asya tarihinin incelenmesi
II. Arkeoloji kazılara hız verilmesi
III. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin kurulması
tarih çalısmalardan hangisi bu dönemdeki
tarih anlayısının salt Osmanlı tarihi olmayacağının
doğrudan göstergesidir?
A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
25. Halifeliğin kaldırılması asağıdakilerden hangisinin
gereğidir?
A) Bağımsızlığın
B) Yurtta ve dünyada barısın
C) Din ve devlet islerinin ayrı tutulmasının
D) Ulusal egemenliğin
E) Uluslararası antlasmaların
26. ^Hayatta En Hakiki Mursit Đlimdir, Fendir.”
sözü ile Atatürk ilkelerinden hangi ikisinin
önemi özellikle vurgulanmıstır?
A) Cumhuriyetçilik – Laiklik
B) Devletçilik – Milliyetçilik
C) Đnkılapçılık – Devletçilik
D) Halkçılık – Cumhuriyetçilik
E) Laiklik – Đnkılapçılık
Genel Kültür KPSS 2008/02
Diğer 12 Sayfaya Geçiniz.
27. Milli Mücadele sadece Türk toplumunun kurtarmakla
kalmamıs, dünya emperyalist devletlerin
egemenliği altında bulunan diğer mazlum milletlere
de örnek olmustur. Atatürk ilkelerinden
hangisinin bu milletlere yol gösterici olduğu
söylenebilir?
A) Akılcılık – bilimsellik
B) Girisimcilik – etkileyicilik
C) Batıcılık - barısçılık
D) Bağımsızlık – anti emperyalizm
E) Yaptırımcılık – ıslahatçılık
28. Atatürk, Türk Dıs Politikasının belirlerken
kendisine tek bir distur belirlemistir. Dıs politikada
izlenen bu yol asağıdakilerden hangisidir?
A) Bağımsızlığa ve esit devlet anlayısına aykırı
hiçbir anlasmayı kabul etmemek
B) Karsılıklı ekonomik ve siyasi çıkarları korumak
C) Dünya barısına katkıda bulunmak
D) Ülke rejimini korumak ve ortak savunma
prensibi olusturmak
E) Uygar milletlerle olan iliskileri güçlendirmek
29. Atatürk’ün, “Yabancı milletlerin himayedarlığını
istemek, bir milletin insanlık vasıflarını
kaybettiğinin, acz içerisinde olduğunun ilanından
baska birsey değildir.” sözüyle asağıdaki
kavramlardan hangisinin önemine değinmemistir?
A) Batılılasma
B) Sömürgeci karsıtlığı
C) Ulusçuluk
D) Çağdaslasma
E) Milletine olan güven
30. Asağıda verilen olaylardan hangisi Türklerle
Fransızlar arasında geçen ve Türklerin basarısıyla
sonuçlanan bir dıs politik gelismedir?
A) Balkan Antantı
B) Musul Sorunu
C) Bozkurt Lotus Davası
D) Milletler Cemiyetine Giris
E) Ege Adalarının silahsızlandırılması
31. Asağıda verilen özelliklerden hangisi Türkiye’nin
Kuzey Yarım Küre’de yer aldığını kanıtlamaz?
A) Kuzeyden güneye doğru gidildikçe cisimlerin
öğle vakti ölçülen gölge boylarının kısalması
B) Güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması
C) 21 Haziran tarihinden sonra gündüz süresinin
kısalmaya baslaması
D) Günes ısınlarının hiç bir zaman 90º lik açıyla
almaması
E) Ardısık iki meridyen arası uzaklığın güneyden
kuzeye gidildikçe azalması
32. Asağıda iki ayrı sanayi kurulusunun bazı
merkezlerdeki dağılısı gösterilmistir
Bu endüstri kurulusları asağıdakilerden
hangisidir?
A) Seramik Uçak
B) Otomotiv Vagon
C) Sigara Kağıt
D) Demir-çelik Konserve
E) Kağıt Rafineri
33. Asağıdaki haritada üç aynı hayvan türünün
en çok yapıldığı yerler gösterilmistir.
.
Bu hayvancılık türleri asağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmistir?
I II III
A) Kıl keçisi Kümes Manda
B) Arıcılık Đpek böcekçiliği Sığır
C) Arıcılık Merinos koyunları Tiftik keçisi
D) Kümes Đpek böcekçiliği Koyun
E) Tiftik keçisi Kıl keçisi Sığır
II
I
III
Genel Kültür KPSS 2008/02
Diğer 13 Sayfaya Geçiniz.
