Author Topic: 8.sınıf inkılap tarihi etkinlik  (Read 10530 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
8.sınıf inkılap tarihi etkinlik
« on: Aralık 06, 2009, 11:33:34 ÖÖ »

                      MİLLİ UYANIŞ:YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER ÜNİTESİ BOŞLUK DOLDURMA
                                                 I.DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU
*I.Dünya Savaşı öncesinde tüm dünyayı etkisi altına alan iki ana olay;1789.......................... ........................... ve ....................
...................................
*I.Dünya Savaşı öncesinde 1789 ........................ ............................’nin yaydığı ................,.......................,...............................,
........................,.............................,.......................................,........................... gibi kavramlar tüm dünyayı etkisi altına almıştır.Özellikle .......................... akımı hızla yayılmış ve bu akımın sonucunda çok uluslu imparatorluklarda isyanlar ortaya çıkmış ve krallıkların yerine ........................ devletler kurulmaya başlamıştır.
*......................... ............................ sonucunda başlayan sömürgecilik hareketi ise 19.yy’da ....................... ................................. ile yeni boyutlar kazanmıştır.............................. inkılabı sonucunda  artan hammadde,ucuz iş gücü ve pazar bulma  ihtiyacı tüm dünyada .................................................. faaliyetlerinin hızlanmasına neden olmuştur.En büyük sömürgeci güçler olarak da ............................ ve ........................ ilk sırada yer almıştır.Bunları Hollanda,Belçika ve Portekiz izlemiş,daha sonra ise sömürgecilik faaliyetlerine  sanayi inkılaplarını gerçekleştiren ............................ ve ...................................’da katılmıştır.
NOT:Sömürgecilik (emperyalizm);bir devletin,başka milletleri siyasi ve ekonomik açılardan egemenliği altına almasıdır.19.yy’da sanayileşen devletler bu anlayışla Güney Amerika,Afrika ve Asya’nın belirli bölgelerinde sömürgeler elde etmişlerdir.

                                                          I.DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)
I.Dünya Savaşı’nın Nedenleri:
-.......................... ve .......................... arasındaki ...................... ve ........................... kaynaklarını (sömürge) paylaşım kavgası.(Sanayi inkılabının etkisi)
-.........................’nın,................................ kaptırdığı Alsas-Loren kömür bölgesini geri almak istemesi.(1871 Almanya-Fransa Savaşı’nda kaybettiği.)
-...............................,.............................. izlediği ..................................... ve yayılmacılık politikasından ..............................-.............................. İmparatorluğu’nun rahatsız olması.
-Devletler arası ......................................... (ekonomik ve siyasi çıkarlara göre) (Üçlü İttifak Almanya,Avusturya-Macaristan-İtalya 1883’te kuruldu.Üçlü İtilaf İngiltere,Fransa,Rusya 1907’de kuruldu.)
-...................... ................................’nin yaydığı ...................................... akımının etkisi.(Örneğin;Sırpların Bosna-Hersek’i  Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’ndan geri almak istemesi.)

I.Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Gelişimi: ............... yılının Haziran ayının sonlarında Avusturya -Macaristan İmparatorluğu veliahtı Bosna-Hersek’in başkenti ........................-...........................'yı ziyareti sırasında bir ..................... milliyetçisi tarafından öldürüldü. Bu olay I.Dünya Savaşını başlatan  bahane oldu.Bu olay üzerine Avusturya -Macaristan İmparatorluğu ..................................'a savaş açtı.(28-Haziran-1914) ..................., Sırbistan'a destek olarak Avusturya -Macaristan İmparatorluğu'na savaş açınca; Avusturya -Macaristan İmparatorluğu'nun müttefiki .........................’da, ....................'ya savaş açtı. Bu gelişmeler üzerine ......................... ve ....................’da daha önceki antlaşmalar gereği Rusya'nın yanında savaşa katıldı.Bu arada Japonya’da Almanya’nın Uzakdoğu’daki sömürgelerini işgal ederek savaşa katıldı.

I.Dünya Savaşı’nda Yer Alan Devletler:
    İttifak Devletleri (Bağlaşma)                         İtilaf Devletleri (Anlaşma)
       ............................                                          .........................       Japonya        Brezilya 
       ............................                                          .........................       Romanya      Portekiz
        ............................                                          ...........................    Yunanistan
       ...............................                                        ...........................     Çin
                                                                               ............................   ABD
NOT:Savaş öncesinde İttifak (Anlaşma) Devletleri içerisinde yer alan İtalya; Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a savaş açarken kendisine danışmadığı gerekçesiyle önce tarafsızlığını ilan etti, daha sonra ise kendisine Batı ve Güney  Anadolu kıyılarının vaad edilmesi üzerine İtilaf Devletleri tarafında yer aldı.

Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na Katılma Nedenleri:I.Dünya Savaşı başlayınca Osmanlı Devleti ...........................ilan etti. Çünkü, Trablusgarp ve Balkan Savaşlarından yeni çıkıldığı için millet yorgun, devlet ise ekonomik ve askeri yönden zayıftı.Ayrıca ...........................
ve .......................’da Osmanlının tarafsız kalmasından yanaydılar.Çünkü Osmanlı Devleti savaşa girerse yeni ...................... açılacaktı.................................. ise Osmanlının kendi yanında savaşa girmesini istiyordu.Almanlara göre Osmanlı savaşa girerse
-Savaş daha geniş alanlara yayılacak (yeni cepheler açılacak) ve Almanya’nın savaş yükü hafifleyecekti.(Osmanlının jeopolitik konumundan yararlanacaktı.)
-Osmanlı ........................................ dini gücünden yararlanarak İtilaf Devletleri’nin sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırabilecekti.
-Rusya’ya .....................................  yoluyla yardım gönderilmesini engelleyecekti.

     Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın Yanında I.Dünya Savaşı’na Girmesinin Nedenleri;
-............................ ve .......................... Partisinin (özellikle Enver Paşa’nın),.............................. hayranlığı ve  ................................ savaşı kazanacağına emin olmaları
-................................ Savaşları ile kaybettikleri toprakları geri alma isteği ile tarafsızlığını bozarak ...........................’nın yanında savaşa katıldı.
   Osmanlı Devleti 2-Ağustos-1914’te Almanya ile yapılan gizli bir antlaşma doğrultusunda I.Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında katıldı.Bu antlaşma doğrultusunda,Akdeniz’de .......................... donanmasından kaçan Goben ve Breslaw isimli iki Alman gemisinin, tarafsız olmamıza rağmen Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Osmanlı Devleti’ne sığınmalarına izin verildi.İtilaf Devletleri olaya tepki gösterince bu iki geminin satın alındığı, isimlerinin Yavuz (Goben) ve Midilli (Breslaw) olarak değiştirildiği,mürettabatının da Osmanlı hizmetine alındığı ilan edildi.Bir süre sonra da bu iki gemi Karadeniz’e açılarak ortada hiçbir neden yokken .....................’nın
Sivastopal ve Odessa  limanlarını bombaladılar ve böylece Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’na katılmış oldu (12-Kasım-1914).
Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na Katılmasıyla Açılan Cepheler:Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı sırasında ......................,
....................ve.......................... cephelerinde müttefikleri ile birlikte savaşmıştır.Osmanlının taarruz cepheleri ise ....................... ve
............................ cepheleridir.Savunma cepheleri ise ....................................,....................,...........................,............................,
.......................... ve ........................... cepheleridir.
                                  CEPHELER
Topraklarımızda Savaştığımız   Topraklarımız dışında
Cepheler   Savaştığımız cepheler
1. Kafkas Cephesi   1. Makedonya
2. Çanakkale Cephesi   2. Galiçya
3. Kanal Cephesi   3. Romanya
4. Irak Cephesi   
5. Filistin Cephesi   
6. Hicaz-Yemen Cephesi   
7. Suriye Cephesi   

