Author Topic: İnkılap Tarihi Bilgi Yarışması Soruları ve Cevapları  (Read 57133 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
  • Rep +712/-3
İnkılap Tarihi Bilgi Yarışması Soruları ve Cevapları
« on: Aralık 05, 2011, 09:04:51 ÖÖ »

İNKILAP TARİHİ 5: CEVAPLAR.    1-B    2-D         3.A

YEDEKLER 5.
        1.Kurtuluş Savaşımızın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmıştır?

a) San Remo Konferansı      b) Amasya Genelgesi   

 c) Cumhuriyetin ilanı           d) Sivas Kongresi

2. ) Mustafa Kemal Atatürk hem iyi bir asker, hem devlet adamı, hem de fikir ve aksiyon adamıydı.  Bu durum Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi kişisel özelliğini göstermektedir?

a) Yöneticiliği
b) Çok Cepheliliği
c) Mantıklılığı
d) İleri Görüşlülüğü     
YEDEKLER: CEVAPLAR    1-A         2.B
İNKILAP TARİHİ 6.

1. Sivas Kongresi’nin toplanmasına, aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?
      A) Erzurum Kongresi’nde
      B) Amasya Genelgesi’nde
      C) TBMM’nin açılışında
      D) Amasya Görüşmeleri’nde

2. Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümetinin siyasi alanda kazandığı ilk başarıdır?

      A) Gümrü Barış Antlaşması
      B) Moskova Antlaşması
      C) Sevr Antlaşması
      D) Ankara Antlaşması

3.Mustafa Kemal, ilk askeri başarısını hangi savaşta kazanmıştır?

a)I.Balkan Savaşı    b)Kırım Savaşı       c)I.Dünya Savaşı         d)Trablusgarp   Savaşı   
İNKILAP TARİHİ 6: Cevaplar   1-B    2-A    3-D     
YEDEKLER 6.
         - Amasya Genelgesi    - Sivas Kongresi   - Erzurum Kongresi

1. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)   Amasya Genelgesi-Sivas Kongresi-Erzurum Kongresi
B)   Sivas Kongresi- Erzurum Kongresi- Amasya Genelgesi
C)   Erzurum Kongresi- Sivas Kongresi- Amasya Genelgesi
D)   Amasya Genelgesi- Erzurum Kongresi- Sivas Kongresi


2.Mustafa Kemal, Samsun’a hangi görev ile gönderilmiştir?

a)9.Ordu Müfettişi                                     b)15.Kolordu Komutanı   
 c)Hareket Ordusu Komutanı                    d)Bahriye Nazırı
YEDEKLER 6: cevaplar     1.D        2.A
İNKILAP TARİHİ 7

1.Yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu hazırlayan ilk belge hangisidir?

a)Misak-ı Milli Belgesi    b)Amasya Genelgesi

c)Havza Genelgesi              d.)Kanuni Esasi


2. Aşağıdaki devletlerden hangisi itilaf devletleri grubunda yer almamıştır?
a- Rusya   b- Fransa   c- Almanya    d- İngiltere


3. Mondros Ateşkes Antlaşması sonucunda ilk işgal edilen yer neresidir?
   a)İzmir                   b)Musul                    c)Antalya                     d)Maraş
İNKILAP TARİHİ 7: Cevaplar     1-B     2-C    3-B
YEDEKLER   7

1. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi kararı nerede alınmıştır?
   a)Paris Barış Konferansı                        b)Londra Konferansı 
   c)Viyana Konferansı                              d)İstanbul Konferansı2. Hangisi,Atatürk’ün eserlerinden değildir?
 a)Nutuk                                           b)Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal
 c)Vatan Yahut Silistre                         d)Cumalı Ordugahı
YEDEKLER7: CEVAPLAR  1-A     2-D
İNKILAP TARİHİ 8

1. Aşağıdaki devletlerden hangisi sadece II. Balkan Savaşı’na katılmıştır?
    a)Bulgaristan            b)Romanya                c)Sırbistan               d)Yunanistan

2. Mustafa Kemal’i,Kurtuluş Savaşı’nın lideri olmaya iten özelliği hangisidir?
   a)Dürüstlüğü            b)Sabırlılığı             c)Vatanseverliliği        d)Sanatseverliği


3. 1909’da İstanbul’da meşrutiyet yönetimine karşı olanların çıkardığı ayaklanma hangisidir?