34. Asağıda bazı tarım merkezleri ve bu alanlardaki
turizm türleri eslestirilmistir.
Bu eslestirmelerden hangisi yanlıstır?
A) Kartalkaya → Kıs turizmi
B) Gordion → Tarihi turizm
C) Ürgüp → Termal turizm
D) Balıklı Göl → Đnanç turizmi
E) Ayder → Yayla turizmi
35. - Yaz ve kıs mevsimleri arasındaki yıllık sıcaklık
farkı azdır.
- Sıcaklığın 0ºC’nin altına düstüğü gün sayısı
azdır.
- Nem oranı yüksektir.
Yukarıda bazı iklim özellikleri verilen coğrafi
bölüm asağıdakilerden hangisidir?
A) Güney Marmara
B) Kıyı Ege
C) Orta Kızılırmak
D) Doğu Karadeniz
E) Orta Fırat Bölümü
36. Akarsuların getirdiği alüvyonların deniz içinde
birikmesi sonucu olusan ovalara delta ovası
denir.
Asağıda verilen akarsu ve olusturduğu delta
ovası eslestirmelerinden hangisi yanlıstır?
Akarsu Delta
A) Göksu Amik
B) Kızılırmak Bafra
C) Gediz Menemen
D) B.Menderes Bolat
E) Yesilırmak Çarsamba
37. Asağıdaki grafikte bazı yıllarda Türkiye’deki
aktif ve aktif olmayan nüfus oranları gösterilmistir.
Tablodaki bilgilere göre asağıdakilerden
hangisine ulasılamaz?
A) Yalnızca 1990 yılında aktif olmayan nüfus
oranı, aktif olan nüfus oranından daha fazladır.
B) Aktif nüfus oranının en fazla olduğu yıl aktif
olmayan nüfus oranı en azdır.
C) 1975 ve 1980 yıllarında hem aktif hem de
aktif olmayan nüfus oranları birbirine çok yakındır.
D) 1960 yılında toplam aktif nüfus sayısı 2000
yılındaki toplam aktif nüfus sayısından daha
fazladır
E) 1985 yılındaki aktif olmayan nüfus oranı
1965 yılındaki aktif olmayan nüfus oranının
yaklasık iki katıdır.
38. I. Karstik ovaların yaygınlığı
II. Yağısın en fazla düstüğü mevsim
III. Sanayi tesislerinin yaygınlığı
IV. Delta ovalarının yaygınlığı
V. Yıllık yağıs miktarı
Yukarıda verilenlerden hangisi Adana ve
Antalya Bölümlerinin ortak bir özelliğidir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
39. Türkiye’de son yıllarda sanayi büyük bir hızla
gelismektedir.
Asağıdakilerden hangisi sanayinin hızla
gelismesinin Türkiye ekonomisine sağladığı
yararlardan biri değildir?
A) Đhraç ürünleri içinde endüstri gelirlerinin payının
artması
B) Hem iç hem de dıs ticaretin gelismesi
C) Çalısabilir çağdaki nüfusa yeni is olanaklarının
yaratılması
D) Büyük kentlerin çevresinde konut yetersizliğinin
ortaya çıkması
E) Hammadde kaynaklarının islendikten sonra
yurt dısına satımının artması
Genel Kültür KPSS 2008/02
Diğer 14 Sayfaya Geçiniz.
40. Sehirlerin gelisim süreçleri birbirinden farklı
olmaktadır.
Buna göre asağıda verilen merkezlerden
hangisinin gelismesinde yakınında çıkarılan
yeraltı kaynaklarının varlığı daha az etkili
olmustur?
A) Karadeniz Ereğli
B) Batman
C) Seydisehir
D) Elbistan
E) Yatağan
41. Asağıdaki tabloda Türkiye’deki orman alanlarının
coğrafi bölgelerimize göre oransal
dağılısı verilmistir.
Bölge Orman alanı %
Akdeniz 22
Doğu Anadolu 10
Ege 17
Marmara 13
Güney Doğu Anadolu 3
Karadeniz 27
Đç Anadolu 8
Yalnızca tablodaki bilgilere göre asağıdakilerden
hangisine ulasılabilir?
A) Yükseltinin artması orman alanlarının artısını
sağlamaktadır.
B) Đç bölgelerdeki orman alanı oranı Akdeniz
Bölgesinin orman alanı oranından daha azdır.
C) Kıyı kesimdeki ormanlar genis yapraklı
ağaçlardan olusmaktadır.
