avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR

 • Ülkeler gerek siyasi gerekse ekonomik çıkarları yüzünden herhangi bir devlet ile anlaşmazlığa düşmektedirler.
 • Bu anlaşmazlıklar siyasi çözümlerin yetemediği yerlerde maalesef savaşlara dönüşmektedir. Uluslararası Kuruluşlar: Ülkeler arasında ekonomik, bilimsel, siyasi, kültürel konular gibi birçok alanda iş birliğini amaçlayan ve birçok ülkenin üye olduğu kuruluşlara denir.
 •  Kurulan bu uluslararası kuruluşlar her ülkenin menfaatine yarar sağlayacağı inancıyla kurulur.
 • Bu kuruluşlarda üye ülkeler iş birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürür.

ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR

 •  Ülkemiz, hem jeopolitik konumu nedeniyle hem de bulunduğu bölgesinde ve dünyada meydana gelen birçok soruna çözüm bulma amacıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Yurtta barış, dünyada barış.” ilkesi doğrultusunda birçok uluslararası kuruluşa üye olmuş ve bu kuruluşlara etkin olarak katkıda bulunmaktadır.
 • Ayrıca millî dış politikamız, diğer ülkelerin ve devletler ile olan ilişkilerini tam bağımsızlık, eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine bağlı olacak biçimde şekillendirmiştir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

24 Ekim 1945’te kurulmuş olup II. Dünya savası sonrası dünya barışını güvenliğini korumak ve ekonomik, toplumsal ve kültürel iş birliği oluşturmak için kurulan bir örgüttür. Merkezi ABD’nin New York kentidir. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Birleşmiş Milletler, dünya barışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmasına rağmen, kuruluşundan günümüze kadarki dönemde ortaya çıkan savaşlar karşısında teşkilatın yeterliliği tartışılmaktadır.

7.ÜNİTE KÜRESEL BAĞLANTILAR

UNESCO (BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
UNICEF (BM Çocuk Yardım Fonu)
UNESCO (BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
Birleşmiş Milletlere Bağlı Olarak Çeşitli Kuruluşlar ve
Programlar Faaliyet Göstermektedir.
➢ UNESCO (BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
➢ WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
➢ UNICEF (BM Çocuk Yardım Fonu)
➢ FAO (BM Gıda ve Tarım Örgütü)
➢ UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği)
➢ UNEP (BM Çevre Programı)
➢ WTO (BM Dünya Ticaret Örgütü)

7.ÜNİTE KÜRESEL BAĞLANTILAR

Eğitim, kültür ve bilimsel alanlarda uluslararası iş birliği sağlamak, sanatsal faaliyetleri desteklemek, kültürel varlıkları korumak amacıyla 1945 yılında Paris’te kurulmuştur. Türkiye
kurucu üyedir. Ülkemizdeki birçok yer UNESCO dünya kültür mirası olarak koruma altındadır. 1946 da New York’ta kurulmuştur. Dünyadaki bütün çocukların güvenlik, sağlık, eğitim gibi her türlü haklardan yararlanmalarını sağlamak ve bu haklarını korumak ve onları kollamak amacıyla kurulmuştur. 16 Ekim 1945 de Kanada da kurulmuştur. Amacı Dünyada gıda ve tarımla ile ilgili çalışmaları organize etmek, gıda güvenliğini sağlamak ve açlığa karşı ortaya çıkan tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuştur. Ülkemiz 6 Nisan 1948 de üye olmuştur.
WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
WFP (BirleĢmiĢ Milletler Dünya Gıda Programı)
ĠĠT (Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı)
TÜRK KONSEYĠ (Türk Dili KonuĢan Ülkeler ĠĢ Birliği Konseyi)
1969 yılında Fas’ın başkenti Rabat’ta toplanıp İslam ülkelerini çatısı altında toplamak üzere kurulan 57 üyeye sahip, uluslararası hukuk tüzel kişiliğini haiz bir uluslararası
teşkilattır. Merkezi Suudi Arabistan’ın Cidde şehridir. Ülkemiz kuruluşun kurucu üyesidir. Amacı üye devletleri arasında iş birliğini ve dayanışmayı güçlendirerek İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumaktır. Türk dünyasının tarihî ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak suretiyle Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 2009 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan ve Türkiye kurucu üyedir.

7.ÜNİTE KÜRESEL BAĞLANTILAR

1948 yılında İsviçre’de kurulmuştur. Kuruluşun amacı, tüm insanlığı eşit sağlık koşullarına kavuşturmak, uluslararası düzeyde sağlık alanında çalışma yapmak ve hastalıklarla
ortak mücadele etmek amacıyla kurulmuştur. Ülkemiz bu kuruluşa 1949 yılında üye olmuştur. Doğal afetler, savaşlar veya sivil çatışmalar gibi nedenlerle ani olarak açlığa maruz kalan halk kitlelerine insani amaçlarla gıda yardımı sağlamayı amaçlar. Merkezi Roma’dadır. Birleşmiş Milletler ‘in gıda yardım programı ve açlıkla mücadele ile gıda güvenliği alanında dünyanın en büyük insani yardım kuruluşudur.

Avrupa Konseyi
NATO (Kuzey Atlantik AntlaĢması Örgütü)
AGĠT (Avrupa Güvenlik ĠĢbirliği TeĢkilatı)
EPPO (Avrupa Ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü)
4 Nisan 1949’da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması’na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır. Üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini korumak, bir saldırıya karşı üyelerini savunma amacı ile hareket eder. Merkezi Belçika’nın Bürüksel şehridir. Ülkemiz 1952 de NATO’ya üye olmuştur. Kuruluşun merkezi Avusturya’nın Viyana şehridir. Ülkemiz kuruluşun kurucu üyesidir. Teşkilatın amacı üye ülkelerin siyasi, askerî, ekonomik, çevre ve insani yükümlülüklerinin uygulanma durumlarını izlemektir. Katılımcı devletlerin demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı alanlarındaki çabalarını desteklemek ve katılımcı devletlere yardım etmektir. 1951 yılında kurulmuştur. Merkezi Paris’tir. Kuruluşun amacı, özellikle Avrupa’daki ve Akdeniz bölgesindeki bitkileri korumak ve her türlü zararlı unsuru ve hastalığı engellemek amacıyla çalışmalar yapmaktadır

Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949 yılında kurulmuştur. Ayrıca ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve çevre sorunlarına çözüm aramaktır. Merkezi Fransa’nın Strazburg kentidir.

