Lozan Barış Antlaşması ve Maddelerin Yorumlanması

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI
(24 TEMMUZ 1923)
Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra barış görüşmelerinin başlamasına karar verilmiştir.TBMM Konferansın Türkiye’de yapılmasını istemesine rağmen,İtilaf devletleri görüşmelerin tarafsız bir ülkede yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.Sonuç olarak da İsviçre’nin Lozan şehri konferans için uygun görülmüştür.
TBMM bu konferansa çok önem vermekteydi. Çünkü hem I.Dünya Savaşının hem de Kurtuluş Savaşının sonuçlandırılacağı çok yönlü bir antlaşma imzalanacaktı.Bu antlaşma aynı zamanda yeni bir devletin dünya devletleri arasında saygınlığını kabul ettireceği bir belge özelliğini de taşımaktaydı.
Lozan görüşmelerine hazırlıklar yapılırken saltanatın kaldırılması konusu gündeme gelmiş ve TBMM’de büyük tartışmalara neden olmasına rağmen 1 kasım 1922’de saltanat kaldırılmıştır.Böylece TBMM heyeti Türkiye’nin tek temsilcisi olarak konferansa katılmıştır.Fakat TBMM heyetinin başkanı konusunda da geçici bir sorun yaşanmıştır.Mecliste bir çok tecrübeli siyasetçi olmasına rağmen,bir çoğu yıllarca padişah için çalışmış olmaları nedeniyle Mustafa Kemal Paşa tarafından heyet başkanı yapılmak istenmemişlerdir.İsmet Paşa bu konuda çok tecrübeli olmamasına rağmen Mudanya Ateşkes Antlaşmasında başarılı olmuş ve TBMM’ye sadakatini kanıtlamıştı.Bu nedenle Mustafa kemal Paşanın da onayıyla İsmet Paşa Lozan’a gidecek olan TBMM Heyetinin başkanlığına getirilmiştir.
TBMM Heyetinin Lozan’daki Amaçları:
Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek
• Türk topraklarında bir Ermenistan kurulmasını önlemek
• Kapitülasyonları kaldırmak
• İtilaf Devletleriyle TBMM arasında olan sorunları çözmek
• Yeni Türk Devletinin tanınmasını sağlamak
Konferansa Katılan Devletler:
Konferansı toplayan devletler İngiltere Fransa İtalya ve Japonya idi.Bu nedenle TBMM’yi konferansa bu devletler davet etmişlerdi.İngiltere Fransa ve İtalya Sevr antlaşmasını onaylatarak Ortadoğu’da toprak sahibi olmak istiyorlardı.Japonya ise bu devletleri destekleyerek ekonomik kazanç sağlamayı Boğazlar konusunda ve dünya siyasetinde daha etkili olmayı hedeflemiştir.
Lozan görüşmelerin tamamına katılan diğer devletler de Yunanistan Yugoslavya ve Romanya’dır.
ABD I.Dünya Savaşında İtilaf devletlerinin yanında savaşa girmiş olmasına rağmen Lozan barış Antlaşması görüşmelerinde “gözlemci” sıfatıyla bulunmuştur.
Sovyet Rusya ve Bulgaristan ise sadece Boğazlar konusu görüşülürken konferansa çağırılmışlardır.
Görüşmelerin Kesintiye Uğraması ve Tekrar Başlaması
Lozan Barış görüşmeleri 20 Kasım 1922’de başlamıştır.Bu görüşmelerde TBMM,kapitülasyonlar İstanbul’un boşaltılması Musul ve Ermeni Devleti konularında hiçbir ödüne yanaşmamıştır.Çok sert ve gergin bir ortamda geçen bu görüşmeler her iki tarafında ödün vermemesi nedeniyle 4 Şubat 1923’te kesilmiştir.Türk heyeti bu görüşmelerde Ermeni Devleti ve kapitülasyonlar konularında kesinlikle ödün vermemiştir.
Lozan Barış görüşmelerinin kesilmesi yeniden savaş yapma ihtimalini ortaya çıkarmıştır.Fakat arabulucuların karşılıklı ikna etme çalışmaları sonucunda heyetler Lozan’da 23 Nisan 1922’de yeniden görüşmelere başlanmıştır.
İlk tur görüşmeler kesintiye uğradığı sırada ilk TBMM yasal süresini doldurmak üzereydi.Üstelik Saltanatın kaldırılması nedeniyle iyice yıpranmıştı.Bu nedenle ikinci tur barış görüşmeleri henüz başlamadan 1 Nisan 1923’te TBMM yeni seçimler yapılması için tatil edilmiştir.Bu sırada ikinci tur barış görüşmeleri başlamış bu görüşmelerde de TBMM2yi İsmet Paşa başkanlığında bir heyet temsil etmiştir.
23 Nisan 1923’te başlayan bu görüşmeler 24 Temmuz 1923’te antlaşma imzalanarak son bulmuştur.
Görüşülen Konular Ve alınan Kararlar
Sınırlar
Suriye Sınırı:
20 Ekim 1921’de Fransa ile imzalanmış olan Ankara antlaşmasındaki sınırlar kabul edilmiştir.
Yorum:
Böylece Lozan antlaşmasında Hatay sınırlarımız dışında kalmıştır.Fakat 1936’dan sonra Hatay ile ilgili görüşmeler yeniden başlamış,1939’da ise Hatay’ın Türkiye’ye bağlanması sağlanmıştır.