Doğu (Kafkasya) Cephesi (1914-1918):Osmanlı topraklarında açılan ilk ...................................... cephesidir.Cephenin açılma nedenleri;bir taraftan........................ isteği doğrultusunda ............... petrollerini ele geçirmek,diğer taraftan ...............................
Türklerle bağlantı kurup buradaki Türkleri .................................. karşı ayaklandırmaktır.
İlk önce .................. Paşa komutasındaki Türk ordusu tarafından ............................ Harekatı başlatılmış,fakat iklim şartları ve ordudaki teknik donatım yetersizliği nedeniyle 90.000 Türk askeri ..................... hayatını kaybetmiştir.Bu başarısızlık üzerine Ruslar harekete geçmiş ..............................,.............................,.................. ve ........................’i işgal etmişlerdir.1916’da doğu cephesine atanan ........................... ......................; ..................ve ..................’i Ruslardan geri almıştır.
Cephenin kapanma nedeni; Rusya’nın Bolşevik İhtilali ile I.Dünya Savaşı’ndan 1918 Brest-Litowks Antlaşmasını imzalayarak çekilmesidir.
Böylece doğu cephesi de  yeni Rus yönetimi ile imzalanan 1918 ......................-..................... Antlaşması ile kapanmıştır.Bu antlaşma ile 1878 ................ Antlaşması’nda kaybettiğimiz .........................,........................... ve ......................... geri alınmıştır.

NOT:1890’lı yıllardan itibaren çeşitli komitalara katılarak silahlanan ve isyanlar çıkaran Ermenilerin,I.Dünya Savaşı başlayınca Kafkasya Cephesi’nde Türk ordusuna karşı Rusların yanında yer almaları,15-Nisan-1915 tarihinde Van’da isyan çıkarmaları ve  bölge halkına zarar vermeleri üzerine Osmanlı Devleti; ‘Sevk ve İskan Kanunu’(Tehcir Kanunu) çıkarak bölgedeki Ermenileri Suriye ve Irak’ın kuzey vilayetlerine göç ettirmiştir.Ancak göç sırasında Osmanlı Devleti’nin aldığı tedbirlere rağmen salgın hastalıklar ya da göç sırasında yapılan hırsızlık saldırıları sonucunda Ermenilerin bir kısmı hayatını kaybetmiştir.

Çanakkale Cephesi (1915-1916):
Bu cephede ......................... ve ........................ ile İngilizlerin sömürgelerinden (Avustralya ve Yeni Zellanda) getirdikleri ........................askerleri ile savaşılmıştır.
Açılma Nedenleri:
-........................ ve ........................’nın .......................... ele geçirerek Osmanlıyı savaş dışı bırakmak istemeleri ayrıca zor durumda olan müttefikleri Rusya’ya boğazlar üzerinden yardım ulaştırmak istemeleridir.
19-Şubat-1915’te İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boğazını deniz yoluyla geçmeye çalıştılar.Fakat Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar ve Türk topçularının başarılı atışları nedeniyle Çanakkale Boğazını geçemediler.Bunun üzerine planlarını değiştirdiler.Artık hedefleri Gelibolu’ya asker çıkarıp kara yoluyla İstanbul’a ulaşmaktı.Fakat Conkbayırı,Çimentepe,Arıburnu ve Anafartalar’daki Türk savunmasını aşamayıp geri çekildiler.
NOT:Mustafa Kemal bu cephede askerlerine ‘Size ben taarruzu emretmiyorum,ölmeyi emrediyorum.’ demiştir. 
Çanakkale Cephesi’nin Sonuçları:
-Cephenin başarılı olması .............................................. Savaşı’nın uzamasına neden oldu.
-500.000’e yakın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.
-.......................... Devletleri Rusya’ya yardım edemediler ve Rusya’da çıkan .................... sonucunda (Bolşevik İhtilali) çarlık rejimi yıkıldı ve Rusya savaştan çekildi.
-Mustafa Kemal ilk kez ........................ kimliği ile ön plana çıktı.(Bu durum milli mücadelenin lideri olmasını kolaylaştırdı.)
-Bu cephenin başarılı olması sonucunda .......................................... ittifak devletleri tarafında savaşa katıldı.
NOT:Çanakkale cephesi Osmanlı’nın I.Dünya savaşında ........................... olduğu tek cephedir. 

Süveyş (Kanal) Cephesi (1915):.......................... isteği üzerine ................................. karşı açılan .................... cephesidir.Amaç ..................Kanalını ele geçirerek ............................. sömürgeleriyle bağlantısını kesmek ve ..................... topraklarına yeniden sahip olmaktır.Ancak başarısız bir cephedir.

Irak Cephesi (1914-1917):.............................  tarafından açılan  bir cephedir.Cephenin açılma nedeni;İngilizlerin müttefikleri ..................’yla kara yolu bağlantısı kurarak Rusya’ya yardım gönderebilmek ve petrol bakımından zengin olan bu bölgeyi (Musul-Kerkük) denetim altına almak  istemeleridir.Bu cephede de Osmanlılar başarısız olmuş ve İngilizler ..........................’ı alıp ........................’a kadar ilerlemişlerdir.
NOT:Çanakkale ve Irak cephelerinin açılmasının ortak yönü İtilaf devletlerinin müttefikleri Rusya ile bağlantı kurmak istemeleridir.
Suriye-Filistin (Sina)Cephesi:........................... karşı açılan bir cephedir. Cephede ...................-.................. işbirliğine karşı savaşılmıştır.Osmanlının kanal cephesinde yenilmesi üzerine  ........................,......................’i ele geçirerek .......................’e kadar ilerlemişlerdir.Ancak Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atanan .................... .................... Halep’te İngilizlere karşı bir
savunma hattı oluşturarak düşman ilerleyişini durdurmayı başarmıştır. Cephe ...................... ...................... Antlaşması’nın imzalanması yani I.Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile kapanmıştır.

Hicaz ve Yemen Cephesi:Açılma nedeni;Osmanlının ......................... ve ......................... eline geçmiş olan kutsal yerleri geri almak istemesidir. Ancak başarısız bir cephedir.Hicaz ve Yemen kaybedilmiştir.

I.Dünya Savaşı daha devam ederken ,İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni kendi aralarında paylaşmak için yapılan antlaşmalar şunlardır:

I.DÜNYA SAVAŞI’NIN SONA ERMESİ:
.............başlangıçta tarafsızlığını ilan etse de ......................... Devletlerine askeri malzeme satmaktan ve ekonomik yardımda bulunmaktan geri kalmamıştır.Bunun üzerine ........................ denizaltıları ................. ‘nin yolcu ve yük gemilerini batırmaya başlamıştır.Bunun üzerine ................. 1917 yılında ....................... Devletleri’nin yanında I.Dünya Savaşı’na katılmıştır.Düzenli ............ ordularının Avrupa’ya girmesi ile .......................... Devletleri barış istemek zorunda kalmıştır.(Savaştan ilk çekilen devlet
....................... olmuştur.)

