isguvenligi sagligi 6331yasa

Yaz Mevsiminde Okulda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Nelerdir

YAZ MEVSİMİNDE OKUL /KURUMLARDA ÖNCELİKLİ GÖRÜLEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

1-Yangın dolaplarının bakımı ve denenmesi (hortumlar, ayar vanası, kelepçeler vb)  Yangın Cihaz, sistem ve ekipmanlarının bakımı, çalışır durumda olduklarından emin olunması,

2-Çatılara elektrik tesisatı çekilmesinin önlenmesi, çatıların temizlenmesi, tüm malzemelerin boşaltılması, (tozlar ve her çeşit tutuşur malzeme kağıt, odun, sıra, boya, tiner vb ve biriken kuş gübreleri tutuşmaya neden olabilir ve statik elektriklenme olabilir ), baca tesisatının yalıtılması,

3- Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri Yönetmeliği uyarınca ‘’Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Planlanması’’ ve yönetmelikte belirtilen her türlü önlem ve tedbirin alınarak iş ve işlemin yapılması, böylelikle yapı çalışmaların başlaması ve takip edilmesi,

4-Su deposu, su kuyusu, içme suyu ve su sebilleri analizlerinin bakımlarının temizliğinin vb yapılması, su sebillerinin temizliğine dikkat edilmesi, en az 20 damacanada bir kalıntı bırakmayacak şekilde uygun yöntemle temizlenmesi, sebillerde kullanılan sular için yılda en az 2 kez analiz yapılması,

5-Zararlı haşerelere karşı ilaçlama yapılırken, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili mevzuat doğrultusunda;  izin verilen kimyasal maddelerin kullanılması,

6-Çalışır durumda bulunan iklimlendirme cihazlarının filtrelerinin kontrolünün temizliğinin ve yıllık bakımlarının yaptırılması, okul ve kurumların fiziki faktörleri;  termal konfor şartları, ısı, sıcaklık, rutubet, ışık, hava akımı, hijyen, temizlik, ses, kirlenme ve havalandırma şartları yönünden iyileştirme ve bakım işlemlerinin yapılması,

7-Yıldırımdan korunma (paratoner) tesisatının periyodik kontrol formunda belirtilmiş bulunan iyileştirmesinin yapılması,

8-Doğalgazlı ısıtma sistemlerinin bakımlarının yapılması, katı ve sıvı yakıtlı sistemlerin bakımları ve yıllık baca temizliği ve gaz analizlerinin yapılması,

9-Okul/Kurum bahçelerindeki ağaçların budanması, elektrik tellerine temasın engellenmesi, kuru ot, yaprak vb kolay alevlenecek maddelerin düzenli temizlenmesi,

10-Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre her türlü önlemin alınması, okul/ kurumlarda, kimyasal maddelere maruz kalabilecek çalışanların belirlenmesi, madde ve ürünlerin güneş görmeyen kilitli mekânlarda depolanması, konu ile ilgili personel dışındaki kişilerin bu maddelerle erişimini önlemek için gerekli önlemlerin alınması,

11- Gerekli ise LPG tüplerinin bina dışında güneş görmeyen alanda bulunması, gazın bakır borularla emniyetli bir şekilde bina içine alınması, (boş veya bir miktar dolu tüplerin okul kurumlarda bulundurulmaması, depoya veya başka yere konulmaması)

12- Bahçede bulunan rögar, su deposu, su kuyuları, fosseptik ve kanalizasyon gibi alanlar için düşmeye karşı güvenlik önlemlerinin alınması iyileştirilmesi, açıkta bulunan çukurların ağızlarının kapatılması ve kilit altına alınması.

A Y R I C A ;

YAZ MEVSİMİNDE OKUL /KURUMLARDA ÖNCELİKLİ GÖRÜLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  İŞ VE İŞLEMLERİ İÇİN BİLGİLER

*Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 136. maddesi ile Bakanlığımız Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin 94’üncü maddesi esas alınarak, “Yangın Önleme ve Söndürme İç Düzenlemesi’’ yapılmalıdır.