Irak Sınırı:
Musul-Kerkük bölgesindeki sınır anlaşmazlığı nedeniyle bu sınır belirlenememiştir.Ancak İngiliz Hükümeti ve TBMM Hükümeti arasındaki ikili görüşmelerle en geç dokuz ay içinde sınırın kesinleşmesi karara bağlanmıştır.

Yorum:
Lozan antlaşmasında belirlenemeyen tek sınır Irak sınırı olmuştur.Bu konu ile ilgili olarak Lozan antlaşmasından sonra İngiltere ile Türkiye arasında görüşmeler sürdürülmüş ve 1926’da imzalanan Ankara antlaşmasıyla Musul İngiltere’de kalmak kaydıyla Irak sınırı çizilmiştir.

Batı Sınırı:
Trakya’daki Yunan sınırı Mudanya Ateşkes antlaşmasındaki şekliyle Meriç ırmağı sınır alınarak çizilmiştir. Fakat buna ek olarak savaş tazminatı karşılığında Yunanistan Karaağaç’ı Türkiye’ye bırakmıştır.
Ege Denizinde ise Gökçeada(İmroz) ve Bozcaada’nın Türkiye’de kalması diğer adaların ise silahsızlandırılmak koşuluyla Yunanistan’a bırakılması kararlaştırılmıştır.
Yorum:
Böylece Yunanistan ile günümüzde geçerliliğini koruyan sınırımız belirlenmiştir.Bütün çabalara rağmen Balkan savaşlarında kaybetmiş olduğumuz Batı Trakya ve Ege adaları geri alınamamıştır.Trablusgarp savaşı sırasında İtalya tarafında işgal edilmiş olan Oniki ada Lozan Antlaşması ile İtalya’ya bırakılmıştır.Ancak İtalya II.Dünya Savaşından sonra 1947’de Oniki adadan çekilince Avrupalı devletlerin aldığı kararla Oniki Ada da Yunanistan’a verilmiştir.

Kapitülasyonlar:
Yabancı devletlerin vatandaşlarının Osmanlı Devletinden kazandıkları her türlü ekonomik ayrıcalıklar Lozan Antlaşması ile sona ermiştir.
Yorum:
İlk tur görüşmelerde olduğu gibi TBMM Heyeti son görüşmelerde de bu konuda taviz vermemiştir.Bu konu İtilaf Devletlerinin karşı çıkmalarına rağmen TBMM’nin istediği şekilde sonuçlanmıştır.Böylece TBMM ekonomik alanda da bağımsızlığını kabul ettirmeyi başarmıştır.

Savaş Tazminatı:
Kurtuluş Savaşında Anadolu’da büyük bir yıkım gerçekleştirmiş olan Yunanistan’ın Türkiye’ye savaş tazminatı ödemesi kararlaştırılmıştır.Ancak Yunanistan’ın ekonomik sıkıntıları nedeniyle bu borcunu ödeyemeyeceği anlaşıldığı için tazminat karşılığı olarak Karaağaç’ın Türkiye’ye verilmesi kararlaştırılmıştır.
Yorum:
Böylece I.Dünya Savaşının başında Osmanlı Devletinin elinde olmayan Karaağaç Lozan antlaşması ile Türkiye’ye bırakılmıştır.

Dış Borçlar:
Osmanlı Devletinin 1854’ten beri almış olduğu dış borçlar I.Dünya Savaşı sonunda ödenemez hale gelmiştir.TBMM Heyeti bu borçların bir kısmını ödemeyi kabul etmiştir.Bu borçlar Osmanlı devletinden ayrılmış olan devletler arasında paylaşıldıktan sonra Türkiye’nin payına kalan borçların taksitler halinde Türk Lirası veya Fransız Frangı olarak ödenmesine karar verilmiştir.Böylece Düyun-u Umumiye İdaresi yani Genel Borçlar Yönetimi’de kaldırılmıştır.
Yorum:
Bu konu Lozan antlaşmasından sonra özellikle Fransa ile Türkiye arasında problem olmuş fakat sorun yine Türkiye’nin istediği şekilde çözümlenmiştir.
Borçların Osmanlı Devletinden ayrılan devletler arasında paylaştırılması Türkiye’yi daha büyük bir borç ödeme yükünden kurtarmıştır.
Dış borçlar idaresinin kaldırılması Osmanlı ekonomisinin bağımsızlığını kazanmasında önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Boğazlar
Akdeniz ile Karadeniz arasında en önemli stratejik noktalar olan Boğazlarla ilgili olarak şu kararlar kabul edilmiştir:
• Boğazlar başkanlığını bir Türk’ün yapacağı uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilecektir.
• Boğazların her iki yakasında yaklaşık 20 Kilometrelik alan silahtan ve askerden arındırılacaktır.
• Ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçebilecektir.
• Savaş gemilerinin geçişi zaman ve tonaj bakımından sınırlandırılacaktır.
• Boğazlara bir saldırı olursa Milletler cemiyeti’nin kararıyla gerekli önlemler alınabilecektir.
Yorum:
1841 Londra Boğazlar sözleşmesinden itibaren Avrupalı devletlerin de söz hakkı kazandığı Boğazlar sorunu böylece netleşmiştir.
Boğazlar Komisyonunun varlığı Türkiye’nin bağımsızlığına ve hakimiyetine gölge düşürmüştür. Boğazların silahsızlandırılması güvenlik sorunlarını ortaya çıkarmıştır.Bu durum II.Dünya Savaşı öncesinde Boğazların Almanya ve İtalya tarafından işgal edilme ihtimali ortaya çıkmıştır.Bu nedenle Boğazlar konusu daha sonra tekrar gündeme getirilmiş 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar sözleşmesiyle yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Ermeni Sorunu:
Daha önce Doğu Anadolu’da kurulması kararlaştırılmış olan Ermeni Devletinden vazgeçilmiştir.
Yorum:
İtilaf Devletleri böylece Doğu Anadolu’nun tam anlamıyla bir Türk yurdu olduğunu kabul etmişlerdir.