I.DÜNYA  SAVAŞI’NIN SONUÇLARI:
-Savaşı ........................... devletleri kazandı.(Birçok devletin katıldığı ilk siper savaşıdır.)
-I.Dünya Savaşı’ndan en karlı çıkan devletler ........................ ve ....................... olmuştur.
-Sömürgecilik,’.......................... ve .................................’ adı altında devam etmiştir.
-................................. dağıldı (Avusturya-Macaristan İmparatorluğu,Rus Çarlığı,Osmanlı İmparatorluğu,Alman İmparatorluğu).İmparatorlukların yerine ........................ devletler kuruldu.
-...........................,............................,................................,..............................,............................... bağımsız birer devlet olarak kuruldular.
-Avrupa’nın siyasi ............................. değişti.
-I.Dünya Savaşı sonrasında yenilen devletlerde .......................... değişiklikleri meydana geldi.
-Dünya barışını korumak için ....................................................................... (Milletler Cemiyeti ) kuruldu.
-Yenen devletler yenilen devletlere ağır şartlı barış antlaşmaları imzalattırdılar.(Bu antlaşmalar 18-Ocak-1919’da toplanan .................. Barış Konferansı’nda hazırlandı.)
   Almanya ile - .................................. Antlaşması (28-Haziran-1919)
   Avusturya ile -.................................. Antlaşması (10-Eylül-1919)
   Macaristan ile –.................................. Antlaşması (6-Haziran-1920)
   Bulgaristan ile –.................................. Antlaşması (27-Kasım-1919)
   Osmanlı ile -.................................. Antlaşması imzalandı.(10-Ağustos-1920)
-Yapılan antlaşmalarda mağlup devletlere, ekonomik yükümlülükler, askeri kısıtlamalar getirildi.Bu durum gelecekte ..................................Savaşı’na zemin hazırladı.

NOT:Osmanlı Devleti ile ...................... Devletleri arasında ilk önce ............................ ............................. Antlaşması (30-Ekim-1918)yapılmış,10-Ağustos-1920’de ise .................. Barış Antlaşması imzalanmıştır.

WİLSON İLKELERİ:
ABD başkanı Wilson  I.Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru 8-Ocak-1918’de,devletlerle yapılacak barış görüşmelerinin adil olması için 14 ilkeden oluşan ‘Wilson İlkeleri’ bildirisini yayınladı.I.Dünya Savaşı sonunda kalıcı barışı sağlamayı ve sömürgeciliğe son vermeyi amaçlayan bu ilkelerin başlıcaları şunlardır:
*Devletler arası anlaşmazlıklara çözüm bulmak ve kalıcı barışı sağlamak için Milletler Cemiyeti kurulacaktır.
*Yenen devletler,yenilenlerden savaş tazminatı ve toprak almayacaktır.
*Her millet geleceğine kendisi karar verecektir.
*Her millet çoğunlukta bulundukları yerlerde bağımsız devletlerini kurabilecektir.
*Osmanlı Devleti sınırları içerisinde Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde kesin Türk egemenliği sağlanacaktır. (Osmanlı
  Devleti’nin Türk olan bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacaktır.)
*Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında yaşayan azınlıklara da kendi geleceklerini belirleme hakkı tanınacaktır.(Türk
  egemenliğinde yaşayan diğer milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilmelidir.)
*Boğazlar bütün dünya ticaret gemilerine açık olacaktır.
*Devletler arası gizli antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.

NOT:Osmanlı Devleti, Wilson İlkelerinin  ‘Osmanlı Devleti’nin Türk olan bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacaktır.’
maddesine dayanarak I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiş ve Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır.

NOT:Güçsüz devletleri korumaya yönelik olan Wilson İlkelerine,İtilaf Devletleri savaş sırasında uyacaklarına söz vermelerine rağmen,savaştan sonra uymayarak çarpıtmışlar ve sömürgeciliği manda ve himaye yönetimi şeklinde devam ettirmişlerdir.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
*Mondros Ateşkes Antlaşması.......................adasının.....................limanında.....................................................tarihinde, .....................ile........................... Devletleri arasında imzalanmıştır.Antlaşmayı Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı...................................ve İtilaf Devletleri adına da  İngiliz Amiral............................imzalamıştır.

 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Maddeleri:
    -Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak ve bu yerlerdeki istihkamlar,İtilaf Devletlerince işgal edilecek (Bu madde ile Osmanlı Devleti’nin ............................. hakları çiğnenmiştir.),
    -Orduya ait silahlara,cephaneye,donatım ve taşıtlara,İtilaf Devletlerince el konulacak,
    -Osmanlı ordusu terhis edilecek (Bu maddenin amacı,ateşkesten sonra başlayacak olan işgaller karşısında Osmanlı Devleti’ni
       ................................ bırakmaktır.),
    -Osmanlı savaş gemileri,gösterilen limanlarda İtilaf Devletlerince gözaltında bulundurulacak,
    -Toros Tünelleri,tüm demiryolları,limanlar ve haberleşme araçları İtilaf Devletleri’nin denetiminde olacak,
    -Bütün haberleşme,ulaşım araç ve gereçleri  İtilaf Devletlerinin denetimi altında bulundurulacak (Bu maddelerin ortak amacı işgaller karşısında ................................... önlemek,işgalleri .................................. ve ülkeyi her açıdan denetlemektir.),
     -Osmanlı Devleti’nin elindeki esirler serbest bırakılacak fakat Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacak (Bu madde devletler arası
   ....................... ilkesine uyulmadığını gösterir.)
 -Osmanlı Devleti’nin bütün yer altı ve yer üstü zenginlikleri İtilaf Devletleri’nce denetlenecek (Bu madde İtilaf Devletleri’nin
   I.Dünya Savaşı’nın en temel nedeni olan .................................. arayışını sürdürdüklerinin kanıtıdır.),
    -İtilaf Devletleri,kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa,herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler (madde 7) (Bu madde ile İtilaf Devletlerinin yapacakları işgaller için ............................ zemin hazırlanmıştır.),
     -Doğu Anadolu’daki altı ilde (vilayet-i sitte) (Sivas,Erzurum,Van,Bitlis,Diyarbakır,Elazığ) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri,bu illerin herhangi bir bölümünü işgal edebilecek (24.madde) (Bu madde Doğu Anadolu’da bir ..................... Devleti kurulması hedefine yöneliktir.).

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Önemi:
*Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti ............................ sona ermiştir.
*.................................., İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılmıştır.
*Antlaşmanın Osmanlı için en ağır maddesi ........ maddedir.Çünkü bu maddeye dayanarak İtilaf Devletleri istedikleri bölgeyi ....................... edebilme hakkına sahip olmuşlardır.(Kısacası, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ...........maddesi Osmanlı Devletinin.................................zemin hazırlamıştır.)
*Ayrıca İtilaf Devletleri, Osmanlı ordusunu terhis ederek,haberleşme ve ulaşım araçlarına el koyarak ............................. karşı herhangi bir direnişle karşılaşmamayı hedeflemişlerdir.
*Ateşkesin .......... maddesi de .................... ...........................’da bir ...................... Devleti kurulmasına yöneliktir.

