Sosyal Bilgiler

8. SINIF SOSYAL BİLGİLER PAYLAŞIMLARI => Yazılı Soruları => II.Dönem 2.Yazılısı => Topic started by: Sosyal Bilgiler1 on Haziran 30, 2009, 01:41:18 ÖÖ

Title: 8.sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.sınav
Post by: Sosyal Bilgiler1 on Haziran 30, 2009, 01:41:18 ÖÖ
T.C.
HELVACALI İLKÖĞRETİM OKULU
2008-2009 Öğretim Yılı 8. Sınıflar T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi II. Dönem II. Yazılı Soruları
Tarih:
Adı ve Soyadı:
Sınıfı:
No:

A. Aşağıdaki sorulardan doğru cevabı bularak işaretleyiniz. (her soru 5 puan)


1. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 1933 yılına kadar sanayileşme, özel sektörün yetersiz olması ve 1929 Dünya ekonomik krizinin olumsuz etkisi ile istenilen seviyeye ulaşmamıştı. Atatürk sanayileşmeyi en büyük ulusal davalar arasında görmüş ve 1934 – 1939 yılları arasında I. Beş yıllık Kalkınma Planını uygulamıştır.
      Paragrafa göre Atatürk’ün vurguladığı düşünce ile aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki olduğu savunulabilir?
A) İnkılâpçılık         B) Milliyetçilik
C) Laiklik         D) Devletçilik

2.  I.   Medeni Kanun ile “Patrikhanelerin, azınlıkların günlük işlerini takip etme yetkilerine son verilmesi” sağlanmıştır.
  II. I. Beş yıllık Kalkınma Planı hazırlanıp, uygulamaya konulmuştur.
  III. Soyadı kanunu ile “bey, paşa, efendi” gibi unvanlar kaldırıldı.
Yukarıda verilen inkılapların aşağıdaki hangi ilkelerle ilgili olduğu söylenebilir?
   I      II      III
A)  Devletçilik                Halkçılık            Cumhuriyetçilik
B)  Cumhuriyetçilik        Laiklik                Milliyetçilik
C)  İnkılapçılık                Milliyetçilik         Halkçılık
D)  Laiklik                       Devletçilik          Halkçılık

3. “Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, asker, doktor vb. kısacası bütün vatandaşların hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”
Atatürk’ün bu ifadeleri aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsendiğine kanıttır?
A) Akılcılık         B) Laiklik
C) Halkçılık         D) Ulusal Bağımsızlık

4“……………… yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğünün olması demektir.”
Yukarıdaki söylenen sözde boş bırakılan yere aşağıdaki ilkelerden hangisi getirilmelidir?
A) Halkçılık         B) Cumhuriyetçilik
C) Laiklik         D) Devletçilik

5. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılâpların amaçları arasında yer almaz?
A) Tek partili yönetim sistemini kurmak
B) Ülkeyi çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak.
C) Ulusal egemenliği sağlamak
D) Türk ulusunun refah seviyesini yükseltmek.
   
6. Cumhuriyet döneminde yapılan;
I.    Aşar vergisinin kaldırılması
II.   Tevhid-i tedrisat kanunun kabul edilmesi
III.  Türk Medeni Kanunun kabul edilmesi
Uygulamaları sırası ile aşağıdaki alanların hangileriyle eşleştirilebilir?
   I      II         III
A)     Ticaret                Eğitim                  Siyaset
B)      Tarım                   Hukuk                   Eğitim 
C)      Tarım                   Eğitim                   Hukuk
D)      Hukuk                  Ticaret                  Hukuk


7.   “Siyasal, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” Atatürk’ün söylev ve demeçleri
Atatürk verilen sözünde milli güç unsurlarından hangisinin önemini vurgulamıştır?
           A) Askeri      B) Ekonomik   
           C) Siyasi                         D) Kültürel   

8. Toplumu millet ve milleti toplum yapan birlik ve bütünlük ile bunları sağlayan tarihi birikimlerdir.
Yukarıda verilen açıklama milli güç unsurlarından hangisine aittir?
         A) Askeri Güç      B) Ekonomik güç   
         C) Siyasi güç               D) Sosyokültürel güç

9. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının özelliklerinden biri değildir?
A) Irkçılığa karşıdır.
B) Milletin eşitliği prensibine dayanır.
C) Yayılmacıdır.
D) Barışçıl ve insancıldır.

10. Cumhuriyetin ilk yıllarında, büyük sanayi ve hizmet kuruluşlarının devlet eliyle gerçekleştirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
          A) Yabancı sermayenin Türkiye’ye girmesini engellemek istenmesi
          B) Halkın yeterli sermayeye sahip olmaması
          C) Devlet otoritesinin güçlendirilmek istenmesi
          D) Devlet ile özel sektör arasındaki rekabetin artırılmak istenmesi
B.   Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış olarak belirtiniz. (10 puan)
(        )  Atatürkçü düşüncenin temel hedeflerinden biri de milli birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır.
(        ) Atatürk ilkeleri birbirlerinden bağımsız ilkelerdir.
(        ) Atatürk’ün düşüncelerinin oluşmasında Türk ve Avrupalı düşünürlerin etkisi olmuştur.
(        ) Milli güç bir ülkenin maddi güçlerinin toplamıdır.
(        ) Milli mücadelemiz birçok devlete örnek olmuştur.

C. Aşağıdaki sorunların cevaplarını yazınız.

1. Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerini açıklayınız. 10 puan
2. Atatürk ilke ve inkılaplarını korumak için üzerimize düşen görevler nelerdir? 10 puan
D. Aşağıda boş bırakılan yerleri Atatürk ilkelerinden uygun olanıyla tamamlayınız. 10 puan

     1. “Ne Mutlu Türküm Diyene!” “Her Türk, Milletine yürekte bağlıdır. Milletini sever, onun için çalışır, Türklüğü ile övünür ve Türk Milletine güvenir.” Sözleri ……………………………… ilkesi ile doğrudan ilgilidir.
2. ………………………….. ilkesi, sınıf çatışmasını reddederek sosyal dayanışmayı ön görür.

3. Farklı din ve mezhepten bireylerin bir arada yaşamasını sağlayan ilke………………………..ilkesidir.
4. ………………………….ilkesi toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yenilikler yapılmasını sağlar.
5. Yönetimde halkın söz sahibi olması ………………………..ilkesiyle doğrudan ilgilidir.

E.   Aşağıdaki anlaşmalarla bu anlaşmaların sonuçlarını doğru olarak eşleştiriniz. (10 puan)


               
            
         
            
         
   

BAŞARILAR
İlknur SARAÇ
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Title: Ynt: 8.sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.sınav
Post by: PeRi on Ekim 13, 2009, 07:32:07 ÖS
ELLERİNİZE SAĞLIK