isguvenligi sagligi 6331yasa

Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma ve Alınması Gereken Önlemler

 

OKUL ve KURUMLARIMIZIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI KILAVUZU

GENEL KONULAR

 1. Binada tadilat yapılmışsa, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü veya Belediyenin Fen İşleri birimine keşif yaptırılarak, tadilatın projeye uygun yapıldığına dair onaylı tadilat projesi alınması,
 2. Sigortasız işçi çalıştırılmaması.
 3. Çocuk işçi çalıştırılmaması.
 4. Yetkisi olmayan kişilere iş yaptırılmaması.

(Kuruma dışarıdan bakım-onarım vb. gibi sebeplerle gelen çalışanlardan, yapacağı iş  ile ilgili eğitim aldığı belge ile sigorta priminin ödendiğine dair belgenin istenmesi)

 1. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çıkarılan/çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde çalıştırılacaklardan “Mesleki Yeterlilik Belgesi” istenmesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlara belirtilen mesleklerde herhangi bir iş verilmemesi.
 2. Çalışanların fiilen işe başlamadan önce en az 2 saat süreli “İşe Başlama Eğitimi” almaları sağlanmalı
 3. Bütün çalışanların “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” konusundaki eğitimleri takip edilmeli, eğitim almayan personel ivedilikle eğitime alınmalı, “Az Tehlikeli” işyerleri için 3 yılda bir, “Tehlikeli” işyerleri için 2 yılda bir eğitim yenilenmesi, MEBBİS ten takibinin yapılması. Eğitim almayanların ilçe İSG bürosuna bildirilmesi.
 4. Çalışanların İşe Giriş, Periyodik Sağlık Kontrollerini yaptırılması.
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurul toplantılarının yapılması, çalışmalara başlanması.
 6. Okulun/Kurumun; İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre risk değerlendirmesi ekibinin oluşturularak, Risk Değerlendirmesi yapılması ve MEBBİS’teki İSGB modülüne işlenerek, raporunun çıkarılıp ekip tarafından her sayfasının paraflanması, son sayfasının da ekip üyelerince imzalanması
 7. Acil Durum Ekiplerinin oluşturulması ve ekip personeline gerekli eğitimlerin aldırılması. (Ekiplerin güncel tutulması ve mümkünse gönüllülük esasına göre teşgil ettirilmesi)
 8. Yıllık acil durum tatbikatlarının yapılması, fotoğraflanıp, dosyalanması. Mebbis İSGB modülü içindeki acil durum veri girişleri kısmına raporların girilmesi.
 9. “Ramak Kala Olayları” ve “İş Kazası” dosyalarının oluşturulması.
 10. İş Kazası olduğunda; sigortasını kurumunuzun ödediği çalışan veya kadrolu personeliniz için, kazadan sonraki 3 iş günü içinde “İş Kazası Bildiriminin” SGK’ya “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirme Formu” doldurularak veya aşağıdaki web adresinden elektronik ortamda yapılması. (https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do). İş kazası geçiren çalışanınızın sigorta primini kurumunuz ödemiyor ise (İşkur-TYP), Bakanlığımızın yayınlamış olduğu matbu iş kazası bildirim formu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne derhal bildirilecektir.
 11. İşletmelerde meslek eğitimi gören, okul dışındaki işletmelerde staj yapan öğrencilerin iş kazası geçirmeleri durumunda SGK’ya bildirim, eğitim gördüğü (Çalıştığı) işletme tarafından yapılacaktır.
 12. “Ramak Kala” olayları ile ilgili belge ve bilgiler okulu/kurumda dosyalanacak ve olay ile ilgili Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İSG  Bürosu yazıyla bilgilendirilecektir.

 

B.                ELEKTRİK İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

 

 1. Tüm topraklama tesisatı, aydınlatma devresi de dâhil olmak üzere bütün elektrik tesisatı ve paratoner tesisatının, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre bir yılı geçmeyen süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından periyodik kontrol ve ölçümlerinin yaptırılıp bakıma tabi tutulması, raporlanıp dosyalanması. Raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi. (Periyodik kontroller, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Periyodik Kontrol Uzmanları (PKU)tarafından yapılmaktadır.) Aciliyet gerektiren periyodik kontroller İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İSG bürosuna bildirilecektir.
 2. Her türlü elektrik işlerinin yetkili kişilere yaptırılması.
 3. Yer değiştirebilen elektrikle çalışan cihazların yetkili teknik elemanlar tarafından yalıtkanlık, topraklama, elektrik kaçağı vb. konularda 6 ayda bir muayene ve ölçümlerinin yaptırılması.
 4. Elektrik panolarında yetkisiz kişilerce çalışmayı önleyici tedbirlerin alınması,
 5. Elektrik panolarının bulunduğu alanların ve elektrik panolarının kilit altına alınması, yetkili kişiler dışında girişin engellenmesi.
 6. Elektrikle çalışan ekipmanların ve panoların tüm gövde şase topraklama güvenlik önlemlerinin alınması ve topraklama ölçümlerinin liste ve rapor halinde saklanması.
 7. Elektrik ana pano odasına, oda ismi yazılması ve yetkisiz kişilerin girmemesi ve elektrik tehlikesi için gerekli sağlık ve güvenlik işaretlemelerinin yapılması
 8. Demir kapı, demir şebeke gibi metal malzemelerin, elektrik panolarına temasının engellenmesi.
 9. Elektrik panolarına su sızıntılarının engellenmesi.
 10. Elektrik panolarının  kapakları  üzerine  yürürlükteki  standarttaki           (TS  EN  ISO 7010:2012) tehlike işaretlerinin konulması,
 11. Elektrik panosu önlerinin yalıtımlı malzeme ile kaplanması,
 12. İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (Artık akım anahtarı) tesis edilmesi,
 13. Elektrik panolarının yakınlarında uygun büyüklükte ve tipte, yangın söndürücülerinin bulundurulması
 14. Sigorta sistemlerinin otomatik olması,
 15. Acil durumlarda tüm enerjiyi kesebilecek ACİL DURUM BUTONU’ nun yerleştirilmesi
 16. Yetkili kişilerin erken ve yerinde müdahaleleri için pano içindeki sigorta, şalter ve anahtarlarına ait elektrik dağıtım yerlerinin gösterildiği etiketleme yapılması.
 17. Çıplak kablo ve aksesuarlarının kapatılması,
 18. Kabloların kapalı kanal içerisinden geçirilmesi,
 19. Kablolarda ek kullanılmaması,
 20. Kablo kesitlerinin enerji nakline uygun olması,
 21. Elektrik topraklama tesisatının standartlara uygun ve ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılması.
 22. Kullanılan seyyar kabloların TSE standartlarında olması ve kullanımdan önce kontrol edilerek yıpranmış ve yalıtımı bozulmuş, zarar görmüş olanlarının kullanımının engellenmesi,
 23. Elektrik prizleri ve anahtarlarının TSE standartlarında olması, lavabo, koridor ve laboratuvarlardaki prizleri uygun şekilde kapaklı hale getirilmesi, periyodik olarak kontrollerinin yapılması, yıpranmış, kararmış, kırılmış ve çeşitli nedenlerle zarar görmüş olanlarının acilen yenilenmesi,
 24. Tesiste bulunan bir prize aşırı yüklenmeye sebep olacak cihazların bağlanmasının engellenmesi,
 25. Mesai bitiminde, güvenlik amaçlı kullanılanlar hariç olmak üzere elektrikli cihazların açık bırakılmaması, enerjilerinin kesilmesi.
 26. Mümkün olduğunca seyyar priz yerine sabit prizlerin kullanılması.
 27. Sınıf, koridor, laboratuvarlar gibi yerlerde bulunanların kullandığı gereksiz ve fazladan konulan prizlerin enerjisinin kesilerek iptal edilmesi,
 28. Seyyar kabloların kullanımı sırasında takılıp düşmelere karşı gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,
 29. Aydınlatma araçlarının çalışan ve öğrenci sağlığına zarar vermeyecek, keskin, göz kamaştırıcı ve titrek ışık meydana getirmeyecek özellikte olmasının sağlanması,
 30. Elektrik ile ilgili kullanılan tüm malzemelerin TSE standartlarına uygun olmalarının sağlanması,
 31. Herhangi bir arıza ya da kesinti sebebiyle ışıkların sönmesi durumunda, acil durum aydınlatma sisteminin bulundurulmasının sağlanması,
 32. Okullarda kullanılan zararlı ışın, yüksek frekans ve radyasyon yayan büro, atölye ve laboratuvar cihazları ile ilgili olarak;
  • Cihazların doğru kullanımı için kullanım talimatlarının görünür bir yerde bulundurulması,
  • Cihazların, yetkili kişiler tarafından kullanılması.
  • Cihazların ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde kullanılması,
 33. Seyyar elektrikli el aletlerinin öncelikle nasıl kullanıldıkları çalışanlar tarafından bilinmeli ve sadece tasarım amacı doğrultusunda kullanılması.
 34. Elektrikli alet/ekipmanların, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıp “Çalışma Talimatları”nın oluşturulması.
 35. Seyyar elektrikli el aletlerinin çift izolasyonlu olması. Başlatma düğmesi emniyetli tip olan aletler kullanılması.
 36. Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklaması, topraklama elemanı bulunan özel fiş ve prizlerle yapılması, yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulması, bunlara akım sağlayan kabloların dağınık bulundurulmaması.
 37. Taşınabilir elektrikli el aletlerini kablolarından tutup taşımamalı, kablolarından çekip prizden çıkarılmaması.
 38. Aletlerin üzerinde bulunan koruyucu tertibatlar çıkarılmamalı, koruyucu tertibatı olmayan alet ile işe başlanmaması.
 39. Elektrikli el aletlerini kullanırken uygun kişisel koruyucu donanımlar (Eldiven, iş ayakkabısı, gözlük vb.) takılması.
 40. Okul bahçesinde trafo varsa gerekli mercilere bildirilip kaldırılmasının sağlanması. Kaldırılamaması durumunda (Kaldırılana kadar) yetkisiz girişlerin önlenmesi için muhafaza altına alınması, yıllık kontrol ve bakımla ilgili raporlamaların gerekli mercilerden istenmesi. Yetkisiz girişler ve elektrik tehlikesine karşın Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine uygun işaretlemelerinin yapılması.

Jeneratör varsa;

 • Yetkili olmayan kişilerin temas etmesini ya da jeneratör bölümüne girmesini engelleyici tedbirlerin alınması.
 • Yetkili kişilere periyodik yıllık kontrollerinin yaptırılması.
 • Yetkili servisle bakım sözleşmesinin imzalanması.
 • Aylık bakımlarının yaptırılması
 • Gövde topraklaması yaptırılıp yılda bir ölçümünün yaptırılması.
 • Jeneratöre ait kullanım kılavuzunun temin edilmesi
 • Jeneratöre ait işletme ve bakım talimatlarının temin edilmesi.
 • Elektrik uyarıcı ve yetkisiz kişilerin müdahalelerine engel olmak için sağlık ve güvenlik işaretlemelerinin asılması.
 • Jeneratör kontrol bölgesinin yalıtkan malzeme ile kaplanması.
 • Yakınına uygun tipte ve miktarda Yangın Söndürme Cihazı temin edilmesi.

isguvenligi sagligi 6331yasa

ACİL ÇIKIŞ YOLLARI VE KAPILARI İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

 1. Acil çıkış yollarının sayısı ve nitelikleri “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” esaslarına uygun olması.
 2. Kaçış yollarının sayısı, genişliği, uzaklığı ve gereklilikleri “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” esaslarına uygun olması.
 3. Kaçış yolu merdivenlerinin ve kaçış yolu kapılarının “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” esaslarına uygun olması.
 4. Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve önlerinde çıkışı engelleyecek hiçbir engel bulunmamasının sağlanması,
 5. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların bulundukları yerleri derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerinin sağlanması,
 6. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılarının kullanılmaması,
 7. Acil çıkış yolları ve kapılarında Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak gerekli işaretlemelerin yapılması, işaretlerin uygun yerlere konulması, karanlıkta görülebilir olması için fosforlu ya da şebekeden bağımsız bir elektrik kaynağı ile beslenen ışıklı levha kullanılması ve kalıcı olmalarının sağlanması,
 8. Acil çıkış kapılarının her zaman kullanıma hazır durumda bulundurulması, (Kilitli olmamasının sağlanması,)
 9. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sisteminin kurulumunun sağlanması,
 10. Takılma ve düşmeleri önlemek için merdivenlerde oluşan hasarların tamiratının yapılması, kayma riski bulunan acil çıkış merdivenlerine kaydırmaz bant uygulamasının yapılması,
 11. Tehlikelerden uzak, uygun yerlerde acil toplanma alanlarının belirlenmesi, “Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine” uygun olarak gerekli işaretlemelerin yapılması,
 12. Alarm ve ikaz sistemlerinin çalışır durumda olması,

 

KAPILAR İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

 1. Ana çıkış kapılarının aynı zamanda acil çıkış kapısı olarak da kullanılması nedeniyle dışarıya, kaçış önüne doğru açılır hale getirilmesi,
 2. Koridorlara açılan sınıf kapılarının ani açılması sonucu meydana gelebilecek kapı çarpmalarının olumsuz etkilerine karşı kapıların açılma mesafesinde koridorlarda, uygun çizimlerle işaretlemelerin yapılması,
 3. Anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi ile ilkokul ve ortaokullarda bütün kapı kollarının öğrencilerin yüzüne çarpmayacak şekilde düzenlenmesi,
 4. Sürgülü sanayi tipi metal kapıların koruyucu askılıklarla desteklenmesi,
 5. Raylı kapılarda, kapının raydan çıkmasını ve devrilmesini önleyecek tedbirlerin alınmasının sağlanması,
 6. Kumanda ile çalışan raylı kapılarda; çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin sıkıştırılmasını önleyecek tedbirlerin alınması,
 7. Fotoselli ve cam kapılara standart tehlike şeritlerinin konularak çarpmaların engellenmesi.
 8. Çalışma odaları, sınıflar, laboratuvar, giriş çıkış kapıları, camlı bölmeler vb. camın yoğun olarak kullanıldığı yerlerde camın kırılması sonucu; çalışanların, ziyaretçilerin, öğrencilerin zarar görmelerinin engellenmesi için kullanılan cam malzemesinin kırılmaz özellikte olması veya cam yüzeylerinin perdelenmesinin sağlanması, cam kırılması sonucu parça fırlamasını engellemek için film tabakası ile kaplanmasının sağlanması,
 9. Sınıf kapı kollarının bağlantı noktalarının sağlam olması, sivri uçlu kapı kollarının değiştirilip topuz başlıklı olacak şekilde değiştirilmesi.