A)31 Mart Olayı       B)Menemen olayı        c)Aznavur İsyanı   d)Şeyh Sait isyanı
İNKILAP TARİHİ 8:1-B   2-C    3-A
YEDEKLER  8

1. Amasya Görüşmeleri sırasında İstanbul Hükümetinin başında hangi sadrazam vardı?
   a)Damat Ferit Paşa   b)Sokullu Mehmet Paşa   c)Lala Mustafa Paşa   d)Ali Rıza Paşa


2. Hangisi Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir?
   a)Mavri Mira         b)Hınçak-Taşnak         c)Pontus-Rum        d)Kürt Teali
YEDEKLER8: CEVAPLAR:  1-D      2-B
İNKILAP TARİHİ  9

1. “Milli Egemenlik İlkesi”nden ilk kez nerede bahsedilmiştir?
  a) Sivas Kongresi                 b) Erzurum Kongresi 
 c)Amasya  Genelgesi             d)HavzaGenelgesi


2. Hangisi,Kuva-yi Milliye’nin özelliklerinden değildir?
   a)Bölgesel nitelik taşır.                               b)Düzenli ordu özelliği göstermez.
   c)İhtiyaçları halk tarafından karşılanır.      d) Askeri birliklerden oluşur.


3. Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanlılara verilmesini öneren İngiltere’nin amacı nedir?
  a) ABD’nin sempatisini kazanmak                                                                           
  b)İzmir’in İtalya gibi güçlü bir devletin eline geçmesini engellemek
  c) Fransa’yı konferansta yalnız bırakmak
  d)İtalya ile Fransa’yı karşı karşıya getirmek
İNKILAP TARİHİ 9: CEVAPLAR.  1-C    2-D   3-B
YEDEKLER 9


1. Amasya Görüşmeleri, kimler arasında yapılmıştır?
   a)Temsil Heyeti-İtilaf Devletleri               
  b)Osmanlı Devleti- İtilaf Devletleri
   c)Osmanlı Devleti-Balkan Devletleri     
    d) Temsil Heyeti-İstanbul(Osmanlı )Hükümeti2. Temsil heyeti’nin görevi ne zaman sona ermiştir?
a)Büyük Taarruzda      b)TBMM açılınca     c)Sivas Kongresinden sonra    d)Cumhuriyetin İlanıyla
YEDEKLER 9: CEVAPLAR  1-D       2-B
İNKILAP TARİHİ 1O


1. Hangisi Misak-ı Milli’ye göre halk oylaması yapılacak yerlerden değildir?
   a)Kars, Ardahan, Batum      b)Arap Memleketleri   
   c) Güneydoğu        d)Batı Trakya


2. Düzenli ordu ile kazanılan ilk savaş hangisidir?
a)Sakarya Savaşı           b) II. İnönü Savaşı         c)Büyük Taarruz             d) I. İnönü Savaşı   


3. TBMM’nin onayından geçen ilk anayasa hangisidir?
a)Teşkilat-ı Esasiye      b)Medeni kanun          c)Mecelle                 d)Kanun-i Esasi
İNKILAP TARİHİ 11


1. Hangisi,Misak-ı Milli’nin yayınlanmasından sonra meydana gelen bir olay değildir?   
a)Osmanlı Mebusan Meclisi’ dağıtılması                    b)Sivas Kongresi 
  c)İstanbul’un işgali                                                    d)TBMM’nin açılışı2. Hangisi, TBMM Hükümeti’ne karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmak için alınan önlemlerden değildir?
a)İstiklal Mahkemelerinin kurulması                     
b)Anadolu Ajansının açılması
c) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması         
 d)Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması


3. Misakı Milli’yi tanıyan ilk büyük devlet ve ilk İtilaf Devleti hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a)Rusya-İngiltere         b)Almanya-Fransa              c)İngiltere-İtalya              d)Rusya-Fransa       

İNKILAP TARİHİ 11: CEVAPLAR   1- B     2-D      3-D             
YEDEKLER   11


1.Anadolu’da işgallere karşı ilk silahlı direniş nerede başlamıştır?
   a)Adana-Tarsus     b)Hatay-Dörtyol     c)Manisa-Soma           d)Aydın-Söke
2. Hangisi,Mudanya Ateşkes Antlaşması ile silahlı çatışmaya girilmeden kurtarılan yerlerden değildir?
a)Kars,Ardahan,Batum      b)İstanbul          c)Boğazlar               d)Doğu Trakya
YEDEKLER: CEVAPLAR  1.B    2.A
.

Offline efireş

  • Aday Öğretmen
  • *
  • Posts: 1
  • Rep +0/-0
  • Gender: Female
Ynt: İnkılap Tarihi Bilgi Yarışması Soruları ve Cevapları
« Reply #1 on: Mart 01, 2015, 10:41:21 ÖS »
İNKILAP TARİHİ 5: CEVAPLAR.    1-B    2-D         3.A

YEDEKLER 5.
        1.Kurtuluş Savaşımızın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmıştır?

a) San Remo Konferansı      b) Amasya Genelgesi   

 c) Cumhuriyetin ilanı           d) Sivas Kongresi

2. ) Mustafa Kemal Atatürk hem iyi bir asker, hem devlet adamı, hem de fikir ve aksiyon adamıydı.  Bu durum Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi kişisel özelliğini göstermektedir?

a) Yöneticiliği
b) Çok Cepheliliği
c) Mantıklılığı
d) İleri Görüşlülüğü     
YEDEKLER: CEVAPLAR    1-A         2.B
İNKILAP TARİHİ 6.

1. Sivas Kongresi’nin toplanmasına, aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?
      A) Erzurum Kongresi’nde
      B) Amasya Genelgesi’nde
      C) TBMM’nin açılışında
      D) Amasya Görüşmeleri’nde

2. Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümetinin siyasi alanda kazandığı ilk başarıdır?

      A) Gümrü Barış Antlaşması
      B) Moskova Antlaşması
      C) Sevr Antlaşması
      D) Ankara Antlaşması

3.Mustafa Kemal, ilk askeri başarısını hangi savaşta kazanmıştır?

a)I.Balkan Savaşı    b)Kırım Savaşı       c)I.Dünya Savaşı         d)Trablusgarp   Savaşı   
İNKILAP TARİHİ 6: Cevaplar   1-B    2-A    3-D     
YEDEKLER 6.
         - Amasya Genelgesi    - Sivas Kongresi   - Erzurum Kongresi

1. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)   Amasya Genelgesi-Sivas Kongresi-Erzurum Kongresi
B)   Sivas Kongresi- Erzurum Kongresi- Amasya Genelgesi
C)   Erzurum Kongresi- Sivas Kongresi- Amasya Genelgesi
D)   Amasya Genelgesi- Erzurum Kongresi- Sivas Kongresi


2.Mustafa Kemal, Samsun’a hangi görev ile gönderilmiştir?

a)9.Ordu Müfettişi                                     b)15.Kolordu Komutanı   
 c)Hareket Ordusu Komutanı                    d)Bahriye Nazırı
YEDEKLER 6: cevaplar     1.D        2.A
İNKILAP TARİHİ 7

1.Yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu hazırlayan ilk belge hangisidir?

a)Misak-ı Milli Belgesi    b)Amasya Genelgesi

c)Havza Genelgesi              d.)Kanuni Esasi


2. Aşağıdaki devletlerden hangisi itilaf devletleri grubunda yer almamıştır?
a- Rusya   b- Fransa   c- Almanya    d- İngiltere


3. Mondros Ateşkes Antlaşması sonucunda ilk işgal edilen yer neresidir?
   a)İzmir                   b)Musul                    c)Antalya                     d)Maraş
İNKILAP TARİHİ 7: Cevaplar     1-B     2-C    3-B
YEDEKLER   7

1. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi kararı nerede alınmıştır?
   a)Paris Barış Konferansı                        b)Londra Konferansı 
   c)Viyana Konferansı                              d)İstanbul Konferansı2. Hangisi,Atatürk’ün eserlerinden değildir?
 a)Nutuk                                           b)Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal
 c)Vatan Yahut Silistre                         d)Cumalı Ordugahı
YEDEKLER7: CEVAPLAR  1-A     2-D
İNKILAP TARİHİ 8

1. Aşağıdaki devletlerden hangisi sadece II. Balkan Savaşı’na katılmıştır?
    a)Bulgaristan            b)Romanya                c)Sırbistan               d)Yunanistan

2. Mustafa Kemal’i,Kurtuluş Savaşı’nın lideri olmaya iten özelliği hangisidir?
   a)Dürüstlüğü            b)Sabırlılığı             c)Vatanseverliliği        d)Sanatseverliği


3. 1909’da İstanbul’da meşrutiyet yönetimine karşı olanların çıkardığı ayaklanma hangisidir?

A)31 Mart Olayı       B)Menemen olayı        c)Aznavur İsyanı   d)Şeyh Sait isyanı
İNKILAP TARİHİ 8:1-B   2-C    3-A
YEDEKLER  8

1. Amasya Görüşmeleri sırasında İstanbul Hükümetinin başında hangi sadrazam vardı?
   a)Damat Ferit Paşa   b)Sokullu Mehmet Paşa   c)Lala Mustafa Paşa   d)Ali Rıza Paşa


2. Hangisi Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir?
   a)Mavri Mira         b)Hınçak-Taşnak         c)Pontus-Rum        d)Kürt Teali
YEDEKLER8: CEVAPLAR:  1-D      2-B
İNKILAP TARİHİ  9

1. “Milli Egemenlik İlkesi”nden ilk kez nerede bahsedilmiştir?
  a) Sivas Kongresi                 b) Erzurum Kongresi 
 c)Amasya  Genelgesi             d)HavzaGenelgesi


2. Hangisi,Kuva-yi Milliye’nin özelliklerinden değildir?
   a)Bölgesel nitelik taşır.                               b)Düzenli ordu özelliği göstermez.
   c)İhtiyaçları halk tarafından karşılanır.      d) Askeri birliklerden oluşur.


3. Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanlılara verilmesini öneren İngiltere’nin amacı nedir?
  a) ABD’nin sempatisini kazanmak                                                                           
  b)İzmir’in İtalya gibi güçlü bir devletin eline geçmesini engellemek
  c) Fransa’yı konferansta yalnız bırakmak
  d)İtalya ile Fransa’yı karşı karşıya getirmek
İNKILAP TARİHİ 9: CEVAPLAR.  1-C    2-D   3-B
YEDEKLER 9


1. Amasya Görüşmeleri, kimler arasında yapılmıştır?
   a)Temsil Heyeti-İtilaf Devletleri               
  b)Osmanlı Devleti- İtilaf Devletleri
   c)Osmanlı Devleti-Balkan Devletleri     
    d) Temsil Heyeti-İstanbul(Osmanlı )Hükümeti2. Temsil heyeti’nin görevi ne zaman sona ermiştir?
a)Büyük Taarruzda      b)TBMM açılınca     c)Sivas Kongresinden sonra    d)Cumhuriyetin İlanıyla
YEDEKLER 9: CEVAPLAR  1-D       2-B
İNKILAP TARİHİ 1O


1. Hangisi Misak-ı Milli’ye göre halk oylaması yapılacak yerlerden değildir?
   a)Kars, Ardahan, Batum      b)Arap Memleketleri   
   c) Güneydoğu        d)Batı Trakya


2. Düzenli ordu ile kazanılan ilk savaş hangisidir?
a)Sakarya Savaşı           b) II. İnönü Savaşı         c)Büyük Taarruz             d) I. İnönü Savaşı   


3. TBMM’nin onayından geçen ilk anayasa hangisidir?
a)Teşkilat-ı Esasiye      b)Medeni kanun          c)Mecelle                 d)Kanun-i Esasi
İNKILAP TARİHİ 11


1. Hangisi,Misak-ı Milli’nin yayınlanmasından sonra meydana gelen bir olay değildir?   
a)Osmanlı Mebusan Meclisi’ dağıtılması                    b)Sivas Kongresi 
  c)İstanbul’un işgali                                                    d)TBMM’nin açılışı2. Hangisi, TBMM Hükümeti’ne karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmak için alınan önlemlerden değildir?
a)İstiklal Mahkemelerinin kurulması                     
b)Anadolu Ajansının açılması
c) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması         
 d)Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması


3. Misakı Milli’yi tanıyan ilk büyük devlet ve ilk İtilaf Devleti hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a)Rusya-İngiltere         b)Almanya-Fransa              c)İngiltere-İtalya              d)Rusya-Fransa       

İNKILAP TARİHİ 11: CEVAPLAR   1- B     2-D      3-D             
YEDEKLER   11


1.Anadolu’da işgallere karşı ilk silahlı direniş nerede başlamıştır?
   a)Adana-Tarsus     b)Hatay-Dörtyol     c)Manisa-Soma           d)Aydın-Söke
2. Hangisi,Mudanya Ateşkes Antlaşması ile silahlı çatışmaya girilmeden kurtarılan yerlerden değildir?
a)Kars,Ardahan,Batum      b)İstanbul          c)Boğazlar               d)Doğu Trakya
YEDEKLER: CEVAPLAR  1.B    2.ASosyal Bilgiler

Ynt: İnkılap Tarihi Bilgi Yarışması Soruları ve Cevapları
« Reply #1 on: Mart 01, 2015, 10:41:21 ÖS »