D) Orman alanları güneyden kuzeye doğru gidildikçe
sürekli artmaktadır.
E) Güneydoğu Anadolu ile Ege Bölgesinin toplam
orman alanı oranı Akdeniz Bölgesinden
fazladır.
42. Kıyı Ege Bölümü’nde nüfus dağılısı Doğu Karadeniz
Bölümünden farklı olarak iç kesimlerde de
yoğundur.
Bu durum her iki bölümün hangi bakımdan
farklı olmasının bir sonucudur?
A) Yeraltı kaynakları
B) Yağıs miktarı
C) Dağların kıyıya göre konumu
D) Doğal bitki örtüsü
E) Enlem değerleri
43. - Ekili-dikili alan oranı en fazla olan bölgemizdir.
- Türkiye tarımsal gelirlerinde birinci sırada
yer alan bölgemizdir.
- Yıllık sıcaklık farkının en az olduğu bölgemizdir.
- Maden çesidi ve rezervi en fazla olan bölgemizdir.
Yukarıda bazı coğrafi bölgelerimizin bazı özellikleri
verilmistir.
Buna göre hangi bölgemize ait bir özellik
verilmemistir?
A) Doğu Anadolu
B) Karadeniz
C) Güney Doğu Anadolu
D) Ege
E) Marmara
44. Her tarım ürününün yetisme kosulu birbirinden
farklıdır. Buna göre; yaz ve sonbahar
mevsimlerinde kuraklık isteyen bir tarım ürününün
I. Konya
II. Doğu Karadeniz
III. Orta Fırat
IV. Erzurum-Kars
Bölümlerinden hangilerinde doğal olarak
yetismesi daha zordur?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) II ve IV
45. Türkiye nüfusu hızla artan bir ülke olduğu için
tarım alanlarından birim alandan daha fazla verim
almak zorunda olan bir ülkedir.
Asağıdakilerden hangisi birim alandan alınacak
verimi arttırmak için uygulanacak bir
yöntem değildir?
A) Kaliteli tohum kullanımını yaygınlastırmak
B) Üretici sayısını artırmak
C) Zirai mücadeleyi yaygınlastırmak
D) Makine kullanımını arttırmak
E) Sulama kosullarının gelistirmek
Genel Kültür KPSS 2008/02
Diğer 15 Sayfaya Geçiniz.
46. Asağıda Türkiye’nin indirgenmis yıllık izoterm
(es sıcaklık) haritası verilmistir.
Haritadaki bilgilere göre asağıdakilerden
hangisine ulasılamaz?
A) Ege Bölgesinin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki
sıcaklık farkı yaklasık 4ºC dir.
B) En düsük sıcaklıklar Erzurum-Kars Bölümündedir.
C) Aynı enlem üzerinde yer alan merkezlerde
sıcaklık aynıdır.
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kuzeye
doğru gidildikçe sıcaklıklar azalmaktadır.
E) Akdeniz Bölgesi’nin sıcaklık ortalaması Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nden daha düsüktür.
47. Asağıdaki Türkiye haritasında bazı alanlar
taranarak gösterilmistir.
Taralı alanların doğal kosulları göz önüne
alındığında bu alanlarda asağıdaki tarım ürünlerinden
hangisinin yetistirilmesi beklenemez?
I II
A) Fındık Ayçiçeği
B) Kenevir Zeytin
C) Buğday Üzüm
D) Turunçgil Çay
E) Mısır Sekerpancar
48. Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan akarsuların
özellikle yukarı kesimlerinde akım kıs aylarında
çok azalır.
Bu durumun nedeni asağıdakilerden hangisidir?
A) Barajlarda bu dönemde su tutulmasının artması
B) Bu alanda yer alan akarsuların boylarının kısa
olması
C) Kıs yağıslarının daha çok kar seklinde düsmesi
D) Bu alanda engebe oranının fazla olması
E) Akarsuların havzalarının dar olması
49. Hukuk kurallarına aykırı olarak yapılmıs bir
idari islemin yargı organı kararıyla ortadan
kaldırılmasını ifade eden hukuki yaptırım asağıdakilerden
hangisidir?
A) Đptal B) Tazminat C) Cebr-i icra
D) Ceza E) Hükümsüzlük
50. Seçimlerle ilgili her türlü denetim yetkisi
asağıdakilerden hangisine aittir?
A) Sayıstay
B) TBMM
C) Yargıtay
D) Danıstay
E) Yüksek Seçim Kurulu
51. Asağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin
unsurları içinde sayılmaz?
A) Yürütme islemlerinin yargısal denetimi
B) Yasama is!emlerinin yargısal denetimi
C) Devlet yönetiminin din kurallarından etkilenmemesi
D) Yargı bağımsızlığı
E) Kanuni hakim güvencesi
52. Yasama sorumsuzluğuna iliskin olarak asağıdakilerin
hangisi söylenemez?
A) Sorumsuzluk hayat boyu sürer
B) Sorumsuzluk sadece cezai takibata karsı
mutlak koruma sağlar
C) Suç teskil eden eylemin sorumsuzluğun
kapsamında olabilmesi için oy, söz veya düsünce
açıklaması biçiminde gerçeklesmesi
gerekir
D) Sorumsuzluk Meclis tarafından kaldırılamaz
E) Hakaret ve sövme suçu teskil eden eylem ve
sözler Anayasada sorumsuzluğun kapsamı
dısında tutulmustur
II
I
Genel Kültür KPSS 2008/02
16 Sınav Bitti
53. Asağıdakilerden hangisi ara verme ve tatil
sırasında TBMM’nin toplantıya çağrılmasını
talep edemez?
A) MGK
B) Bakanlar Kurulu
C) Meclis Baskanı
D) Cumhurbaskanı
E) TBMM üye tamsayısının 1/5’ i
54. Asağıdakilerden hangisi Meclis Baskanı’nın
görevlerinden değildir?
A) Cumhurbaskanına vekalet etmek
B) Meclisin kolluk ve yönetim hizmetlerini yürütmek
C) Meclis toplantılarına baskanlık etmek
D) Tatil sırasında Meclisi toplantıya çağırmak
E) Cumhurbaskanıyla birlikte seçimlerin yenilenmesine
karar vermek
55. Hangisi merkezi idarenin tasra teskilatı örgütlerindendir?
A) Bakanlık
B) Devlet Planlama Teskilatı
C) Đl Đdaresi
D) Basbakanlık
E) Belediye
56. Asağıdakilerden hangisi tüzel kisilerin kendiliğinden
sona erme sebeplerinden biri değildir?
A) Amacın gerçeklesmis olması
B) Sürenin geçmis olması
C) Aciz haline düsme
D) Genel Kurul kararıyla sona erme
E) Yönetim kurulunu kuramayacak hale gelme
57. 1982 Anayasasına göre “Çalısma Hakkı”
asağıda belirtilen haklardan hangisine girer?
A) Özel haklar
B) Sosyal ve ekonomik haklar
C) Kisisel haklar
D) Siyasi haklar
E) Negatif statü hakları
58. Siyasi parti grupları ile ilgili olarak asağıdakilerden
hangisi yanlıstır?
A) Siyasi parti grupları, üye sayıları oranında
Meclis Baskanlık Divanına katılırlar
B) Siyasi parti grupları gensoru önergesi verebilirler
C) Siyasi parti grupları Meclis Baskanlığı için
aday gösterebilirler
D) Siyasi parti grupları, meclis arastırması yapılmasını
isteyebilirler.
E) Siyasi parti grupları, genel görüsme yapılmasını
isteyebilirler.
59. Mali yapıları zayıfladığı için, devlete ve mevduat
sahiplerine karsı olan yükümlülüklerini
yerine getiremeyen bankalar asağıdakilerden
hangisine devredilir?
A) Türkiye Bankalar Birliği
B) TC Merkez Bankası
C) Hazine Müstesarlığı
D) Maliye Bakanlığı
E) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
60. Çevrenin ve doğanın korunması için faaliyet
gösteren zaman zaman faaliyetlerini eylemleri
yoluyla duyuran dünya çapında faaliyet
gösteren çevre örgütü asağıdakilerden hangisidir?
A) Kyoto Eylem Grubu
B) Tema Vakfı
C) Green Peace
D) UNDP
E) Küresel Eylem Grubu
LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDĐNĐZ.


.

Offline atiye

  • Aday Öğretmen
  • *
  • Posts: 1
  • Rep +0/-0
  • Gender: Female
Ynt: Kpss deneme sınavı indir
« Reply #1 on: Mayıs 02, 2013, 10:13:47 ÖS »
AACCBCDBCDBDCBDBCDADACDACDACDACDBABCDCDCABBBDCDACDAABCDAACBD

Sosyal Bilgiler

Ynt: Kpss deneme sınavı indir
« Reply #1 on: Mayıs 02, 2013, 10:13:47 ÖS »