Azınlıklar:
Azınlıkların ayrıcalıkları kaldırılmış Türk vatandaşlarına tanınan bütün haklardan eşit şekilde yararlanmaları sağlanmıştır.
Yorum:
Böylece Avrupalı devletlerin Türkiye’nin iç işlerine karışmaları önlenmiştir.

Nüfus Mübadelesi:
Türkiye’de İstanbul dışında yaşayan Rumların Yunanistan’a gönderilmesi kararlaştırılmıştır.Buna karşılık Yunanistan’da batı Trakya dışında yaşayan Türklerin ise Türkiye’ye gönderilmesi kararı alınmıştır.
Yorum:
Böylece İstanbul’daki Rumların ve Batı Trakya’daki Türklerin yasal hakları da korunmuştur.Türkiye’de azınlık sorunlarının kesin olarak çözümlenmesi amaçlanmıştır.Fakat Yunanistan İstanbul’da daha fazla Rum bırakmak istediği için farklı uygulamalar gerçekleştirmiş bu nedenle bu konu yeniden sorun olmuştur.

Yabancı Okullar
Türkiye’de Yabancı okulların öğreniminin Türk Hükümeti tarafından düzenlenmesi ve buna saygılı olunması kararlaştırılmıştır.
Yorum:
Böylece eğitimde birlik ve eşitlik sağlanması amaçlanmış bu okullardaki eğitim kontrol altına alınarak dini ve siyasi içerikli eğitim yapmaları engellenmiştir.Bu konu daha sonra Fransız ve Vatikan ile Türkiye arasında tekrar sorun haline gelmiştir.

İstanbul’un Durumu:
Lozan antlaşmasının TBMM tarafından onaylanmasından altı hafta sonra İtilaf Devletlerinin ordularının İstanbul’u boşaltmaları kabul edilmiştir.
Yorum:
Bu karara uyan İtilaf Devletleri kuvvetleri 6 Ekim 1923’te İstanbul’u terk etmişlerdir.

Patrikhane:
Dünya’daki bütün Ortodoksların dini merkezi konumundaki Patrikhanenin siyasi yetkilerden arındırılması kaydıyla İstanbul’da kalması kararlaştırılmıştır.

Lozan Antlaşmasının Yürürlüğe Girmesi
Lozan Barış antlaşması İtilaf devletleri Heyeti ile TBMM Heyeti arasında 24 Temmuz 1923’te imzalanmıştır.Fakat yürürlüğe girmesi için TBMM tarafından da onaylanması gerekliydi.İlk TBMM 1 Nisan 1923’te seçim yapılması için kapanmış olduğundan seçimler sonuçlanana kadar beklenmiştir.11 Ağustos 1923’te çalışmaya başlayan ikinci TBMM’nin gerçekleştirdiği ilk faaliyetlerden biri Lozan Barış Antlaşmasının onaylanmasıdır.Lozan görüşmelerinin Türkçe metinlerinin hazırlanıp görüşülmesinin ardından TBMM 23 Ağustos 1923’te antlaşması onaylamıştır.

Sonuçları:
• Yeni Türk devletinin varlığı uluslar arası alanda tanınmıştır.
• Kurtuluş savaşının askeri zaferleri böylece siyasi bir zafer haline gelmiştir.
• Lozan antlaşması I.Dünya Savaşını bitiren antlaşmalar içinde en uzun süre varlığını sürdüren antlaşmadır.Günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır.
• Sevr antlaşması yerine Lozan antlaşması yürürlüğe girmiştir.
• Sömürge altında yaşayan milletlere örnek teşkil etmiştir.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi (genelgeler – kongreler)

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi İstanbul’da yaptığım görüşmeler ve gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır: …

105 Yorumlarınız

 1. arklr bend 49 mesut arkadsımıza katılıyorum
  lozan antlasması bıtınce turkıye daha rahata kavusacak herseyimiz rahat olucak verdıler fılan hersey dusecek inş hayırlısıyla bı antlasma bıtseydı:)

 2. FATİH birşey sorcam sen kuranı kerimi anlayarak okudunmu?

 3. yeni devleti biz kendimiz için kurduk.amacımız gelişmiş ülkeleri geçmektir.Türk milleti olarak islamı herzaman koruduk ve gerektiğinde yine koruruz ama artık şunu anlayan ben gidipte o tembel araplar için hayatımı mahfedemem çünkü adamların işleri güçleri beleşe yatmak gazzede okadar arap müslüman katlediliyor hangi arap ülkesi ortaya atılıyor?ırakta okadar insanı abd katleiyor hangisi ortaya atılıyor?abdnin ıraka girmesinde kim yardımıcı oldu?TC.peki şimde neden gazzeye yardım kampanyası başladı?ıraktakiler kafir gazzedekiler müslümanmı?bunların hepsi oyundur.eğer bir millet bağımsız yaşamak isterse savaşır kazanır yoksa dış ülkelerin yardımıyla kazanılan bağımsızlık bağımsızlık değildir!Türkler islamiye herzaman hizmet etmiş ama şu saatten sonra Türkiye islamiyete ancak bilim yoluyla yardım edebilir.yoksa cihad anlayışı günümüzdede değişmiştir.Cihadın amacı tüm dünyaya islamiyeti getirip tanıtmaktır.ama günümüzde bunu pekala televizyon,internet,vs teknolojik araçlarlada dyurabilir tanıta biliririz!onlar nasıl dünyaya terörist bir müslüman imajı yaratmayı bu araçlarla sağlıyorlarsa bizde tam tersini yapabiliriz yoksa silahal çıkıp hele hele bu yyda ancak yıkıma giden bir savaş olur.aklımızı kullanalımda bilimde,fende,teknolojide her alanda bunları geçelim yoksa birgün Türklükte müslümanlıkta yok edilebilme tehlikesiyle karşı karşıyayız!
  ATATÜRK zamanında ezan Türkçe okutulmuş diye o muhteşem günleri karalamayın!Kuranı kerimde kuranı kerim arapçadan başka bir lisanla okunamaz diye bir hüküm mmü var?hayır yok!ezanın amacı çağrıdır peki dili Türkçe olan bizler neden anlamadığımız bir lisanla çağrılalım?Ezanın başka bir dille okunmasını yasaklayan bir hükümmü var kuranda?hayır yok!bakın kuranda;”Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur’an kılsaydık, diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı bir şekilde açıklanmalı değil miydi? Arap’a yabancı dilde (kitap) olur mu?”(8)burdanda anlaşılacağı gibi kuran o böldede arapça lisan konuşulduğu için o lisanda inmiştir.Ezanda o lisanın konuşulduğu yerde ortaya çıktığı için arapçadır ama bizler arapçayı bilmiyoruz o zamanda bunların ezanın,kuranı kerimin Türkçe olması yada okutulmasında bir engel yoktur.LÜTFEN BİLİP BİLMEDEN KONUŞMAYIN!!!!

 4. ya türkiyenin çöküntüye uğraması an meselesi artık iç ve dış tehtitler çok büyüdü geri dönülmez bir yola girdik bile diyebilirim bu yoldan dönmenin tek bir yolu var MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK!!!!

 5. arkadaslar bana lozan barıs antlasmasında çözume kavusturulmus ve kovusturulamamıs konular gerekiyor çok acil lütfen

 6. Sonuçları:
  • Yeni Türk devletinin varlığı uluslar arası alanda tanınmıştır.
  • Kurtuluş savaşının askeri zaferleri böylece siyasi bir zafer haline gelmiştir.
  • Lozan antlaşması I.Dünya Savaşını bitiren antlaşmalar içinde en uzun süre varlığını sürdüren antlaşmadır.Günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır.
  • Sevr antlaşması yerine Lozan antlaşması yürürlüğe girmiştir.
  • Sömürge altında yaşayan milletlere örnek teşkil etmiştir.
  (çiçek sanırım bu biraz yardımcı olur)

 7. arkadaslar bana lozan barıs antlasmasında çözume kavusturulmus ve kovusturulamamıs konular gerekiyor çok acil lütfen yardım edin

 8. arkadaşlar lozan antlaşması 2011 de bitecek bundan sonra ülkede ne cıkarırsak(petrol,bor madeni,doğalgaz) gibi yer altı kaynakları tamamem biz işleyip biz satıcaz yeni iş sahaları acılcak ve vergide düşücek su elektrik gibi yakıtlar cok ucuz olucak yani türkiye gelişmiş ülkelerin başına gecicek bunun farkında olan diş devletler oyun peşinde bizi birbirimize düşürüyorlar oyunlara gelmeyin birazcık daha sabredin bakın yakında avrupa bizi isticek ama bu seferde biz girmicez yeter ki sabredin..

 9. arkadaşlarbana lozanın nedenleri sonuçları ve önemi lazım ne olur yardım edin………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:(:(:(:(:(:(

 10. arkadaşlar yorumlarınız birer birer okudum.tarih sandığınız gibi kolay ve basit değil.ANADOLU SELÇUKLUYDUK.1071 Malazgirtle açıldı anadolu.Küçük bir OSMANLI BEYLİĞİ.ve daha sonra İMPARATORLUK.VE 3 KITA 3.VİYANA KAPILARI !!! şimdi diceksiniz neyden bahsediyorum ? OSMANLI İMPARATORLUĞU.yani BİR İMPARATORLUĞUN DÜNYADAKİ BİR DEVLETE OSMANLI DEDİĞİNDE TİTREYEN KAÇACAK YER ARAYAN İMPARATORLUĞUN ÇOCUKLARINA BİZLERİNE SESLENİYORUM.OSMANLI DEVLETİ MÜSLAMANLIĞI KURAN-I KERİMİ DÜNYAYA YAYMAKTI AMACI.Allah aşkına şuan ne amacmızı var?yeni bir devlet kuruldu diyosunuz.çok zor şartlarda.o zor şartlarda TÜRK KÜRT LAZ ZAZA OMUZ OMUZA ÇARPIŞTI.NE İÇİN ? YENİ BİR DEVLET İÇİNMİ YOKSA BİZ GELECEĞİMİZ İÇİNMİ KENDİLERİNİ DEFA ETTİLER? madem yeni bir devlet kurulucak imkan vardı neden OSMANLI DEVLETİNİ KENDİ ELLERİMİZLE YIKIP DİNİ HİÇ E SAYAN VE SENELERDİR EZAN OKUNMAYAN EZANI TÜRKÇE OKUTAN BİR DEVLET KURDUK ? NEDEN BU DEVLETİ KURDUĞUMUZDA BÜTÜN OSMANLI SOYUNDAN GELENLER YURTTIŞINA SÜRÜLDÜ ? ERMENİ KATLİAMMI ? DEĞİLLLL !KATLİAM OLAN KARDEŞ KATLİDİR ! BİZİM KENDİ KENDİMİZE YAPTIĞIMIZ KATLİAMDIR.tarihi herkes tam 4 lük bilemez.AMA TARİHİMİZ İYİ BİLİNMELİ.VAY BE DENİLCEK HAYRET EDİLCEK BİŞEY VARSA O DA İSTANBULUN FETHİDİR…

 11. ismail;
  6 hafta beklenilmesinin sebebi işi diplomatik yolla halletmektir.Eğer ordularımız istanbul ve doğu trakyaya yönelseydi ozaman ingiltereyle savaş başlardı.Birde ozamanlar bizi barış görüşmesi için çağırmışlar sen kalkıp istanbul üzrine yürürsen dünyaya savaş arayan bir millet olarak çıkmış olursun ki buda bizim alehimize olan sonuçlar doğururdu.

 12. BAKIN!TEK ŞUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM.LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE TBMM İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARIDIR.
  NİYE Mİ? O ZAMAN SEVR ANTLAŞMASI İLE LOZANI KARŞILAŞTIRIN BAKALIM NE GÖRECEKSİNİZ.ARASINDA UÇURUM VAR UÇURUM.LOZAN ANTLAŞMASI SEVRİ GEÇERSİZ KILDI.SEVR DEKİ ALINAN MADDELERİN HEPSİ İTİLAF DEV. LEHİNEYDİ.LOZANI ATATÜRK ŞÖYLE YORUMLUYOR:”BU ANTLAŞMA ÖYLE BİR ANDA OLACAK BİR ANTLAŞMA DEGİLDİR.BU ÜLKENİN GELECEKTEKİ ROLÜ AÇISINDAN OLDUKCA ONBEMLIDIR.HERSEYDEN ÖDUN VERIRIZ FAKAT KAPITILASYONLARDAN VE DOGUDA ERMENI DEV KURULMASI HAKKINDA TARTİŞMAYA BİLE GİRMEYİZ.YA BU İSTEDİKLERİMİZ OLACAK YADA TBMM ŞAVAŞA HAZIRLANACAKTIR”.BU ANTLAŞMANIN OYLE KOLAY OLDUGUNU SAKIN HA DUSUNMEYIN.BU ANT IMZALANIRKEN BİZDE BAZI KONULARDA ÖDÜN VERDİK.EĞER BİRAZ DAHA ZORLASAYDIK DAHA İYİ SONUC OLABILIRDI.FAKAT DEDIĞİM GİBİ O DONEME GORE, HELE SEVR ANTLASMASINA GORE OLDUKCA İYİ BİR ANTLASMADIR.SONUCLARI İYİCE DÜŞÜNEREK DEGERLENDİRİN O ZAMAN NE DENLİ ÖNMELİ OLDUGUNU ANLARSINIZ. BILMEDİĞİNİZ SEYLERDE KAFA UTULEMEYIN!

 13. Heyben;
  ferhatın yorumlarını okudunmu?orda avrupalılar bir lider seçmiş diyor herhalde kastetdiği lideride okumuşsundur.
  Başak;
  Zaten ülkemizin bu hale gelmesi sizler gibi gençlerin bu şekilde yetişmesi!Bir internette araştır ATATÜRKÜ nerdeyse hain ilan edecekler,vahdettini ise kahraman;böyle sessiz kalırsanız ATAMIN size emanet ettiği vatan Yıkılır.olaylara senin gibi alakasız kalan bütün insanları senin yaptığın gibi KINIYORUM!

 14. anlamadığım,lozanda teslimiyet görünüyor,imzadan 6 hafta sonra işgal kuvvetleri istanbuldan ayrılıyor,biz bu savaşı nasıl kazandık,kanla, ancak bu 6 hafta sonra terk etmeleri kafamı karıştırdı.

 15. BEN MADDELERİNİ ARAŞTIRIYODUM BULAMADIM :(
  AMA YİNEDE İLGİLERİNİZ İÇİN SAOLUN :)

 16. Öncelikle Tekin, sanırım herhangi burda Atatürk’ü yabancılar seçmiştir demedi .Diyen varsa önce öğrenip gelsin.
  Evet Lozan, o şartlar içinde yapılacak en iyi antlaşmadır.Musul,Kerkük ve Hatay için oylama yapılacaktı ve ona gore karar verilecekti.Hatay da oylama yapıldu ve Türkiye’ye katıldı .Musul ve Kerkuk mu? Şeyh Sait isyanı işte buna yabancı kışkırtmasını cok cok kolaylıkla soyleyebilirim.Peki diceksiniz bu araplar zaten 1.Dünya Savaşında da bize karşı savaştı . Araştırın kardeşim, Bu insanlar yabancılar tarafından kandırılmış,guya halifeyi kurtarıcagız diye savaşa girmiştir.Araştırın .
  Yıldırım kardeş en nefret ettiğim lakabı kullanmışsın .’FESLİ SARIKLI OSMANLIYI GERİ GETİRMEYE ÇALIŞANLAR’ evet haklısın bir devlet çoktu mu bir daha aynı devlet kurulamaz.fakat ferhat da sanırım Osmanlı geri gelsin dememiş veya ima etmemiş.Gelgelim “fesli sarıklılar”a kardeşim sen kaç tane fesli sarıklı kitabı okudun hani ogrende gel diyorsun ya.Bu insanların içinde kalan 1 anda butun bir devletin cokmesi . Madem oyle sen Harf inkılabını nasıl acıklıyorsun ? Bir gecede yeni alfabe kurulması ? Bilinen bütün bilgi birikimimizin unutulması? Sen bir kütüphaneye gittiğinde Osmanlı kaynaklarını okuyabiliyor musun? O fesli sarıklılar kulturumuzu kaybettiğimize üzülüyorlar ve asıl amacları kendimiz koruyabilmek…
  Ey Ali kardeşim, bir kere bir insanın imanı hakkında yorum bize duşmez o Allah’la kendisi arasındadır. Fakat Türkiye bir küfür devleti değildir =P hani laik!iz ya biz . Güya herkes dininde ozgur ama ne yazık ki hala kızlarımız istediği gibi giyinemiyor.Hani mahalle baskısı diyorlar ya bir kapalı kızımız Kadıkoy de veya Taksim de gezerken insanların ona uzaylı gibi bakmasıdır diye dusunuyorum bunu .

 17. beendim bişi sorucam aynı şekilde sevr antlaşmasınıda yazabilirmisinizzzzzzzz(yazarsanız sevinirin)

 18. beendim bişi sorucam aynı şekilde sevr antlaşmasınıda yazabilirmisinizzzzzzzz(yazarsanız sevinirin)

 19. işime yaramadıııııı
  :(

 20. Arkadaşlar bana lazan antlaşmasının tam metni lazım nasıl bulabilirim bana yardım edin çok acil lazım

 21. ya siz neden bahsediyosunuz yaa burda lozanla ilgili bişi sölenio siz konuyu aldınııııız taaaa gittiniz ölen şehitlerimize ne alaka ya ne alaka ben kınıyorum sizi kı-nı-yo-rummmmm……………..

 22. bence çok saçma

 23. Elif senin sorun cevabı galiba şu;
  1-sevr
  2-Mart 1921 önerisi
  3-mart 1922 önerisi
  4–ensonda lozan

 24. birkeresinde lozanda sadce 4 yıllık kurtuluş savaşının hesapları görülmemiş tam 400 yıllık osmanlı sorunlarıylada boğuşulmuştur!Bu yüzden bazı eksikleri olabilir bununda tek sorumlusu istanbul hükümeti yani osmanlı devletidir.Peki bu eksiklikler nelerdir?Boğazlar sorunu,hatay ve musuldur!ATATÜRK hayattayken bu sorunlardan boğazlar ve hatay sorunu çözümlenmişl musul üzerine ordu hazırlanırken şeyh sait isyanıyla bu hazırlanan ordu heba edilmiş oyüzden musul elimize geçmemiştir!Onun dışında bütün dünya Yeni TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ tanımıştır!Yeni kurulan Türk devleti hiçbir mali,kültürel,askeri vb.hiçbir özerklik haklarımızı sınırlandıran ve bizi sömürge eden hiçbir madde onanmaış ve tarih sayfasına tertemiz,dinamik bir DEVLET DOĞMUŞTUR!Lozana fiyasko diyen insanın tarih bilgisi yoktur!Neymiş ATATÜRKÜ yabancılar seçmişmişde Türkiyenin başına onlar koymuşmuşlarda mış mışta mış!BUKADAR YÜZSÜLÜK OLMAZ!OZAMAN NEDEN OKADAR SAVAŞLAR YAPILDI?İSTİKLAL SAVAŞINDA 20.000 YAKIN ŞEHİT VERDİK BUNALR SADECE YALAN YEREMİ VERİLDİ SORARIM SİZE?BİZİM KURTULUŞ SAVAŞINI KAZANMAMIŞTAN SONRA BÜTÜN SÖMÜRGE OLAN DEVLETLER BAĞIMSIZLIKLARINI KAZANMAYA ÇALIŞTILAR;BUNLARIN BAŞINDA HİNDİSTAN,MISIR,AFGANİSTAN KISACASI BÜTÜN ESİRLER DÜNYASI!İNGİLTERE,FRANSA,İTALYA OLASI BİR TÜRK BAŞARISININ BUKADAR SONUÇLAR ÇIKARARBİLECEĞİNİ BİLDİKLERİ HALDE NASIL ATATÜRKÜ SÖZDE DESTEKLEMİŞLER VEDE BİZİM BAŞIMIZA GETİRMİŞLER?BUKADAR YALAN UYDURULMAZ BARİ DÜŞMANSIN BÖYLE DÜŞMANLIK ETME EN AZINDAN DOĞRU DÜRÜST ET!BU GİBİ LAFLARLA ANCAK KENDİNİZİ KÜÇÜLTÜRSÜNÜZ LOZANI FİYASKO SANANLAR!
  ELİF SENİN SORUNA GELİNCE NUTUKTA AYRINTILARI VAR O GÖRÜŞMELRİ YAZIYORUM AMA İSTERSEN BİRDEN SEN YİNEDE ARAŞTIRA BİLİRSİN;
  1-SEVR
  2-MART 1921 ÖNERİSİ
  3-MART 1922 ÖNERİSİ
  4-SON OLARAKDA LOZAN!
  SAYGILARLA….

 25. arkadaşlar bana yardım edermisiniz lozan barış anlaşmasından önce yapılan görüşmeleri istiyorum ama çıkmıyor lütfen bana acil gereklii yardım edin

 26. yaaa arkadaşlar bana lozan barış anlaşması sonrasında Türkiyenib haritası lazım…………..

 27. bana lozanla gerçekleştirdiklerimizi ve gerçekleştiremediklerimizi söylermisiniz lütfen çok acil

 28. ibrahim yıldırım ateş.sen müşrikmisin münafıkmısın yoksa mürtedmisin? lozan gibi vatanı satmaktan başka bir işe yaramayan sözde barış anlaşmasını nasıl değerlendiriyorsun bilmiyorum ama şeriat Allahın hükümleri Allahın koyduğu kanunları bi kenara atıp laiklik adı altında sözde ilericilik bir küfür sistemi getireceğine Allah yolunda ölüp şehit ol gerekirse vatanını kanının son damlasına kadar koru.Buda Allahın emrettiği şekilde olmalı.sen yahudiysen yazdığın yorum sana yakışır yok ben müslümanım diyorsan Kuranı Kerime ve tevhid ilkelerine bak günümüzde çoğu insan ben müslümanım der ama LAİLAHEİLLALLAH tevhidinin manasını bilmez.Allahın koyduğu şeriat kanunları dışında kanun koyan şuan ki türkiye gibi küfür devletidir.Allahın kanunlarının haşa daha üstündemidir ki anayasa saçmalığını öne sürdüler.yazık uyanın eyy kendine müslümanım diyen insanlar uyanın ey Allahın kulları iki tane münafığın yazdıklarına değil Kurana bakın ne öğrenmek istiyorsanız.Allah herşeyi Hakkıyla en iyi bilendir.

 29. qizem ve fewzi

  aaaaaaaaaaaa ödewler için çokkkkkkkkk qzl hoca bana 100 werdi tebi aşkıma da 100 werdi çünkü ikimiz aynı yaptıkkkkk:):):):):):):):):):)

 30. lozan antlaşmaında batum sınırını iyice anlatın

 31. çhatlak sheker

  yaa ßu maddeLerin kısa ve özü yok muydu beaa hangi ßirini yazcan yhanee ama süpper şheyLer war yinede

 32. alayına göz göz inadına göstepe diyerek bu siteyi sevdiğimi belirtmek isterim şimdilik ßß öğretmenim eğer bunu görmüşseniz sizi seviyorum

 33. bu sevr antlaşmasının 13 tanesi hariç diyerleri niye hiç bir yerde yok bunu biri bana açıklasın

 34. mert arkadaş olalım aga bu site güzel umut arkadaş olalım Atatürkün hayatının videyosuna girin duygusal bir şarkı video meseneni versene mert hadi noolur

 35. sogal karnemin hepsi 5 olacak mert

 36. ben teşekür ederim çok iyidi

 37. lozanda kapitülasyonlar kaldırıldımı

 38. arkadaşlar lozan konferansını bilen biri varmı

 39. yha bana lozan antlaşması qörüşmeleri lazım yardım ederseniz sewinirim..? vacill

 40. arkadaşlar bana lozan anlaşmasının hala geçerli olan maddeleri lazım lütfen yardım etin :S

 41. arkadaşlar bana lozan anlaşmasının hala geçerli olan maddeleri lazım lütfen nereden bulabilirim ???? :S

 42. çok iyi olmuş ama çok az yazı var ama benim işime yaradı saolun

 43. ben lozan barış antlaşmasının sonuçlarını istiyorum

 44. Keşke maddeleri daha ayrıntılı bir şekilde verseydiniz.Çünkü TCK öğretmenimiz bize dış borçların lozan antlaşmasında nasıl çözüldüğünü ödev olarak verdi.Şimdi ben nereden bulacağım?:(

 45. arkadaşlar hepınıze teşekkur ederım buldum cok saolun hepınıze sımdıden tşk ederım ve derslerınızde basarılar dılerım sıze(arkadaşlar emre yorumunu yapan benım almadıkları ıcın ondan dolayıı)

 46. arkadaşlar hepınıze teşekkur ederım buldum cok saolun hepınıze sımdıden tşk ederım ve derslerınızde basarılar dılerım sıze

 47. arkadaşlar ben lozanın maddelerini istiyorumm ama madde madde deyıl acıklama gıbı yanı vikipedi gibi ama bulamıyorum bilen varsa yardım edebilirmi acaba

 48. ben lozanın geçerliliği hakkında 100 yıl diye duydum doğrunmu***

 49. beyler lozan antlaşması bizim tarihcilerimizin dediği gibi bi zafer veya başarı değildir ingilterinin önceden belirldiği hazırladığı bir planın sonucu dur… bütün maddelerin okuyun ve yorumlayın(tarih kitaplarında hep ilk 7 maddesi aççıklanır bizi iyi gösteren 7…)

 50. arkadaşlar ben osmanlı yanlısı birisiyim
  biz lozan barış antlaşmasın da ne kaybeymişiz ne kazanmışız net yazarsnız çok dua ederim şimdiden saolun

 51. bakın arkadaslar lozan barış antlasması tam bi fiyasko benim düşün ceme göre sunu düşünün cte sistemiyle catısan bi ülkede kazanılan bi sawas sizce bu dogrumu ilk öncebi cogulayın italya ingiltere fransa we anzaklar bu akdar askerin için de biznasıl kazan dık hiç düşün dünüz mü bu herzam ki gibi awrupanın bi oyunu dur nasıl mı anlatım size onlar bir lider secti yani ataütrkü ama sectikleri insan kendi yanların olacgınısan dılarwe yanıldılar o bizden yanaydı ewet sawas bisekilde kazanıldı ama sawasarak degil kagıt üzerin de kazanıldı kazan biz miyiz hayır diyorki bogazlardan serbes geçiş işte onlara bakın istediklerini almış diyorki ermeni dewleti kurulucakkurulmadımı diyorki musul musul weril medimi kısaca lozan barış antlasması su dakikadan sonra fes edilsin we artık türkiye amerika we ingiltere gibi büyükülkelrin izin den degil kendibildigi yönden gitsin biz halkın ismi
  olarak bunu istiyoruz yatkililer buna baksın artık onların geitdigi su derin dewletide yok edin tessekkür ederim

 52. lozan barış antlaşmmasına katılan devletler:
  tbmm hükümeti
  ingiltere
  fransa
  italya
  japonya
  yunanistan
  romanya
  yugoslavya
  dır.

 53. sevgili yusuf kardeşim ben ssenin sorunun cevabını biliyorumm soluyorum belki işine yarar lozana katılan devletler şunlardır:tbmm hukumeti,fransa,italya,ingiltere,yunanistan,romanya,yugoslavya,japonya,gözlemci olarak:abd ve bogazlarla ilgili konuların gorusulmesi esnasında sovyet rusya ve bulgristan ‘da katılmıştırr….. yardımımım olduysaaa ne mutlu..

 54. ben sosyal bilgiler dersini çok seviyorum fakat bu dersin öğretmeni bize hiç iyi davranmıyo bu yüzden dersten soğuyouz okulumuzda ve sınıfımızda bunu şikayet eden birçok öğrenci var bunu sorun eğer aşılırsa bizim okuldan en az 100 öğrenci sosyalden net yapar

 55. ben lozan barış antlaşmasına katılan devletleri istiyorum ama hiç bir yerde çıkmıyo ama maddeler halinde sıra sıra istiyom

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir