Buyuk Selcuklu Devleti Kultur ve Medeniyet
Büyük Selçuklu Devleti Kültür

Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet özet

Anadolu Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Medeniyet

• Devlet Yönetimi

o Hükümdar

 1. Sultan
 2.  Keykubat
 3. Rükneddin
 4. Sultan-ı galip
 5. İzeddin
 6. Alaaddin
 7. Gıyaseddin

Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet özet

Buyuk Selcuklu Devleti Kultur
Büyük Selçuklu Devleti Kültür

Hükümet

 •  Divanı-ı Ala: Devlet meselelerinin görüşüldüğü yerdir.
 • Niyabet-i Saltanat: Hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda ona vekalet ederdi.
 • Divan-ı Tuğra: Devletin her türlü yazışmalarından sorumluydu. Tuğra çeken kişilere tuğrai veya münşi denir.
 • Divan-ı arz: Devletin asker ihtiyacını karşılayan divandır. divanın başkanı ariz ya da emir-i ariz.
 • Divanı-ı İstifa: Devletin gelir gider hesaplarına bakan divandır. Başkanı müstevfi.
 •  Divan-ı Pervane: Arazi defterlerinde tutulan has ve iktaların düzenlenmesinden sorumluydu. Başkanı Pervaneci.
 • Divanı-ı Berid: Posta teşkilatıdır.
 • Meliküs Sevahil: Deniz Kuvvetleri Komutanı. (osm. karşılığı Kaptan-ı Derya)
 • Şurta: Jandarma.
 • Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet özet

Anadolu Selçuklularında bazı saray görevlileri

 • Üstad-ı Saray: Şehzade hocası
 •  Hace-i Saray: Hadım ağası
 • Emir-i Mahfil: Protokol görevlisi
Buyuk Selcuklu Devleti Kultur ve Medeniyet ozet
Büyük Selçuklu Devleti Kültür

İlim İnsanları

 • Mevlana Celaleddin Rumi: Kebir, Mesnevi
 • Hacı Bektaş Veli: Makalat
 • Yunus Emre: Divan, Risaletü’n -Nushiyye
 • Aşık Paşa: Garibname
 •  Muhyiddin Arabi: Vahdet-i Vücud görüşünü savunmuştur. Yavuz Sultan Selim mezarını bulup yaptırmıştır.
 • Hacı Paşa: Anadolu’nun İbn-i Sinası’dır.
 • Ravendi: Selçuklu Tarihini yazmıştır.(1. Gıyaseddin Keyhüsrev’e sunar)
 • Caca Bey
 • Ahmet Gülşehri: Mantıku’t-Tayr
 • Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi
 • Germiyanlı Ahmedi: İskendername, Cemşid ü Hurşid
 • Sadrettin Konevi
 • İbn-i Bibi: El Evamirü’l Alaiye
 • Ahmet Fakih: Çarhname
 • Sultan Veled: İbtidaname, Rebabname, İntihaname, Maarif

Hukuk

 Şeri hukuk:

 • Evlenme,boşanma,miras,nafaka ve vakıflarla ilgili davalara bakar.
 • Mahkemelerin başında kadı bulunurdu.
 • Kadıların başıkadıü’lkudat.

Örfi Hukuk

 • Şeri mahkemelerin görevi dışında kalan davalara bakarlar.
 • Başkanı Emir-i Dad.

