Author Topic: Sbs'de çıkmış sorular test  (Read 3509 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Sbs'de çıkmış sorular test
« on: Mayıs 16, 2013, 10:12:58 ÖÖ »
Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ırkçılık esa¬sına dayanmaz. Ona göre ırkı, düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen ve Türk hisseden her insan Türktür. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı anayasa¬mızda “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.” şeklinde ifadesi¬ni bulmuştur.
1-Verilen bilgiye göre, Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Millî birlik ve beraberliği güçleştirmeye yöneliktir.
B) Millet fertlerini birbirine bağlayıcıdır.
C) Sınıf ve zümre üstünlüğüne önem vermez
D) Birleştirici ve bütünleştiricidir.

2-Halkçılık ilkesine göre, millî egemenliğin  dayanağı halktır. Halk, ülke yönetimine katılabilir. Kanun önünde tüm vatandaşlar aynı haklara sahiptir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.
Buna göre;
I- toplumda ayrıcalık ifade eden unvanların kaldırılması
II- kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması
III- medreselerin kapatılması
IV- saltanatın kaldırılması
inkılaplarından hangilerinin halkçılık ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?
A) Yalnız I           I B) Yalnız IV
C) I - III                          D) I - II – IV

3-Atatürk’e göre dini, mezhebi, ırkı, dili ne olursa olsun, kendini Türk sayan herkes Türk’tür.
Burada Atatürk bir milleti meydana getiren
özelliklerden hangisi üzerinde durmuştur?
A) Vatan birliği       B) Duygu birliği
C) Dil birliği            D) Din birliği

4-Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yaşamasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağın gerektirdiği düşünsel ve teknik alanlardaki
yenilikleri gerçekleştirmektir.
Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Tarımda traktörün kullanılması
C) Takvim, saat gibi ölçülerin değiştirilmesi
D) Ankara’nın başkent ilan edilmesi

Atatürk devrimlerinin dayandığı ilkelerden
bazıları şunlardır:
• Egemenlik ulusa ait olmalıdır.
• Ülke, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne
çıkarılmalıdır.
• Ulusal birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.
• Ülke bağımsız ve özgür olmalıdır.
5- Burada, Atatürk ilkelerinin hangisi üzerinde durulmamıştır?
A) Ulusçuluk               B) Devrimcilik
C) Cumhuriyetçilik      D) Devletçilik

Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yapısının ruhu kayıtsız ve koşulsuz ulusal egemenliktir.
6-Atatürk’ün bu düşüncesiyle, aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulabilir?
A) Yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrılmış olması
B) Milletvekili seçimlerinin beş yılda bir yapılması
C) Devletin ekonomide belirleyici rol oynaması
D) Milletvekillerinin halk tarafından seçilmesi

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun
karşısında zincirler, taç ve tahtlar yanar yok olur.
7-Atatürk’ün bu özdeyişi ile aşağıdakilerden
hangisi arasında ilişki kurulabilir?
A) Ulusumuzun yabancıların inanç ve geleneklerine  saygılı olması
B) Ulusumuzun, köklü bir tarihsel geleneği
olması
C) Bağımsız yaşamayı ilke edinen ulusumuzun
Kurtuluş Savaşı’nda başarılı olması
D) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelinin
kültür olması
8-
I.   Tevhid-i tedrisat kanunu
II.   Takvim,saat ve ölçülerde değişiklik
III.   Soyadı kanunu
IV.   Medreselerin kapatılması

Yukarıdaki verilen inkılapların hangilerinin toplumsal alanda yapıldığı söylenebilir?
a)yalnız I               b)I ve II
c) II ve III             d)I,II,III,IV

9- I.Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal      sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması
   II.Egemenliğin millete ait sayılması
  III.Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesi
 Bu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
           I                   II                    III
A) Laiklik   Cumhuriyetçilik       Halkçılık
B )Halkçılık      Lâiklik           Cumhuriyetçilik
C) Lâiklik         Halkçılık        Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık     Cumhuriyetçilik          Lâiklik

10-

 

Atatürk’ün bu sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?
A) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
B) Atatürk’ün din eğitiminin gerekli olduğuna inandığı
C) Dinin hükümlerinin öğrenilmesinin gerekliliği
D) Din eğitiminin okullarda yapılmasının gerekliliği
11-
Atatürk’e göre dini, mezhebi, ırkı, dili ne olursa olsun, kendini Türk sayan herkes Türk’tür.
Burada  Atatürk  bir  milleti  meydana  getiren özelliklerden hangisi üzerinde durmuştur?

A) Vatan birliği   B) Duygu birliği
C) Dil birliği   D) Din birliği
12-
Atatürk devrimlerinin dayandığı ilkelerden bazıları şunlardır:
• Egemenlik ulusa ait olmalıdır.
• Kanun önünde herkes eşit olmalıdır.
• Ulusal birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.
• Ülke bağımsız ve özgür olmalıdır.