NOT:Antlaşmanın 7. maddesinin uygulamaya konulmasıyla Wilson ilkelerine göre,Türklerin denetiminde kalması gereken Anadolu toprakları da İtilaf Devletlerince işgal edilmiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Uygulanışı:Antlaşma imzalandıktan sonra Osmanlı ordusunun önemli bir bölümü hemen terhis edildi.Silahlara,cephanelere,ulaşım ve haberleşme araçlarına el konuldu ve Yurdumuz,İtilaf Devletleri’nce işgal edilmeye başlandı.İtilaf Devletleri’nin gemilerinden oluşan bir deniz filosu,................................................’de İstanbul limanına demir attı.Böylece başkent ........................’da İtilaf Devletleri’nce .......................... işgal edildi.

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra İşgal Edilen Yerler:
*.................................. tarafından;Musul,Urfa,Antep,Maraş,Batum,Kars işgal edildi,İzmit,Afyon,Eskişehir, Merzifon, Samsun ve Batum’a asker çıkarıldı.
*.............................. daha sonra .......................,......................... ve ......................... gizli antlaşmalara bağlı olarak .......................’ya
 bıraktılar.
NOT:İtilaf Devletlerince işgal edilen ilk bölge ...................... tarafından .......................... olmuştur.(3-Kasım-1918)
*............................... tarafından;............................. ve çevresi işgal edilerek buradaki Ermeniler Türklere karşı örgütlenmeye başlandı.
*.................................. tarafından;................................. ,................................ve.....................işgal edildi..

NOT:Ahmet İzzet Paşa ve Tevfik Paşa kabineleri bu sırada istifa etti.Vahdettin Meclis-i Mebusan’ı kapatarak Damat Ferit Paşa’yı sadrazam yaptı.

PARİS BARIŞ KONFERANSI:
*..................................................tarihinde İtilaf Devletleri ...............Barış Konferansı’nı düzenlemişlerdir.
*Konferansın amacı,yenilen devletlerle imzalanacak ............................... ................................................ esaslarını belirlemek ve İtilaf Devletleri’nin kendi aralarındaki problemleri çözümlemektir.
*Konferansa ....................... temsilcileri de katılmış,ilk kez uluslar arası bir konferansta Ermeni Devleti kurma düşüncesi gündeme getirilmiştir.
* Bu konferansta daha önce............................bırakılan....................................Yunanlılara bölgede.....................nüfusun fazlalığı gerekçesiyle ..............................İlkelerine uygun olarak bırakılmıştır.Bu değişikliğin asıl  amacı ise ..............................
sömürgelerine giden yol üzerinde güçlü bir İtalya istememesidir.
*Konferansta Ege Bölgesi’nin (İzmir ve çevresinin) ..................................’a verilmesinin kararlaştırılması İtalya ve İtilaf Devletleri’nin arasının açılmasına neden olmuştur.

NOT:Paris Barış Konferansı’nda alınan kararlar doğrultusunda 28-Haziran-1919’da Almanya ile Versay,10-Eylül-1919’da Avusturya ile Sen Jermen,27-Kasım-1919’da Bulgaristan ile Nöyyi,4-Haziran-1920’de Macaristan ile Trianon ve 10-Ağustos-1920’de Osmanlı ile Sevr Antlaşması imzalanmıştır.Ancak İtilaf Devletleri henüz Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşma konusunda tam olarak anlaşamadıklarından Osmanlı ile imzalanacak olan Sevr Antlaşması’nın maddelerini bu konferansta belirleyememişlerdir.

Ayrıca Paris Barış Konferansı’nın 25-Ocak-1919’da yapılan toplantısında,Wilson İlkeleri doğrultusunda;uluslar arası barış ve güveni sağlayacak ve devam ettirecek bir ......................... ...................................... (Cemiyet-i Akvam) kurulmasına karar verilmiştir.Bu kararı yerine getirmek için bir komisyon kurulmuş ve komisyonun hazırladığı sözleşme 28 Nisan 1919 tarihinde Konferans Genel Kurulu’nda kabul edilerek Milletler Cemiyeti kurulmuştur.Birleşmiş Milletler’in temeli sayılabilecek bu organizasyon,I.Dünya Savaşı’nın ardından İsviçre’de 1919’da Cemiyet-i Akvam adıyla resmen kuruldu.Amacı,ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı yollarla çözümlemekti.
6-Temmuz-1932’de Cemiyet-i Akvam,Türkiye’yi üyeliğe davet etmiş,9-Temmuz’da TBMM Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne giriş davetini onaylamış ve 18-Temmuz-1932’de Türkiye Cemiyet-i Akvam’a resmen üye olmuştur.
20 yıl süreyle hizmet veren cemiyet tüm çabalara rağmen II.Dünya Savaşı’nın çıkmasını engelleyemedi ve savaş sonrası 18-Nisan-1946’da Cenevre’de toplanan konferans,21.Genel Kurul Toplantısıyla cemiyetin dağılmasına karar verdi.

İZMİR’İN İŞGALİ:
*.............................. Barış Konferansı’nda ......................... ve çevresinin ................................ verilmesi üzerine ..........................
15-Mayıs-1919’da Yunanlılar ........................... işgal ettiler.İşgallerini haklı göstermek için de bölgede Rum nüfusunun Türk nüfusundan fazla olduğunu ve Türklerin Hristiyan Rumları katlettiğini iddia etmişlerdir.
*Osmanlı hükümeti işgale karşı ............................ kaldı.
*İzmir'in işgaline ilk tepkiyi gazeteci..........................................................göstermiştir.(Hukuk-u Beşer (İnsan Hakları gazetesi yazarı)
*Ayrıca Anadolu’nun  pek çok bölgesinde İzmir’in işgalini protesto eden ...................................... düzenlenmiştir.

İzmir’in İşgalinin Önemi:İzmir’in işgali ..................... bilincin uyanmasına ve .................. direnişin ortaya çıkmasına neden olmuştur.Çünkü İzmir’in işgali,tehlikenin tüm Anadolu’ya yayılabileceğini ve işgallerin gerçek yüzünü göstermiştir.Ayrıca işgalin haksız gerekçelere dayanılarak gerçekleştirilmesi,halk arasında milli direniş düşüncesinin doğmasına neden olmuştur.

*Yunanlıların İzmir’in işgalinden sonra Batı Anadolu'da yaptığı katliama ,Avrupa kamuoyu nedeniyle duyarsız kalamayan İtilaf Devletleri Amerikan Amirali.................................'ü soruşturma yapmakla görevlendirmiştir.Amiral Bristol  başkanlığında
İngiliz,Fransız ve İtalyan generallerinden oluşan heyetin hazırladığı raporda işgallerin haksız olduğunu ve uygulamanın ..................... ilkelerine aykırı olduğunu belirtmiştir.(11-Ekim-1919)

NOT:Amiral Bristol Raporu’yla,Batı Anadolu’daki işgalin (İzmir’in işgalinin) haksızlığı ilk kez uluslar arası bir belgeyle kabul edilmiştir.Yani Türk milli mücadelesinin haklı olduğunu kabul eden ve destekleyen ilk uluslar arası belge Amiral Bristol Raporu’dur.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI’NDAN SONRA KURULAN ZARARLI CEMİYETLER:
1.Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler:
   a.Mavri Mira (Kara Gün)Cemiyeti:Merkezi .......................’da olan ................ Patrikhanesi  tarafından kurulan cemiyetidir.Amaçları ............................ ve .................................. Yunanistan’a katılmasını sağlamaktır.

   b.Etnik-i Eterya Cemiyeti:............................ milli  cemiyetidir.Kuruluşu 1814’tür.Amaçları eski .....................İmparatorluğu’nun
sınırlarını yeniden sağlamaktır.(Megalo İdea)

   c.Pontus Rum Cemiyeti:............................. tarafından kurulan cemiyetdir.Amacı ....................... merkez olmak üzere (Batum’dan İnebolu’ya kadar uzanan ) .........................................'de bir Rum Devleti kurmaktır.

   d.Taşnak Sütyun Cemiyeti ve Ermeni Hınçak Cemiyeti:............................. tarafından kurulan cemiyetlerdir.Amaçları ................. .........................................’da bağımsız bir Ermeni devleti kurmaktır.

    e.Alyans, İsrailit Cemiyeti ve Makabi Cemiyeti:............................. tarafından kurulan cemiyetlerdir.Merkezi ....................’tedir.Amaçları ............................. bir Yahudi Devleti kurmak ve Yahudilerin ekonomik çıkarlarını korumaktır.

Wilson ilkelerinden ilham alan azınlık cemiyetleri, Osmanlı Devleti’nin zor durumundan yararlanıp ........................ devletler kurmaya çalışmışlardır.Ayrıca ....................... Devletleri tarafından desteklenmişler,onların işgallerine zemin hazırlamışlardır.
(Yani Mondros Ateşkes Antlaşması’nın uygulanışını kolaylaştırmışlardır.)2.Milli Varlığa Düşman Cemiyetler:
   a.Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti: Vatanın kurtuluşunun, ......................... emirlerinin yerine getirilerek mümkün olacağını savunmuşlardır.

   b.İslam Teali Cemiyeti (İslamı Yükseltme Cemiyeti):Kurtuluşun ......................... ve ........................ sahip çıkmakla sağlanacağını savunmuşlardır.İstanbul medreselerinin bazı müderrisleri tarafından kurulmuştur....................................... destek ve yardımlarını almışlardır.Ayrıca Anadolu’da başlayan milli harekete cephe almışlar ve halkın dini duygularını kullanarak amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardır.

   c.Kürt Teali Cemiyeti (Kürtleri Yükseltme Cemiyeti):İstanbul’da kurulan cemiyetin amacı doğuda .......................... desteğinde bir ................. devleti kurmaktır.

   d.Hürriyet ve İtilaf Fırkası:Damat Ferit Paşa tarafından kurulan .......................... destekleyen cemiyettir.

   e.İngiliz Muhipler (Sevenler) Cemiyeti: Amaçları halifenin etrafında bütünleşerek  ................................  ................................. altına girmektir.

   f.Wilson İlkeleri Cemiyeti:Amaçları ...............  ................................ girmektir.

Milli varlığa düşman cemiyetler;milli mücadele hareketine karşı olmuşlar ve işgalcilerle işbirliği yaparak milli birlik ve bütünlüğe zarar vermişlerdir.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI’NDAN SONRA KURULAN YARARLI CEMİYETLER:
   a)Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk (Haklarını Savunma)Cemiyeti (Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti):................ .......................... Bölgesi’nde bir ..........................ve ............. devleti kurulmasını engellemek için kurulan ve ............................ Kongresi’nin toplanmasını sağlayarak,bölgede yaşayan halkın ...................... etmesini engelleyip silahlı mücadele yapmasını sağlayan cemiyettir.Ayrıca çıkardıkları Fransızca ‘Le Pays (Vatan)’ ve Türkçe ‘Hadisat’ gazeteleri ile doğu illerimizin yurdumuzun ayrılmaz bir parçası olduğunu savunmuşlardır.

   b)Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye (Milli Haklarını Koruma) Cemiyeti:...............................,.................... .................. Devleti kurulmasını engellemek için kurulmuştur.

   c)Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk (Trakya-Paşaeli’nin Haklarını Savunma)Cemiyeti:........................ Yunanlılara verilmesini engellemek ve bölgedeki ................... çetelerine karşı mücadele etmek için kurulmuştur.

   ç)İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye (İzmir Osmanlı Haklarını Savunma) Cemiyeti:................................ ve çevresinin
........................ verilmesini engellemek ve bölgenin Türklere ait olduğunu ...................-................... yoluyla duyurmak için kurulmuş cemiyettir (2-Aralık-1918).Ayrıca bu cemiyet İzmir’in işgalinden hemen önce adını değiştirerek ..................-...... ..........................
Cemiyeti adını almıştır.Ayrıca ........................... ve .................................... kongrelerinin düzenlenmesinde etkili olmuştur.

   d)Kilikyalılar (Adana ve Civarının Haklarını Koruma) Cemiyeti:....................... ve çevresinde yaşayan Türk halkının haklarını savunmak,bölgedeki ........................ işgalini ve ........................... çetecilerinin faaliyetlerini engellemek için kurulmuştur.

   e)Milli Kongre Cemiyeti:Diğer cemiyetlerden farklı olarak ............................. nitelikli bir cemiyet değildir.Amaçları Türk davasının haklılığını tüm ............................ ...............-..................... yoluyla duyurmaktır.

   f)Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti:9-Aralık-1919 tarihinde Sivas’ta kurulan cemiyetin amacı,memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü sağlamaktı.Bu amaçla mitingler düzenleyip,İtilaf Devletlerine protesto telgrafları çekmişlerdir.

Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri:
     a)Yararlı cemiyetler Türk milletinin işgallere karşı .............................. olarak ...................................... duygusuyla ortaya çıkmışlardır.
     b)Hem ................................ Hükümetine,hem ................................,hem de ............................ Devletleri’ne karşı mücadele etmişlerdir.
     c)Ayrıca ............................. niteliklidirler.Yani sadece kuruldukları bölgeyi savunmayı ve işgalden kurtarmayı hedeflemişlerdir.
     d)Faaliyetlerini bir taraftan işgalleri mitingler ve basın-yayın yoluyla .............................. ederek,bir taraftan da .............................  karşı koyarak sürdürmüşlerdir.

NOT:Bütün yararlı cemiyetler Sivas Kongresi’nde ............................ ve ........................... Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

NOT:Osmanlı Devleti’nin işgaller karşısındaki tepkisi ................................. olmuştur.Özellikle sadrazam ......................... .................. Paşa kurtuluşu .................................... himayesinde gördüğü için işgallere karşı direniş gösterilmemesini emretmiştir.