Ordu

 • Hassa Askerleri:Hükümdara bağlı olan bu askerler, değişik milletlerden küçük yaşlarda satın alınan veya toplanan çocuklardan meydana gelirdi. Bunlar Gulamhane denilen ocaklarda yetiştirilirdi.
 • Dirlik Askerleri: Kendilerine maaş yerine ikta verilen atlı askerlerdir.
 • Bağlı Devlet ve Beylik Askerleri: Anadolu Selçuklularına bağlı olan devlet ve beyliklerin gönderdikleri askerlerdi.
 • Türkmen Beylikleri: Sınır boylarında savaşa hazır durumda bulunan kuvvetlerdi.
 • Ücretli Askerler: Anadolu Selçuklu Devleti’nin Rum, Frank ve Ruslardan oluşan kuvvetleriydi.
Buyuk Selcuklu Devleti Kultur ve Medeniyet
Büyük Selçuklu Devleti Kültür
Gönüllüler:
 • Genellikle savaş bölgelerine yakın sınır boylarından orduya katılan kuvvetlerdi. Ordu komutanına Emir’ül Ümera denirdi.
Donanma:
 • Anadolu Selçukluları, üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu’da denizcilik faaliyetlerine önem vermişlerdir.
 • Donanma komutanlarına Melik’üssevahil (Sahiler Meliki) veya Reis’ül Bahr (Deniz Reisi) denirdi.

Ekonomi

Ahilik

 •  Ahi Evran tarafından kurulmuştur.
 •  Ahiliğin amacı ve felsefesi Ahi Evran’ın Letaf-i Hikmet kitabından öğrenilir.
 • Gayrimüslimler giremez.
 • Girit ve Hansa teşkilatlarına Müslümanlar giremez.
 • Esnafların başındakilere Şeyh veya Pir adı verilir.
 • Esnaflar ‘Ahitname’ ye uymak zorundadırlar.
 • İhtiyaca göre mal üretimi yapılır.
 • Mesleki eğitim verilir, sonra icazetname(diploma) verilir.
 • Esnaflar arasında dayanışmayı arttırır.
 • Orta sandıkta para toplanır ve bunlar yeni dükkan alacaklara verilir.
 •  Gerektiğinde Cihata vakfedilir.
 • Fatma Bacı (Anadolu Kadınları-Bacıyan-ı Rum)

Tarım ve Hayvancılık

 •  Köylerde yaşayan Türkmenler tarım ve hayvancılıkla uğraşarak ekonomiyi canlandırmışlardır.
 • Sanayi ve Madencilik
 • Kağıt imalatı ve çinicilik sanatında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
 • Ticaret
 • Ticaret yollarının güvenliği sağlanmak amacıyla kervansaraylar ve hanlar yapılmıştır.
 • İlk defa devlet sigortacılık faaliyetlerine başlanmıştır.
 •  Venedik, Ceneviz, Floransa gibi devletlere imtiyaz tanınarak ticareti geliştirme amaçlanmıştır.
 • Sinop, Antalya, Alanya fethedilmiş. Deniz ticareti canlandırılmıştır.
  • Maliye ve Para
 •  Anadolu Selçuklularda ilk madeni parayı 1. mesut, gümüş ve altın parayı ise 2. Kılıç Arslan bastırmıştır.
 • Günümüze bulunan en fazla altın sikkesi 1. Alaaddin Keykubat adına olan sikkelerdir.
 • Hazine-i Amire ve Hazine-i Hassa olmak üzere iki hazine bulunmaktaydı.( Hazine-i Hassa hükümdarın şahsi tasarrufundadır)

Devletin gelir kaynakları

 • Vergiler
 • Liman gelirleri
 • Gümrük vergileri
 • Maden ve tuzla işletmelerinden alınan vergiler
 • Pazar yerlerinden alınan vergiler
 • Hediyeler
 • Ganimetler

Toprak Yönetimi

 • Has Arazi: Geliri hükümdara ayrılan topraklara denir.
 • İkta Arazi: Ordu mensuplarına ve devlet memurlarına hizmet ve maaş karşılığı verilir.
 • Mülk Arazi: Devlet adamlarına başarılarından dolayı verilir.
 • Vakıf Arazi: Miri ve mülk arazilerinden gelirleri ilmi veya sosyal kuruluşların masraflarına ayrılan topraklardır.
 • Mimari ve Sanat Türkiye topraklarında en çok Anadolu Selçuklu Devleti eseri vardır.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.