EKONOMİYE YÖN VEREN KURULUŞLAR ÜLKEMİZİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK KURULUŞLAR

 • Ülkemiz, ekonomik ve siyasal alanlarda güçlü bir devlet olmak amacıyla komşu devletler ile ekonomik ilişkilerini geliştirmektedir.
 •  Bu nedenle öncelikle komşu ülkelerle ve daha sonra ise diğer ülkeler ile ticari ilişkilerin gelişmesine büyük önem vermektedir.
 •  Hiçbir ülke ihtiyaçlarının tamamını kendisi karşılayamaz. Ürettiği bazı ürünleri başka ülkelere satar ve kendisinde yeterli olmayan ürünleri ise başka ülkelerden satın alır. Böylece ülkeler arası ekonomik ilişkiler gelişir. Bu ilişkileri geliştirmek ve düzenlemek amacıyla gerek bölgesel gerekse uluslararası alanda çeşitli kuruluşlar kurulmuştur.
 • Ülkemiz ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla birçok kuruluşa üye olarak üye ülkelerle iş birliği yapmaktadır. Bu iş birliği ülkemize ekonomik yarar sağlayarak ülkemizin yeni pazarlara açılmasını kolaylaştırmakta ve ekonomimizin gelişmemize katkı sağlamaktadır. AB (Avrupa Birliği)
 • 1951 yılında Benelüx (Belçika-Hollanda ve Lüksemburg) devletlerinin Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu adıyla kurdukları topluluk 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adını değiştirmiştir. Günümüzde Avrupa birliğinin 27 üyesi bulunmaktadır. (İngiltere 2020 de ayrılmıştır.) Ülkemiz topluluğa 1959 yılında üyelik başvurusunda bulunmuş ve halen başvuru süreci devam 9 aday devlet arasında beklemektedir. Birliğin merkezi Brüksel’de bulunmaktadır. Birliğin amacı ise; Avrupa devletlerinin, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alandaki iş birliklerini güçlendirmek üye devletlerin ekonomisini güçlendirmektir.G-20 (GeliĢmiĢ ve GeliĢen 20 Ekonomi)
  D-8 (Gelişen 8 Ülke)
  EĠT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)
  G-20, dünyanın en büyük ekonomisine sahip 19 ülkeden ve Avrupa Birliği komisyonundan oluşmaktadır. 1999 yılında kurulan G20’ye üye ülkeler; Türkiye, İngiltere, Almanya,
  Fransa, İtalya, Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği, ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Çin Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Güney Afrika ve Suudi Arabistan’dır. Kuruluşun amacı, uluslararası sistemde başlıca gelişmiş ülkeler ile önemi ve ağırlığı artmakta olan yükselen ekonomilerin küresel ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla temsil edilmesi ve uluslararası mali sistemin daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması sağlamaktır. G-20 Dünya ekonomisinin %90’ını, ticaretinin %80’ini ve nüfusunun 2/3’ünü temsil etmektedir. G-20 zirvesi 2015 yılında Türkiye’nin başkanlığında yapılmıştır.
  7.ÜNĠTE – KÜRESEL BAĞLANTILAR
  D-8 İşbirliği Türkiye’nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’nın katılımıyla, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da yapılan Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nde kurulmuştur. D-8, gelişme yolundaki üye ülkelerin dünya ekonomisi içindeki durumlarını iyileştirmek ve üye ülkeler arasında ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bölgesindeki ticareti geliştirmek, üye ülkeler arası ticari engelleri kaldırmak, kültürel ve tarihi bağları güçlendirmek amacıyla 1985 yılında İran’ın başkenti Tahranda kurulmuştur. Kurucu ülkeler, Türkiye, İran ve Pakistan’dır. Üye ülkeler ise Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dır.
  KEĠ (Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı)
  TRACECA (Avrupa Kafkasya Asya UlaĢtırma Koridoru)
  AĠB (Akdeniz Ġçin Birlik)
  TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı)
  Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin ekonomik iş birliğini amaçlayan uluslararası bir kuruluştur. Taraf devletlerin ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkileri geliştirmeyi amaçlar. Böylelikle Karadeniz Havzası’nın bir barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını temin etmeyi hedefler. 1992 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Üye ülkeler: Türkiye, Azerbaycan,Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan ve Arnavutluk’tur. Kafkasya ve Orta Asya’dan 14 üyeden ve Avrupa birliğinden oluşmaktadır. Amacı Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya’da uluslararası ulaşımı geliştirmeyi ve siyasi-ekonomik ilerlemeyi hedefleyen hükûmetler arası bir programdır. İpek yolunu yeniden canlandırmayı da amaçlar. Azerbaycan, Bulgaristan,
  Ermenistan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna üye ülkelerdir.
  2008 yılında İspanya’nın Barselona şehrinde kurulmuştur. 43 üyesi vardır. Amacı Avrupa ve Akdeniz havzasında barışı, istikrarı, güvenliği ve ortak ekonomik iş birliğini sağlamaktır. TANAP, Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan boru hattı projesidir. Hattın uzunluğunun 1850 kilometre olması hedefleniyor. Proje, 12 Haziran 2018 tarihinde açılmıştır.
 • Kaynak: Selçuk İnstegram: sosyalbilgilerinsesi_5.6.7.8

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesinin Temel Özellikleri

8.Sınıf İnkılap Tarihi Atatürkçülük Ders Notu

İçindekiler1 Atatürkçülük1.1 Cumhuriyetçilik1.2 Ne Mutlu Türküm Diyene1.3 Halkçılık1.4 Devletçilik1.5 Laiklik1.5.1 Yönetim alanında:(4)1.5.2 Hukuk alanında:1.5.3 Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.