* Yangın algılama sisteminin ve parçalarının TS EN 54’e uygun olması gerekmektedir.

*Taşınabilir yangın söndürücü cihazların; yenilenme, kontrol, test ve bakım işlemleri ile yeniden dolum işlemleri TSE HYB 11827 sertifikalı firmalara yaptırılmalıdır.

*Yangın dolapları içindeki hortumlarda, sağlamlık ve su kaçağı kontrolü yapılmalıdır.

*Hortum ucundaki su tazyik ayar vanasının, kontrolü yapılır, makaranın açılıp açılmadığı, vananın su tesisatını kesip kesmediği kontrol edilmelidir.

*Yangın dolap kapağının, kolay açılabilirliği kontrol edilmelidir.

*Yangın dolaplarında genel temizlik kontrolü yapılarak küflü, paslı ve deforme olmuş yerler var ise tespit edilmelidir.

*Yangın dolabındaki kelepçelerin sıkılığı kontrol edilmelidir.

*Yangın dolaplarındaki sistemlerin; uygulama, test, bakım ve tamirleri TSE HYB 13345 sertifikalı firmalara yaptırılmalıdır.

*Elektrik tesisatındaki; uygulama, yenileme, bakım ve tamirleri sertifikalı firmalara yaptırılmalıdır.

*Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmeliğin 4.3.4. Çatılar başlığında; “Çatılara elektrik bağlantısı çekilemez. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim aracı verici cihazların yerleştirilmesi zorunlu olduğu hallerde çatıya elektrikli cihazlar yerleştirilmesi gerekirse yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilebilir” denilmektedir.

*Okul/Kurumlarda yüksekte çalışma gerektiren işlerin yapımı sırasında alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri sırasında Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri Yönetmeliğinin Ek4’ünde belirtilen ‘’Yapı Alanlarında Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartlarının’’ yerine getirilmesi zorunludur.

*Okul/Kurumlarda inşaat işleri yapılırken, tadilat, yenileme, tamir işleri, söküm işleri, yıkım işleri, restorasyon işleri, bakım, boyama ve temizleme işleri yapılırken aynı yönetmeliğin esaslarına uyulması zorunludur.

*İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliği’nde, okul ve kurumlarda okul/kurum binası ve eklentilerinde bina sağlamlığı, elektrik tesisatı, acil çıkış kapıları ve yolları, yangınla mücadele, kapalı işyerlerinin havalandırılması, ortam sıcaklığı, aydınlatma,  işyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı, pencere, kapı ve girişler, ulaşım yerleri, tehlikeli alanlar gibi yerlerin asgari sağlık ve güvenlik koşulları belirtilmiştir

*Acil durumlar için önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler belirlenmelidir.(Bkz. ÇSGB (Aile Ça.S.H.B)  Acil Durum Hazırlama Rehberi, 2017 sy.13-18) (Ayrıca Pandemi eklenmelidir) Okul/kurumlarda kullanılan makinaların, acil durdurma butonlarının bulunması sınırlayıcı olarak alınması gereken tedbirdir.

*Tehlikeli kimyasal maddeler; patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip madde ve müstahzarları içerir.

*Dağıtıcı firma, üretici firma tarafından hazırlanmış etiket bilgilerini ve güvenlik formlarını yönetmeliğe göre ambalajlama/etiketleme yapmak ve güvenlik bilgi formunun kullanıcıya ulaşabilmesini sağlamakla yükümlüdür.Malzeme Güvenlik Bilgi Formları” işveren tarafından mutlaka dosya içesinde muhafaza edilmelidir.

*Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği Ek-IV’de verilen işaretlerden çok zehirli özelliği ile etiketlenmiş olan madde ve ürünler kilitli mekânlarda depolanır, konu ile ilgili personel dışındaki kişilerin bu maddelerle erişimini önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

*Su deposu izolasyonunda kullanılacak malzeme, kullanılabilir içme ve kullanma suyuna uygun belge ve sertifikaları bulundurmalıdır. İzolasyon malzemeleri suyla temasında tepkime vermeyecek uygun malzemelerden seçilmelidir.

* Depoya giren ve çıkan sudan numune almak suretiyle en az üç ayda bir kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin Ek- 2’de belirlenen “analizi yapılacak parametrelere” göre yapılmalıdır.

*Su depolarının temizliği kalıntı bırakmayacak nitelikte uygun dezenfektanlar kullanılarak yapılmalı ve temizlik yapıldıktan sonra bol su ile durulanıp deponun kapağı kilitlenmelidir.

*Kullanım amacı insani tüketim olarak belirlenmiş yeraltı sularının en az üç ayda bir kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin Ek- 2’de belirlenen Analizi Yapılacak Parametrelere göre yapılmalıdır. Su kuyusu kilitli olacak şekilde korunmalıdır.

*İçme suyu olarak kullanılan suyun kontrolüne yönelik resmi kontrol ve otokontrol numunelerinin alınarak analizlerinin yaptırılması gerekmektedir.

* Resmi kontroller amacıyla alınan numunelere ilişkin analiz parametreleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerini kapsamalıdır.

*Kullanma suyundan üç ayda bir numune alarak Bakanlıkça yetki verilen resmi veya özel laboratuvarlar ile Sağlık Bakanlığına ait laboratuvarlarda analiz yapılmalıdır.

* Kullanma suyu analizi için, birer litrelik iki steril şişeye numune alınıp, alınan numuneler numune kayıt defterine işlenmelidir. Numune alımında, çeşme veya vana, su borusunun içinde durgun olan suyun tamamen boşalması için 2-3 dakika açık tutulmalıdır. Daha sonra steril şişelere su doldurulup, mikrobiyolojik analizler için alınan su numunelerinin +4 C ‘de soğuk zincir kırılmadan laboratuvara ulaştırılması sağlanmalıdır.

* İşyerlerinde termal konfor şartları; çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmelidir.

* Çalışanların ve öğrencilerin rahat çalışabilecekleri ve konaklama ünitelerinde olması gereken sıcaklık düzeyi TS EN 27243 standardında 20-26 OC olarak belirlenmiştir.

* İç ortam bağıl nem değerinin %30- 70 aralığında olması önerilmektedir

* Verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamında ideal hava akımı 0,15 m/s civarında olmalıdır. Bu akım 0,51 m/sn düzeyine çıktığında ortam “esintili”, 0,1m/sn düzeyine düştüğünde ise ortam “havasız” olarak nitelendirilir.

* Ortam havasındaki sıcaklık ve nem ölçümünün kapalı tüm alanlarda en az iki kere (yaz/kış) yapılması gerekmektedir.

*Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelere göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yılsonunda tozunun değiştirilmesi gerekmektedir.

*Isınma sezonu öncesi yılda en az bir defa yakma tesisinin bakım/onarım ve baca temizliği yaptırılmalıdır.

* Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izinle ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar varsa temizlik onlara da yaptırılabilir.

*Tüm alanların gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.

*Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olmalı ve uygun şekilde yerleştirilmelidir. Aydınlatma sisteminin, devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde, yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunur. Aydınlatma sistemi için kullanılan flüoresan lambalarının korunaklı olması ve düşmeye karşı önlemlerinin alınması gereklidir.

*Çatıya kontrolsüz çıkışların önlenmesi gerekmektedir. Çatı kapaklarının sürekli kilit altında tutulması ve anahtarının yetkili kişide bulunması gerekmektedir. Çatılardan temizlenmiş olması gerekmektedir. Rüzgârlı ve fırtınalı havalarda tehlikeli olabilecek eskimiş kısımların değiştirilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Ekran Alintisi

Bursluluk Sınavı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı • İOKBS başvuru tarihi ne zamandır? 29 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir