ogretmenler kurulu toplantisi

Öğretmenler kurulu toplantısı

ÖĞRETMENLER KURULU

Öğretmenler kurulu toplantısı

İKY-m-94)(Örnek sene başı öğretmenler kurulu toplantısı gündem maddeleri)

Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile bütün öğretmenler ve okul rehber öğretmenleri ile ilköğretim kurumunun özelliği dikkate alınarak kurumda görevli uzman ve usta öğreticilerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılardan biri başkanlık eder.

Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci yarıyıl başında, ders yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğunda toplanır.

Kurulun toplantı günleri ve gündemi, müdür tarafından iki gün önceden yazılı ve imza karşılığı ilgililere duyurulur.

İlk toplantıda önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni öğretim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır.

Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir, ek- siklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır.

Ders yılı sonunda yapılan toplantıda öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilir, üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görüşülür ve kararlaştırılır.

Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır, katılmayanlar tutanakta belirtilir. Tutanakların aslı, toplantı tutanakları dosyasında saklanır. Alınan kararlar, karar defterine yazılır. Uygulanmak üzere yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanır.

Toplantıların ders saatleri dışında yapılması esastır. Ancak, ikili öğretim yapan okulların tüm öğretmenlerinin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla toplantı günlerinde yarım gün öğretim yapılır.

 

Öğretmenler kurulu toplantısı
öğretmenler kurulu nedir

Örnek sene başı öğretmenler kurulu gündem maddeleri

Gündem Maddeleri;

1) Açılış ve yoklama
2) Kurul yazmanlarının seçimi. (2 asil, 2 yedek)
3)Anayasamızın eğitimle ilgili (24, 42, 58, ve 59.), 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun (2, 4, 5-17 ve 43.), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (7,15, 26-31 ve 125.) ve 1702 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin okunması.
4) Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık- Kıyafet Yönetmeliği’nin okunması.
5) Son genel denetim raporunun okunması.
6) Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin (16-28, 39- 40) maddelerinin açıklanması.
7) Son öğretmenler kurulu toplantısı tutanağının okunması ve değerlendirilmesi.
8) Bir önceki öğretim yılı başarı durumunun ve öss 2007 sonuçlarının gözden geçirilmesi.
9) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu çalışmaları hakkında görüşme yapılması. Sınıf rehber öğretmenlerinin belirlenmesi.
10) Sosyal etkinlik çalışmaları için, öğrenci kulüplerine danışman öğretmenlerin belirlenmesi.
11) Yıllık çalışma takviminin duyurulması.
12) Müfredat programları, zümreler, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları hakkında görüşmeler. Planların ve Zümre tutanaklarının yönetime teslim tarihinin belirlenmesi.
13) Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları ile ilgili olarak “ Öğrencileri Yetiştirme Kurları Yönergesi” hakkında bilgi verilmesi.
14) Ders dışı eğitim ve öğretim  faaliyetleri, yıllık ödevler. Egzersiz çalışması yapacak öğretmenlerin seçimi.
15) Laboratuarlardan yararlanma ve laboratuar çalışma planları.
16) Bayrak törenleri, kutlanması gereken gün ve haftalar.
17) Derse giriş ve çıkışlar, nöbet görevlerinin yürütülmesi.
18) Öğrenci devamsızlığının önlenmesi için alınması gereken önlemler. Geç gelen öğrencilerin derse alımı.
19) Ders defterleri ve yoklama fişlerinin imzalanması.
20) Sınıfların düzeni, okul demirbaş eşyalarının bakımı, korunması ve kullanılması.
21) Kurul ve Komisyonlara Seçimlerin Yapılması:
a) Disiplin kuruluna (2) asıl (3) yedek üye seçimi (OKÖDY:20,21);

b) Onur kurulu başkanlığına (1) asıl (1) yedek üye seçimi (OKÖDY:13);

c) Okul-Aile Birliği yönetim kurulu üyeliğine müdür yardımcısı ve öğretmenler arasından (1) er asıl (1) er yedek üye seçimi (OABY:11);
d) Rehberlik ve psikolojik danışma servisine, sınıf temsilcisi rehber öğretmenler;
e) Öğrenci Kulüplerine danışman öğretmenlerin seçimi (SEY:7)
f) Sosyal Etkinlikler Kuruluna danışman öğretmen seçimi (SEY:8)
g) Muayene, teslim alma ve sayım komisyonuna (2) asıl ve (2) yedek üye;
h) Satın alma komisyonuna (2) asıl ve (2) yedek üye;
ı) Okul seçim kurulu başkanlığına (1) asıl (1) yedek üye (DEOMY:9);
j) Sandık kurulu rehber öğretmenliğine (1) asıl (1) yedek üye (DEOMY:10);
k) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu üyeliği İçin sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden en az birer temsilci. (RPDHY:45)
l) Spor kolu yönetim kurulunun teşekkülü (OSKY:11)
m) Okul kütüphanesindensorumlu öğretmen seçimi
n) Eser İnceleme Komisyonu seçimi
o) Anma ve Kutlama Komitesi seçimi
22) Öğretmen, öğrenci, veli münasebetleri ve ara karne gönderme,
23) T.K.Y. uygulamalarının gözden geçirilmesi.
24) Müdür yardımcılarının görev dağılımı ve organizasyon şeması hakkında bilgi verilmesi.
25) Dilek ve temenniler.


Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

meb

MEB ve İllerin Örnek LGS Deneme Sınavı Soruları ve Cevapları

MEB Örnek LGS Deneme Sınavı Soruları ve Cevapları Meb lgs sınavı öncesi bizzat MEB ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir