Author Topic: İPEK YOLUNDA TÜRKLER İLE İLGİLİ TEST  (Read 7769 times)

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Gender: Female
İPEK YOLUNDA TÜRKLER İLE İLGİLİ TEST
« on: Ekim 10, 2009, 03:49:20 ÖS »

İslamiyet dinin eşitlik anlayışına dayalı olduğu, aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez?
A) Halk arasında sınıfların olmaması

B) Kadınlarında miras bölüşümün de pay sahibi olması

C) İbadet dilinin Arapça olması

D) Ulus ve soy farkının gözetilmemesi


Türk-İslam devletlerinden Karahanlıların;
I-Türkçeyi resmi dil olarak kullanmaları

II-Yöneticilerine Türkçe unvanlar vermeleri

III-Yöneticilerini Türklerden seçmeleri gelişmelerinden hangileri, Karahanlıların Türkçeye önem verdiklerini gösterir?

A) I – II

B) II – III

C) I – III

D) Yalnız I


Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabul ettiğinin bir göstergesidir?
A) Ülkenin hanedan üyenin ortak malı sayılması

B) Kâğıt ve matbaayı kullanmaları

C) İşledikleri topraklara karşılık devlete vergi vermeleri

D) Hicri takvimi kullanmaya başlamaları


610 yılından itibaren İslamiyet’i yayma mücadelesine başlayan Hz. Muhammet de bütün yeni düşünce ve yaşam biçimleri getiren liderler gibi tepkilerle karşılaşmış ve dışlamaya çalışılmıştır.
Bu bilgilere dayanarak;

I-Hz. Muhammet İslam dinini zor kullanarak yaymaya çalışmıştır.

II-Hz. Muhammed İslam dini yayarken tepkilerle karşılaşmıştır.

III-Toplumsal alışkanlıkları değiştirmek zordur.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) II – III

C) I – II

D) Yalnız III

Gazneli Mahmut, Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasını başlatmış; Gazne egemenliği sonrasında İslamiyet’in Hindistan’daki yayılması devam etmiştir.
Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?

A) Hint kültürünün gelişmiş olmasının

B) Gazneli Mahmut’un zor kullanmasının

C) İslamiyet’in eşitlik ilkesine dayanmasının

D) İslamiyet’in Türkler arasında kabul görmesinin


“Ben, XI. yy’da Karahanlılar zamanında yaşadım. Türk ve Arap illerini adım adım dolaştım. Divanü Lügati’t Türk adlı eserimde Türk dilinin grameri yanında, Türk yer adları, Türk damgaları ve Türk topluluklarını da açıklamaya çalıştım”
Yukarıdaki metinde adı geçen Türk – İslam bilgini aşağıdakilerden hangidir?

A) Kaşgarlı Mahmut

B) Gazneli Mahmut

C) Yusuf Has Hacip

D) Biruni


Aşağıdaki sanat dallarından hangisin Türk – İslam devletlerinde gelişmesi beklenemez?
A) Minyatür

B) Resim

C) Tezhip

D) Hat


İslamiyet’i kabul eden İlk Türk devleti Karahanlılardır. Bu devlet İslamiyet’i kabul ettikten sonra ulusal benliklerini yitirmeden, Türk geleneklerine bağlı kalmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisini bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

A) Başarılı savaşlar yapmaları

B) Saltanatın el değiştirmesi

C) Halifeye bağlı kalmamaları

D) Yazışmalarını Türkçe yapmaları


Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ün kurduğu Nizamiye Medresesi’nde dini bilgilerin yanında felsefe, dilbilimi ve matematik gibi bilimlerde okutuluyordu.
Buna göre Selçuklularla ilgili;

I-Nizamiye medresesinde en çok okutulan ders matematik ve felsefedir.

II-Selçuklular, bilimsel çalışmalara önem vermişlerdir.

III-Selçuklularda eğitim-öğretime devlet yöneticileri de destek vermişlerdir.

hangisine ulaşılabilir?

A) II – III

B) I – II

C) Yalnız I

D) Yalnız III


İslamiyet öncesi Türk tarihi incelendiğinde Türk – Çin mücadeleleri genellikle “İpek Yolu” yüzünden olduğu görülmektedir. İpek yolunu ele geçiren devlet güçlenmekte diğeri ise zayıflamaktadır.
Buna göre İpek Yolu ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Türk – Çin mücadelesinin genelde nedeni ekonomiktir.

B) Türkler yıllarca İpek Yolunu denetim altında tutmuştur.

C) Ekonomik olarak güçlenen devlet siyasi olarak da güçlenmektedir.

D) İpek yolu ticaretini ele geçirmek amacıyla Türkler ve Çinliler mücadele etmişlerdir


Karahanlılar döneminde yazılan;
- Divan-ı Lugatıt Türk, Türkçe Ansiklopedik sözlük niteliğinde

- Kutadg-u Bilig ise ilk Türkçe Siyasetname özelliğindedir.

Yukarıdaki iki eser, Karahanlıların aşağıdakilerden hangisine verdiği önemin göstergesidir?

A) Eski Türk siyasetçilerine

B) Devlet yönetiminin nasıl olacağına

C) Türk dilinin gelişimine

D) Bağımsız yaşama duygusuna


Hindistan üzerine 17 sefer düzenleyerek, Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasını sağlayan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazneli Mesut

B) Alpaslan

C) Satuk Buğra Han

D) Gazneli Mahmut


“Kitreli su üzerine, özel hazırlanmış boyalarla resim yapma ve bunu kağıda aktarma sanatıdır”
Yukarıda özellikleri verilen Geleneksel Türk Sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebru

B) Resim

C) Minyatür

D) Çinicilik


Nevruz Türk halk kültüründe önemli bahar bayramlarının başında gelir. Takvime bağlı olarak çoğu zaman 21 Mart’ta kutlanan bu bayram Yılbaşı, Saya gibi yöreden yöreye değişen isimler altında ve çoğu kez de birbiriyle örtüşmeyen tarihlerde kutlanır.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak Nevruzla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Nevruz, her toplumda farklı isimler almaktadır

B) Nevruz Türk dünyasında milli bayram ilan edilmiştir.

C) Bahar bayramlarından biriside nevruz’dur.

D) Genelde Nevruz 21 Martta kutlamaktadır.


Aşağıdaki Türk büyüklerinden hangisi devlet yöneticiliği yapmıştır?
A) Biruni

B) Yusuf Has Hacip

C) Melikşah

D) Kaşgarlı Mahmut

:):):):)


fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!

Sosyal Bilgiler

İPEK YOLUNDA TÜRKLER İLE İLGİLİ TEST
« on: Ekim 10, 2009, 03:49:20 ÖS »