NOT:Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ile .............................. cephesindeki Yıldırım Orduları Komutanlığı görevi sona ermiş ve İstanbul Hükümeti tarafından başkente geri çağırılmıştır.M.Kemal, başkente İtilaf Devletleri gemilerinin İstanbul Boğazına demirlediği gün ulaşmış ve bu manzara karşısında ‘................................... .................... ..............................’ sözünü söylemiştir.M.Kemal hemen çevresindekilerle temasa geçerek kurtuluş çareleri aramaya başlamış ancak karşısındaki kişilerin
...........................  himayesine girelim,............................ mandasına girelim ve .......................... kurtuluş yolları arayalım fikirlerini tartıştıklarını görünce yılmamış ve kendi görüşünü (............... ..................................) ortaya atarak ,bu fikrini uygulamak üzere harekete geçmiştir.


KUVA-Yİ MİLLİYE (MİLLİ KUVVETLER):
İşgallere karşı ilk anda düzenli ordular kurma imkanı olmadığından,çeşitli bölgelerde;düşmana direnmek,düşmanı oyalamak ve durdurmak amacıyla kurulan bölgesel silahlı halk kuvvetlerine .......................... .............................. denir............................ hükümetinin işgaller karşısında sessiz kalmayı ve direnmemeyi emretmesi Kuva-yi Milliye’nin ortaya çıkışında etkili olmuştur.

NOT:İlk direnişi Hatay’da Fransız ve Ermenilere karşı başlatan milli kuvvetlerin,düzenli olarak ilk mücadelesi,İzmir’in işgalinden sonra Yunanlılarla olmuştur.(İlk Kurşun Savaşı Ödemiş’te Yunanlılara karşı.)

Kuva-yi Milliye Birliklerinin Özellikleri:
1.Kuva-yi Milliye ilk olarak ..............................tarihinde,Hatay’ın ............................ilçesinde..............................işgaline karşı kurulmuştur.
2.Kuva-yi Milliye birlikleri ......................... seven ve .................. yaşamayı hazmedemeyen ................. halkı tarafından kurulmuştur.
3.Kuva-yi Milliye hareketi....................................................uyandırılmasında,düzenli ordu kurulana kadar .................................
kuvvetlerinin oyalanmasında ve............................karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmuştur.
4.Önceleri...........................nitelikli olan Kuva-yi Milliye birlikleri.........................Kongresinden sonra bütün vatanı savunmak için mücadele etmişler ve başlarına..........................................Batı Anadolu Kuva-yi Milliye komutanı olarak atanmıştır.

Kuva-yi Milliye Birliklerinin Kaldırılma Nedenleri:
1.Belli bir ................................. yönetilmemeleri.
2.............................. tekniğini yeteri kadar bilmemeleri.
3........................ düşman ordularını durduracak ....................... yoksun olmaları.
4.Halktan zorla ........................ ve ................... toplamaları.
5...................... gördükleri kişileri kendilerine göre ...................................... cezalandırmalarıdır.

MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI (19-Mayıs-1919) VE HAVZA GENELGESİ:
Mustafa Kemal..........................................................göreviyle(Pontus Rumları ile Türkler arasında çıkan çatışmaları önlemek ayrıca İngilizlerin isteklerini yerine getirmek ve Mondros’un uygulanması için Doğu Anadolu’da askeri ve sivil kurumlara emir verme yetkisiyle Samsun’a çıktı.) ...........................................tarihinde Samsun'a çıkmış,daha sonra 25-Mayıs-1919 tarihinde Havza'ya geçerek .....................................................tarihinde..........................Genelgesini yayınlamıştır.

NOT:9. Ordu Müfettişi olarak gönderilen Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti tarafından yapma¬sı istenilen işler şunlardır;
*Doğu Karadeniz'de asayişi ve güvenliği sağlamak
*Mondros Ateşkes Antlaşmasının hükümlerinin uygulanmasını sağlamak
*Halkın elinde bulunan silah ve cephanelerin toplanması
       *Halka silah satan kişileri ve kurumları belirlemek, bu faaliyet¬leri yasaklamak ve bu kuruluşları ortadan kaldırmak.

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkma Amacı:
-.................... ........................ uyandırmak.
-....................... ................................... bir çatı altında toplamak.
-.............................. açmak ve .......................... bir ordu kurmak..

Havza Genelgesi’nin Yayınlanma Amacı:Halkın işgallere karşı (özellikle İzmir’in işgaline) .................................. ve işgallere karşı duydukları ........................ dile getirmelerini sağlamaktır.

Havza Genelgesi (28-Mayıs-1919) Maddeleri:
*İşgallere karşı protesto mitingleri yapılacak.
*Mitingler sırasında azınlıklara kötü davranılmayacak.
*İtilaf Devletleri’ne ve İstanbul Hükümeti’ne işgalleri kınayan telgraflar çekilecek.
*Milli cemiyetlerin etkinliği sağlanacak.

NOT:Ayrıca 30-Mayıs-1919 tarihinde de .............................. .............................. düzenlenmiştir.Daha sonra ise 26/30-Temmuz-1919’da ..............................,16/25-Ağustos-1919’da ise ............................ kongreleri düzenlenmiştir.

AMASYA GENELGESİ (AMASYA TAMİMİ) (22-Haziran-1919):
Mustafa Kemal arkadaşları................................,..........................................ve.................................................imzalamaları ve..............
..............................onaylamasıyla.................................Genelgesini............................................tarihinde yayınlamıştır.
Amasya Genelgesi’nin Maddeleri:
1.  Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
2.  İstanbul hükümeti ,üzerine aldığı sorumluluğun gereğini  yerine getirememektedir. Bu durum mille¬timizi  yok olmuş gibi göstermektedir.
3.  Milletin bağımsızlığını ,yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
4.  Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir.
5. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir  kongre toplanacaktır.
6. Bunun için her ilden milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin kısa zamanda yola çıkarılması gerekmektedir(Bu delegelerin seçimini Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri veya belediyeler yapacaktır.).Ayrıca doğu illeri için Erzurum'da toplanacak olan kongre delegeleri Sivas'a gelecektir.
7.  Her ihtimale karşı,bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler,gereğinde yolculuklarını kimliklerini gizleyerek yapmalıdır.

NOT:Amasya Genelgesi;İstanbul hükümetine ve İtilaf Devletleri’ne karşı direnmeye çağrı olduğu için aynı zamanda bir ihtilal bildirisidir.

Amasya Genelgesi’nin Önemi:
1.Amasya Genelgesi ile Kurtuluş Savaşı'nın...........................................(safhası) dönemi başlar.
2.Amasya Genelgesi ile Kurtuluş Savaşı'nın ...........................1.maddede...................................................................................................
denilerek belirtilir.
3.Amasya Genelgesi ile Kurtuluş Savaşı'nın................................. ve..........................3.maddede..............................................................
...denilerek belirtilir.(Yani yönetim şeklinin değişeceği vurgulanır.)
4.İlk defa .......................... ............................ dayanan bir yönetimden. Amasya Genelgesi’nde  söz edilir.(Ulusal mücadele halka mal edilir.)
5.İlk defa .............................. .............................  .......................... (sorumluluğunu ) yerine getiremediği Amasya Genelgesi’nde  ilan edilir.(madde 2:İstanbul hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirememektedir.)
6.............................kongresinin toplanması Amasya Genelgesi’nde.kararlaştırılmıştır.
7.İlk defa ............................ bir ............................  oluşturulmasına Amasya Genelgesi’nde karar verilmiştir.

NOT:Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasından sonra .......................... hükümeti Mustafa Kemal’i İstanbul’a geri çağırmıştır.Ancak Mustafa Kemal bu resmi çağrıya uymayınca 25-Haziran-1919’da resmi görevinden alınmıştır.Bunun üzerine de Mustafa Kemal 8-Temmuz-1919 tarihinde hem resmi hem de askerlik görevinden istifa etmiştir.

NOT: Genelgeden sonra Mustafa Kemal "Artık İstanbul Anadolu’ya hâkim değil bağlı olmak zorundadır" demiştir.

ERZURUM KONGRESİ (23-Temmuz/7-Ağustos-1919):
................... ....................... Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti liderliğinde Ermenilere karşı düzenlenen bir kongredir.Ancak Kazım Karabekir’in desteği ve M.Kemal’in katılımıyla ................................. amaçla toplanan kongre,....................... kararların alınmasıyla sona ermiştir.

Erzurum Kongresi’nde Alıınan Kararlar:
1.  Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
2. İşgalcilere karşı İstanbul hükümetinin kayıtsız kalması du¬rumunda derhal geçici bir hükümet kurulacaktır.
3.  Manda ve himaye kabul edilemez.
4.  Kuva-yi Milliye’yi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.
5.  Hristiyan azınlıklara siyasi egemenliğimizi sınırlayıcı ve top¬lumsal dengeyi bozucu ayrıcalıklar verilemez.
6.  Milli meclisin derhal toplanmasını ve  hükümet işlerinin meclis de¬netiminde yürütülmesi sağlanmalıdır.

Erzurum Kongresi’nin Önemi:
1.Erzurum Kongresi amacı,toplanış şekli ve yapısı bakımından ..............................bir kongre iken alınan kararlar tüm yurdu ilgilendirdiği için aynı zamanda............................bir kongredir.
2.Kongrede alınan kararları uygulamak amacıyla dokuz kişiden oluşan ve M.Kemal başkanlığındaki ....................... .........................
(Heyet-i Temsiliye) ilk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulmuştur.(İlk kez yeni bir hükümet kurma fikri)
3.Vatanın bir ........................ olduğu ve ............................ kararı ilk kez Erzurum Kongresi’nde alınmıştır.(İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir.)
4.O güne kadar kurtuluş yollarından biri olarak görülen .......................... ve ..............................fikri ilk kez Erzurum Kongresi’nde reddedilmiş,.........................................................ise kesin olarak reddedilmiştir.(Kayıtsız şartsız bağımsızlık)
5.Azınlıklara ayrıcalık verilemeyeceği ifade edilerek ........................................... karşı çıkıldı.
6.Milli mücadelenin temel .......................... belirlenmiştir.( Kuva-yi Milliye’yi etkin ,milli iradeyi egemen kılmak esastır.)(Saltanat sistemine karşı çıkılmış,ulusal egemenliğin gerçekleşeceğinden bahsedilmiştir.)
7.Kongre sonunda ................... illerindeki tüm cemiyetler birleştirilmiştir.
8..Mebuslar Meclisinin toplanması düşünülmüş,böylece İstanbul hükümeti denetim altına alınmak istenmiştir.

NOT:Kongrenin ........ maddesi (Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür,bölünemez.) Misak-ı Milli’de de aynen yer almıştır.

SİVAS KONGRESİ (4/11-Eylül-1919):
Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararları gerçekleştirmek amacıyla toplanan kongredir.İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri kongrenin açılmasını engellemeye çalışmışlardır.Elazığ valisi ............... ...........................,kongreyi basmak,M.Kemal ve arkadaşlarını tutuklamakla görevlendirilmiş ancak başarısız olmuştur.

NOT:Sivas Kongresi’nde; M.Kemal’in kongre başkanlığına seçilip seçilmemesi ve ............................. mandasına girilip girilmemesi konularında tartışma yaşanmıştır.


Sivas Kongresinin Önemi:
1.Sivas Kongresi  ile milli mücadelenin ................. ..................... yürütülmesi amacı gerçekleştirilmiştir.
2.Sivas Kongresi her yönüyle.................................bir kongredir.
3.Yararlı cemiyetler bu kongrede ......................................ve.....................................Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
4.Vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü ile ilgili........................................................kararları..................................................aynen kabul edilmiştir.Böylece .........................................'nin esasları belirlenmiş ve........................................................................planı çizilmiştir.
5................................ ................................. (6 yeni üye daha eklenerek) genişletilerek tüm yurdu temsil eder hale getirilmiştir.
6.Sivas Kongresi  sonunda........................................................................adında bir gazete çıkarılmıştır.
7.Ayrıca Sivas Kongresi sonrasında Temsil Heyeti Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’yı Batı Anadolu Kuva-yi Milliye Komutanlığına atayarak .................................... yetkisini kullanmış ve bir .................................. gibi davranmıştır.

NOT:Sivas Kongresi milli mücadeleyi tüm halka mal ettiği ve tek çatı altında topladığı için önemli bir yere sahiptir.Kongreye tüm yurttan delegelerin katılımın olması demokratik yöntemlerin kullanıldığının ve ulusal iradeye önem verildiğinin kanıtıdır.
 
NOT:Temsil Heyetinin ilk siyasi başarısı; Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul hükümetiyle her türlü ilişkinin kesilmesi üzerine .......................................................................................istifa etmesidir.Böylece Mustafa Kemal'in..........................................................
...sözü gerçekleşmiştir.

AMASYA GÖRÜŞMELERİ (20-22-Ekim-1919):
...............................Görüşmeleri ..................................................ve.................................................arasında yapılmıştır.Görüşmelere Ali Rıza Paşa hükümeti (İst. Hük.) adına Bahriye Nazırı.......................................ve Türk halkı (Temsil Heyeti) adına
.....................................,....................,................................................,.........................................katılmıştır.Görüşmeler sonucunda Amasya Protokolü yayınlanmıştır.

Amasya Protokolü’nün maddeleri şunlardır:
-Milli meclisin vereceği en son karara uyulması şartıyla vatan bütünlüğü ve istiklali korunacaktır.
-Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin hukuki varlığı İstanbul Hükümetince kabul edilecektir.
-Osmanlı Mebusan Meclisi ,Anadolu’da İstanbul Hükümeti’nin uygun göreceği güvenilir bir yerde toplanacaktır.
-İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında yapılacak barış görüşmelerine Temsil Heyeti’nin uygun göreceği kişiler gönderilecektir.
-Müslüman olmayan gruplara, siyasi egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak tarzda imtiyazlar verilmeyecektir.

Bahriye Nazırı Salih Paşa Amasya Protokolü’nün maddelerini İstanbul Hükümetine kabul ettiremediği taktirde ..................... edeceği sözünü vererek Amasya’dan ayrılmış,ancak ‘Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılması ‘ dışındaki maddeleri  kabul ettirememesine rağmen görevinden istifa etmemiştir.

Amasya Görüşmelerinin Önemi:
-Amasya Görüşmesi ile İstanbul Hükümeti,Temsil heyetinin hukuki varlığını.............................................tanımıştır.
-Ancak,Amasya Görüşmelerinde alınan kararlardan İstanbul hükümeti sadece....................................................................toplanması kararını kabul etmiş,meclisin başkent İstanbul dışında bir yerde toplanması maddesini ise padişah otoritesine aykırı bularak reddetmiştir.

NOT:Meclisin toplanması için başlayan seçimlere İtilaf Devletleri herhangi bir müdahalede bulunmamıştır.Çünkü kendi kontrolleri altında toplanacak bir meclisin,çıkarlarına aykırı bir karar alabileceğini düşünmemişlerdir.

NOT:Temsil Heyeti................................................tarihinde Sivas'tan Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanma çalışmalarını daha yakından izlemek için...................................................gelmiştir.Ayrıca Temsil Heyeti Ankara’ya geldikten sonra ...............................
............................ Gazetesi yayınlanmaya başlamıştır.

Mustafa Kemal’in Ankara’yı Merkez Seçmesinin Nedenleri:
-Ankara’nın .......................... ve ................................ yönünden elverişli olması.
-Ankara’nın,Anadolu’nun tam ......................... güvenli bir yerde bulunması.
-................................. gelişmeleri daha yakından izleme imkanının olması.
-Ankara’nın asıl savaşın yapıldığı .................. Cephesi’ne daha yakın olması.

NOT:Mustafa Kemal açılacak olan Meclis-i Mebusan ‘a .................................. milletvekili olarak seçildi ve  yine Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına seçilen milletvekilleri ile İstanbul’a gitmeden önce görüşmek üzere ............................’da bir toplantı düzenledi.Toplantı da milletvekillerinden ;
-Mecliste ................................... .............................. grubu oluşturmalarını,
-Kendisini gıyaben ...................... ............................. seçmelerini,
-.............................. ve ............................ kongrelerinde alınan kararları meclise kabul ettirip yasallaştırmaları isteklerinde bulundu.

Mustafa Kemal’in bu isteklerle amaçladıkları şunlardır;
-Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması halinde,meclis başkanı olduğu için,meclisi yeniden Anadolu’nun güvenli bir yerinde (Meclis başkanlığı yetkisini kullanarak) toplantıya çağırabilirdi.(Ancak bu isteği gerçekleşmedi meclis başkanlığına kendisi yerine Reşat Hikmet Bey başkan seçildi.)
-Anadolu hareketinin Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla varlığını ve etkisini artırmak.(Ancak bu isteği gerçekleşmedi Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine ................... ........................... Grubu kuruldu.)
-Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını ........................ hale getirip bir an önce uygulamaya koymaktı.(Bu isteği gerçekleşti Erzurum ve Sivas Kongresi kararları .................... ....................... adıyla Meclis-i Mebusan’da kabul edildi.)
SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİN TOPLANMASI (12-OCAK-1920):
Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12-Ocak-1920 tarihinde, seçilen 140 milletvekilinden ancak 72’sinin katılımıyla açılmıştır.
Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri ,Erzurum ve Sivas Kongreleri kararlarını Misak-ı Milli adıyla kabul etmişlerdir.Ama kongre kararlarının ulusal ............................... ile ilgili olan maddelerini  değil de sadece ulusal ..................................... ilgili olan maddelerini kabul etmeleri meclis üyelerinin ................................ taraftarı olduklarını ancak aynı zamanda  ............................. ve ............................ yanlısı da olduklarını kanıtlar.

MİSAK-I MİLLİ (MİİLİ AND) (28-Ocak-1919):
12-Ocak-1920’de toplanan son Osmanlı ....................... .................... 28-Ocak-1920 tarihinde ...................................................
(Vatanın Kurtuluşu ) grubunun çabalarıyla ..............................................................................kabul etmiştir.

Misak-ı Milli Kararları:
1. Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş böl¬geler kesin Türk yurdudur, parçalanamaz.
2.  Kars, Ardahan ve Batum'da (Elviya-i Selase) gerekirse referanduma gidilecektir.
3. Araplar kendi geleceklerini kendileri belirleyecektir. (Arap¬ların çoğunlukla yaşadığı yerlerde referandum yapılacaktır.)
4.  Batı Trakya'nın geleceği referandum ile belirlenecektir.
5.  İstanbul, Marmara ve Halifenin güvenliği sağlandığı tak¬dirde, Boğazlar trafiğe açılacaktır.
6.  Azınlıklara, diğer ülkelerdeki Türk azınlığa tanınan haklar tanınacaktır.
7.  Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez. (Kapitülasyonlar)

Misak-ı  Milli’nin Önemi:
-Misak-ı Milli......................Kongresinde çizilmiş,.............................Kongresinde............................................ve son Osmanlı ............................Meclisinde .........................................
-Misak-ı Milli'nin ilanı İtilaf Devletlerinin .........................................resmen..............................neden olmuştur (16-Mart-1920).İtilaf Devletleri  İstanbul’u işgal ederek ulus iradesini hiçe saymışlardır.
-Misak-ı Milli ile.........................................................sınırları çizilmiş ve tam bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılarak................
reddedilmiştir.Böylece ................................ve.................................kongreleri kararları Osmanlı .............................................tarafından da kabul edilmiştir.

NOT:Misak-ı Milli’nin kabulünden sonra İtilaf Devletleri tarafından Meclis-i Mebusan dağıtılmış ve bazı vekiller ........................ adasına sürgüne gönderilmiştir.

NOT: İstanbul’un resmen işgali ve Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması sayesinde ..........................'nin açılması için uygun bir zemin oluştu ve Mustafa Kemal Milli Mücadeleyi padişah adına da yürüt¬tüğünü söyleme imkanı buldu.

TBMM’NİN AÇILIŞI (23-Nisan-1920):
Osmanlı Mebusan Meclisinin dağılması üzerine .....................................tarihinde..............................'da 115 milletvekilinin katılımıyla .............................açılmıştır.

TBMM’nin Nitelikleri:
-İlk TBMM..................................meclis özelliği taşır.(Çünkü henüz adı ve rejimi olmasa da meclisin açılmasıyla yeni Türk Devleti kurulmuştur.Bu meclisin ................. ..................... kurması,......................... ........................ ve ........... ......................... ilan etmesi bunu kanıtlayan gelişmelerdir.)
-Savaş sürecinde kurulduğu için ........................... yetkilere sahip bir meclistir. ................... ......................................ilkesini benimsemiştir.(Yani yasama,yürütme ve yargı yetkileri mecliste toplanmıştır.)
-........................................hükümeti sistemini benimser.(Bu sisteme göre meclis başkanı hükümetinde (bakanlar kurulunun) başkanıdır ve bakanlar meclis içerisinden tek tek oylamayla seçilir.)
-Egemenliği........................................verir.(Meclis egemenliği halka vermekle ileride padişahlık makamının üstünde bir makam kurulacağını ilan etmiş,bir padişah vekili atamamıştır.)
-Mecliste azınlıklar yer almadığı için .....


.

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Gender: Female
Ynt: 8.sınıf inkılap tarihi etkinlik
« Reply #1 on: Aralık 07, 2009, 05:19:22 ÖS »
Maşalahhh maşallah sağolun ellerine emeğinize sağlık
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.org/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.org/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!

Sosyal Bilgiler

Ynt: 8.sınıf inkılap tarihi etkinlik
« Reply #1 on: Aralık 07, 2009, 05:19:22 ÖS »