Author Topic: 2006 Dpy Çıkmş Sosyal Bilgiler Soru ve Cevapları  (Read 18379 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
  • Rep +712/-3
2006 Dpy Çıkmş Sosyal Bilgiler Soru ve Cevapları
« on: Mayıs 01, 2011, 10:10:51 ÖS »

1.   Tarih öncesi dönemlerin isimlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?

A) Kullanılan araçların niteliği
B) İnsan davranışları
C)   Coğrafi özellikler
D) Ticari faaliyetler

2.   Aşağıdaki özelliklerden hangisi Hititlere ait değildir?

A) Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir.
B) Başkentleri Çorum ili sınırları içindeki Hattuşaş (Boğazköy)’tır.
C) Parayı ilk kullanan devlettir.
D) Çivi yazısı kullanmışlardır.

3.   Ordularını on’lu sistem denilen onluk, yüzlük ve binlik birimlere göre düzenleyen ilk Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygur      B) Orta Asya Hun
C) Büyük Selçuklu   D) Kök Türk

4.   Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biridir?

A) Karamanoğulları   B) Germiyanoğulları
C) Ramazanoğulları   D) Artuklular

5.   Anadolu Selçukluları;

• II. Kılıç Arslan döneminde Danişmentlileri,
• Rükneddin Süleyman Şah döneminde Saltukluları,
• I. Alâeddin Keykubat döneminde de Mengü-ceklileri egemenlikleri altına almışlardır.

Bu bilgilere göre Anadolu Selçuklularının öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladık-ları söylenebilir?

A) Denizlere egemen olmayı
B) Anadolu’daki ticarî üstünlüğü ele geçirmeyi
C) Anadolu’da Türk siyasî birliğini gerçekleş-tirmeyi
D) Anadolu’daki üretimin sürekliliğini sağlamayı

6.   Türklerin kesin olarak Anadolu’ya yerleşmesini sağlayan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miryokefalon   B) Dandanakan
C) Kösedağ      D) Malazgirt

 

7.   Hz. Muhammed döneminde gerçekleşen aşağıdaki olayların kronolojik sırası, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  I- Uhud Savaşı
 II- Hicret Olayı
III- Hendek Savaşı
IV- Mekke’nin Fethi

A) III-I-IV-II      B) II-I-III-IV
C) IV-III-II-I      D) I-II-IV-III

8.   Büyük Selçukluların Bizans İmparatorluğu’na karşı kazandığı ilk önemli savaş aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Pasinler      B) Dandanakan
C) Miryokefalon   D) Yassı Çimen

9.   Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ı Otlukbeli Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğratan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatih Sultan Mehmet
B) Osman Bey
C) I. Murat
D) Yıldırım Bayezit

10.   Ortalama sıcaklıkların 23 Eylül’den itibaren artmaya başladığı kıta aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa      B) Asya
C) Kuzey Amerika   D) Okyanusya

11.   


Haritada verilen A ve B noktaları için aşağıda-kilerden hangisi söylenemez?

A) Yerel saatleri farklıdır.
B) Güneş ışınlarının düşme açıları aynıdır.
C) A noktası Ekvator çizgisine daha yakındır.
D) B noktası Güneş’i daha önce görür. 

12.   Türkiye’nin büyük bir kısmında karasal iklim koşullarının etkili olduğu düşünülürse, aşağı-daki tarım ürünlerinden hangisinin daha geniş alanlarda yetiştirildiği söylenebilir?

A) Şeker pancarı   B) Turunçgiller
C) Pamuk      D) Zeytin

13.   Türkiye kırsal kesiminde, tarım arazileri (zirâat arazileri) nüfus artışıyla bölünerek zamanla daha çok insan tarafından işletilmiştir.
Bu gelişmenin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımda gübre kullanımının artması
B) Tarım topraklarının miras yoluyla payla-şılması
C) Kırdan kentlere doğru göçlerin artması
D) Tarım topraklarının erozyona uğraması

14.   Doğal ortamda canlılarla cansızlar arasındaki sürekli ilişkiye doğal denge denir. Aşağıdaki durumlardan hangisi doğal dengenin korunmasına katkıda bulunur?

A) Ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması
B) Bazı canlı türlerinin neslinin tükenmesi
C) Tarımda aşırı gübre kullanılması
D) Meraların tarıma açılması

15.   
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

 

16.   • Batısında önemli sanayi ülkelerinin bulunması
• Doğu ve güneydoğusundan büyük petrol üreticisi ülkelere komşu olması
• Akdeniz ve Karadeniz arasındaki bağlantının boğazlarından sağlanması

Yukarıda Türkiye’ye ait verilen özellikler hangi alanda ülkenin önemini daha fazla artırır?

A) Dünya ticareti
B) Turizm etkinlikleri
C) Tarımsal faaliyetler
D) Eğitim faaliyetleri

17.   Günümüz toplumlarında vatandaşlar, sivil toplum örgütleri aracılığıyla yardıma muhtaç kişilere daha kolay ulaşarak yardımcı olabil-mektedirler.

Buna göre, sivil toplum örgütleri bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin daha çok artmasına neden olmaktadır?

A) Bilimsel çalışmaların
B) Sosyal dayanışmanın
C) Geleneklere bağlılığın
D) Bireysel menfaatlerin

18.   Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturul-masına örnek olur?

A) Belediyelerin, gıda üreten işyerlerini denetlemesi
B) İnsanların, yeteneği ve isteği doğrultusunda meslek seçmesi
C) Devletin, vatandaşların sosyal güvenliğini sağlaması
D) Basın-yayın kuruluşlarının, doku ve organ bağışının önemi konusunda halkı bilinç-lendirmesi

19.   Bir devletin yönetim şeklinin demokrasi olduğunun öncelikli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Topluma hizmet veren kurumların bulunması
B) Yönetim gücünü elinde bulunduran bir devlet başkanının olması
C) Egemenliğin millete ait olması
D) Toplum düzenini sağlayan yazılı kuralların olması


 

20.   Hepimiz birer bireyiz; ama aynı zamanda bir toplumda yaşıyoruz. Toplumun bir parçası olarak hem haklarımızı korur hem de sorum-luluklarımızı yerine getiririz. Hak ve sorumluluk-lar birbirinin tamamlayıcısıdır.

Bu açıklama, aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?

A) Birey olarak hak ve sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
B) Size göre haklar mı önemlidir, sorumluluklar mı?
C) Sorumluluk duygusunu nasıl kazanabiliriz?
D) Sorumlulukların yerine getirilmediği bir ortamda yaşanabilecek olumsuzluklar nelerdir?

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUYANLAR AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAP-LAYACAKLAR. OKUMAYANLAR BUNUN YERİNE, AYNI NUMARALI SOSYAL BİLGİLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.

21.   Hz. Muhammed’in Medine’de inşa ettiği mesci-din suffe denilen bölümünde İslam’ı öğrenmek-le meşgul olan yoksul Müslümanlar kalıyordu. Bu durum aşağıdakilerden hangisini daha çok ön plana çıkarmaktadır?

A) İslam Peygamberi’nin eğitim-öğretime verdiği önemi
B) İslam’ın dayanışmaya verdiği önemi
C) Peygamberimiz’in Mescidi’nin sosyal işlevini
D) İslam’da mescide verilen değerin önemini

22.   Alperen arkadaşlarına, “Dün babamla dışarıda namaz kıldım. İmam bize: Erkişi için niyet edilmesi, Allahu Ekber deyip, subhaneke duasının (ve celle sênaük) ile beraber okunması gerektiğini anlattı, ben de namazı bu şekilde kıldım.” dedi.

Metinde Alperen hangi namazı tarif etmeye çalışmaktadır?

A) Cuma namazını   B) Teravih namazını
C) Bayram namazını   D) Cenaze namazını 

23.   Hz. Muhammed (s.a.v.)’in “Veren el, alan elden üstündür.” sözü bizleri daha çok hangi sonuca ulaştırır?

A) Zekat ve sadaka verecek duruma gelmek için çalışmalıyız.
B) Sadaka, yalnızca maddi yardımlardan ibaret değildir.
C) Sadaka vermek için zengin olmak gerekmez.
D) Sadaka verenlere Allah katında karşılığı verilecektir.

24.   Hakan ile Mehmet o gün okula gelmeyen Emre hakkında: “Ne kadar yaramaz, haylaz, oyun bozan biri” diye konuştular.

Emre’de, iki arkadaşının söylediği davranışlar gerçekten bulunmaktadır.

O halde, Hakan ile Mehmet’in sohbetinde dinimizin yasakladığı hangi davranış söz konusudur?

A) İftira   B) Gıybet   C) Kibir    D) Alay

25.   “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz...” (Nisa 136) ayetinde öncelikli olarak verilen mesaj nedir?

A) Davranışlarımızda kutsal kitabımızdaki öğütleri dikkate almamız gerektiği
B) Dinimizi öğrenmek için kutsal kitabımıza başvurmamız gerektiği
C) İlahî kitaplara da iman etmemiz gerektiği
D) Dört büyük kutsal kitabın evrensel ahlaki kuralları içerdiği

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUMAYANLAR, AŞAĞIDAKİ SOSYAL BİLGİ-LER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUYANLAR CEVAPLAMAYACAKLAR.

21.   Dünyanın en ünlü mimari eserlerinden biri olan Tac Mahal, aşağıdaki hükümdarlardan hangisi tarafından yaptırılmıştır?

A) Cihan Şah   B) Ekber Şah
C) Babür Şah   D) I. Âlemgir 

22.   Eski Çağ’da görülen;

  I- Köylerin kurulması
 II- Ateşin bulunması
 III- Hayvan postlarından giysi yapılması
 IV- Tarımsal faaliyetlerin başlaması

gibi gelişmelerden hangisi ya da hangileri insanların yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir göstergesidir?

A)   Yalnız I      B) Yalnız II
C)   II ve III      D) I ve IV

23.   Konut ihtiyacı öncelikle sanayileşen ve buna bağlı olarak fazla göç alan kentlerimizde daha büyüktür.
Buna göre aşağıdaki kentlerimizden hangisinde konut ihtiyacı daha azdır?

A)   Sivas   B) Bursa   C) İzmir   D) Adana

24.   Dünya üzerinde iki yer arasındaki yerel saat farkı aşağıdakilerin hangisinden yararlanılarak hesaplanır?

A)   Ekvator dairesinden
B) Boylam değerlerinden
C) Enlem değerlerinden
D) Dönencelerden

25.   Aşağıdakilerden hangisi, demokrasi kültürünü kazanmış olan bireylerden beklenen bir davranış değildir?

A)   İnsanlara sevgi duyması
B)   Başkalarının haklarına saygılı olması
C)   Başkalarını, düşüncelerini açıklamaya zorlaması
D) Kişilerin farklılıklarına karşı hoşgörülü olması


TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİN
SOSYAL BİLGİLER
TESTİ

1.   A
2.   C
3.   B
4.   D
5.   C
6.   A
7.   B
8.   A
9.   A
10.   D
11.   C
12.   A
13.   B
14.   A
15.   D
16.   A
17.   B
18.   D
19.   C
20.   B
21.   A
22.   D
23.   A
24.   B
25.   C.

Sosyal Bilgiler

2006 Dpy Çıkmş Sosyal Bilgiler Soru ve Cevapları
« on: Mayıs 01, 2011, 10:10:51 ÖS »