Burada, Atatürk ilkelerinin hangisi üzerinde durulmamıştır?

A) Ulusçuluk   B) Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik   D) Devletçilik
13-
            I.                    Laikliğin kabul edilmesi
      II.      Halifeliğin kaldırılması
      III.      TBMM’nin açılması
      IV.   Medeni Kanunun kabul edilmesi
      V.      Saltanatın kaldırılması
  Bu gelişmelerden hangileri ‘’Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.’’ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?
   A) I ve II                                  B) II ve V
     C) III ve IV                             D) III ve V

14- Aşağıdaki cümlelerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz?
A) Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğine dayanma
B) Yönetimde milleti egemen kılma
C) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye bırakma
D) Ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma
15-
 

Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki ilişkiler birlikte verilmiştir?
A) Akılcılık ve bilimsellik - Ulusçuluk 
B)Ulusal Egemenlik – İnsan ve insanlık sevgisi
C) Ulusçuluk – Devletçilik
D) Halkçılık – Ulusal bağımsızlık   
16-

Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

A) Dine saygının, dinin emirlerine uymakla gerçekleşeceğini
B) Din kurallarının bireye ve topluma göre değişiklik göstermeyeceğini
C) Dinin, Tanrı ile kul arasında kurulan bir bağ olduğunu
D) Din, ulus ve devlet kavramlarını kendi içinde değerlendirmek gerektiğini
17-I- Toplumda sınıf ayrılıklarını kabul etmez.
II- Toplumu bütün yönleri ile sürekli olarak geliştirmeyi sağlar.
III- Devlet, vatandaşının dinî inançlarını güvence altına alır.
Verilen bilgilerin Atatürk ilkeleriyle ilişkisi, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I    II    III
A)   Laiklik   Devletçilik   İnkılapçılık
B)   Halkçılık   Laiklik   İnkılapçılık
C)   İnkılapçılık   Cumhuriyetçilik   Laiklik
D)   Halkçılık   İnkılapçılık
18-Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık sürecinde  alınan;
Milletin istiklalini yine milletin azim ve • kararı kurtaracaktır.
Kuvayımilliyeyi etken ve millî iradeyi • hâkim kılmak esastır.
kararları, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Devletçilik                   B) Cumhuriyetçilik
C) İnkılapçılık                   D) Laiklik

19-Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen bazı olaylar şunlardır:
I.   Menemen olayı
II.   İzmir suikastı
III.   Şeyh Sait isyanı

Bu olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mustafa Kemal ve inkılaplara karşı olmaları
b)Halkın çoğunluğu tarafından desteklenmeleri
c)Çok partili demokratik hayata karşı olmaları
d)Dini amaçlı hareket olmaları

20-
Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edil¬ mesi
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletinin kaldırılması
Verilen inkılapların ortak özelliği aşağıdaki¬lerden hangisidir?
a)Askerî alanda gelişmeyi amaçlamaları
b)Aynı gün ve tarihte kabul edilmiş olmaları
c)Eğitim - öğretimde birliği sağlamaları
d)Yönetimde halk iradesini egemen kılmaları

21) Atatürkçü düşünce sistemi durağan olmayıp,
Katı ve donmuş ideolojilerden farklı olarak aklı ve bilimselliği temel almıştır.
Bu durum öncelikle Atatürkçü düşünce sisteminin
aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaktadır?
a)Milli kültürün gelişmesine önem verilmesi
b)İlerleme ve yenileşmeye açık olması
c)Ekonomik gelişmenin savunulması
d)Ulusal egemenliğe önem verilmesi

22-Birinci beş yıllık kalkınma planının uygulanmasında ilk dış kredi hangi ülkeden  alınmıştır?
a)Sovyet Rusya      b)Almanya
c)İngiltere              d)Fransa

23-TBMM Hükümeti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Batum’u Gürcistan’a bırakmıştır?
a)Moskova          b)Kars
c)Gümrü             d)Brest-Litowsk

24--“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
Aşağıdakilerden hangisi   bu sözle paralel bir uygulamadır?
a)   Türk medeni kanunun kabulü
b)   Teşvik-i sanayi kanunu
c)   İstiklal mahkemelerinin kurulması
d)   Saltanatın kaldırılması

25- I.   Medeni Kanun ile “Patrikhanelerin, azınlıkların günlük   işlerini   takip etme yetkilerine son verilmesi” sağlanmıştır.
    II. I. Beş yıllık Kalkınma Planı hazırlanıp, uygulamaya konulmuştur.
   III. Soyadı kanunu ile “bey, paşa, efendi” gibi unvanlar kaldırıldı.
Yukarıda verilen inkılapların aşağıdaki hangi ilkelerle ilgili olduğu söylenebilir?
      I         II            III
A)  Devletçilik        Halkçılık          Cumhuriyetçilik
B)  Cumhuriyetçilik     Laiklik           Milliyetçilik
C)  İnkılapçılık       Milliyetçilik         Halkçılık
D)  Laiklik              Devletçilik            Halkçıl


.