 

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

 1. Yangın Tesisatı, Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı ve Yangın Dolaplarının yıllık periyodik bakım ve kontrollerinin; TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yaptırılıp ve dosyalanması.
 2. Yangın söndürme cihazlarının piyasaya arz edilmeden önce TS EN 3-8 veya TS EN 1866-2, TS EN 1866-3 standartlarına göre üretilip, TS 862-7 EN 3-7+A1, TS EN 3-9/AC , TS EN 3-10 zorunlu standartları kapsamında belgelerinin olması
 3. “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” e göre düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlikeli ve yüksek tehlike sınıfındaki her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması.
 4. Yangın söndürme ekipmanının kolay kullanılır olması, görünür ve kolay erişilir yerlere konulması, önlerinde engel bulunmaması.
 5. Söndürme cihazlarının bir arada toplu olarak tutulmaması, alanlara dengeli dağıtılması. (Tüpler arası ulaşma mesafesi en fazla 25 m.)
 6. Yangın söndürme cihazlarının kolay ulaşılabilecek uygun yerlere zeminden asma halkasına 90 cm’yi geçmeyecek şekilde monte edilmesi,
 7. Emniyet ventili (Emniyet siboplu ) olan yangın söndürme cihazlarının kullanılması.
 8. Muayene, bakım, yeniden dolum ve hidrostatik test işlemlerinin TS 11827 standardı gereği “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” almış işyerlerine yaptırılması.
 9. Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre muayene ve bakımın “Yılda bir kereden fazla ancak altı aydan az olmayacak süredeyapılması.
 10. Bütün tüplere numara verilmesi, TS ISO 11602-2 standardına göre “Aylık Gözle Kontrolünün” görevlendireceğiniz çalışanlara yaptırılıp dosyalanması.
 11. Yeniden dolum ve hidrostatik testlerin dört yılda bir yapılması.
 12. Yangın ihbar ve uyarı sistemlerinin TS EN 54-14 standartlarında çalışır halde bulundurulması.
 13. Yangın dolapları sisteminin TS EN671-1/2/3 standartlarına uygun hale getirilmesi,
 14. Yangın dolaplarının kullanım talimatlarının olması.
 15. Yangın dolaplarının içindeki hortumların TS EN 694:2014 normuna uygun, çapının 25 mm olması, uzunluğunun 30 m’yi aşmaması ve lüle (lans) kapama, püskürtme veya fıskiye ve yahut her üçünün birden olması.
 16. Yangın dolaplarında bulunan hortumların kontrol edilmesi, yıpranmış ve kullanılmayacak durumdakilerin değişiminin yapılması,
 17. Yangın dolaplarında kullanım için su depoları ve bu depolardan suyun hidrofor ile basınç sağlayarak kullanılacak şekilde tesis edilmesinin sağlanması,
 18. Yangın hortumlarının su besleme vanalarına bağlı olması.
 19. Okulda; genel amaçlı merdivenler dışında, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esasları çerçevesinde bir yangın merdiveni bulunması ( Z tipinde) ve bulunduğu yerlerin Acil Durum ve Yangın Tahliye Planlarında belirgin hale getirilmesi,
 20. Yangın merdiveni işaretlemelerinin standartlara uygun yapılması ve acil kullanımlar için her zaman rahat erişilebilir olması.
 21. Yangın dolapları, yangın söndürme cihazları, yangın uyarı butonu, yangın merdivenlerinin Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun ve yürürlükte olan standarttaki (TS EN ISO 7010:2012) işaretlemelerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması.
 22. Acil çıkış ve yönlendirme işaretlemeleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun, yürürlükte olan standarttaki (TS EN ISO 7010:2012) işaretlemelerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması.

 

ORTAK KULLANIM ALANLARINDA ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

 1. Kullanılan su, şebeke suyu değilse gerekli analizlerin belirli periyotlarla yapılarak evrakların saklanması,
 2. Su sebillerinin belirli zamanlarda dezenfekte edilmesi.
 3. Su deposunun 6 ayda bir temizlenip dezenfekte edilmesi.
 4. Okul/Kurumun her bir kullanım alanında, (Sınıf, koridor, laboratuvar, atölye vb.) katlarda koridor başlarına Acil Durum Tahliye Planlarının konulması,
 5. Acil durumlarda uyulması gereken talimatların görünür yerlerde olması,
 6. Acil çıkış yollarının açık bulunması, standart ışıklandırılmış yön levhalarının konulması, acil çıkış kapılarının toplanma alanlarına doğrudan açılması ve çıkış engelinin bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilit altına alınmaması,
 7. Okul/Kurum merdiven korkuluklarının yerden en az 90 cm. yükseklikte olması, 125 kg’lık yatay yüklere dayanıklı yapılması,
 8. Okul/Kurum merdivenlerine kayma tehlikesine karşı uygun standartta kaymaz şerit çekilmesi,
 9. Düşme tehlikesi bulunan merdiven boşluklarına güvenlik ağı çekilmesi,
 10. Engelli kullanım rampalarının “Erişilebilirlik Standartları”na uygun hale getirilmesi,

Engelli Rampasının eğimi  = (H)Aşılan yükseklik  / (L) taban uzunluğudur.

H: 15 cm ve daha az ise eğim en fazla L:10  (%10)

H: 16 cm – 50 cm arasında ise eğim en fazla L:11 (%9)

H: 51 cm – 100 cm arasında ise eğim en fazla L:12 (%8)

H: 100 cm üzerinde ise eğim en fazla L:16 (%6)  olmalıdır.

 1. Pencerelerde düşmeyi önleyecek tedbirlerin alınarak standartlara uygun hale getirilmesi, havalandırmanın mümkün olduğunca öğrenci boy seviyelerinin üzerinde yapılması, pencerelerin açılma durumunda yaralanma düşme riski doğuruyorsa açıklığın en fazla 10-15 cm. ile sınırlandırılması, uygun görüldüğünde pencerenin yarı boyunda korkuluk takılması,
 2. Aşağıya açılan üst pencerelerin sınırlandırma kollarının sağlamlık kontrollerinin periyodik olarak takibinin yapılması, sağlam değilse onarılması,
 3. Sınıf ortamlarında üşümeye ya da sıcaktan bunalmaya sebep olmayacak şekilde termal konfor şatlarının sağlanmış olması,
 4. Okul/Kurumda bulunan (Sınıf, koridor, laboratuvar, atölye vb. gibi) tüm malzemelerin devrilmeye, düşmeye karşı sabitlenmesi,
 5. Okul/Kurumda bulunan; sınıf, laboratuar, iş atölyesi, resim, müzik dersliklerinde ile  diğer kullanım alanlarında öğrencilerin güvenliğini olumsuz olarak etkileyecek olaylara karşı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,
 6. Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamındaki uçucu madde ihtiva edebilen ürünlerin (Tiner ve boya incelticileri, su bazlı olmayan yapıştırıcılar, solventler, v.b. gibi) güvenli bir şekilde muhafaza altına alınması.
 7. Okul laboratuvarlarında bulunan kimyasalların gözden geçirilmesi, tahriş edici veya yan etkiye sahip olanların gerekli güvenlik önlemleri alınarak saklanması, son kullanma tarihi geçenlerin uygun geri dönüşüm yöntemleri ile bertaraf edilmesi,
 8. Okul laboratuvarlarında cıva ve içeriğinde cıva içeren malzeme bulundurulmamasının sağlanması,
 9. Okul laboratuvarlarında yapılacak deneylerde; güvenlik tedbirlerine riayet edilmesi, kişisel koruyucu donanımların ( CE belgeli, kimyasal tam korumalı gözlük, eldiven, maske v.b. gibi ) kullanılması.
 10. Tehlikeli kimyasal maddelerin bulunduğu dolap ve mekânlara yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesinin sağlanması,
 11. Laboratuvarda kullanılan tüm kimyasalların saklama kaplarının üzerinde, içeriği bildirir etiketlerin bulunması,
 12. Laboratuvarların içlerinde yangın söndürme tüpleri bulundurulması,
 13. Eğitim verilen tüm laboratuvar ve atölyelerde elektrikli aletlerden olabilecek kaçakların önlenmesine yönelik tedbirlerin kontrol edilmesi ve eğer yoksa kaçak akım rölesi ile topraklama hattı tesis edilmesi,
 14. Birim, atölye ve laboratuvarlarda kullanılan alet ve teçhizatların, üretici firmanın kullanım talimatı ve tasarım amacına uygun biçimde kullanılması,
 15. Alet ve teçhizatları kullanmadan önce tanıtım amaçlı eğitiminin verilmesi,
 16. İhtiyaç olan durumlarda makine ile ilgili koruyucular ve kişisel koruyucular temin edilmesi ve kullanılması.
 17. Okul atölye ve laboratuvarlarında bulunan alet ve teçhizatın periyodik bakımlarının TSE normuna uygun malzeme kullanılarak yapılması ya da yaptırılması ve kayıtlarının tutulması .
 18. Tüm okulu kapsayacak şekilde yılda bir kere veya gerekli görülen zamanlarda (Gaz, toz, gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor vb. gibi) ortam ölçüm ve testlerin yapılmasının sağlaması, gerekli durumlarda kontrol tedbirleri alınması ve gerekli olan kişisel koruyucu donanımların (KKD) sağlanması,
 19. Çalışma atölye ve laboratuvarlarında bulunan duman/toz üreten cihaz ve makinelerin ve atıklarının tespiti, ortam ölçümleri, bunların giderilmesi amacıyla gerekli olacak havalandırma tesisatları ile sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması.
 20. Okullarda bulunan havagazı, LPG, oksijen gibi gazların iletilmesi, taşınması amacıyla yapılan basınçlı hatların tesisinin ilgili mevzuata göre yapılması. İşletmeye alınmadan önce mutlaka gerekli basınç testlerine tabi tutulması.
 21. Isıtma soğutma amaçlı yapılmış veya yapılacak tesisatlarda, ilgili standart ve düzenlemelere uyulması.
 22. Okullarda bulunan basınçlı tesisat ve depoların belirlenip ve bunlarla ilgili düzenlemelere göre yetkili kurum ve kişiler tarafından periyodik muayenelerinin yapılmasının sağlaması,
 23. Tehlikeli maddelerin gruplandırılması, depolanması, dağıtımının, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gazların taşınmasının ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılması. Çevre açısından tehlike veya kirlilik arz eden maddelerin taşınması yetkili kuruluşlar tarafından yapılması.
 24. İş yerinde kullanılan tüm kimyasallar için “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu” (MSDS) temin edilmesi. Bilgi formlarında yazılı bu maddelerin zararları ile bunlardan korunma yollarının çalışanlara yazılı olarak imza karşılığı tebliğ edilmesi. Böylece hem kişilerin bu maddeleri kullanımı sırasında kendilerini korumaları, hem de istenmeyen bir sebeple veya beklenmedik bir şekilde bu maddelerin zararlı etkisine maruz kalan çalışanların alınması gereken önlemler konusunda bilinçlenmelerinin sağlanması.
 25. Kimyasal maddelerin depolanması, kullanılması, atıkların uzaklaştırılmasının, ilgili yönetmeliklere uygun biçimde gerçekleştirilmesi.
 26. Farklı iki kimyasal maddenin karıştırılarak kullanılmaması.
 27. Çamaşır suyunun; tuz ruhu, kireç çözücü, yağ çözücü gibi diğer temizlik ürünleriyle bir arada tutulmaması, aynı anda kullanılmaması
 28. Kimyasal maddelerin tehlike sınıfına göre gruplandırıp, depolanması ve günlük kullanım miktarlarının minimum düzeyde olması.
 29. Tehlikeli maddelerin bulunduğu kapların uygun nitelikte olması ve etiketlenmesi.
 30. Laboratuvarda acil durumlarda uyulması gereken talimatların görünür yerlerde olması.
 31. Laboratuvar ortamının havalandırmasının yapılması, deney yapacak personele uygun kişisel koruyucu donanım (Önlük, maske, gözlük, eldiven vb.gibi) verilmesi, acil göz duşu bulundurularak kimyasal maddenin göze teması halinde kişilerin bol su ile gözlerini yıkamalarının sağlanması,
 32. Kişilerin büro çalışmaları sırasında oluşabilecek sağlık sorunları ve meslek hastalığına yakalanma riskini önlemek için çalışma ortamı uygun aydınlatma, iklimlendirme ve ergonomik unsurlar dikkate alınarak oluşturulması veya düzenlenmesi.
 33. Sınıflarda öğrencilere zarar verebilecek yerlerin (Kolon köşeleri, radyatör, metal direkler vb. gibi) darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanması,
 34. Tıbbi yardımı gerektirecek acil durumlarda ilkyardım dolabı olması, acil durumlarda müdahale edecek ilkyardım belgesine sahip personelin olması ( Az Tehlikeli yerler için her 20 personele 1 ilkyardımcı, tehlikeli yerler için her 15 personele 1 ilkyardımcı)

 

ISLAK ZEMİN VE LAVABOLARDA ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE

 

GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

 1. Okul ve kurumlarda bulunan lavaboların, kullanıcıların fiziki durumlarına uygun yükseklikte olması, lavabo altlığı kullanılarak zemine sabitlenmesi ve periyodik kontrollerinin ehil kişilere yapılmasının sağlanması,
 2. Aynaların düşme ve kırılmaları engelleyecek şekilde monte edilmesinin sağlanması. Cam kırılması sonucu parça fırlamasını engellemek için film tabakası ile kaplanmasının sağlanması,
 3. Muslukların standartlara uygun durumda olması, öğrencilerin güvenli bir şekilde kullanımının sağlanması,
 4. Zeminde kaymayı önleyecek tedbirlerin alınması ve ‘kaygan zemin’ uyarı işaretlerinin konulması,
 5. Standart hijyen sağlayıcı temizlik malzemelerinin sürekli kullanıma hazır halde bulundurulması,
 6. Sıvı ve diğer sabunlukların lavabo üstüne gelecek şekilde montajının yapılması, ellerden zemine damlayan su ve sıvı sabunun kaygan zemin oluşturmasının önlenmesi,
 7. Kâğıt havluların lavabolar arasına montajının yapılmasının sağlanması,
 8. Islak halde bulunan lavabo zeminlerinin kurulanmasının sağlanması,
 9. Islak halde bulunan tüm zeminler Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde kaygan zemin tabelaları ile işaretlenmesinin sağlanması,
 10. Kullanılmayan temizlik malzeme ve ekipmanlarının tuvaletlerde bulundurulmasının engellenmesi,
 11. Kullanılan bütün temizlik malzemelerinin MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formları) tedarikçilerinden temizlik malzemeleriyle birlikte tedarik edilerek, temizlik malzemesini kullanan çalışanların görebileceği yerlerde asılı olarak bulundurulması,
 12. Tuvalet ve lavaboların temizliklerinin periyodik olarak yapılması, günlük temizlik takip çizelgesi ile kontrolünün sağlanması,
 13. Tuvalet ve lavabolarda su kaçaklarını dikkate alarak elektrik tesisatlarının izole edilmesinin ve çıplak kablolara öğrencilerin erişiminin engellenmesinin sağlanması,
 14. Islak elle dokunulan alanların elektrik tehlikelerden arındırılması, kırık ve bozulmuş prizlerin yenisiyle değiştirilmesi, düşen buat kapaklarının takılması.
 15. Tuvalet ve lavabolarda havalandırma sistemlerinin standartlara uygun olarak sürekli hale getirilmesi,
 16. Tuvalet pencerelerinde güvenliği sağlayıcı ve haşere girişini önleyecek nitelikte sineklik takılmasının sağlanması
 17. Tuvalet ve lavabolardaki biyolojik etkenlerden, çalışanların ve öğrencilerin olumsuz etkilenmesini önleyecek dezenfekte edici tedbirlerin alınmasının sağlanması,
 18. Engelli durumdaki çalışan ve öğrenciler için gerekli düzenlemenin yapılması,
 19. Lavabolarda akran tehdidine ve madde kullanımlarına karşı gerekli önlemlerin alınması ve denetimin sağlanması,
 20. Temizlik görevlilerine uygun KKD (Kişisel koruyucu donanım) ekipmanlarının, (Eldiven, maske, bone v.b. gibi) temin edilmesi, çalışanlara tutanakla verilmesi ve kullanılıp kullanılmadıklarının takip edilmesi,
 21. Çöp kovalarının kapaklı ve el sürmeden açılabilir olması,
 22. Çalışanların kullanılan temizlik malzemelerinin etki ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması,
 23. Kullanılan temizlik malzemelerinin (Paspas, süpürge vb. gibi.) dezenfektanlar ile günlük dezenfekte edilmesi.

 

OKUL/KURUM BAHÇE VE MERDİVENLERDE ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

 • Merdivenlerde geçişi engelleyecek malzemelerin boşaltılması,
 • Merdiven basamaklarına kaymayı engelleyecek kaydırmaz bant uygulamasının yapılması,
 • Merdiven korkuluklarının yerden en az 90 cm. yükseklikte olması,
 • Dört basamak ve fazlası için merdiven korkuluğu (tırabzan) yapılması. Zeminin ve merdivenlerin silindiği durumlarda çalışanları uyarı amacı ayaklı “Kaygan Zemin” levhası konulması,
 • Okul/kurum bahçelerinde seviye farkı olan yerlerde korkuluk yapılmasının sağlanması,
 • İhata duvarı üzerine çekilecek demir parmaklık ve tel örgülerin tehlike yaratmayacak şekilde düzenlenmesi, sivri ve batacak tarzda demir parmaklık kullanılmaması.
 • Personel ve araç giriş kapılarının periyodik bakım ve kontrolünün yapılması,
 • Çevre aydınlatmasının yeterli düzeyde aydınlanma sağlayacak düzeyde yapılması,
 • Okul/Kurum ve çevresinin kamera sistemi ile donatılması,
 • Bahçe içinde ve bahçe duvarlarında çalışan, öğrenci ve ziyaretçilerin zarar görmesine neden olacak sivri, delici, kesici her türlü malzemeye karşı önlemlerin alınması,
 • Bahçe zeminlerinde takılıp düşmeye sebep olabilecek zemin bozukluklarının giderilmesi, bina içinde ve bahçesinde olası kaza ve yaralanma olayına neden olabilecek malzeme ve ekipmanların uygun yerlerde depolanması,
 • Tehlikelerden uzak uygun yerlerde acil toplanma alanlarının belirlenmesi ve toplanma alanı tabelasının konulması,
 • Okul/Kurum bahçelerinde bulunan su pompalarının ve elektrik aksamının etrafının çit ve benzeri malzemeler kullanılarak korunaklı duruma getirilmesi ve kapısının sürekli kilitli durumda tutulması, sağlık ve güvenlik yönünden işaretlenmesi.
 • Yağışlı ve karlı havalarda yürüyüş yollarının kaygan duruma gelmesi nedeniyle kayarak düşmeleri önlemek için gerekli uyarı işaretlerinin konulması ve tedbirlerin alınması,
 • Bahçe merdivenlerinde kaymayı engelleyecek kaymaz şerit bant kullanılması,
 • Hasar görmüş, merdiven basamakları, basamaklar üzerinde takılma ve düşmelere neden olabilecek engellere yönelik önlem alınmasının sağlanması,
 • Okulda yerleşim planı yapılırken, binanın fiziki koşulları engellilerin okul içindeki hareket ve eğitimlerini aksatmayacak şekilde yapılması. Okuldaki mevcut engellilerin özür grubuna göre ayrı ayrı değerlendirerek bunlarla ilgili ek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmasının sağlaması. Engelli durumdaki çalışan ve öğrenciler için tesis edilmiş rampaların mevzuata uygun olarak ve sürekli kullanılabilir duruma getirilmesi ve uygun korkulukların yapılarak sağlanması,
 • Engelli durumdaki çalışan ve öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracak asansör gibi araçların sürekli kullanılabilir durumda olması için tedbirlerin alınması,
 • Bahçe içi kapı girişindeki güvenlik odalarına kontrolsüz şekilde dışarıdan elektrik alınmaması, zorunlu durumlarda çekilen elektrik hattının elektrik iç yönetmeliğine uygun olması, otomatik sigortası ve kaçak akım rölesinin olması.
 • Bahçe içinde tesis edilmiş süs havuzlarında; düşme, boğulma ve elektrik çarpmalarını engelleyecek önlemlerinin alınması.
 • Okul/Kurum bahçesinde bulunan ağaçların yıkılma tehlikesine karşı Orman İşletme Müdürlüğü ile Belediye Birimleri ile işbirliğine gidilerek gerekli tedbirlerin alınması,
 • Ağaçlar üzerinde kurumuş dal parçaları ve çam kozalaklarının düşerek çalışanlara ve çevreye zarar vermelerinin önlenmesi,
 • Yaşlanarak ömrünü tamamlamış, tarihi özellik taşıyan tescilli durumdaki orman ve meyve ağaçlarında tehlike içeren durum gözlemlendiğinde yetkili resmi kurum onayları alınarak tehlikenin giderilmesi yönünde çalışmaların yapılması.
 • Bahçe istinat duvarları periyodik olarak kontrol edilmeli, duvarda eğilme, çatlama vb. gibi tehlikeyi işaret eden durumun gözlenmesi halinde gerekli tedbirlerin alınması,
 • Bahçede bulunan çöp kovalarının düzenli aralıklarla boşaltılması,
 • Okul kurum bahçelerinde bulunan tuvaletlerde hijyen ve diğer güvenlik tedbirlerinin alınmasının sağlanması,
 • Öğrencilerin okul bahçelerinde lastik, sapan, çatapat, delici, kesici vb. oyun amaçlı oyuncak kullanımının önlenmesi yönünde tedbirlerin alınması,
 • Okul/Kurum Bahçelerine kontrolsüz ve kayıtsız girişinin engellenmesi. Öğrenci, çalışan ziyaretçi giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yönünde çalışmaların yapılması,
 • Okul/Kurumda Atatürk büstü ve yanında bulunan bayrak direğinin devrilmesini önleyecek periyodik kontrollerin ehil kişilere yaptırılması ve tedbirlerinin alınmasının sağlanması,
 • Okul/Kurum bahçesi içinde kullanılmakta olan masa ve bankların periyodik kontrollerinin yapılması, hasarlı durumda bulunanların onarımının yapılması, onarım yapılmayacak durumdakilerin kaldırılmasının sağlanması,
 • Okul/Kurum bahçelerinde kamelya, sundurma vb. yapıların kontrollerinin periyodik olarak yapılması, gerekli önlemlerin alınması,
 • Kamelya, oda ve kantin üzerindeki çatı kısmında keskin özellikteki çinko yerine atermit gibi malzemeler kullanılması.
 • Bahçe içinde fosseptik çukuru, mazgal, rögar, rögar kapakları ve kuyu kapakları periyodik olarak kontrol edilmesi ve kapalı durumda bulundurulmalarının sağlanması,
 • Bina ve bahçe içinde yanıcı, parlayıcı vb. malzemelerin kullanım ve depolama işlemlerinde malzemelerin özellikleri, birbirleriyle etkileşimleri dikkate alınarak kullanım ve depolanmalarının sağlanması,
 • Okul/Kurum bahçesi içinde bulunan elektrik direklerine tehlike uyarı işaretinin konulmasının sağlanması,
 • Araç park yeri güvenliğinin sağlanması.
 • Bahçe içinde bulunan bitkilerinin dikenlerinin ve dallarının vücut (Yüz ve göz) travmasını engelleyecek biçimde (Budama, işaretleme, çevreleme gibi) önlemlerin alınması,
 • Bahçe içinde bulunan merdiven vb. gibi malzemelerin kullanılmasından sonra güvenlik zafiyeti oluşturmayacak şekilde ilgisiz kişilerin ulaşamayacağı malzeme depolarına kaldırılmasının sağlanması,
 • Bahçe içine atılan her türlü kesici delici alet, cam vb. gibi cisimlerin ilgili çalışan tarafından çevreye ve kendisine zarar vermeyecek şekilde koruyucu donanım (Faraş, süpürge, eldiven vb. gibi) kullanılarak ortamdan kaldırılmasının sağlanması,
 • Binaya onarım ve tamirat için gelen çalışanların gözetiminin sağlanması ve çalışılan ortamın tamirat sonrası güvenli olarak bırakılmasının temini.
 • Okullara; izinli yapılacak sosyal faaliyetler dışında kedi, köpek gibi hayvan girişlerinin engellenmesi.
 • Binalarda okullarda çevresel risklere karşı (Çıkışta yoğun trafik, yakında şantiye, sanayi tesisi, güvenlik yönünden sıkıntılı bölgeler, davetsiz misafir, bulaşıcı hastalık, deprem, heyelan, sel vb.gibi) gerekli önlemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak alınması.
 • İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için; yasak, uyarı, uyulması zorunlu davranış, ilkyardım ve acil çıkış ve bilgilendirmeye ihtiyaç olan bölge ve noktalarda ilgili yönetmelik uyarınca güvenlik ve sağlık işaretleri kullanılması.
 • Okul içerisinde yükleniciler tarafından yapılacak olan (Yeni inşaat, tadilat, tamirat, bakım, güvenlik, temizlik gibi) işler için yüklenici ile birlikte çalışma alanının güvenliğinin birlikte koordine edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması,
 • Yüklerin taşınmasının ne şekilde yapılacağı hususunun belirlenip, yük taşıma ile ilgili gerekli talimat ve eğitimlerin sağlanması.
 • Elle taşımada; taşınacak yükün özellikleri, fiziksel güç gereksinimi çalışma ortamının özellikleri, işin gerekleri ve bireysel risk faktörlerinin göz önünde bulundurulması. Ağır yüklerin taşınmasında kullanılan alet ve makinelerin periyodik bakımı ve kullanımının talimatlara uygun olarak yapılması,
 • Okul içi ve dışı geliş gidiş güzergahında yaya ve araç (Her türlü taşıma aracı da dahil) trafiğine uygun alanların ve yolların belirlenmesine ve işaretlenmesine dikkat edilmesi. Ayrıca açık alan çalışma yerleri ile araç ve yaya trafik yolları planlara mümkün olduğunca dahil edilmesi,
 • Öğrencilerin teneffüs saatlerinde okul bahçesine kesinlikle araç alınmaması,
 • Araçlar için okul içinde, hız sınırının 10 km/saat olacak şeklinde trafik levhasının asılması.
 • Çalışmalar için bulundurulan seyyar merdivenlerin standartlara uygun olması ve periyodik olarak altı ayda bir kontrollerin yapılıp gerekli bakımlarının yaptırılması uygun değilse kullanılmaması.
 • Klima dış ünitelerinin aşağıya düşme tehlikesine karşı, duvara bağlantı yerlerinin sağlamlığı ve yeterlilik durumu, yetkili kişilerce periyodik kontrolü yaptırılıp gerekli bakım yaptırılmalıdır.
 • Okul bahçelerinde bulunan sportif amaçla kullanılan her türlü araç ve gereçlerin (Basketbol potaları, futbol ve hentbol kale direkleri, voleybol direkleri vb.gibi) devrilme ve çarpmalara karşı tehlike yaratmayacak şekilde periyodik kontrol ve onarımlarının ehil kişilerce yapılmasının sağlanması,
 • Okul bahçelerinde bulunan sportif amaçla kullanılan her türlü araç ve gerecin (Basketbol potaları, futbol ve hentbol kale direkleri, voleybol direkleri vb. gibi) paslanmasının olumsuz etkilerini gidermek için boyama işleminin yapılmasının sağlanması,

ASANSÖRLER

 • “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” esasları doğrultusunda , “YEŞİL” etiketlemesinin yaptırılması, güvenli olmayan asansörlerin güvenli hale getirilinceye kadar kullanılmaması,
 • TS EN ISO IEC 17020 standartlarındaki A Tipi Muayene Kuruluşuna yıllık periyodik kontrolünün yaptırılması, raporların dosyalanması.
 • Yetkili servis ile “Asansör Bakım Sözleşmesi” yapılması, sözleşme hususları doğrultusunda Aylık Bakımlarının yaptırılıp, raporların dosyalanması.
 • Bakım sözleşmesi yapılan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin dışındaki üçüncü tarafların asansöre müdahalesine izin verilmemesi.
 • Yetkili servis tarafından; binadaki/yapıdaki asansör sayısını dikkate alarak bina sorumlusunun belirleyeceği sayıda kişiye (İki kişiden az olmamak üzere) “acil durumlarda kurtarma çalışması” konusunda eğitim verdirilmesi. Verilen bu eğitimlerin kayıt altına alınması.
 • Kullanma talimatı ve gerekli uyarı-ikaz levhalarının asılması,
 • Kapasitesinin üzerinde yük taşımasının engellenmesi,
 • Kesinlikle bölümde çalışan personel tarafından yük asansörü olarak kullanılmaması,
 • Asansör zemininin kat hizasında durmasının sağlanması, mevcut anahtar sistemleri periyodik olarak kontrol edilip raporlarının bir dosyada saklanması,
 • Kat kapılarının kesinlikle kapalı tutulması, asansörün hareketi sırasında kapıların kilitli pozisyonda kalmasının sağlanması, kumanda tertibatında yer alan butonların çalışır durumda olduğunun düzenli olarak kontrol edilmesi,
 • Güvenlik form ve etiketlerin görünür yere yapıştırılması, Sağlık ve Güvenlik İşaretlemelerinin yürürlükteki standart esaslarına uygun işaretlenmesi.

ÇATILAR İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

 • Okul çatılarının tehlike oluşturabilecek yanıcı, parlayıcı, patlayıcı malzemelerden arındırılması, çatıların depo olarak kullanılmaması,
 • Çatı sac ve kiremitlerinin rüzgâr, fırtına gibi doğal olaylardan etkilenmeyecek şekilde sağlamlaştırılması ve periyodik kontrollerin yapılması,
 • Bacaların periyodik olarak temizliklerinin yapılması, baca yangınları ve gaz sızıntılarına karşı gerekli kontrol ve önlemlerin alınması,
 • Çatı aralarının 6 ayda bir, biriken kuş gübrelerinden temizlenmesi,
 • Çatı kapak ve kapılarının kilit altında tutulması,
 • Çatı aralarına elektrik tesisatı çekilmemesi,
 • Çatı aralarında oluşturulan asansör motor dairelerinin ayrı bir bölüm içerisine alınması,
 • Çatı üzerinde bulunan ve çalışanlara, öğrencilere, ziyaretçilere, çevreye zarar verebilecek nitelikteki gereksiz malzemelerin kaldırılması.
 • Kış aylarında çatılarda oluşmuş buz kütlelerinin; düşerek çalışanlara, öğrencilere, ziyaretçilere, çevreye zarar vermesini engelleyecek tedbirlerin alınması,
 • Kurum harici çalışmaya gelen çalışanların mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili “Yüksekte Çalışma

Eğitimi”nin aldığını belgeleyemeyenlerin ve “Yüksekte Çalışmaya Sağlık Açısından Uygunluk Raporu” olmayanların çalışmasına müsaade edilmemesi,

 • Bakım, onarım tadilat ve tamirat yapılan bölümlerin diğer kullanım alanlarından bölünerek ayrılması, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun işaretlemelerin yapılarak buralara, ilgili çalışanlar dışında girişlerin önlenmesi,
 • Kaygan zemin oluşturma ihtimali göz önüne alınarak klima ve yağmur suyu borularından akan su ile ilgili gerekli önlemlerin alınması,
 • Klima dış ünitelerinin baş seviyesi üzerinde, çarpmaya bağlı yaralanmaları engelleyecek yüksekliğe montajının yapılmasının sağlanması,
 • Okul/Kurum bahçe kapı girişlerinde merdivenlerde, alçak olup çarpmaya bağlı kafa travmalarına yol açabilecek olan kısımlarda gerekli düzenlemenin yapılması veya alçak tavan uyarı işaretinin asılması.
 • Lehim ve kaynak işlerindeki mevcut riskleri değerlendirip, iş sağlığı ve güvenliği talimatlarının (Dar ve kapalı alanlarda çalışma, patlayıcı, yanıcı ve zehirli gazların taşınması, depolanması ve kullanımı, KKD kullanımı gibi) hazırlanıp , uygulanmasının sağlanması,

SPOR YAPILAN ALANLARDA ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

 • Okul spor alanlarında bulunan sportif amaçla kullanılan her türlü araç ve gereçlerin (basketbol potaları, futbol ve hentbol kale direkleri, voleybol direkleri vb.) devrilme ve çarpmalara karşı tehlike yaratmayacak şekilde periyodik kontrol ve onarımlarının ehil kişilerce yapılmasının sağlanması,
 • Okul spor alanlarında bulunan sportif amaçla kullanılan her türlü araç ve gereçlerin (basketbol potaları, futbol ve hentbol kale direkleri, voleybol direkleri vb.) paslanmanın olumsuz etkilerini gidermek için boyama işleminin yapılmasının sağlanması,
 • Müsabaka sporlarında öğrencinin aile hekimlikleri, hastane veya spor hekimliklerinden sağlık raporlarının ve veli izinlerinin alınmasının sağlanması,
 • Halı saha veya spor alanı çevresini sınırlayan tellerde yaralanma ihtimaline karşı periyodik bakım ve kontrollerin yaptırılmasının sağlanması,
 • Soyunma odalarında uygun havalandırma, termal konfor ve hijyen koşullarının sağlanması,
 • Spor aktivitesi yapılan alanların periyodik kontrolleri yapılarak tehlikelerin bertaraf edilmesi,
 • Spor yaralanmalarına müdahale için çağırılan sağlık ekiplerinin spor alanına ulaşımını, yaralıyı taşımalarını geciktirecek engellerin yoldan kaldırılması.
 • Spor alanlarında, soyunma odalarında bulunan dolapların duvara sabitlenmesinin sağlanması,

ÖĞRETMENEVİ, PANSİYON VE YURTLARDA ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLAVE ÖNLEMLER

 1. “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin” 50. maddesindeki hususların yerine getirilmesi.
 2. Öğretmenevi, pansiyon ve yurtlarda barınanların sayısına ve fiziki kapasitesine uygun acil çıkış yollarının mevzuata uygun şekilde tanzim edilmesi, acil çıkış yön levhalarının standartlara uygun olması,
 3. Binanın yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair Yangın Raporunun alınması
 4. Toplam yatak sayısı 20’den fazla veya kat sayısı ikiden fazla olan otellerde her katta en az 2 çıkış sağlanır.
 5. Yatak odaları, iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı bir duvar ile ayrılması.
 6. İç koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması gerekir
 7. İç koridorlar, bir dış duvarda yer alan boşluklar ile doğal yolla havalandırılır veya mekanik duman tahliyesinin yapılması.
 8. Şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin kesilmesi, yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya yapının elektrik enerjisinin güvenlik maksadıyla kesilmesi ve bir devre kesici veya sigortanın açılması sebebiyle normal aydınlatmanın kesilmesi hâllerinde, otomatik olarak devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde Acil durum aydınlatma sisteminin düzenlenmesi
 9. Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları ve Birim Genişlikleri “ Binanın Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğinin Ek-5/b ve Ek 14 tablosuna uygun olması
 10. Binadaki yatak sayısı 200’den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde, otomatik olarak yayınlanan ses mesajları ve yangın merkezinden mikrofonla yayınlanan canlı ses mesajları ile binada yaşayanların tahliyesini veya bina içerisinde yer değiştirmelerini sağlayacak şekilde anons sistemlerinin kurulması.
 11. Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde TS EN 12845 standardında yağmurlama sisteminin kurulması.
 12. Duşa kabin ve banyoda hijyen koşullarının sağlanması,
 13. Tüm çalışanların hijyen eğitimi alması ve hijyen kurallarına uygun davranması ile gerekli hijyen donanımlarının kullandırılması,
 14. Çamaşırhanelerde kullanılan makinelerin periyodik bakımlarının yapılması,

Elektrikli makine ve aletlerin kullanım talimatına uygun kullanılması,

 1. Öğrencilerin ve misafirlerin giriş ve çıkışlarının kayıt altına alınması, genel alanlarda kamera kayıt sisteminin kurulması,
 2. Termal konfor şartlarını sağlanması, özellikle uyuma alanlarının amacı dışında kullanılmaması,
 3. Genel havalandırma sistemlerinin çalışır halde bulundurulması,
 4. Kullanılan ısıtma ve soğutma sistemlerinin yıllık periyodik bakımlarının yaptırılması,

MUTFAK, KANTİN VE YEMEKHANELERDE ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

1-Mutfak, kantin ve yemekhanelerde kullanılan LPG tüplerinin bina dışında hava sirkülâsyonu sağlanacak şekilde düzenlenecek korunaklı yapı içerisine alınması,

2-Ocak ve tüp bağlantılarının bakır boru kullanılarak yapılması, gaz algılama detektörlerinin konulması.

3-Havalandırma sistemlerinin çalışır durumda bulundurulması,

4-Mutfak, kantin ve yemekhanelerde tüm çalışanların hijyen eğitimi alması ve hijyen kurallarına uygun davranması ile gerekli hijyen donanımlarının kullandırılması,

5-Doğalgaz ve Lpg tüplü mutfaklarda ocak girişlerinde kolay ulaşılabilecek yerlerde açma-kapama vanası yapılarak işaretlenmesi,

6-Her türlü gıda maddelerinin saklanması için ayrılmış alanlarda gerekli sağlık, temizlik ve hijyen tedbirlerinin alınması,

7-Gıdaların son kullanma tarihi ve saklama koşullarına riayet edilerek tüketime sunulması,

8-Yemek numunelerinin mevzuat doğrultusunda uygun şekilde saklanması,

9-İçme suyunun bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin uygun aralıklarla ilgili kurum işbirliği ile yapılmasının temini, su deposunun 6 ayda bir temizlenip dezenfekte edilmesi.

10- Mutfak ve yemekhanelerde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri tarafından verilen gıda üretim şartlarına uygun olduğuna dair müsaade ve izinlerin alınması,

11-Gıda üretilen alanların bulaşıkhane ve diğer temizlik alanlarından fiziki olarak ayrılması,

12-Yemek pişirilen alanlara ilgililer dışında girişlerin sınırlandırılması,

13-Yemekhanede kullanılan bütün ekipmanların günlük temizliklerinin yapılarak periyodik bakımlarının yapılması, talimatlar doğrultusunda çalıştırılması,

14-Yemekhanede kullanılmakta olan masa sandalye vb. ekipmanların kontrollerinin periyodik olarak yapılması,

15-Kaygan zeminler için gerekli önlemlerin alınması ve uyarıcı işaretlerin konulması,

16-Ocak davlumbazı üzerine otomatik yangın söndürme sisteminin kurulması,

17-İlkyardım dolaplarının bulundurulması,

18-Fırın ve ızgara bacalarının periyodik temizliklerinin yapılarak kayıt altına alınması,

19-En az iki adet 6 kg lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazının bulundurulması,

20-Gaz detektörünün konularak otomatik gaz kesme tesisatının kurulması,

21-Personel özel çalışma talimatı ve görev tanımlamalarının yapılması,

22-Elektrik panoları ve tesisatlarının standartlara uygun olarak kullanılması,

23-Metal gövdeli makinelerin gövde topraklamalarının genel topraklama ile birlikte yapılması.

24-Yemekhanelerde sıcak malzemelerin ve yiyecek kazanlarının taşıma ve kaldırma işlemi kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanılarak yapılması,

25-Bulaşıkların yıkandığı bölümde çalışanların kişisel koruyucu donanım (Çizme, eldiven, maske, plastik önlük) kullanmasının sağlanması,

26-Çıkan yemek atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmesi.

27-Yemekhane ve kantinlerde bulunan dolapların duvara sabitlenmesinin sağlanması.

28-Yemekhane, pansiyon, laboratuvarlar vb. bölümlerde çalışma talimatların asılması,

KAZAN DAİRELERİNDE ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ 

 • Kazan dairelerinde “Binaların Yangından Korunma Hakkındaki Yönetmelik” ile “MEB, Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesindeki” esaslar doğrultusunda gerekli tedbir ve önlemlerin alınması.
 • Kazanı yakmakla görevli çalışanın kazana uygun Ateşleyici Belgesinin bulunması,
 • Ateşleyici Belgesi olan görevli personele ise gerekli olan Kişisel Koruyucu Donanımlar zimmet karşılığı tutanakla verilmesi.
 • Sorumlu haricindeki kişilerin girmesini engelleyici tedbirlerin alınması,
 • Kazan dairesi işletme talimatının görünür bir yere asılmasının sağlanması,
 • 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, gereğince yetkili kişilerce periyodik kontrollerin TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak, yılda bir kez olmak üzere kontrollerinin yapılıp dosyalanması. (Periyodik kontroller, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Periyodik Kontrol Uzmanları (PKU) tarafından yapılmaktadır.) Aciliyet gerektiren periyodik kontroller İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İSG bürosuna bildirilecektir.
 • Periyodik bakım için yetkili firma ile BAKIM SÖZLEŞMESİ yapılması.
 • Yapılan onarım, kontrol, bakım ve deneyleri, günü gününe sicil kartı ya da kazan defterine işlenmesi.
 • Bütün elektrik tesisatının ilgili yönetmeliklere ve Türk Standartlarına (TS EN 50156-1:2015 ) uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi.
 • Kazan dairesi topraklaması 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır. Topraklama tesisatının yıllık periyodik bakım ve kontrolleri yaptırılması.
 • Kazan dairelerinde muhtemel tehlikeler karşısında kazan dairesine girmeden dışarıdan kumanda edebilecek şekilde tüm elektriğin kesilmesini sağlayacak ilave tesisat yapılması
 • Açıktan giden tesisatlarda donmaya karşı tedbir alınmasının sağlanması,
 • Yeterli kapasitede yangın söndürme tüpü bulundurulması, tüplerin periyodik bakım kontrollerinin TS 11602-2 standardında yaptırılması.
 • Boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimlerin yazılması,
 • Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boyler, kapalı genleşme deposu vb. gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite, çalışma basıncı, test basıncı, imalat tarihi vb. bilgilerin olduğu etiketlemelerin yapılması,
 • Sıvı yakıtlı ve doğalgazlı sistemlerde yangın, deprem ve statik elektrik ile ilgili güvenlik sistemlerinin kurulumunun sağlanması,
 • Doğalgaz ile çalışan kazan daireleri için tesisat uygunluk projesinin alınması.
 • Kazan dairesinin doğalgaz ve LPG tesisatı, projesi, malzeme seçimi ve montajı ilgili standartlara ve gaz kuruluşlarının teknik şartnamelerine uygun olarak yapılması.
 • Doğalgaz   gazlarla  çalışan kazan dairelerinde gaz alarm cihazı bulundurulması,

alandaki elektrikli cihazların Ex-Proof nitelikte olması, aydınlatma cihazlarının tavandan 50 cm aşağıda tutulması.

 • Temiz hava girişi tarafında yanıcı, patlayıcı gaz girişini önleyecek tedbirlerin alınmasının sağlanması,
 • Üst havalandırma menfezi tavandan en fazla 40 cm aşağıda, alt havalandırma menfezi döşemeden en fazla 50 cm yukarıda olacak şekilde açılması.
 • Kazan dairelerinde yapılacak çalışmalarla ilgili çalışma talimatlarının hazırlanması ve görülebilir yerlere asılmasının sağlanması,

ULAŞIMLA İLGİLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

1-Okul servislerinde okul servis yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli önlemlerin   alınması ve düzenlemenin yapılması,

2- Araç sürücüleri ile ilgili gerekli evrakların tamamlanması.

3- Sürücülük görevi yapan personel için termal konforun sağlandığı dinlenme odası ayrılması,

4- Araç sürücüleri, doktor muayenelerinde yaptığı görev ile ilgili bilgileri (Uyku getirici ilaç    yan etkisi ve duruma uygun ilaç seçimi yönünden) gittikleri her hekim ile her muayenede   paylaşması.

5-Araç sürücüleri kullandıkları araçların periyodik olarak yıllık bakım ve muayenelerinin yapılıp yapılmadığı takibin yapmaları,

 1. OKUL MESAİ SAATLERİ DIŞINDA OKULUN KULLANIMI

1-Hangi durumlarda, koşullarda, sürelerde ve hangi bölümlere giriş yapılabileceği tam gün tam yıl uygulama yönergesi çerçevesinde okul sağlık ve güvenlik çerçeve belgesi ile uyumlu talimatlarla belirlenmesi ve izin belgeleri ile giriş çıkışların düzenlenmesi.

2- Okul mesai dışı kayıt defterinde okulun tüm bölümlerine giriş çıkışlara ait bilgilerin kayıt edilmesi,

3- Mesai dışı çalışma yapacak kişiler mevcut yangın ve güvenlik talimatlarını bilmesi ve uyması zorunluluğu,

4- Okul mesai dışı kayıt defteri okul müdürü tarafından belirlenecek idareci sorumluluğunda olması ve bina hizmetlerinin de aynı kayıt defterinde tutulması.

 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

İngiltere’de Sosyal Bilgiler Dersi Eğitimi Nasıldır

İngiltere’de sosyal bilgiler İngiltere’de sosyal bilgiler dersi eğitimi, öğrencilerin toplumda ve dünyada meydana gelen olayları …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir