Author Topic: insan haklarının tarihsel süreç içindeki gelişimi hakkında neler biliyorsunuz  (Read 1437 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Uzman Öğretmen
  • *****
  • Posts: 266

İnsan Haklarının Gelişim Süreci:
   Hammurabi Yasaları: Babil kralı Hammurabi tarafından çıkarılmış yasalardır. Ağır suçlular ölümle cezalandırıldı. Yasalar, “göze göz, dişe diş” ilkesine göre düzenlenmiştir.
   Hammurabi Kanunları tarihte bilinen ilk yazılı kanunlardır.
   Veda Hutbesi (632): Peygamberimizin veda haccında insanlara sunduğu hutbedir. Müslümanlar için insan hakları konusunda ilk önemli belgedir.
   Magna Carta Libertatum (1215): İngiltere Kralı John ve soylular arasında, 1215 yılında yapıldı.
   Bu sözleşme ile dünyada ilk kez kralın yetkileri kısıtlanarak kanun üstünlüğü kabul edilmiştir.
   Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi (1776): Amerika'daki 13 İngiliz kolonilerinin toplanarak hazırladığı “Virginia Haklar Bildirgesi”dir.
   Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi (1789):  1789’da Fransız İhtilali sonunda krallık yıkıldı, cumhuriyet kuruldu. “Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi” ilan edildi. Bu bildirge ile “adalet, eşitlik, özgürlük, milliyetçilik ilkeleri” ortaya çıktı.
   Kanuni Sultan Süleyman Yasaları: En uzun süre yönetimde kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman kendisinden önceki padişahların çıkardığı kanunları düzenlemiştir. Bu yüzden tarihe Kanuni Süleyman olarak geçmiştir.
   Kanuni Esasi (1876) (İlk Türk ve Osmanlı Anayasası): Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in emriyle hazırlanmıştır, 23 Aralık 1876'da kabul edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasıdır. Bu anayasada vatandaşın devlete karşı, devletin vatandaşa karşı görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.
   İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB): 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bildirgeyi Türkiye 27 Mayıs 1949’da imzalamıştır. Kişilerin temel hak ve hürriyetlerinden bahsetmektedir.
   Dünyada birçok ülke tarafından imzalanan, birçok insan haklarını koruyan ilk belgedir.
   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950): Avrupa Konseyi'ne üye devletler tarafından 4 Kasım 1950'de imzalanmıştır. Sözleşmeyle insan hakları uluslararası alanda korunmuştur.
   Bu sözleşmeye imza atan ülkelerdeki vatandaşlar hak ihlallerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’ne başvurma hakkına sahiptir.

mustafa karakuşSosyal Bilgiler